Tematy Stosunki międzynarodowe

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka organizacji miedzynarodowych

1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych
1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych
1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych


Rozdzial II.
Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych

2.1. Powstanie ONZ
2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ.
2.2. Struktura ONZ
2.3. Organy ONZ


Rozdzial III
Działania pokojowe ONZ.

3.1. Modele bezpieczenstwa w stosunkach miedzynarodowych
3.2. Operacje pokojowe ONZ
3.2. Udział Polski w misjach pokojowych ONZ.


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Droga Polski do NATO.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Droga Polski do NATO

1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9
1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13
1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23


Rozdzial II
Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej

2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33
2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40
2.3 Operacja wojskowa IFOR……….41
2.4 Od IFOR do SFOR……….45
2.5 Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR……….48


Rozdzial III
Pierwszy rok dzialan Polski w NATO

3.1 Wydarzenia roku 1989 – wynik fundamentalnych przemian w Europie Srodkowo – Wschodniej……….54
3.2 Bilans funkcjonowania Sil Zbrojnych RP w NATO oraz misji pokojowych……….56


Zakończenie……….75
Bibliografia……….78 
Czytaj więcej

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s.


Wstęp

Rozdzial I
Globalizacja przedsiebiorstw……..5

1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw
1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji
1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa


Rozdzial II
Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29

2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na
rynki
zagraniczne
2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci
2.3 Opracowanie globalnych produktów


Rozdzial III
Efekty osiagniete dzieki globalizacji przez firme
McDonald`s………55

3.1 Wpływ globalizacji na firme McDonald`s
3.2 Działania McDonald`s w stosunku do lokalnych
potrzeb


Zakończenie………..63
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO.


Wstęp………
3

Rozdzial 1.
Wojna domowa w Jugoslawii………4

1.1 Slowenia………7
1.2
Chorwacja………8
1.3 Bosnia i Hercegowina………12
1.4 Kosowo………27


Rozdzial 2.
Sily implementacyjne ………35

2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura
kontyngentu……….35
2.2 Udział panstw nie nalezacych do
NATO………37
2.3 Realizacja wojskowych postanowien
cywilnych………38
2.4. Polacy w silach IFOR………41


Rozdzial 3.
Sily stabilizacyjne SFOR
……….44

3.1 Kontynuacja procesu
pokojowego………44
3. 2 Zadania i mandat
kontyngentu………45
3.3 Udział panstw spoza
NATO………46
3.4 Aspekty
cywilne………48
3.5 Polski Kontyngent Wojskowy w silach
SFOR………50
3.6 Odwody w koncepcji działania
SFOR………52


Rozdzial 4.
Silu KFOR ……….55

4.1 Rozmieszczenie
kontyngentu………55
4.2 Zadania
kontyngentu………56
4.3 Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR………57
4.4 Doswiadczenia Wojska Polskiego w ramach misji
pokojowych na Balkanach………60


Zakończenie………62
Bibliografia………
64

 
Czytaj więcej

RFN jako panstwo federalne.

Wstęp
……….
3

Rozdzial I
Rys historyczny federalnych Niemiec
………
6Rozdzial II
Wladza federalna a wladza krajowa (landowa)
………. 24

2.1. Zagadnienia wstepne
……….
24
2.2. Kraje federalne
………
27
2.3. Podzial kompetencji
………
33
2.3.1. Uwagi wstepne
………
33
2.3.2. W zakresię ustawodawstwa
……….
34
2.3.3. W zakresię administracji
……….
38
2.3.4. W zakresię wymiaru
sprawiedliwosci
………. 39
2.3.5. W stosunkach pomiedzy
innymi państwami
………. 40


Rozdzial III
Uregulowania konstytucyjne
………
43

3.1. Zagadnienia wstepne
……….
43
3.2. Parlament Federalny (Bundestag)
……….
44
3.3. Rada Federalna (Bundesrat)
………
47
3.4. Rzad Federalny
………
52
3.5. Prezydent Federalny
………
58
3.6. Wladza sadownicza
……….
60
3.7. Sadownictwo konstytucyjne
………
61


Rozdzial IV
Charakterystyka praktyki traktatowej
………
65

4.1. Uwagi wstepne
………
65
4.2. Umowy regulujace stosunki sasiedzkie z NRD
………. 65
4.3. Wybrane umowy regulujace stosunki pomiedzy RFN
a Polska ……… 75
4.3.1. Umowy graniczne
………
75
4.3.2. Traktat o dobrym sasiedztwie
i przyjaznej współpracy ………. 81
4.3.3. Umowy regulujace kwestie
swiadczen emerytalno-rentowych ……… 83
4.4. Umowy kulturalne
……….
89


Zakończenie
………
97
Bibliografia
………
101

 
Czytaj więcej

Kształtowanie się i rozwój bialoruskiej panstwowosci.

Wstęp………1

Rozdzial 1.
Droga do niepodleglosci……….3

1.1. Pierestrojka……….3
1.2. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14

Rozdzial 2.
Niepodleglosc……….18

2.1. Konstytucje……….18
2.2. System władzy……….34
2.3. Partie polityczne……….42
2.4. Aleksander Lukaszenko………44


Rozdzial 3.
Problemy bialoruskiej panstwowosci………48

3.1. Swobody obywatelskie……….48
3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodleglosci……….52
3.3. Integracja z Rosja – zmierzch suwerennosci……….76


Zakończenie………84
Bibliografia 84

 
Czytaj więcej

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ


Wstęp…….3

Rozdzial I
Definicja, formy i funkcje dystrybucji

1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5
2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7
3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13
4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19


Rozdzial II
Charakterystyka firmy XYZ

1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23
2. Oferta produktowa firmy XYZ…….26
3. Klienci i konkurencja firmy XYZ…….32


Rozdzial III
Koncepcja dystrybucji w firmie XYZ

1. Organizacja kanalów dystrybucji…….36
2. Logistyka w firmie XYZ…….42
3. Skutecznosc kanalów dystrybucji…….44


Bibliografia…….48

Spis rysunków, tabel i wykresów…….49

 
Czytaj więcej

Strategie mocarstw wobec kryzysu kubanskiego


Wstęp……….4

Rozdzial I
Pojecie i istota strategii.

1.1. Dynamika przeobrazen pojecia strategii……….6
1.2. Ogólna charakterystyka pojec: Strategia, Doktryna, Taktyka. Ich Wspólzaleznoscistota i hierarchia………..9
1.3. Strategie jako determinanty optymalizacji zachowan panstw w procesachdecyzyjnych………..17


Rozdzial II.
Sytuacja polityczna Kuby w latach 1953 – 1961.

1.1. Rewolucja kubanska i jej skutki………..21
1.2. Rywalizacja Systemów………..34
1.3. Interesy mocarstw w zatoce Karaibskiej………..40


Rozdzial III.
Strategie mocarstw w obliczu wojny.

1.1. Glówne zalozenia tajnych operacji CIA………..49
1.2. Wybuch konfliktu………..58
1.3. Trzynascie dni – swiat w obliczu wojny nuklearnej………..68


Rozdzial IV.
Międzynarodowe skutki inwazji.

1.1. Odprezenie w stosunkach USA- ZSRR………..76
1.2. Sytuacja polityczno – gospodarcza Kuby………..78


Zakończenie………..82
Dokumenty………..84
Mapy………..99
Zdjecia………..101
Bibliografia………..105

 
Czytaj więcej

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych
1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7
1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10
1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa ich kompetencje?……….11
1.5. Jak funkcjonuje Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….15
1.6. Jakie organy pomocnicze ma Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….19
1.7. Z jakimi organizacjami Organizacja Narodów Zjednoczonych nawiazala wspólprace?………..20


Rozdzial II.
UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

1.1. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oswiaty, Nauki i Kultury?………..21
1.2. Jakie sa glówne cele UNESCO?……….21
1.3. Jakie sa glówne organy UNESCO?……….22
1.4. Jak funkcjonuje UNESCO?……….24
1.5. Z jakimi organizacjami wspólpracuje UNESCO?……….27


Podsumowanie……….28
Bibliografia……….29
Przypisy………..30

 
Czytaj więcej

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja


Streszczenie………2
Wstęp………7

Rozdzial I.
Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980

1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10
1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10
1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18
1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20
1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22
1.3.2. Tempo i skala procesu prywatyzacji………24
2. Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ………228
3. Przedstawienie wskazników makroekonomicznych gospodarki polskiej w latach 1990-1997………35
3.1. Analiza dynamiki produktu krajowego brutto w latach 1990-1998………35
3.2. Inflacja………37

Rozdzial II
Sytuacja gospodarcza w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1998

1. Zmiany gospodarcze w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-1998………40
1.1. Sytuacja gospodarcza przed rozpoczeciem reform………40
1.2. Plan i zalozenia reform………42
1.3. Liberalizacja cen………44
1.4. Problemy prywatyzacji w Rosji……….45
1.5. Radykalne reformy gospodarcze w 1992 roku i ‚dryf strategiczny’ w latach nastepnych ………47
2. Rynek panstwowych dluznych papierów wartosciowych a kryzys finansowy w Rosji w 1998 roku……… 51
2.1. Zadluzenie wewnetrzne Rosji i rozbudowa piramidy GKO………52
3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rosji………59
3.1. Glówne etapy rozwoju BIZ w Rosji………59
3.2. Glówne kierunki rozwoju BIZ: źródła i adresaci………61
4. Transformacja handlu zagranicznego w Rosji………64
5. Przedstawienie wyników makroekonomicznych gospodarki rosyjskiej w latach 1993-1998………68
5.1. Dynamika PKB………68
5.2. Inflacja i poziom bezrobocia………69

Rozdzial III.
Ogólna charakterystyka wymiany towarowej pomiedzy Polska a Rosja w latach 1992-1998

1. Uwagi dotyczace Polsko-Rosyjskiej wymiany towarowej w latach transformacji………72
2. Analiza wolumenu i struktury importu do Polski z Rosji………74
2.1. Zywnosc i zwierzeta zywe………75
2.2. Napoje i tyton………75
2.3. Surowce niejadalne z wyjatkiem paliw………76
2.4. Paliwa mineralne, smary i materialy pochodne………77
2.5. Oleje, tluszcze i woski zwierzece i roslinne………78
2.6. Chemikalia i produkty pokrewne………78
2.7. Towary przemyslowe sklasyfikowane glównie wedlug surowca………79
2.8. Maszyny, urzadzenia i sprzet transportowy………80
2.9. Rózne wyroby przemyslowe………81
2.10. Struktura import………81
3. Analiza wolumenu i struktury eksportu z Polski do Roscji………84
3.1. Zywnosc i zwierzeta zywe………84
3.2. Napoje i tyton………85
3.3. Surowce niejadalne z wyjatkiem paliw………86
3.4. Paliwa mineralne smary i materialy pochodne………87
3.5. Oleje, tluszcze i woski zwierzece i roslinne………87
3.6. Chemikalia i produkty pokrewne………88
3.7. Towary przemyslowe sklasyfikowane glównie wedlug surowca………89
3.8. Maszyny, urzadzenia i sprzet transportowy………90
3.9. Rózne wyroby przemyslowe………91
3.10. Analiza struktury eksportu z Polski do Rosji……… 91
4. Saldo w handlu zagranicznym z Rosja………94

Rozdzial IV.
Wnioski wynikajace z analizy wpływu transformacji gospodarczej na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja

1. Czynniki wpływajace na rozwój Polsko-Rosyjskich obrotów handlowych………95
2. Ocena wpływu kryzysu w Rosji na sytuacje w handlu zagranicznym………104
3. Perspektywy rozwoju Polsko-Rosyjskiej współpracy handlowej………108

Zakończenie………111
Spis tabel………113
Spis wykresów………114
Literatura ………115

 
Czytaj więcej