Kategoria Rynki finansowe

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce


Wstęp………4

Rozdzial I.
Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6
2. Portfel inwestycyjny OFE ………11
3. Polityka inwestycyjna OFE ………15


Rozdzial II.
Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych

1. Mierniki analizy struktury ………22
2. Statystyczne metody badania dynamiki ………28


Rozdzial III.
Empiryczne modelowanie działalności inwestycyjnej OFE

1. Statystyczne badanie struktury portfela inwestycyjnego OFE ………36
2. Modelowanie dynamiki dla OFE ………44


Rozdzial IV.
Ocena polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1...

Czytaj więcej

Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji portfeli papierów wartosciowych.


Wstęp……..5
Cel pracy ………6

Rozdzial I.
Analiza zalet i wad klasycznego algorytmu genetycznego

1.1. Analiza elementów klasycznego algorytmu genetycznego……..7
1.2. Twierdzenie o schematach……..13
1.3. Zunifikowane narzedzia testowe De Jonga do oceny efektywnosci algorytmów genetycznych ……..18

Rozdzial II.
Zaawansowana metoda optymalizacji funkcji wielu zmiennych oparta na zmodernizowanym i rozbudowanym algorytmie genetycznym

2.1. Konstruowanie populacji genotypów reprezentowanych przez wektory zmiennopozycyjne……..20
2.2. Wzbogacenie mechanizmu selekcji przez zastosowanie modelu elitarnego ……..21
2.3...

Czytaj więcej

Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka papierów wartosciowych z uwzglednieniem róznych kryteriów podzialu……… 4

Rozdzial II.
Charakterystyka lokacyjnych papierów wartosciowych ………13

2.1 Róznice pomiedzy handlowymi a lokacyjnymi papierami wartosciowymi ………17


Rozdzial III.
Papiery wartosciowe w świetle bankowego planu kont ………20

3.1 Charakterystyka kont sluzacych do ewidencji lokacyjnych papierów wartosciowych………27

Rozdzial IV.
Ewidencja lokacyjnych papierów wartosciowych – schematy ………41

Bibliografia……… 52

Uwaga: Brak przypisów.

 
Czytaj więcej

Transakcje terminowe SWAP.


1. Wstęp………5

2. Instrumenty pochodne………8
2.1. Opcje………9
2.2. Kontrakty futures i forward………13
2.3. Forward Rate Agreement (FRA)………15

3. SWAP – definicja, rodzaje………17

3.1. SWAP procentowy………17
3.1.1. Rola pośrednika w przypadku zawierania transakcji typu SWAP……….21
3.1.2. Wymiana platnosci……….23
3.1.3. Wycena SWAP-ów procentowych………25
3.2. SWAP walutowy………32
3.3. SWAP kredytowy………38
3.4. Pozostale rodzaje transakcji typu SWAP 43
3.4.1. Coupon SWAP………43
3.4.2. Equity SWAP………43
3.4.3. SWAP towarowy………44

4. Studium przypadków dla transakcji typu SWAP………46

4.1. SWAP procentowy typu fixed-floating………46
4.2. SWAP procentowy typu floating-floating 49
4.3...

Czytaj więcej

Obrót papierami wartosciowymi.


Wykaz skrótów………3
Wstęp………4

Rozdzial I.
Zagadnienia ogólne.

1.1. Znaczenie obrotu gieldowego. Charakterystyka nowych ustaw regulujacych rynek kapitalowy………7
1.2. Instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu………23
1.2.1. Akcje. Prawo do akcji………24
1.2.2. Obligacje………27
1.2.3. Inne instrumenty finansowe………30

Rozdzial II.
Geneza i podstawy prawne funkcjonowania Gield Papierów Wartosciowych.

2.1. Rys historyczny. GPW w Warszawie S.A……….36
2.2. Miejsce gieldy w Unii Europejskiej………43

Rozdzial III.
Organizacja Gieldy Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie

3.1. GPW w Warszawie………48
3.2. Maklerzy. Grupa kapitalowa GPW………49
3.3. Prawo UE a polskie prawo rynku kapitalowego………52

Rozdzi...

Czytaj więcej

Giełda papierów wartosciowych jako instytucja rynku finansowego.


Wstęp

Rozdzial I
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce.

1.1 Istota rynku kapitalowego ………6
1.1.1 Opis działania rynku kapitalowego ………6
1.1.2 Rodzaje ryzyka wystepujace na rynku kapitalowym ………11
1.1.3 Instytucje rynku kapitalowego ……… 13
1.2 Funkcje rynku kapitalowego ………18
1.3 Trendy swiatowe na rynkach kapitalowych……… 22
1.4 Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych ……… 27
1.4.1 Historia Gieldy ………27
1.4.2 Władze Gieldy ………32
1.4.3 Czlonkowie Gieldy ………35
1.4.4 Funkcjonowanie oraz zadania Gieldy ………39


Rozdzial II
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie.

2.1 Papiery wartosciowe notowane na gieldzie……… 42
2.1.1 Akcje ………44
2.1...

Czytaj więcej

Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie.


Wstęp………5

Rozdzial I
Geneza gieldy

1.Historia powstania………7
2.Podzial gield………8
3.Uczestnicy gieldy………9


Rozdzial II
Transakcje gieldowe

1. Kontrakty terminowe………12
1.1 Geneza transakcji terminowych………12
1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13
1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17
1.4 Warunki rozwoju………19
1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20
2. Transakcje opcyjne………23
2.1 Historia rynku opcji………23
2.2 Rodzaje i podzial opcji………24
2.3 Spekulacje opcjami………28
2.4 Bledy popelniane w spekulacjach opcjami………31
3.Transakcje na akcjach………32
3.1 Geneza oraz podzial akcji………32
3.2 Wybór akcji………33
3.3 Przyklad wykorzystania akcji………36


Rozdzial III
St...

Czytaj więcej

Papiery wartosciowe w obrocie gieldowym
Papiery wartosciowe w obrocie gieldowym – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™

Czytaj więcej

Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace funduszy inwestycyjnych

1.1 Specyfika i forma działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego
1.2 Zbiorowe lokowanie w instrumenty rynku kapitalowego w Polsce
1.3 Korzysci plynace z tytułu lokowania środków w fundusz inwestycyjny
1.4 Podzial funduszy inwestycyjnych wedlug kryterium dokonywanych lokat
1.5 Fundusze inwestycyjne w Polsce i na Swiecie
1.6 Formy prawne funduszy inwestycyjnych

Rozdzial II.
Fundusz inwestycyjny na polskim rynku finansowym

2.1 Formy lokat funduszu inwestycyjnego na rynku finansowym w Polsce
2.2 Fundusze inwestycyjne wystepujace w rynku pienieznym w Polsce
2...

Czytaj więcej

Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych


Wstęp ………….5

Rozdzial I.
Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych

1. Pojecie papierów wartosciowych
2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12
3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13
3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13
3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14
3.3. Kapitalowe papiery wartosciowe …………. 23

Czytaj więcej

Emisja akcji czy kredyt – analiza możliwości pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa.

Wstęp…….3

Rozdzial I
Klasyfikacja, cechy i funkcje kapitału w przedsiębiorstwie.

1.1. Źródła pozyskiwania kapitalu…….5
1.2. Tworzenie kapitału w przedsiębiorstwie……..8
1.3. Cechy i funkcje kapitału w przedsiębiorstwie……..15

Rozdzial II
Emisja akcji jako forma finansowania przedsiebiorstw.

2.1. Pozyskanie kapitału poprzez emisje akcji…….32
2.2. Wady, zalety i ograniczenia zwiazane z emisja akcji…….34
2.3. Koszty zwiazane z pozyskaniem kapitału na gieldzie……..40
2.4. Znaczenie i funkcja gieldy w procesię pozyskania kapitalu…….43

Rozdzial III
Emisja obligacji i kredyt podstawa finansowania przedsiebiorstw.

3.1. Rodzaje i istota emitowanych obligacji……..47
3.2...

Czytaj więcej

Komisja Nadzoru Finansowego.

Spis tresci

Wstęp……..3

Rozdzial I
Integracja nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

1.1. Rys historyczny nadzoru rynku finansowego……..5
1.2. Budowa zintegrowanego systemu nadzoru finansowego……..7


Rozdzial II
Komisja Nadzoru Finansowego.

2.1. Powstanie KNF……..13
2.2. Sklad KNF…….13
2.3. Zadania KNF…….13
2.4. Zakres nadzoru KNF…….14

Rozdzial III
Organizacja Komisji Nadzoru Finansowego.

3.1. Struktura organizacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego…….16
3.1.1. Pion Nadzoru Rynku Kapitalowego (PNK)……..17
3.1.2. Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego……..21
3.1.3. Pion Nadzoru Emerytalnego (PNE)……..24
3.1.4. Pion Nadzoru Bankowego (PNB)……..29
3.1.5...

Czytaj więcej

Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym.


Wstęp. …….3

Rozdzial I
Charakterystyka rynku finansowego.

1. Segmenty rynku finansowego
1.1. Rynek kapitalowy……..5
1.2. Rynek pieniezny…….12
1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15
1.4.Rynek walutowy……..23

Rozdzial II
Akcje i zwiazane z nimi ryzyko.

2.1. Charakterystyka akcji ……..25
2.2. Podzial akcji……..27
2.3. Ryzyko akcji……..31
2.4. Wycena akcji…….38

Rozdzial III
Obligacje i zwiazane z nimi ryzyko.

3.1. Charakterystyka obligacji……..43
3.2. Podzial obligacji…….45
3.3. Wycena obligacji…….52
3.4. Ryzyko obligacji…….53
3.5. Emisja obligacji…….59


Rozdzial IV
Inne Papiery wartosciowe

4.1. Bony skarbowe……..64
4.2. Bony komercyjne……..65
4.3. Weksle komercyjne……..69
4.4...

Czytaj więcej

Giełda Papierów Wartosciowych jako instytucjonalna forma rynku kapitalowego


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota Gieldy Papierów Wartosciowych…………..6

1.1. Pojecie i funkcje gieldy papierów wartosciowych………6
1.2. Uczestnicy i organizacja gieldy……… 10
1.3. Rodzaje papierów wartosciowych………16
1.4.Instytucje regulujace funkcjonowanie gieldy papierów wartosciowych w Warszawie……… 24


Rozdzial II
Giełda Papierów Wartosciowych w Polsce……… …….. .35

2.1. Polskie tradycje gieldowe………35
2.2. Giełda w Warszawie………40


Rozdzial III
Gieldy Papierów Wartosciowych na swiecie………53

3.1. Rynki papierów wartosciowych w wybranych krajach………53
3.1.1Austria ………..53
3.1.2Belgia…………56
3.1.3Dania………..59
3.1.4Niemcy………..61
3.1.5Wielka Brytania……………63
3.2...

Czytaj więcej

Prawa poboru w obrocie publicznym oraz jego wylaczenie przy kapitale docelowym


Wykaz skrótów………4
Wstęp………5

Rozdzial 1.
Instrumenty finansowe a papiery wartosciowe w polskim prawie

1.1. Istota i rodzaje instrumentów finansowych………8
1.2. Rodzaje oraz kryteria podzialu papierów wartosciowych………9
1.3. Akcje na polskim rynku papierów wartosciowych………12
1.3.1. Pojecie i znaczenie akcji………12
1.3.2. Klasyfikacja akcji………14
1.3.3. Uprawnienia akcjonariuszy………17
1.3.4. Zasady emisji akcji w Polsce oraz podnoszenie kapitału akcyjnego w spólkach publicznych………20

Rozdzial 2.
Prawo poboru jako papier wartosciowy

2.1. Definicja i ogólne znaczenie prawa poboru………26
2.2. Nabycie prawa poboru………27
2.3. Przenoszenie prawa poboru………29
2.4...

Czytaj więcej
Regulamin strony