Tematy Rynki finansowe

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie i klasyfikacja spólek………5

1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9


Rozdzial II
Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz………
10

2.1 Podstawowe dane o xyz 11
2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki………
12
2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12
2.2 Dane o emisji………16
2.2.1 Czynniki powodujace wysokie ryzyko dla nabywców
Akcji………18
2.3 Opis działalności gospodarczej………22
2.3.1 Informacje o otoczeniu xyz………26
2.3.2 Charakterystyka glównych rynków zbytu xyz………31
2.3.3 Organizacja w xyz………41
2.4 Zatrudnienie w xyz………43
2.5 Inwestycje kapitalowe………46
2.5.1 Inwestycje kapitalowe w ostatnich trzech latach………
49


Rozdzial III
Bilans, rachunek zysków i strat oraz ocena działalności
xyz………52

3.1 Prognozy wyników finansowych spólki………60
3.2 Bilans oraz rachunek zysków i strat………64


Wnioski………66
Bibliografia………71

 
Czytaj więcej

Rozwój systemu informacyjnego Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial I

Polski rynek kapitalowy i jego podzial……….5

1.1 Rola i podzial rynku finansowego……….6
1.2 Instytucje rynku kapitalowego w Polsce……….9
1.3 Historia Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….15
1.4 Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….18
1.5 Instrumenty na Gieldzie Papierów Wartosciowych……….
23


Rozdzial II
System informacyjny GPW……….28

2.1 Pojecie systemu informacyjnego……….29
2.2 Struktura systemu informacyjnego GPW……….33
2.3 Powiazania i obieg informacji w obrocie gieldowym……….
37
2.4 Dokumenty wykorzystywane w obrocie gieldowym……….41
2.5 Zasady rzadzace przebiegiem procesu
przetwarzania informacji……….45


Rozdzial III
Pierwszy system informatyczny GPW w Warszawie……….53

3.1 Struktura i rozwój systemu informatycznego GPW……….55
3.2 Struktura systemu informacyjnego GPW……….60
3.3 Funkcje oprogramowania systemu informatycznego GPW……….
66


Rozdzial IV
Charakterystyka obecnie wykorzystywanego system WARSET……….
73

4.1 Istota systemu informatycznego Warset……….74
4.2 Aplikacje komputera centralnego wspierajace obrót
gieldowy……….78
4.3 Segmenty systemu Warset……….87
4.4 Struktura systemu informatycznego Warset……….95


Zakończenie……….100
Bibliografia……….102

 
Czytaj więcej

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6

1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6
1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10
1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13


Rozdzial II
Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24

2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24
2.2. Funkcje ubezpieczen……….30


Rozdzial III
Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35

3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38
3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen
spolecznych………40
3.3. Podzial ubezpieczen spolecznych……….42
3.4. Nowy system emerytalny………42
3.4.1. Emerytura z II filaru……….44


Rozdzial IV
Trzeci filar polskiego systemu emerytalnego – pracownicze programy emerytalne……….48

4.1. Uwagi ogólne………. 48
4.2. Pracowniczy fundusz emerytalny………53
4.3. Umowa o wnoszenie przez pracodawce skladek do funduszu
inwestycyjnego……….56
4.4. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na zycie
pracowników z zakladem ubezpieczen………57
4.5. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na zycie
pracowników z towarzystwem ubezpieczen wzajemnych……….62


Zakończenie………68
Bibliografia……….71

 
Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.


Wstęp

Rozdzial 1
Istota rynku finansowego i jego podzial

1.1. Pojecie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej
1.2. Instrumenty ryzyka finansowego
1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej


Rozdzial 2
Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych

2.1. Pojecie gieldy i rodzaje gield
2.2. Organizacja gieldy, jej uczestnicy i czlonkowie
2.3. Przedmiot i podstawy sfery obrotów papierami wartosciowymi
2.4. Rodzaje transakcji gield i ich technika
2.5. Kształtowanie się kursów gieldowych i indeksy gieldowe


Rozdzial 3
Obrót papierami wartosciowymi

3.1. Podstawy prawne
3.2. Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. oraz rola w ksztaltowaniu rynku kapitalowo – pienieznego
3.3. Zasady emisji papierów wartosciowych
3.4. Notowania gieldowe
3.5. Wskazniki gieldowe
3.6. Perspektywy rozwoju gield w Polsce


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

 
Czytaj więcej

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych


Wstęp………3

Rozdzial 1
Obligacje………5

1.1. Papirery wartosciowe………5
1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5
1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7
1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14
1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14
1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15
1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28
1.2.4 Terminologia zwiazana z obrotem obligacjami………30
1.2.5. Ryzyko inwestycji w obligacje………32


Rozdzial 2
Obligacje skarbowe

2.1. Obligacje skarbowe………39
2.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………39
2.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………43
2.2 Charakterystyka wybranych obligacji skrabowych………46
2.2.1. Obligacje I emisji – 60%………46
2.2.2. Obligacje II emisji – wymienne na akcje prywatyzowanych przedsiebiorstw………46
2.2.3. Obligacje jednoroczne………48
2.2.4. Obligacje nominowane w USD………52
2.2.5. Obligacje konwersyjne………53
2.2.6. Obligacje na wdrozenie umowy z Klubem Londynskim………54
2.2.7. Obligacje o stalym oprocentowaniu (2-letnie, 5-letnie)………54
2.2.8. Obligacje panstwowej pozyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej………55
2.2.9. Obligacje zagranicznej pozyczki panstwowej o terminie wykupu 13 lipca 2000 r……….56
2.2.10. Dwuletnie oszczednosciowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stalym………57
2.2.11. Czteroletnie indeksowane oszczednosciowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stalym………58
2.2.12. Obligacje skarbowe przeznaczone na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa w Banku Handlowym w Warszawie
S.A……….58
2.2.13. Obligacje skarbowe o oprocentowaniu stalym przeznaczone na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa w Narodowym Banku Polskim………59
2.2.14. Obligacje zerokuponowe………60
2.2.15. Obligacje dziesiecioletnie o oprocentowaniu stalym oferowane na rynkach zagranicznych………61
2.2.16. Obligacje skarbowych o oprocentowaniu stalym przeznaczone na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa, wynikajacych z tytułu długów ochrony zdrowia………61


Rozdzial 3
Ocena działalności emisyjnej w państwa

3.1. Obligacje wyemitowane w Polsce w 1999 i 2000 roku w podziale na rodzaje………63
2.3.1 Rok 1999………63
Tablica 2 Obligacje wyemitowane w 1999 roku………63
2.3.2 Rok 2000………64
Tablica 2 Obligacje wyemitowane w 2000 roku………65
3.2. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………66


Zakończenie………82
Biblografia………84

 
Czytaj więcej

Instrumenty rynku kapitalowego


Rozdzial I
Istota rynku kapitalowego

1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5
1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10


Rozdzial II
Dluzne instrumenty rynku kapitalowego

2.1. Obligacje ………14
2.1.1. Rodzaje obligacji ………20
2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28
2.1.3. Wycena obligacji ………35
2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38
2.3. Rynek papierów dluznych przedsiebiorstw ………39


Rozdzial III
Wierzycielskie instrumetny rynku kapitalowego

3.1. Akcje ………41
3.1.1. Rodzaje akcji ………44
3.1.2. Wycena akcji ………51
3.2. Amerykanskie kwity depozytowe (ADR) i globalne kwity
depozytowe (GDR) ………54
3.3. Powszechne swiadectwa udzialowe ………55


Rozdzial IV
Przeglad podstawowych instrumetnów finansowych wystepujacych na Polskim rynku kapitalowym ………58

Biblografia ………66

 
Czytaj więcej

Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej do efektywnego inwestowania na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Problem podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku papierów wartosciowych……….7Rozdzial 2.
Podstawowe metody pomocne przy podejmowaniu decyzji……….14

2.1. Analiza fundamentalna……….16
2.2. Analiza portfelowa……….23
2.3. Analiza techniczna……….28


Rozdzial 3.
Fundamentalna ocena kondycji finansowej spółek akcyjnych notowanych na GPW

3.1. Podstawowe wskazniki opisujace stan finansowy przedsiębiorstwa……….37
3.2. Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do okreslenia atrakcyjnosci danej firmy……….48


Rozdzial 4.
Bilanse, rachunki wyników i rachunki przeplywów finansowych jako informacje o badanych spólkach……….65

Rozdzial 5.
Podzial spółek na silne, slabe i przecietne finansowo – prezentacja dokonanych obliczen………73

Rozdzial 6.
Weryfikacja przeprowadzonych obliczen……….111

Wnioski koncowe……….115

Spis tablic……….116
Bibliografia………117

 
Czytaj więcej

Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych.


Wstęp 3

Rozdzial I
Istota kontraktów terminowych

1. Definicja kontraktów terminowych………6
2. Historia rynków terminowych………12
3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16
3.1. Transakcje hedgingowe………17
3.2. Transakcje arbitrazowe ………18
3.3. Transakcje spekulacyjne ………22


Rozdzial II
Zasady działania kontraktów terminowych

1. Okreslenie warunków kontraktów futures ………26
2. Ceny terminowe i ceny gotówkowe ………30
3. Infrastruktura rynku terminowego ………40
3.1. Ring gieldowy ………41
3.2. Izba rozliczeniowa ………47
4. Analiza prawna i rachunkowa kontraktów terminowych ………53


Rozdzial III
Strategie zabezpieczajace z wykorzystaniem kontraktów terminowych

1. Kontrakty terminowe na waluty ………60
2. Kontrakty terminowe na stopy procentowe ………67
3. Kontrakty terminowe na indeksy akcji ………77


Zakończenie ………86
Literatura ………88

 
Czytaj więcej

Gieldy towarowe


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Rys historyczny ……… 6

Rozdzial II
Pojecie i znaczenie gieldy towarowej

1. Definicja gieldy towarowej ……… 40
2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43


Rozdzial III
Ustawa o gieldach towarowych w Polsce

1. Tworzenie i organizacja gield towarowych ……… 49
2. Działalność maklerów gield towarowych ……… 55
3. Towarowe domy maklerskie ……… 61


Rozdzial IV
Prawo Unii Europejskiej dotyczace gield towarowych

1. Uwagi wstepne ……… 71
2. Zasada swobodnego przeplywu towarów ……… 74
3. Zasada wolnosci przedsiebiorczosci ……… 78
4. Zasada swobodnego przeplywu kapitalów i platnosci ……… 83


Zakończenie ……… 86
Bibliografia ……… 88

 
Czytaj więcej

Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka obligacji

1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5
1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5
1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7
1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9
1.4. Pojecie obligacji………12
1.5. Konstrukcja obligacji………13
1.6. Zasady emisji obligacji………15
1.7. Rodzaje obligacji………18
1.7.1. Obligacje skarbowe………21
1.7.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………22
1.7.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………25
1.7.1.3. Charakterystyka wybranych obligacji skarbowych………29
1.7.2. Obligacje komunalne………43
1.7.3. Obligacje przedsiebiorstw (korporacyjne)………45
1.7.3.1. Obligacje zamienne………46
1.7.3.1.1. Regulacje prawne dot. obligacji zamiennych w Polsce………46
1.7.3.1.2. Istota obligacji zamiennych……….49
1.7.3.1.3. Konwersja obligacji zamiennych na akcje………50
1.7.3.2. Obligacje z prawem pierwszenstwa………51
1.7.3.3. Obligacje z prawem udzialu w przyszlych zyskach emitenta (obligacje partycypacyjne)………52
1.8. Obligacje w Internecie………53


Rozdzial II
Wycena obligacji

2.1. Podstawowe charakterystyki………56
2.2. Zwrot z inwestycji………58
2.2.1. Dochodowosc obligacji skarbowych………62
2.2.2. Dochodowosc obligacji nieskarbowych………67
2.2.2.1. Wycena obligacji zamiennych, a ich cechy………68
2.2.2.2. Wady i zalety obligacji zamiennych w zaleznosci od podmiotu………71
2.3. Ocena ratingowa………74
2.3.1. Ranking obligacji wedlug CERA S.A……….75


Rozdzial III
Obligacje w praktyce polskiej

3.1. Pozyskiwanie kapitału za granica………79
3.1.1. Obligacje Brady’ego………79
3.1.2. Euroobligacje rzadu polskiego………82
3.1.3. Euroobligacje podmiotów prywatnych………84
3.2. Obligacje w Polsce………86
3.2.1. Obligacje skarbowe………86
3.2.2. Obligacje zamienne………89
3.2.2.3. Wyemitowane obligacje zamienne………90
3.2.3. Obligacje komunalne………96
3.2.3.1. Wyemitowane obligacje komunalne………97
3.3. Działalność domów maklerskich w zakresię obrotu………99
3.4. Działalność GPW S.A. i KDPW S.A. w zakresię obrotu………101


Zakończenie………104

Biblografia ………105

 
Czytaj więcej