Kategoria Rynki finansowe

Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie i klasyfikacja spólek………5

1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9


Rozdzial II
Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz………
10

2.1 Podstawowe dane o xyz 11
2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki………
12
2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12
2.2 Dane o emisji………16
2.2...

Czytaj więcej

Rozwój systemu informacyjnego Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial I

Polski rynek kapitalowy i jego podzial……….5

1.1 Rola i podzial rynku finansowego……….6
1.2 Instytucje rynku kapitalowego w Polsce……….9
1.3 Historia Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….15
1.4 Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w
Warszawie……….18
1.5 Instrumenty na Gieldzie Papierów Wartosciowych……….
23


Rozdzial II
...

Czytaj więcej

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6

1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6
1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10
1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13


Rozdzial II
Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24

2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24
2.2. Funkcje ubezpieczen……….30


Rozdzial III
Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35

3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38
3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen
...

Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.


Wstęp

Rozdzial 1
Istota rynku finansowego i jego podzial

1.1. Pojecie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej
1.2. Instrumenty ryzyka finansowego
1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej


Rozdzial 2
Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych

2.1. Pojecie gieldy i rodzaje gield
2.2. Organizacja gieldy, jej uczestnicy i czlonkowie
2.3. Przedmiot i podstawy sfery obrotów papierami wartosciowymi
2.4. Rodzaje transakcji gield i ich technika
2.5. Kształtowanie się kursów gieldowych i indeksy gieldowe


Rozdzial 3
Obrót papierami w...

Czytaj więcej

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych


Wstęp………3

Rozdzial 1
Obligacje………5

1.1. Papirery wartosciowe………5
1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5
1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7
1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14
1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14
1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15
1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28
1.2.4 Terminologia zwiazana z obrotem obligacjami………30
1.2.5. Ryzyko inwestycji w obligacje………32


Rozdzial 2
Obligacje skarbowe

2.1. Obligacje skarbowe………39
2.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………39
2...

Czytaj więcej

Instrumenty rynku kapitalowego


Rozdzial I
Istota rynku kapitalowego

1.1. Podstawowe przekroje podzialu rynku kapitalowego .5
1.2. Rynek kapitalowy i jego segmenty ………10


Rozdzial II
Dluzne instrumenty rynku kapitalowego

2.1. Obligacje ………14
2.1.1. Rodzaje obligacji ………20
2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28
2.1.3. Wycena obligacji ………35
2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38
2.3. Rynek papierów dluznych przedsiebiorstw ………39


Rozdzial III
Wierzycielskie instrumetny rynku kapitalowego

3.1. Akcje ………41
3.1.1. Rodzaje akcji ………44
3.1.2. Wycena akcji ………51
3.2. Amerykanskie kwity depozytowe (ADR) i globalne kwity
depozytowe (GDR) ………54
3.3...

Czytaj więcej

Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej do efektywnego inwestowania na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Problem podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku papierów wartosciowych……….7Rozdzial 2.
Podstawowe metody pomocne przy podejmowaniu decyzji……….14

2.1. Analiza fundamentalna……….16
2.2. Analiza portfelowa……….23
2.3. Analiza techniczna……….28


Rozdzial 3.
Fundamentalna ocena kondycji finansowej spółek akcyjnych notowanych na GPW

3.1. Podstawowe wskazniki opisujace stan finansowy przedsiębiorstwa……….37
3.2. Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do okreslenia atrakcyjnosci danej firmy……….48


Rozdzial 4.
Bilanse, rachunki wyników i rachunki przeplywów finansowych jako infor...

Czytaj więcej

Wachlarz możliwości rynku kontraktów terminowych.


Wstęp 3

Rozdzial I
Istota kontraktów terminowych

1. Definicja kontraktów terminowych………6
2. Historia rynków terminowych………12
3. Rodzaje transakcji na gieldach terminowych………16
3.1. Transakcje hedgingowe………17
3.2. Transakcje arbitrazowe ………18
3.3. Transakcje spekulacyjne ………22


Rozdzial II
Zasady działania kontraktów terminowych

1. Okreslenie warunków kontraktów futures ………26
2. Ceny terminowe i ceny gotówkowe ………30
3. Infrastruktura rynku terminowego ………40
3.1. Ring gieldowy ………41
3.2. Izba rozliczeniowa ………47
4. Analiza prawna i rachunkowa kontraktów terminowych ………53


Rozdzial III
Strategie zabezpieczajace z wykorzystan...

Czytaj więcej

Gieldy towarowe


Wstęp ……… 3

Rozdzial I
Rys historyczny ……… 6

Rozdzial II
Pojecie i znaczenie gieldy towarowej

1. Definicja gieldy towarowej ……… 40
2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43


Rozdzial III
Ustawa o gieldach towarowych w Polsce

1. Tworzenie i organizacja gield towarowych ……… 49
2. Działalność maklerów gield towarowych ……… 55
3. Towarowe domy maklerskie ……… 61


Rozdzial IV
Prawo Unii Europejskiej dotyczace gield towarowych

1. Uwagi wstepne ……… 71
2. Zasada swobodnego przeplywu towarów ……… 74
3. Zasada wolnosci przedsiebiorczosci ……… 78
4. Zasada swobodnego przeplywu kapitalów i platnosci ……… 83


Zakończenie ……… 86
Bibliografia...

Czytaj więcej

Obligacje jako instrument finansowy w praktyce polskiej


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka obligacji

1.1. Obligacje posród innych papierów wartosciowych………5
1.2. Obligacja jako jeden z papierów dluznych………5
1.3. Uwarunkowania prawne dotyczace obligacji w Polsce……….7
1.3.1. Nowe uregulowania prawne obligacji………9
1.4. Pojecie obligacji………12
1.5. Konstrukcja obligacji………13
1.6. Zasady emisji obligacji………15
1.7. Rodzaje obligacji………18
1.7.1. Obligacje skarbowe………21
1.7.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………22
1.7.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………25
1.7.1.3. Charakterystyka wybranych obligacji skarbowych………29
1.7.2. Obligacje komunalne………43
1.7.3...

Czytaj więcej

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych


Wstęp……….4

Rozdzial I
Charakterystyka instrumentów pochodnych

1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6
1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16
1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22


Rozdzial II
Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji

2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów symetrycznych i niesymetrycznych……….26
2.2. Transakcje spekulacyjne z wykorzystaniem róznych instrumentów pochodnych………..32
2.3. Metody ewidencji instrumentów pochodnych……….35


Rozdzial III
Przyklady ewidencji instrumentów pochodnych

3.1...

Czytaj więcej

Opcje na akcje


Wstęp

Rozdzial 1
1.1 Opcje na akcje jak finansowe transakcje terminowe

1.2 Cechy opcji na akcje
1.2.1 Czynniki wpływajace na wartość opcji
1.2.2 Efekt dzwigni
1.3 Podstawowe rodzaje transakcji na rynku opcji
1.4 Wartość wewnetrzna i czasowa opcji
1.5 Inne rodzaje opcji
1.6 Porównanie opcji na rynku gieldowym i pozagieldowym


Rozdzial 2.
Taksonomia wyceny opcji na akcje

2.1 Elastycznosc opcji
2.2 Modele wyceny opcji
2.2.1 Wycena opcji przy wykorzystaniu drzew dwumianowych
2.2.2 Drzewo dwumianowe dla spółki wyplacajacej dywidende
2.2.3 Model Blacka-Scholesa
2.2.4 Model Mertona


Rozdzial 3.
Praktyczne zastosowanie opcji gieldowych

3...

Czytaj więcej

WARSET na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych


Wstęp ……….. 2

Rozdzial I
Ewolucja systemów notowan gieldowych

1.1. Notowania kierowane glosem ……….. 5
1.2. Notowania fixingowe ……….. 10
1.3. Notowania ciagle ……….. 14
1.4. Obrót bezposredni ……….. 16


Rozdzial II
Zasady notowan na wybranych rynkach europejskich

2.1. Rozwiazania stosowane na gieldzie londynskiej ……….. 23
2.2. Frankfurt – glówna gielda niemiecka ……….. 27
2.3. Rozwój gield w krajach Beneluxu – przedsionek rynku elektronicznego ……….. 33
2.4. Panorama rozwinietego rynku papierów wartosciowych – Francja ……….. 37


Rozdzial III
Pierwotny system notowan na GPW w warszawie

3.1. Sposób budowania arkusza zlecen ……….. 42
3.2...

Czytaj więcej

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne.


Wstęp …….. 4

Rozdzial I.
Pojecie i klasyfikacja obligacji

1. Pojecie obligacji………6
2. Klasyfikacja obligacji ……… 8
2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8
2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9
2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9
2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w Polsce………10
3. Formy obligacji………11
3.1 Obligacje klasyczne………11
3.2 Obligacje zerokuponowe………11
3.3 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu………12
3.4 Obligacje zamienne………13
3.5 Obligacje z prawem odwolania………13
3...

Czytaj więcej

Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej


Wstęp………4

Rozdzial I
Motywacja w teorii zarządzania

1.1 Pojecie motywacji………6
1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10
1.3 Model procesu motywacyjnego………22


Rozdzial II
System motywowania w przedsiębiorstwie………

2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26
2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33
2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników w zarzadzaniu………41
2.4 Efektywność systemu motywowania pracowników………46


Rozdzial III
System motywowania wprowadzony w wybranym przedsiębiorstwie

3.1 Motywacja w polskich realiach………49
3.2 Zakres działania firmy xyz………54
3.2.1 Prezentacja firmy………54
3.2...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce


Wstęp………4

Rozdzial I.
Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6
2. Portfel inwestycyjny OFE ………11
3. Polityka inwestycyjna OFE ………15


Rozdzial II.
Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych

1. Mierniki analizy struktury ………22
2. Statystyczne metody badania dynamiki ………28


Rozdzial III.
Empiryczne modelowanie działalności inwestycyjnej OFE

1. Statystyczne badanie struktury portfela inwestycyjnego OFE ………36
2. Modelowanie dynamiki dla OFE ………44


Rozdzial IV.
Ocena polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1...

Czytaj więcej

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartosciowych.


Wstęp……..5
Cel pracy ………6

Rozdzial I.
Analiza zalet i wad klasycznego algorytmu genetycznego

1.1. Analiza elementów klasycznego algorytmu genetycznego……..7
1.2. Twierdzenie o schematach……..13
1.3. Zunifikowane narzedzia testowe De Jonga do oceny efektywnosci algorytmów genetycznych ……..18

Rozdzial II.
Zaawansowana metoda optymalizacji funkcji wielu zmiennych oparta na zmodernizowanym i rozbudowanym algorytmie genetycznym

2.1. Konstruowanie populacji genotypów reprezentowanych przez wektory zmiennopozycyjne……..20
2.2. Wzbogacenie mechanizmu selekcji przez zastosowanie modelu elitarnego ……..21
2.3...

Czytaj więcej

Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka papierów wartosciowych z uwzglednieniem róznych kryteriów podzialu……… 4

Rozdzial II.
Charakterystyka lokacyjnych papierów wartosciowych ………13

2.1 Róznice pomiedzy handlowymi a lokacyjnymi papierami wartosciowymi ………17


Rozdzial III.
Papiery wartosciowe w świetle bankowego planu kont ………20

3.1 Charakterystyka kont sluzacych do ewidencji lokacyjnych papierów wartosciowych………27

Rozdzial IV.
Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych – schematy ………41

Bibliografia……… 52

Uwaga: Brak przypisów.

 
Czytaj więcej

Transakcje terminowe SWAP.


1. Wstęp………5

2. Instrumenty pochodne………8
2.1. Opcje………9
2.2. Kontrakty futures i forward………13
2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15

3. SWAP – definicja, rodzaje………17

3.1. SWAP procentowy………17
3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21
3.1.2. Wymiana platnosci……….23
3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25
3.2. SWAP walutowy………32
3.3. SWAP kredytowy………38
3.4. Pozostale rodzaje transakcji typu SWAP 43
3.4.1. Coupon SWAP………43
3.4.2. Equity SWAP………43
3.4.3. SWAP towarowy………44

4. Studium przypadków dla transakcji typu SWAP………46

4.1. SWAP procentowy typu fixed-floating………46
4.2...

Czytaj więcej

Obrót papierami wartosciowymi.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………4

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne.

1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7
1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23
1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24
1.2.2. Obligacje………27
1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30

Rozdzial II.
Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Gield Papierów Wartosciowych.

2.1. Rys historyczny. GPW w Warszawie S.A……….36
2.2. Miejsce gieldy w Unii Europejskiej………43

Rozdzial III.
Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie

3.1. GPW w Warszawie………48
3.2. Maklerzy. Grupa kapitalowa GPW………49
3.3...

Czytaj więcej

Giełda papierów wartosciowych jako instytucja rynku finansowego.


Wstęp

Rozdzial I
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce.

1.1 Istota rynku kapitalowego ………6
1.1.1 Opis działania rynku kapitalowego ………6
1.1.2 Rodzaje ryzyka wystepujace na rynku kapitalowym ………11
1.1.3 Instytucje rynku kapitalowego ……… 13
1.2 Funkcje rynku kapitalowego ………18
1.3 Trendy swiatowe na rynkach kapitalowych……… 22
1.4 Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych ……… 27
1.4.1 Historia Gieldy ………27
1.4.2 Władze Gieldy ………32
1.4.3 Czlonkowie Gieldy ………35
1.4.4 Funkcjonowanie oraz zadania Gieldy ………39


Rozdzial II
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie.

2...

Czytaj więcej

Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie.


Wstęp………5

Rozdzial I
Geneza gieldy

1.Historia powstania………7
2.Podzial gield………8
3.Uczestnicy gieldy………9


Rozdzial II
Transakcje gieldowe

1. Kontrakty terminowe………12
1.1 Geneza transakcji terminowych………12
1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13
1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17
1.4 Warunki rozwoju………19
1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20
2. Transakcje opcyjne………23
2.1 Historia rynku opcji………23
2.2 Rodzaje i podzial opcji………24
2.3 Spekulacje opcjami………28
2.4 Bledy popelniane w spekulacjach opcjami………31
3.Transakcje na akcjach………32
3.1 Geneza oraz podzial akcji………32
3.2 Wybór akcji………33
3...

Czytaj więcej

Papiery wartosciowe w obrocie gieldowym
Papiery wartosciowe w obrocie gieldowym – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™

Czytaj więcej

Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace funduszy inwestycyjnych

1.1 Specyfika i forma działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego
1.2 Zbiorowe lokowanie w instrumenty rynku kapitalowego w Polsce
1.3 Korzysci plynace z tytułu lokowania środków w fundusz inwestycyjny
1.4 Podzial funduszy inwestycyjnych wedlug kryterium dokonywanych lokat
1.5 Fundusze inwestycyjne w Polsce i na Swiecie
1.6 Formy prawne funduszy inwestycyjnych

Rozdzial II.
Fundusz inwestycyjny na polskim rynku finansowym

2.1 Formy lokat funduszu inwestycyjnego na rynku finansowym w Polsce
2...

Czytaj więcej

Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych


Wstęp ………….5

Rozdzial I.
Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych

1. Pojecie papierów wartosciowych
2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12
3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13
3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13
3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14
3.3. Kapitalowe papiery wartosciowe …………...

Czytaj więcej

Emisja akcji czy kredyt – analiza możliwości pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa.

Wstęp…….3

Rozdzial I
Klasyfikacja, cechy i funkcje kapitału w przedsiębiorstwie.

1.1. Źródła pozyskiwania kapitalu…….5
1.2. Tworzenie kapitału w przedsiębiorstwie……..8
1.3. Cechy i funkcje kapitału w przedsiębiorstwie……..15

Rozdzial II
Emisja akcji jako forma finansowania przedsiebiorstw.

2.1. Pozyskanie kapitału poprzez emisje akcji…….32
2.2. Wady, zalety i ograniczenia zwiazane z emisja akcji…….34
2.3. Koszty zwiazane z pozyskaniem kapitału na gieldzie……..40
2.4. Znaczenie i funkcja gieldy w procesię pozyskania kapitalu…….43

Rozdzial III
Emisja obligacji i kredyt podstawa finansowania przedsiebiorstw.

3.1...

Czytaj więcej

Komisja Nadzoru Finansowego.

Spis tresci

Wstęp……..3

Rozdzial I
Integracja nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

1.1. Rys historyczny nadzoru rynku finansowego……..5
1.2. Budowa zintegrowanego systemu nadzoru finansowego……..7


Rozdzial II
Komisja Nadzoru Finansowego.

2.1. Powstanie KNF……..13
2.2. Sklad KNF…….13
2.3. Zadania KNF…….13
2.4. Zakres nadzoru KNF…….14

Rozdzial III
Organizacja Komisji Nadzoru Finansowego.

3.1. Struktura organizacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego…….16
3.1.1. Pion Nadzoru Rynku Kapitalowego (PNK)……..17
3.1.2. Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego……..21
3.1.3. Pion Nadzoru Emerytalnego (PNE)……..24
3.1.4...

Czytaj więcej

Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym.


Wstęp. …….3

Rozdzial I
Charakterystyka rynku finansowego.

1. Segmenty rynku finansowego
1.1. Rynek kapitalowy……..5
1.2. Rynek pieniezny…….12
1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15
1.4.Rynek walutowy……..23

Rozdzial II
Akcje i zwiazane z nimi ryzyko.

2.1. Charakterystyka akcji ……..25
2.2. Podzial akcji……..27
2.3. Ryzyko akcji……..31
2.4. Wycena akcji…….38

Rozdzial III
Obligacje i zwiazane z nimi ryzyko.

3.1. Charakterystyka obligacji……..43
3.2. Podzial obligacji…….45
3.3. Wycena obligacji…….52
3.4. Ryzyko obligacji…….53
3.5. Emisja obligacji…….59


Rozdzial IV
Inne Papiery wartosciowe

4.1. Bony skarbowe……..64
4.2...

Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych jako instytucjonalna forma rynku kapitalowego


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota Gieldy Papierów Wartosciowych…………..6

1.1. Pojecie i funkcje gieldy papierów wartosciowych………6
1.2. Uczestnicy i organizacja gieldy……… 10
1.3. Rodzaje papierów wartosciowych………16
1.4.Instytucje regulujace funkcjonowanie gieldy papierów wartosciowych w Warszawie……… 24


Rozdzial II
Giełda Papierów Wartosciowych w Polsce……… …….. .35

2.1. Polskie tradycje gieldowe………35
2.2. Giełda w Warszawie………40


Rozdzial III
Gieldy Papierów Wartosciowych na swiecie………53

3.1. Rynki papierów wartosciowych w wybranych krajach………53
3.1.1Austria ………..53
3.1.2Belgia…………56
3.1.3Dania………..59
3.1.4Niemcy………..61
3.1...

Czytaj więcej

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wylaczenie przy kapitale docelowym


Wykaz skrótów………4
Wstęp………5

Rozdzial 1.
Instrumenty finansowe a papiery wartosciowe w polskim prawie

1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8
1.2. Rodzaje oraz kryteria podzialu papierów wartosciowych………9
1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartosciowych………12
1.3.1. Pojecie i znaczenie akcji………12
1.3.2. Klasyfikacja akcji………14
1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy………17
1.3.4. Zasady emisji akcji w Polsce oraz podnoszenie kapitału akcyjnego w spólkach publicznych………20

Rozdzial 2.
Prawo poboru jako papier wartosciowy

2.1. Definicja i ogólne znaczenie prawa poboru………26
2.2. Nabycie prawa poboru………27
2.3...

Czytaj więcej

Prawa poboru i prawa do akcji jako instrumenty obrotu gieldowego


Wstęp ……….3
Rozdzial 1.
Miejsce i rola rynków finansowych w gospodarce

1.1. Istota i podzial rynków finansowych………. 5
1.2. Podstawowe instrumenty rynku finansowego ……….14
1.2.1. Instrumenty rynku pienieznego ……….14
1.2.2. Instrumenty rynku kapitalowego ……….19
1.3. Instytucje wspomagajace funkcjonowanie rynków finansowych ……….28
1.3.1. Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie ……….28
1.3.2. Krajowy depozyt papierów wartosciowych ……….31
1.3.3. Komisja Nadzoru Finansowego………. 32

Rozdzial 2.
Opcje finansowe

2.1. Opcje jako rodzaj instrumentu finansowego………. 35
2.2. Rodzaje transakcji opcyjnych ……….39
2.2.1...

Czytaj więcej

Zmiany na Gieldzie Papierów Wartosciowych w Warszawie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Rynek

1.1. Istota rynku kapitalowego……….4
1.2. Ryzyko wystepujace na rynku kapitalowym……….8
1.3. Instytucje rynku kapitalowego……….10
1.4. Funkcje rynku kapitalowego……….14

Rozdzial 2.
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce

2.1. Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych……….16
2.2. Historia Gieldy……….17
2.3. Władze Gieldy……….20
2.4. Instytucje KDPW……….21
2.5. Czlonkowie Gieldy……….22

Rozdzial 3.
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie

3.1. Rynek pierwotny ……….23
3.2. Rynek wtórny……….24
3.3. Instrumenty gieldowe……….25
3.4. Notowania na gieldzie……….31
3.5...

Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota rynku finansowego

1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego…………. 7
1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce ………….10
1.3. Funkcje rynku kapitalowego…………. 15
1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………. 16

Rozdzial II
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce

2.1. Powstanie i historia Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce ………….23

2.2. Etapy rozwoju polskich papierów wartosciowych ………….26
2.3. Władze Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 28
2.4. Czlonkowie Gieldy Papierów Wartosciowych…………. 29

Rozdzial III
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Wars...

Czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne na polskim rynku kapitalowym w latach 2006-2009.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Charakterystyka funduszy inwestycyjnych.

1.1. Koncepcja funduszu inwestycyjnego……….7
1.1.1. Zarys historyczny……….9
1.1.2. Pojecie funduszu inwestycyjnego……….15
1.1.3. Pojecie towarzystwa funduszy inwestycyjnych……….18
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy……….20
1.3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych……….26
1.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych……….30


Rozdzial II
Typy funduszy oraz ich klasyfikacja……….32

2.1. Prawne formy funduszy inwestycyjnych……….37
2.1.1. Otwarte oraz specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjne……….39
2.1.2. Zamkniete fundusze inwestycyjne……….41
2.1.3...

Czytaj więcej

Strategia inwestycyjna przedsiebiorstw na rynku papierów warosciowych.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Charakterystyka i definicja papierów watosciowych

1.1. Pojecie i rodzaj papierów wartosciowych………. 5
1.2. Rynek papierów wartosciowcych i jego miejsce w gospodarce narodowej
1.3. Oferta publiczna i niepubliczna papierów wartosciowych ……….13

Rozdzial II
Strategie inwestycyjne opierajace się na instrumentach pochodnych

2.1. Podstawowe strategie inwestycyjne ……….19
2.2. Strategie inwestycyjne wykorzystujace kontakty futures i forward………. 23
2.3. Kontrakty SWAP………. 26
2.3.1. Swapy pierwszej generacji………. 26
2.3.2. Swapy drugiej generacji………. 28
2.5. Strategie inwestycyjne wykorzystujace opcje

Rozdzial III
Ryzyko in...

Czytaj więcej

Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstwa.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Marketing w działalności gospodarczej

1 Pojecie i istota marketingu………. 8
1.1 Definicje marketingu ………8
1.2 Istota marketingu……… 11
2 Funkcje marketingu ………16
3 Instrumenty marketingowe………. 21
3.1 Glówne instrumenty marketingu………. 23

Rozdzial II.
Marketing w Internecie.

1 Dynamika rozwoju Internetu na swiecie………. 40
1.1 Zarys historyczny Internetu na swiecie i w Polsce………. 40
2 Cechy Internetu jako medium komunikacji………. 45
2.1 Zalety i przewagi Internetu……… 51
2.2 Ograniczenia i slabosci Internetu ………53
3 Tworzenie koncepcji marketingu – mix……… 55
3.1 Opracowanie koncepcji marketingu-mix ………58
4 Strategia mark...

Czytaj więcej

Wpływ relacji inwestorskich na nastroje akcjonariuszy.Wstęp

Rozdzial I.
Rynek kapitalowy (GPW, Inne instytucje rynku kapitalowego w Polsce)

1.1 Historia
1.2 Instytucje kapitalowe w Polsce i ich rola
1.3 Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie

Rozdzial II.
Wymagania i obowiazki spółek gieldowych

2.1 Obowiazki informacyjne spółek gieldowych
2.2 Prawa i obowiazki akcjonariuszy spółki publicznej
2.3 Lad korporacyjny


Podsumowanie i wnioski koncowe

Bibliografia


 
Czytaj więcej

Miejsce funduszy inwestycyjnych i ubezpieczen na zycie z funduszami kapitalowymi w strukturze oszczednosci gospodarstw domowych w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Oszczednosci i inwestycje w świetle teorii

1.1 Pojecie oszczednosci……….6
1.2 Sposoby oszczedzania………. 7
1.3 Glówne przesłanki oszczedzania gospodarstw domowych ……….12
1.4 Programy regularnego oszczedzania ……….17

Rozdzial 2.
Charakterystyka funduszy zbiorowego inwestowania

2.1 Idea wspólnego inwestowania………. 23
2.2 Pojecie i istota funduszu inwestycyjnego………. 25
2.3 Bezpieczenstwo inwestycji w funduszu inwestycyjnym ……….29
2.4 Rodzaje funduszy inwestycyjnych ……….34

Rozdzial 3.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitalowe jako typ funduszy inwestycyjnych.

3...

Czytaj więcej

Wzrost gospodarczy.


Wstęp.

Rozdzial I.
Wzrost gospodarczy – istota i czynniki.

1. Zagadnienia ogólne.
2. Pojecie wzrostu gospodarczego.
3. Glówne bariery teoretyczne i praktyczne.
4. Metodyka pomiaru. Zmiany statystyczne.


Rozdzial II.
Proces wzrostu gospodarczego jako proces determinujacy rozwój spoleczny i warunki zycia ludnosci.

1. Wpływ jednostki, rodziny oraz spoleczenstwa.
2. Jakość czynnika ludzkiego i kapitału społecznego we wzroscie.
3. Nierówności społeczne jako szansa i zagrozenie. Poziom zycia ludnosci.


Rozdzial III.
Wzrost gospodarczy a charakter ustrojowy państwa i inne aspekty polityczne i instytucjonalne.

1...

Czytaj więcej

Możliwościwykorzystania swiec japonskich na przykładzie wybranych spółek WIG 20.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Giełda papierów wartosciowych, jako element mechanizmu rynku kapitalowego

1.1Rynek kapitalowy i jego funkcje……….. 5
1.2 Uczestnicy rynku kapitalowego……….. 8
1.3.Organizacja i funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie………… 13


Rozdzial II.
Podstawowe techniki inwestycyjne

2.1 Analiza fundamentalna……….. 17
2.1.1 Analiza otoczenia makroekonomicznego spólki………… 18
2.1.2 Analiza sektorowa………… 22
2.1.3 Analiza finansowa………… 23
2.1.4 Wycena spólki………… 28
2.2 Klasyczna analiza techniczna 32
2.2.1 Analiza techniczna czy analiza fundamentalna……….. 33
2.2.2 Formacje liniowe ………..34
2.2...

Czytaj więcej

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA


Wstęp

Rozdzial I
Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa

1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania
1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy
1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa


Rozdzial II.
Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst

2.1 Procedura emisji obligacji przedsiebiorstw
2.2 Rating obligacji a jej koszt emisji
2.3 Organizacja rynku Catalyst i notowania obligacji przedsiebiorstw


Rozdzial III
Analiza emisji obligacji PGNIG SA w latach 2010 – 2012

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa PGNIG SA i jego zródel finansowania
3...

Czytaj więcej

Zalamanie koniunktury na rynku akcji Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie w roku 2008 w konfrontacji z wybranymi europejskimi rynkami akcji


Wstęp

Rozdzial I
Rynek finansowy ze szczególnym uwzglednieniem rynku kapitalowego

1.1. Definicja i istota rynku finansowego
1.2. Segmenty rynku finansowego
1.3. Rynek kapitalowy jako wazny segment rynku finansowego
1.3.1. Istota rynku kapitalowego
1.3.2. Cechy i funkcje rynku kapitalowego
1.3.3. Pierwotny rynek kapitalowy
1.3.4. Wtórny rynek kapitalowy
1.4. Instrumenty rynku kapitalowego
1.4.1. Akcje
1.4.2. Obligacje
1.5. Ryzyko na rynku kapitalowym


Rozdzial II
Giełda Papierów Wartosciowych na przykładzie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie

2.1. Pojecie i organy gieldy
2.2. Cechy i funkcje Gieldy Papierów Wartosciowych
2.3...

Czytaj więcej

Opcje walutowe jako sposób zabezpieczenia przed ryzykiem.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Ryzyko w handlu zagranicznym

1.1. Pojecie ryzyka i jego klasyfikacja ……….6
1.1.1. Ryzyko a niepewnosc………. 10
1.2. Struktura ryzyka w handlu miedzynarodowym ……….12
1.2.1. Ryzyko handlowe ……….13
1.2.2. Ryzyko społeczne i cywilizacyjne………. 17
1.2.3. Ryzyko polityczne ……….17
1.2.4. Ryzyko sily wyzszej ……….18
1.3. Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym………. 19
1.3.1. Okreslenie procesu zarządzania ryzykiem………. 20
1.3.2. Metody postępowania z ryzykiem………. 22

Rozdzial II
Charakterystyka ryzyka walutowego

2.1. Pojecie i istota ryzyka walutowego ……….27
2.2. Rodzaje ryzyka walutowego ……….31
2.2.1...

Czytaj więcej

Rynki finansowe w obliczu globalizacji (Wpływ globalizacji i integracji na rynki finansowe)


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Globalizacja i integracja

1.1. Definicja i przejawy globalizacji……….. 6
1.2. Aspekty globalizacji………..8
1.3. Integracja europejska ………..10


Rozdzial II.
Rynki finansowe

2.1. Miedzynarodowy system finansowy……….. 17
2.2. Konkurencja transgraniczna w miedzynarodowym systemie finansowym……….. 20
2.3. Międzynarodowe standardy finansowe ………..22
2.4. Globalizacja rynków finansowych ………..23


Rozdzial III.
Wpływ globalizacji i integracji Unii Europejskiej na polski system finansowy

3.1. Perspektywy rozwoju miedzynarodowego systemu finansowego……….. 37
3.2...

Czytaj więcej

Analiza efektywnosci narzedzi analizy technicznej na rynku Forex.


Wstęp………..7

Rozdzial 1
Rynek walutowy.

1.1 Informacje wstepne………..9
1.2 Historia ………..9
1.3 Zasady działania rynku Forex………..10
1.4 Wysokosc obrotów………..12
1.5 Partycypanci………..15
1.6 Typy zlecen………..17
1.7 Zasady zlecen………..18

Rozdzial 2
Analiza techniczna.

2.1 Informacje wstepne………..20
2.2 Formy analizy technicznej………..21
2.3 Zalozenia analizy technicznej………..21
2.4 Teoria Dowa………..22
2.5 Formacje na wykresie………..24
2.5.1 Ruch zalamany Teorii Dowa………..24
2.5.2 Podwójny szczyt i podwójne dno………..25
2.5.3 Glowa z ramionami i odwrócona glowa z ramionami………..26
2.5.4 Flagi ………..28
2.6 Swiece japonskie………..28
2.6.1 Wstęp………..28
2.6...

Czytaj więcej

Krachy i kryzysy na rynkach finansowych. Znaczenie babli spekulacyjnych.


1. Wstęp


2. Kryzys konca lat 20 XX wieku

3. Wielka Depresja

4. Skutki kryzysu w latach 30 XX wieku

5. Kryzysy lat 60, 80 i 90 XX wieku

6. Kryzys finansowy 2008 rok


7. Konsekwencje kryzysów finansowych


 
Czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne jako specyficzna forma lokowania oszczednosci


Wstęp

Rozdzial I
Podstawy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych

1.1 Geneza funduszy inwestycyjnych. Róznica miedzy oszczedzaniem a inwestowaniem………5
1.2 Regulacje prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych………..10
1.3 Rodzaje i kategorie funduszy inwestycyjnych………..13
1.4 Organizacja zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Wymagany kapital poczatkowy TFI ………..25


Rozdzial II
Zasady uczestnictwa i polityka inwestycyjna funduszy

2.1 Uczestnicy funduszy inwestycyjnych………..30
2.2 Oferta produktów oszczednosciowo – inwestycyjnych. Rodzaje zlecen i usług dodatkowych………..40
2.3 Wybór odpowiedniego funduszu………..47
2...

Czytaj więcej

Finanse behawioralne rola heurystyk w inwestowaniu na rynkach finansowych


Wstęp ……….5

Rozdzial 1.
Czynniki psychologiczne oraz ich rola w teoriach ekonomicznych

1.1. Czlowiek jako jednostka indywidualna oraz element zbiorowosci ……..6
1.2. Psychologia ekonomiczna i ekonomia behawioralna ……..9
1.3. Specyfika decyzji ekonomicznych ……..12
1.3.1. Racjonalnosc ludzkich zachowan ……..12
1.3.2. Ograniczona racjonalnosc i zasada satysfakcji ……..14
1.3.3. Wybór w czasie ……..15
1.3.4. Wpływ emocji na ludzkie zachowania ……..16
1.4. Maksymalizacja oczekiwanej wartosci, a maksymalizacja oczekiwanej uzytecznosci oraz sklonnosc do ryzyka…….. 19
1.5. Teoria perspektywy ……..20
1.5.1. Ksiegowanie mentalne ……..23
1.5.2...

Czytaj więcej

Rynek nieruchomości, a rynek akcji i obligacji.


Wstęp………. 1

Rozdzial I
Rynek nieruchomosci

1.1 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………. 2
1.2 Pojecie i rodzaj nieruchomosci ……….5
1.3 Prawa zwiazane z nieruchomosciami ……….12
1.4. Aspekty zwiazane z funkcjonowaniem rynku nieruchomosci………. 13

Rozdzial II
Rynek akcji i obligacji

2.1 Rynek akcji………. 17
2.1 Rynek obligacji ……….21
2.3 Cykle koniunkturalne ……….24
2.4 Korelacja miedzy rynkiem nieruchomosci, a rynkiem akcji i obligacji………. 27

Zakończenie ……….30
Bibliografia………. 31


 
Czytaj więcej

Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.Wstęp………..4

Rozdzial I
Charakterystyka rynku kapitalowego

1.1.Ogólna charakterystyka rynku kapitalowego……….. 6
1.2. Struktura rynku kapitalowego ……….. 8
1.3. Funkcje rynku kapitalowego ………..10
1.4. Instrumenty rynku kapitalowego ……….. 11
1.5. Instytucje rynku kapitalowego w Polsce – Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie SA (GPW)……….. 14


Rozdzial II
Analiza techniczna oraz jej instrumenty

2.1. Ogólna charakterystyka analizy technicznej……….. 18
2.2. Wykresy podstawa analizy technicznej ……….. 18
2.3. Trend oraz formacje trendowe ……….. 27
2.4. Wskazniki analizy technicznej……….. 35


Rozdzial III
Analiza spółki PKO.BP

3.1...

Czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne rodzaje i charakterystyka


Wstęp

Ogólna charakterystyka funduszy………. 1
Konstrukcje i typy funduszy ……….4
Korzysci z oszczedzania w funduszach inwestycyjnych………. 8
Zakończenie………. 10
Bibliografia ……….11

 
Czytaj więcej

Instytucje finansowe jako podmioty zasilajace przedsiebiorców w kapital pieniezny

Wprowadzenie ………1

Charakterystyka wybranych instytucji finansowych ……… 1
Rola finansów w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………5
Udział instytucji finansowych w zasilaniu przedsiebiorstw w srodki pieniężne ……… 7
Podsumowanie ………10
Bibliografia ……… 12

 
Czytaj więcej

Analiza zyskownosci akcji spółek sektora teleinformatycznego.


Wstęp ……….. 5

Rozdzial 1.
Historia polskich gield pienieznych.

1.1. Pojecie i powstawanie gieldy.
1.2. Organizacja GWP w Warszawie.
1.3. Struktura rynku.


Rozdzial 2.
Spólki teleinformatyczne obecne na gieldzie papierów wartosciowych.

2.1 Jezyk problemu……….. 7
2.2 Rozwój polskiego sektora teleinformatycznego……….. 9
2.2.1 Uslugi oferowane przez spółki teleinformatyczne……….. 9
2.2.2 Giełda PW miejscem notowania spółek telekomunikacyjnych……….. 17
2.3 Inwestowanie, jako element zarządzania biznesowego w sektorze teleinformatyki……….. 21


Rozdzial 3.
Metody analizy i oceny zyskownosci inwestowania na gieldzie papierówwartosciowych.

3...

Czytaj więcej

Porównanie jedno- i wieloskladnikowych portfeli zawierajacych zloto.


Wstęp………..3

Rozdzial 1.
Zloto jako przedmiot inwestowania.

1.1. Inwestycje- podstawowe informacje……….. 5
1.2. Inwestycje w zloto……….. 7
1.2.1. Uczestnicy rynku zlota……….. 7
1.2.2. Sposoby inwestowania na rynku zlota ………..11
1.2.3. Czynniki oddzialywujace na ksztaltowanie się cen zlota………… 15


Rozdzial 2.
Teoria portfelowa Markowitza

2.1. Podstawowe zalozenia ………..17
2.2. Metody szacowania stopy zwrotu z inwestycji ………..18
2.3. Rodzaje ryzyka inwestycji ………..19
2.4. Portfel dwóch aktywów ………..23
2.5. Portfel z dowolna liczba aktywów……….. 26
2.6. Portfel zawierajacy instrumenty wolne od ryzyka ………..29


Rozdzial 3.
Konstrukcja portfe...

Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.


Wstęp ………4

Rozdzial I
Rynki finansowe w świetle literatury przedmiotu

1.1. Pojecie rynku finansowego oraz jego znaczenie w gospodarce rynkowej………. 6
1.2. Instrumenty ryzyka finansowego ……….12
1.3. Problematyka opodatkowania na rynku finansowym ……….18


Rozdzial II
Gieldy papierów wartosciowych – podstawowa charakterystyka teoretyczna

2.1. Pojecie oraz podstawowe typologie gield………. 22
2.2. Organizacja, uczestnicy oraz czlonkowie gield ……….26
2.3. Przedmiot i podstawy obrotu papierami wartosciowymi………. 31
2.4. Notowania, wskazniki oraz indeksy gieldowe………. 36


Rozdzial III
Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A...

Czytaj więcej

Analiza obrotów na krajowym rynku walutowym i rynku pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych


Wstęp

Rozdzial 1.
Rynek walutowy i rynek pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych w Polsce

1.1. Rynek walutowy – rynek kasowy, rynek transakcji outright-forward, rynek swapów walutowych
1.2. Walutowe instrumenty pochodne – kontrakty CIRS, opcje walutowe
1.3. Instrumenty pochodne stopy procentowej – kontrakty FRA, kontrakty IRS, opcje na stope procentowa

Rozdzial 2.
Analiza obrotów na rynku walutowym i rynku pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych

2.1. Analiza obrotów na rynku walutowym
2.2. Analiza obrotów walutowych instrumentów pochodnych
2.3. Analiza obrotów instrumentów pochodnych stopy procentowej

Ro...

Czytaj więcej

Emisja obligacji jako źródło finansowania Miejskich zakladów autobusoowych sp. z o.o. w latach 2011-2015

Wstęp………..5

Rozdzial 1
Obligacje – cechy i funkcje

1.1 Istota obligacji………..7
1.2 Rodzaje obligacji………..10
1.2.1 „Czysta” obligacja dyskontowa………..13
1.2.3 „Konsole”………..14
1.3. Emisja obligacji………..17


Rozdzial 2
Przebieg emisji obligacji

2.1. Sposoby emisji obligacji………..23
2.2. Catalyst – Rynek Obligacji GPW………..27
2.3. Emisja obligacji na gieldzie – etapy………..28
2.4. Uchwala w sprawie emisji obligacji………..33


Rozdzial 3
Charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa jakim sa Miejskie zaklady autobusowe w Warszawie

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz jego działalnosci………..37
3.2...

Czytaj więcej

Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie rynku kapitalowego w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I
Wspólczesne kryzysy finansowe

1.1. Pojecie kryzysu
1.2. Rodzaje kryzysów
1.3. Charakterystyka porównawcza kryzysów walutowych i finansowych
1.4. Powazne kryzysy w ostatnich kilkudziesieciu latach

Rozdzial II
Przyczyny wybuchu obecnego kryzysu z 2008 r.

2.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime
2.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna

Rozdzial III
Analiza przebiegu kryzysu i jego skutki dla ludnosci

3.1. Inicjatywy instytucji panstwowych
3.2. Przebieg kryzysu współczesnego
3.3. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata
3.4. Nastepstwa kryzysowe dla Europy

Rozdzial IV
Istota rynku f...

Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitalowego w Polsce


Wstęp…………4

Rozdzial I
Istota rynku finansowego

1.1. Istota i dzialanie rynku kapitalowego i pienieznego…………5
1.2. Glówne instytucje rynku kapitalowego w Polsce…………8
1.3. Funkcje rynku kapitalowego …………12
1.4. Segmentacja rynku kapitalowego…………13

Rozdzial II
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce

2.1. Historia powstania Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce…………17
2.2. Etapy rozwoju rynku polskich papierów wartosciowych…………21
2.3. Władze Gieldy Papierów Wartosciowych…………23
2.4. Czlonkowie Gieldy Papierów Wartosciowych…………24
2.5. Strategia Gieldy Papierów Wartosciowych…………26

Rozdzial III
Funkcjo...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich