Kategoria Samorządy

Nadzór nad Samorzadem Terytorialnym sprawowany przez Regionalna Izbe Obrachunkowa.


Wykaz stosowanych skrótów………5
Wstęp………6

Rozdzial I
Geneza samorządu terytorialnego po zmianie ustrojowej państwa

1.1. Istota samorządu terytorialnego ……… 8
1.2. Samorzad terytorialny po 1990 roku………9
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego………12
1.3.1. Jednostki samorządu terytorialnego………14
1.3.2. Gmina………15
1.3.3. Powiat………16
1.3.4. Województwo ………16

Rozdzial II
Ogólna charakterystyka nadzoru, kontroli i kierownictwa.

2.1. Pojecie kontroli………18
2.1.2.Zakres kontroli………19
2.2. Pojecie nadzoru………22
2.2.1. Istota nadzoru………22
2.2.2. Funkcje nadzoru………24
2.2.3. Środki nadzoru………26
2.3. Nadzór a kontrola………27
2.4. Kierownictwo………28
2.5...

Czytaj więcej

Zadania i organizacja gminy na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Charakter prawny gminy.

Normy prawne działania samorządu ………. 7
Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa ………. 12
Struktura gminy ………. 18
Pojecie urzedu gminy ………. 21

Rozdzial 2.
Zadania gminy i zakres działania

Ogólne informacje o gminie XYZ ………. 25
Podstawowe zadania samorządu gminy ………. 30
Zakres działania rady gminy………. 33
Zakres działania wójta gminy ………. 38

Rozdzial 3.
Gospodarka finansowa gminy

Uregulowania prawne dotyczace finansów samorządu gminy.
Budżet gminy ………. 42
Źródła dochodów ………. 46
Wydatki gminy ………. 53

Zakończenie ………. 56
Bibliografia ………. 59

 
Czytaj więcej

Miejsce i rola Samorzadu Województwa Lubelskiego w Polityce Regionalnej.


Wstęp
Streszczenie
Slowa kluczowe

Rozdzial I
Województwo lubelskie- funkcjonowanie, rozwój, polityka

1.1 Polozenie województwa lubelskiego- zalety i wady
1.2 Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
1.3 Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny
1.4 Wpływ funduszy europejskich na rozwój województwa


Rozdzial II
Polityka regionalna i programy ulatwiajace jej prowadzenie

2.1 Geneza cele i zalozenia polityki regionalnej w Polsce
2.2 Podstawy rozwoju regionalnego
2.3 System zarządzania rozwojem
2.4 Programy operacyjne i programy rozwoju
2.5 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej


Rozdzial III
Podstawowe dokumenty kreujace polityke regionalna

3...

Czytaj więcej

Samorzad terytorialny 1918-1939.Wstęp………2

Rozdzial I
Uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

1. Pojecie samorządu terytorialnego………4
2. Istota samorządu terytorialnego………7
3. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego………8
4. Zadania samorządu terytorialnego………14
5. Nadzór nad samorzadem terytorialnym………15
6. Geneza samorządu terytorialnego do rok 1918………17


Rozdzial II
Samorzad terytorialny w II RP.

1. Stan faktyczny i prawny samorzadów po 1918 roku………21
2. Okres przed Konstytucja z 1921 roku………27
3. Nowelizacja Konstytucji Marcowej………29


Rozdzial III
Samorzad terytorialny po unifikacji w latach 1933-1939.

1. Ustawa scaleniowa z 1933 roku………42
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce


Wstęp………2

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

1. Zarys historyczny samorządu terytorialnego………5
2. Zakres dzialan i zadan samorządu gminnego………10
3. Organy gminy………20
4. Podstawy prawnofinansowe funkcjonowania samorządu gminnego………26


Rozdzial II
Ustrój i organy samorządu powiatowego.

1. Pojecie powiatu, jego osobowosc prawna oraz statut………33
2. Typy powiatów………34
3. Zadania wlasne, zlecone oraz powierzone powiatu………36
4. Organy powiatu………40


Rozdzial III
Województwo jako naczelna jednostka samorządu terytorialnego.

1. Pojecie województwa………52
2. Kompetencje i zadania województwa………58
3. Organy województwa oraz ich zadania………59


Zakończenie………6...

Czytaj więcej

Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy XYZ.Wstęp……….2
Rozdzial I
Strategia i jej podstawowe cele w zarządzaniu organizacjami.

1.1. Istota i pojecie strategii……….4
1.2. Cele strategii w zarządzaniu organizacjami……….11
1.3. Analiza SWOT jako narzedzie diagnozy……….21


Rozdzial II
Charakterystyka strategii rozwoju gminy.

1.1. Cechy gminy istotne z punktu widzenia praktyki zarządzania……….26
1.2. Istotne cechy i cele strategii……….29
1.3. Metodyka i zawartość planu strategicznego gminy……….33


Rozdzial III
Analiza i ocena pozycji Gminy XYZ.

1.1. Ogólna analiza Gminy XYZ……….39
1.2. Zadania Gminy XYZ misja, wizja……….42
1.3. Cele strategiczne rozwoju gminy XYZ……….45


Rozdzial IV
Uwarunkowania rozwoju Gminy XYZ.

1.1...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie wójta na przykładzie gminy XYZ


Wstęp………2

Rozdzial I
Samorzad terytorialny w Polsce.

1. Pojecie samorządu………4
2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce………10
3. Gmina w systemie samorządu terytorialnego………14
4. Organizacja gminy………17


Rozdzial II
Powolywanie i kadencja wójta.

1. Wybory wójta………26
2. Wygasniecie mandatu wójta………33


Rozdzial III
Funkcje wójta na przykładzie Gminy XYZ.

1. Charakterystyka pracy wójta………35


Rozdzial IV
Charakterystyka Gminy XYZ.

1. Opis Gminy XYZ………38
2. Charakterystyka gospodarcza Gminy XYZ………42
3 Wykonywanie zadan przez wójta w gminie XYZ………48


Zakończenie………58
Bibliografia………60

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich