Kategoria Socjologia

Kształtowanie się spoleczenstwa informacyjnego.


Wstęp

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty spoleczenstwa informacyjnego

1.1. Wieloaspektowosc definicji spoleczenstwa informacyjnego
1.2. Istota spoleczenstwa informacyjnego
1.3. Cechy spoleczenstwa informacyjnego
1.4. Funkcje spoleczenstwa informacyjnego


Rozdzial II.
Rozwój spoleczenstwa informacyjnego

2.1. Geneza spoleczenstwa informacyjnego
2.2. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego w Europie
2.3. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego w krajach pozaeuropejskich
2.4. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju spoleczenstwa informacyjnego


Rozdzial III.
Ocena spoleczenstwa informacyjnego w Polsce

3.1. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego w Polsce
3.2...

Czytaj więcej

Rola kobiet w opinii mezczyzn. Badania wśród studentów.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Role kobiece w literaturze przedmiotu.

1.1 Role społeczne w ujęciu socjologicznym………5
1.2 Ewolucja społecznych ról kobiety………8
1.3 Wspólczesne postrzeganie przez mezczyzn ról kobiecych………14
1.4 Role kobiet i mezczyzn w aktualnych badaniach socjologicznych………17


Rozdzial 2.
Badania wlasne – zalozenia metodologiczne.

2.1 Przedmiot i cel badan………27
2.2 Charakterystyka terenu badanej populacji………29
2.3 Problem, hipotezy i wskazniki badawcze………30
2.4 Dobór próby badawczej………32
2.5 Charakterystyka zastosowanej metody i procedura badawcza………32

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan wlasnych.

3...

Czytaj więcej

Poczucie tozsamosci narodowej młodzieży pochodzenia bialoruskiego zamieszkujacej wschodnie pogranicze Polski.Wstęp

Rozdzial I
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych


1.1. Cel i przedmiot badan
1.2. Problemy badawcze
1.3. Hipotezy badawcze
1.4. Zmienne i wskazniki
1.5. Metody, techniki, narzedzia badawcze
1.6. Teren organizacja i przebieg badan
1.7. Charakterystyka badanej próby reprezentacyjnej


Rozdzial II
Bialoruska mniejszosc narodowa w Polsce

2.1. Pogranicze.
2.1.1. Istota pogranicza jako miejsca kształtowania się poczucia tozsamosci narodowej
2.1.2. Pogranicze – szansa czy zagrozenie?
2.1.3. Pogranicze a stereotypy i uprzedzenia
2.1.4. Pogranicze a edukacja
2.2. Stygmat
2.2.1. ‚Swój’ i ‚obcy’.Syndrom negatywnego ster
2.2.2. Specyfika wschodniego pogranicza
2.3...

Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku kibola w gazecie wyborczej, a społeczne postrzeganie kibiców.


Wstęp

Rozdzial I.
Metodologiczne zalozenia badania

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu
1.2 Przedmiot i cel badan
1.3 Problematyka badawcza
1.4 Hipotezy badawcze
1.5 Aparatura pojeciowa
1.6 Charakterystyka wybranej techniki badawczej
1.7 Dobór próby badawczej


Rozdzial 2.
Opracowanie badan

2.1 Tresci dotyczace kibiców pilki noznej w Gazecie Wyborczej w świetle badan wlasnych
2.2 Prezentacja wyników ankiety
2.2.1 Charakterystyka badanej populacji
2.2.2 Wizerunek kibica w mediach wg badanych
2.2.3 Profil kibica wg badanych
2.2.4 Agresja na polskich stadionach wg badanych
2.2.5 Stosunek badanych do pilki noznej
2.2.6 Weryfikacja hipotez


Zakończenie
Bibliografia
Źródła inter...

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy.


Wstęp………5

Rozdzial I
Pojecie mobbingu.

1. Mobbing – definicja i rys historyczny.
2. Inne terminy i okreslenia mobbingu………14
Bullying………14
Harassment ………15
Whistleblowers………15
Ijime………16
3. Cechy charakterystyczne mobbingu………18
Rodzaje mobbingu………22
Fazy mobbingu………23
Przesladowcy i ofiary mobbingu – portret psychologiczny………27
Skutki mobbingu………31


Rozdzial II
Zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy.

1. Obowiazki pracodawcy z zakresu dzialan antymobbingowych………40
2. Przeciwdzialanie nekaniu pracowników………47
Podstawowe definicje wewnetrznej polityki antymobbingowej………47
Sprzeciw pracodawcy i skargi pracowni...

Czytaj więcej

Problem bezrobocia w województwie kuj-pomorskim w latach 2007-2009.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia we wspólczesnym swiecie.

1. Pojecie i rodzaje bezrobocia – zagadnienia ogólne……….4
2. Pojecie bezrobotnego w prawie polskim i miedzynarodowym……….7
3. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia……….9

Rozdzial II.
Charakterystyka polskiego bezrobocia.

1. Polskie bezrobocie w ujęciu historycznym……….14
1.1. Okres miedzywojenny……….14
1.2. Bezrobocie w Polsce w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. ……….15
1.3. Polskie bezrobocie w okresie transformacji ustrojowej (1989-1999)……….16
1.4. Polskie bezrobocie wspólczesnie (1999-2010)……….18
2. Cechy polskiego bezrobocia……….20

Rozdzial III.
Bezrobocie w woj. kuj-pomorskim w latach 2007-2009.

1...

Czytaj więcej

Polskie migracje zagraniczne w ramach swobodnego przeplywu osób.Wstęp……… 3

Rozdzial I
Prawo swobody przemieszczania się wedlug prawnych regulacji miedzynarodowych.

1.1. Podstawowe pojecia i formy migracji miedzynarodowych……… 5
1.2. Swoboda przemieszczania się osób w regulacjach miedzynarodowych……… 11
1.2.1. Powszechna deklaracja prawa czlowieka……… 12
1.2.2. Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci……….14
1.2.3. Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych……… 15


Rozdzial II
Przeplyw osób w Unii Europejskiej.

2.1. Uregulowania dotyczace swobody przeplywu osób……… 18
2.2. Zakres podmiotowy swobody przeplywu osób……… 20
2.3. Ograniczenia w zakresię swobody przeplywu osób……… 23
2.3.1...

Czytaj więcej

Swiat spoleczny dziecka w rodzinie osób bezrobotnych. Studium socjologiczneWstęp……….2

Rozdzial I.
Bezrobocie jako problem spoleczny

1.1. Bezrobocie – przeglad stanowisk ……….5
1.2. Rodzaje bezrobocia ……….8
1.3. Typologia bezrobotny ……….10
1.4. Przestrzenie społeczne bezrobocia………. 12
1.5. Etiologia bezrobocia ……….14
1.6. Skutki bezrobocia ……….18

Rozdzial II.
Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna

2.1. Definicja rodziny ……….21
2.3. Typologia rodziny ……….23
2.2. Struktura i funkcje rodziny………. 27

Rozdzial III.
Rodzina w obliczu bezrobocia

3.1. Konsekwencje bezrobocia w rodzinie………. 33
3.2. Sytuacja dziecka w rodzinie osób bezrobotnych………. 35

Rozdzial IV.
Metodologia badan wlasnych

4.1. Cel i przedmiot badan ……….41

Czytaj więcej

Eksperyment, jako metoda analizy zaleznosci przyczynowych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Eksperyment, jako metoda zaleznosci przyczynowych.

1.1 Eksperymentalne sprawdzanie hipotez przyczynowych………13

Rozdzial 2.
Schematy eksperymentalne.

2.1. Schemat z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie………20
2.2. Schemat szeregów czasowych………20
2.3. Schemat z grupa kontrolna bez pretestu………22
2.4. Schematy z dwukrotnym pomiarem w róznych grupach (bez i z grupami kontrolnymi) ………24
2.5. Schemat Solomona ………26
2.6. Schemat bez pretestu i bez grupy kontrolnej………27
2.7. Schemat z powtarzaniem bodzca w jednej grupie………29
2.8...

Czytaj więcej

Inzynieria spoleczna wykorzystywana w hackingu na przykładzie działalności Kevina Mitnicka


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Zagadnienia wprowadzajace.

1. Hacking jako przestepstwo komputerowe……… 4
2. Pojecie socjotechniki……… 7
3. Postac socjotechnika-hackera ……… 8

Rozdzial II.
Sylwetka Kevina Mitnicka

1. Biografia ……… 10
2. Wpływ na rozwój inzynierii społecznej……… 11

Rozdzial III.
Reguly socjotechniczne.

1. Regula wzajemnosci ……… 12
2. Regula sympatii……… 14
3. Regula niedostepnosci……… 15
4. Regula dowodu społecznego……… 16
5. Regula konsekwencji……… 17
6. Regula autorytetu……… 18

Rozdzial IV.
Modus operandi socjotechników

1. Pojecie modus operandi……… 20
2. Ataki pośrednie i bezpośrednie……… 21
3. Modus operandi socjotechników wg Kevina Mitnicka……… 22

Zakończenie……… 30
Literatu...

Czytaj więcej

Migracje obywateli Polski w latach 2004-2010.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka problemu migracji zagranicznych w Polsce.

1.1. Migracje Polaków za granice kraju………6
1.2. Migracje wysoko wykwalifikowanych specjalistów………12
1.3. Bezrobocie jako jeden z czynników determinujacych migracje ………16


Rozdzial II
Zagraniczne migracje Polaków we wspólczesnym Swiecie ………19

2.1. Profil osobowo-zawodowy polskiego pracownika migrujacego………23
2.2. Kierunki migracji Polaków ………25
2.3. Migracje Polaków do Wielkiej Brytanii………28
2.4 Nowe uwarunkowania polskiej migracji………30


Rozdzial III
Ocena strat i korzysci z migracji za granice kraju ludnosci Polski

3.1. Skutki wyjazdów poza granice kraju………32
3.2...

Czytaj więcej

Pracoholizm jako patologia spoleczna.


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie i źródła pracoholizmu

1.1. Uzaleznienie od pracy- próba definicji zjawiska………. 7
1.2. Uwarunkowania, przyczyny i źródła pracoholizmu………. 12
1.3. Pracoholik- ofiara pracoholizmu ……….14

Rozdzial II
Metodologia badan

1. Przedmiot badan ……….19
2. Cel i zakres badan………. 19
3. Ogólna charakterystyka poruszanej problematyki………. 19
4.Definicje podstawowych pojęćpojawiajacych się w pracy……….. 20
5. Problemy badawcze………. 22
6. Hipotezy badawcze ……….23
7. Przyjete zalozenia badawcze i organizacja badan ……….23
8. Okreslenie zmiennych i wskazników………. 24
9. Wybór zasad, kryteriów i technik analizy wyników……….. 34
10. Przygotowanie narzedzi badawczych………....

Czytaj więcej

Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym.


Wstęp……… 2
Rozdzial I
Podstawy teoretyczne dotyczace problematyki uzaleznienia od alkoholu.

1.1. Definicja alkoholizmu w róznych znaczeniach……… 4
1.2. Fazy uzaleznienia od alkoholu……… 6
1.3. Fazy upicia zwyklego……… 8
1.4. Przyczyny, mechanizmy i skutki uzaleznienia……… 10

Rozdzial II
Choroba alkoholowa i jej wpływ na zycie i funkcjonowanie rodziny.

2.1. Wspól uzaleznienie w rodzinie – definiowanie wspól uzaleznienia, jego przyczyny i objawy………14
2.2. Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny ………22
2.3. Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej ……… 26
2.4. Skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym ……… 33
2.4.1. Syndrom Doroslych Dzieci Alkoholików………33
2.4.2...

Czytaj więcej

Telefon komórkowy jako medium komunikacji – analiza socjologiczna przedmiotu.


Wstęp………6

Rozdzial I
Spoleczenstwo sieci

1.1 Poczatki spoleczenstwa sieci………8
1.2 Portale spolecznosciowe funkcjonujace w Polsce……… 12

Rozdzial II
Telefon komórkowy

2.1 Historia i rozwój telefonu komórkowego……… 15
2.2 Poczatek systemu GSM ………16
2.3 Rozwój telefonii komórkowej w Polsce na przykładzie sieci Plus GSM……… 17
2.4 Rodzaje taryf i usług oferowanych klientom sieci Plus GSM……… 18
2.5 Telefon komórkowy w codziennosci……… 22
2.6 Przyczyny zakupu telefonu komórkowego ………23
2.7 Przyczyny nawiazywania polaczen telefonicznych i wysylania wiadomosci tekstowych………26
2.8 Wykorzystywanie telefonu komórkowego do utrzymywania wiezi rodzinnych……… 27

Rozdzial III
Wybrane grupy uzy...

Czytaj więcej

Zdrowie jako wartość spoleczna np. osób starszych.


Wstęp………2

Rozdzial I
Wielowymiarowy aspekt zdrowia

1.1 Indywidualny wymiar zdrowia……… 4
1.2 Spoleczny wymiar zdrowia………12
1.3 Osoby w podeszlym wieku w Pismie Swietym………15
1.4 Aktywnosc fizyczna, jako zjawisko sprawnosci osób starszych ………24
1.5 Choroby na jakie najczesciej zapadaja osoby po 60 roku zycia………29

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Metodologia badan………39
2.2 Lokalizacja badan………43
2.3 Dobór próby………44
2.4 Charakterystyka badanej zbiorowosci ………46
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze………50

Rozdzial III
Wyniki dotyczace badan wlasnych

3.1 Ocena wlasnego stanu zdrowia………57
3.2 Zachowania prozdrowotne osób starszych………69
3.3 Instytucje ochrony zdrowia………75

Rozdzia...

Czytaj więcej
Regulamin strony