Kategoria Samorządy

Monografia geograficzna solectwa XYZ w gminie XYZ.


1. Wstęp
1.1. Przedmiot badan, zakres przestrzenny i czasowy
1.2. Cele pracy ……….. 4
1.3. Metody badawcze i materialy zródlowe ……….. 5
1.4 Omówienie literatury……….. 6
1.5. Omówienie pojec……….. 7

2. Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

2.1. Polozenie geograficzne………..9
2.2. Budowa geologiczna………..12
2.3. Rzezba terenu………..15
2.4. Wody powierzchniowe i podziemne……….. 15
2.5. Warunki klimatyczne………..16
2.6. Pokrywa glebowa………..20
2.7. Fauna i flora ………..23
2.8. Zagrozenia i ochrona srodowiska………..24

3. Dzieje i morfologia solectwa

3.1. Historia solectwa………..26
3.2. Rozplanowanie wsi………..29
3.3. Struktura funkcjonalno-przestrzenna………..30
3.4 Fizjonomia wsi………..32

Czytaj więcej

Rola samorządu lokalnego w realizacji polityczno -oswiatowej w PolsceWstęp…………5

Rozdzial 1.
Polityka oswiatowa.

1.1. Polityka oswiatowa w ujeciach definicyjnych…………7
1.2. Elementy polityki oswiatowej…………9
1.3. Podmiot i przedmiot polityki oswiatowej…………12
1.4. Rola polityki oswiatowej w kontekscie wyzwan wspólczesnosci…………16

Rozdzial 2.
Samorzad terytorialny w Polsce.

2.1. Pojecie samorządu terytorialnego …………25
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego…………27
2.3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego…………33
2.4. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego – jej organy i zakres działania …………39

Rozdzial 3.
Zadania oswiatowe jednostek samorządu terytorialnego.

3.1...

Czytaj więcej

Samorzad terytorialny we Francji.


Wstęp……….. 3
Rozdzial I
Historia samorzadnosci we Francji………..5

1.1 Rozwój samorządu terytorialnego
1.2 Reforma decentralizacyjna z 1982 roku
1.3. Wspólczesne regulacje konstytucyjne
1.4. Podzial administracyjny
1.5. Wspólnota terytorialna- pojecie i cechy


Rozdzial II
Struktura samorządu terytorialnego we Francji……….. 16

2.1 Gmina
2.1.1 Organy i zadania gminy
2.1.2 Formy współpracy miedzygminnej
2.1.3. Odrebnosci niektórych gmin
2.1.4 Ogólna charakterystyka wydatków gminy
2.2. Departament
2.2.1 Organy departamentów
2.2.2 Zadania departamentu
2.3 Region
2.3. 1 Organy i zadania regionu
2.4 Wspólnoty o szczególnym statusię oraz wspólnoty zamorskie
2...

Czytaj więcej

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ)


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Polityka regionalna UE.

1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7
1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13
1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17
1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013.

2.1 Europejski Fundusz Spoleczny………… 24
2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………… 26
2.3 Fundusz Spójnosci………… 31


Rozdzial III
Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007 – 2013

3.1 Program Infrastruktura i Srodowisko. 34
3.2 Program Kapital Ludzki………… 40
3.3 Program Innowacyjna Gospodarka………… 49
3.4 Program Rozwój Polski Wschodniej………… 86
3...

Czytaj więcej

Przemiany zachodzace w strukturze samorządu terytorialnego RP po 1918r.Wstęp………… 2

Rozdzial I
Samorzad terytorialny w II RP.

1.1. Stan faktyczny i prawny samorzadów po 1918 roku………… 4
1.2. Samorzad lokalny w świetle Konstytucji II RP…………7
1.2.1. Okres przed Konstytucja z 1921 roku………… 7
1.2.2. Nowelizacja Konstytucji Marcowej………… 10
1.2.3. Ustawa scaleniowa z 1933 roku………… 11
1.2.4. Samorzad terytorialny w świetle konstytucji z 1935 roku………… 13

Rozdzial II
Samorzad terytorialny w PRL-u.

2.1. Samorzad terytorialny w latach 1944 – 1950………… 15
2.2. Samorzad w latach 1952 – 1972………… 19
2.3. Samorzad po 1972 roku………… 22

Rozdzial III
Samorzad terytorialny w III RP.

3.1. Podstawa prawna funkcjonowania samorządu terytorialnego III RP………… 27
3.1.1...

Czytaj więcej

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………3
Rozdzial I.
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego………6
1.2. Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego………10
1.3. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy………14
1.4. Źródła dochodów gminy………18


Rozdzial II.
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w świetle badan

2.1. Zalozenia metodologiczne pracy………21
2.2. Charakterystyka badanego podmiotu………23
2.3. Analiza SWOT………28


Rozdzial III.
zarzadzanie finansami gminy XYZ.

3.1. Źródła finansowania gminy……… ………33
3.2. Analiza budżetu Gminy XYZ w latach 2006 – 2008………34
3.3...

Czytaj więcej

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego.

Rozdzial II
Istota i znaczenie samorządu terytorialnego

1.1 Istota samorządu terytorialnego………… 16
1.2 Znaczenie samorządu terytorialnego………… 18


Rozdzial III
Struktura samorządu gminnego

1.Struktura organizacyjna gminy
2.Organy gminy………… 23
2.1 Rada gminy………… 29
2.2 Wójt (burmistrz, prezydent miasta)………… 35


Rozdzial IV
Zadania samorządu gminnego

1.1 Zadania wlasne………… 40
1.2 Zadania zlecone………… 44


Zakończenie………… 48


 
Czytaj więcej

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miejskiej XYZ.


Wstęp ………3

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1. Podzial terytorialny i geneza samorządu terytorialnego………. 5
2. Zakres działania i zadania gminy ……….10
3. Funkcjonowanie gmin w systemie finansów publicznych………. 18


Rozdzial II
Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

1. Gospodarka budżetowa gmin ………. 24
2. Procedura uchwalania budżetu gminy i jego zmiany………. 33
3. Wykonanie budżetu oraz kontrola jego wykonania………. 38


Rozdzial III
Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dochody jednostki samorządu terytorialnego ……….50
2. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego ……….62
3...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pracy zawodowej czlowieka

1.1. Definicja pracy. Rózne znaczenie pojecia……….7
1.2. Filozoficzne konteksty myslenia o pracy……….11
1.3. Istota pracy zawodowej i jej funkcje……….21
1.4. Zagadnienie motywacji do pracy……….29


Rozdzial 2.
Zawód listonosza w świetle literatury przedmiotu

2.1. Rys historyczny poczty w Polsce……….40
2.2. Funkcjonowanie poczty polskiej po II wojnie swiatowej……….44
2.3. Funkcje i zadania listonoszy……….49


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan……….54
3.2. Sformulowanie problemów badawczych i hipotez roboczych……….56
3.3...

Czytaj więcej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.Wstęp
1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy

2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego
2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial
2.2. Planowanie rozwoju gminy
2.3. Źródła finansowania inwestycji
2.4. Zadania gminy i jej kompetencje
2.5. Istota zarządzania finansami w gminach

3. Charakterystyka gminy XYZ


3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy XYZ
3.2. Ludnosc i jej charakterystyka
3.3. Bezrobocie i lokalny rynek pracy
3.4. Wyposazenie gminy w infrastrukture techniczna
3.5. Struktura gospodarki gminy

4...

Czytaj więcej

Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdzial I.
Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego

1. 1. Rodzaje dochodów samorzadowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorzadu Terytorialnego ……… 6
1. 2. Klasyfikacja dochodów ze wzgledu na charakter prawny ……… 10


Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka dotacji

2. 1. Zasady i tryb udzielania dotacji ……… 14
2. 2. Rozliczanie dotacji oraz celowosc ich wykorzystania ……… 16


Rozdzial III.
Rodzaje dotacji celowych stanowiacych dochód jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o dochodach publicznych

3. 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rzadowej oraz na inne zadania zlecone ustawami ……… 20
3. 2...

Czytaj więcej

Nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej nad samorzadem terytorialnym.Wstęp

Rozdzial I………2
Istota nadzoru nad dzialalnoscia samorządu terytorialnego

1.1 Samorzad terytorialny w Polsce po 1990r……….2
1.2 Pojecie, cele i kryteria nadzoru………8
1.2.1 Nadzór a kontrola………11
1.3 Rodzaje i funkcje nadzoru………15
1.4 Zakres podmiotowy nadzoru………18
1.5 Zakres przedmiotowy nadzoru RIO………20
2.1 Klasyfikacja środków nadzoru………24
2.2 Niewladcze i wladcze uprawnienia organu nadzoru………27

Rozdzial 2
Organizacja Regionalnej Izby Obrachunkowej

2.1 Powstanie i Status RIO………34
2.2 Zadania RIO………37
2.3 Organizacja wewnetrzna RIO………42
2.3.1 Organizacja RIO na przykładzie RIO w Krakowie………49
2.4 KR RIO………51
2.5 Kolegium RIO………55
2.6 Uchwaly RIO………58
2...

Czytaj więcej

Nadzór i kontrola samorzadów terytorialnych.


Wstęp 3

Rozdzial I.

Geneza, istota i znaczenie kontroli i legalnosci dzialan samorządu

1.1. Geneza nadzoru nad samorzadem terytorialnym ………5
1.2. Pojecie nadzór ………7
1.3. Rodzaje nadzoru ………10
1.4. Istota nadzoru ………11
1.5. Znaczenie nadzoru……… 12
1.6. Pojecie nadzoru i kontroli w literaturze przedmiotu ………15
1.7. Rodzaje kontroli ………18
1.8. Istota kontroli ………21
1.9. Znaczenie kontroli ………23

Rozdzial II
Instytucja nadzoru we wspólczesnym panstwie demokratycznym

2.1. Cele nadzoru……… 25
2.2. Funkcje nadzoru ………26

Rozdzial III.
Kryteria i zakres przedmiotowy kontroli legalnosci

3.1. Kryterium legalnosci……… 30
3.2. Kryterium celowosci ………35
3.3...

Czytaj więcej

Wykorzystanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne

1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych……….6
1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych……….12
1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich……….15
1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym……….18


Rozdzial II
Źródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego

2.1 Fundusze strukturalne jako źródła finansowania inwestycji gmin w Polsce……….25
2.2 Programy pomocowe UE jako instrumenty realizacji polityki rozwoju……….29
2.3 Udział środków unijnych i krajowych w realizacji inwestycji……….31
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rady gminy na przykładzie rady w XYZ.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Samorzad Gminny w systemie administracji publicznej

1. Pojecie samorządu i jego rozwój w Polsce………4
2. Gmina w systemie Samorzadu terytorialnego………14


Rozdzial II
Zadania i kompetencje Rady gminy

1. Rada gminy i organizacja jej działalnosci………24
2. Wlasciwosc Rady gminy………27


Rozdzial III.
Rada gminy jako organ stanowiacy.

1. Powolywanie i kadencja Rady gminy………29
2. Zadania Rady gminy………30
3. Kompetencje Rady gminy………32


Rozdzial IV.
Organizacja rady gminy

1. Organy wewnetrzne Rady gminy………34
2. Tryb pracy rady……… 36


Rozdzial V.
Działalność Rady Miejskiej w XYZ

1. Organizacja Rady Miejskiej w XYZ………41
2. Komisje Rady Miejskiej w XYZ………42
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich