Kategoria Stosunki międzynarodowe

Handel zagraniczny jako jeden z czynników warunkujacych rozwój gospodarczy Polski.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka handlu zagranicznego………8

1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego
1.2. Formy handlu zagranicznego
1.3. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego
1.4. Handel zagraniczny Polski a UE


Rozdzial II.
Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju i konkurencyjnosci Polski………21

2.1. Pozycja konkurencyjna Polski
2.2. Wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy Polski
2.3. Wpływ handlu zagranicznego na konkurencyjnosc Polski


Rozdzial III.
Charakterystyka Polskiej wymiany handlowej w latach 2006 – 2008………33

3.1. Analiza obrotów handlowych w 2006 r
3.2. Analiza obrotów handlowych w 2007 r
3.3. Analiza obrotów handlowych w 2008 r


Zakończenie………46...

Czytaj więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s Polska.


Wstęp…….. 8

Rozdzial 1
Geneza, pojecie i istota franchisingu

1.1. Pojecie franchisingu…….. 9
1.2. Formy i typy franchisingu…….. 11
1.3. Rozwój franczyzy…….. 14
1.4. Rozwój aspekty umowy franchisingowej w Polsce…….. 16
1.4.1. Prawny charakter umowy franchisingu…….. 16
1.4.2. Zakres regulacji prawnej franchisingu…….. 23
1.5. Typy powiazan franchisingowych…….. 24
1.6. Prawa i obowiazki stron zawierajacych kontrakt franchisingowy 27


Rozdzial 2
Charakterystyka firmy McDonald’s

2.1. Specyfika działalności restauracji McDonald’s…….. 29
2.1.1. Srodowisko naturalne a dzialalnosc firmy…….. 31
2.1.2. Fundacja Ronalda McDonalda 32
2.2. Franchising pomyslem na wlasna restauracje McDonald’s……....

Czytaj więcej

Zagrozenie wojna nuklearna na tle konfliktu kubanskiego.


Wstęp………3

Rozdzial I
Stosunki amerykansko – kubanskie

1. Charakterystyka panstw bioracych udzial w konflikcie………5
2. Rzady Batisty, dojscie do wladzy Fidela Castro………6
3. Inwazja w Zatoce swin – próba obalenia rzadów Castro………8


Rozdzial II
Pogorszenie się stosunków amerykansko- kubanskich

1. Zamieszczenie rakiet radzieckich na Kubie………11
2. Wykrycie rakiet radzieckich na Kubie………12
3. Zerwanie stosunków z Kuba i ogloszenie blokady wyspy………14


Rozdzial III
Skutki kryzysu kubanskiego

1.Grozba wybuchu wojny nuklearnej………16
2. Rozmowy Kennedyego i Chruszczowa………17
3. Pokojowe zazegnanie konfliktu………18


Zakończenie………20
Biblografia………22
Aneks………23


 
Czytaj więcej

Konflikt izraelsko – palestynski. Przyczyny, przebieg, skutki.


Wstęp………6

Rozdzial I
Przyczyny powstanie konfliktu izaraelsko- plestynskiego

1. Poczatki syjonizmu………8
2. Okres przebudzenia narodowego………10
3. Powstanie i dzialalnosc Organizacji Syjonistycznej………14
4. Wielka wojna i podzial strefy wpływów na Bliskim Wschodzie………19
5. Mandat brytyjski w Palestynie………22
6. Sytuacja Zydów w czasię II wojny swiatowej………25
7. Wojna palestynska………29


Rozdzial II
Przebieg konfliktu izraelsko- palestynskiego

1. Walki o niepodleglosc Palestyny………33
1.1. Pierwsza Intifada -pierwsze powstanie palestynskie………34
1.2. Intifada Al – Aksa – drugie powstanie palestynskie………39
1.3...

Czytaj więcej

Polityka Rosji wobec Polski po 2004 roku.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Geneza stosunków rosyjsko-polskich……….5

1.1. Historia stosunków rosyjsko-polskich po II Wojnie Swiatowej.
1.2. Rozpad ZSRR-powstanie Federacji Rosyjskiej.


Rozdzial 2.
Stosunki rosyjsko-polskie po przystapieniu polski do UE……….32

2.1. Polityka rosji wobec Polski po wstapieniu do UE
2.2. Rozwój stosunków rosyjsko-polskich w latach 2004-2010.
2.3. Rosyjsko-polskie relacje gospodarcze i ich wpływ na wzajemne stosunki miedzynarodowe.


Rozdzial 3.
Perspektywy przyszlych stosunków rosyjsko-polskich……….63

3.1. Polska jako wschodnia granica UE.
3.2. Prognoza oraz ocena dalszych stosunków rosyjsko-polskich.


Zakończenie ……….75
Bibliografia ……….76

 
Czytaj więcej

Geneza i dzialalnosc grupy wyszechradzkiej.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Historia powstanie grupy wyszechradzkiej

Rozdzial II
Kształtowanie się współpracy ‚Trójkata Wyszechradzkiego’ w latach 1991- 1993.

2.1. Sytuacja geopolityczna………. 9
2.2 Deklaracje współpracy – motywy i cele……….12
2.3 Obszary współpracy panstw Trójkata i ksztaltowanie się jej priorytetów w latach 1991-1993……….15

Rozdzial III
Lata 1994 – 1999, wspólne wyzwania grupy

3.1 Oslabienie współpracy przyczyny oraz postawy wobec dalszej roli Wyszehradu ……….21
3.2 Odosobnienie Slowacji ……….22
3.3 Rozszerzenie NATO a państwa Wyszehradu………. 24
3.4. Odrodzona wspólpraca Wyszehradzka- nowe kierunki działania ……….26
3.5...

Czytaj więcej

Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii.Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Rozpad Jugoslawii

1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5
1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13
1.3. Rozpad państwa………. 18

Rozdzial II.
Misje pokojowe w ramach ONZ

2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czlonkostwo Polski………. 22
2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie bylej Jugoslawii z udzialem Polski
2.2.1. UNPROFOR ………. 30
2.2.2. UNCRO………. 32
2.2.3. UNPREDEP………. 34
2.2.4. UNMIBH………. 36
2.2.5. UNTAES………. 38
2.2.6. UNMOP………. 40
2.2.7. UNPSG………. 42
2.2.8. UNMIK………. 44

Rozdzial III.
Misje pokojowe w ramach NATO

3.1...

Czytaj więcej

Stosunki polityczno-militarne Unii Europejskiej z Rosja po 1991 roku.


Wstęp ………3
Wykaz skrótów ………5

Rozdzial I
Europa w latach 1945-1990

1.1. Geneza integracji europejskiej……… 7
1.2. Integracja polityczno-militarna Unii Europejskiej……… 9
1.3. Integracja spoleczno-gospodarcza ………13
1.3.1 Wspólpraca kulturowa……… 13
1.3.2. Wspólpraca gospodarcza……… 14
1.3.3 Wspólpraca w zakresię społecznym ………15
1.4. Stosunki miedzy Wschodem a Zachodem. ………17
1.4.1 Rywalizacja polityczno-militarna ………18
1.4.2. Rywalizacja gospodarcza ………20

Rozdzial II
Stosunki polityczne Unii Europejskiej i Rosji po 1991 roku

2.1. Stosunki polityczno – militarne Unie Europejskiej i Rosji w okresie przemian (1989-1991). ………22
2.1.1...

Czytaj więcej

Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskiego na bezpieczenstwo międzynarodowe XXI wieku.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Konflikt izraelsko- palestynski

1.1. Geneza i przyczyny konfliktu bliskowschodniego………4
1.2. Etapy konfliktu izraelsko-arabskiego………7


Rozdzial II.
Spolecznosc miedzynarodowa wobec konfliktu izraelsko – palestynskiego

2.1. Rola USA w procesię pokojowym na Bliskim Wschodzie ………17
2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz zazegnania konfliktu………33
2.3. ONZ wobec konfliktu izraelsko-palestynskiegO……… 40


Rozdzial III.
Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskego na bezpieczenstwo miedzynarodowe

3.1 Efektywność metod i środków oddzialywania spolecznosci miedzynarodowej………49
3.2. Perspektywy na przyszlosc………59


Zakończenie ………62
Biblografia ………63
Zalaczniki ………65


 
Czytaj więcej

Rosja Putina w polskiej prasię – ‚Dziennik’ i ‚Newsweek.’


Wstęp……….. 4
Rozdzial I

1. O wydawcy ………..7
2. O ‚Newsweeku’……….. 8
3. O ‚Dzienniku’ ………..10
3.1. ‚Europa Tygodnik Idei’……….. 13

Rozdzial II
1. Wladimir Putin u wladzy – demokrata czy autokrata? ………..16
1.1. Car Wladimir ………..23
1.2. Poparcie społeczne ………..29
2. System wladzy w Rosji Putina. ………..31
2.1. Doktryna ‚suwerennej demokracji’ ………..47

Rozdzial III
1.Rosja – odbudowa czy dalszy upadek mocarstwa? ………..51
2. Czy Rosja jest panstwem surowcowym?……….. 59
3. Relacje rosyjsko- amerykanskie……….. 64
4. Rosja – UE……….. 68
5. Stosunki rosyjsko- polskie ………..78

Rozdzial IV
1. Wyborczy maraton – od wyborów parlamentarnych do prezydenckich ………..88
2...

Czytaj więcej

Polityka Lecha Kaczynskiego wobec Rosji.Wstęp

Rozdzial 1.
Stosunki polsko-rosyjskie w koncepcji prezydentury Lecha Kaczynskiego – relacje w prasię o zabarwieniu konserwatywno-prawicowym.

1.1. Obiektywnie i spójnie – IV wladza u progu IV RP. Charakter prawicowej prasy w I dekadzie XXI wieku w Polsce – tendencje i zmiany.
1.2. Gruzja jako fenomen polityki zagranicznej Lecha Kaczynskiego – spojrzenie ‚prawym okiem’.
1.3. Katyn bez tabu. Ostre warunki stawiane Rosji przez Lecha Kaczynskiego jako przejaw konsekwencji.

Rozdzial 2.
Komentarze liberalnie i lewicowo zorientowanych publicystów na temat wizji stosunków z Rosja, proponowanej przez Lecha Kaczynskiego.

2.1. Medialna oprawa politycznych sporów
2.2...

Czytaj więcej

Handel Polski z USA w latach 2004-2010.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Sytuacja gospodarcza USA ……….5

1.1. Ogólna charakterystyka USA
1.2. System polityczny USA
1.3. System gospodarczy USA
1.4. Miejsce gospodarki Stanów Zjednoczonych w gospodarce swiatowej


Rozdzial II.
Kierunki polityki handlowej USA……….27

2.1. Najwazniejsze kierunki wymiany handlowej USA
2.2. Struktura wymiany handlowej USA z innymi krajami
2.3. Wpływ stosunków politycznych na wymiane handlowa


Rozdzial III.
Stosunki handlowe USA Z Polska……….40

3.1. Uwarunkowania polsko – amerykanskiej wymiany handlowej
3.2. Prawne podstawy stosunków handlowych
3.3. Organizacje wspierajace rozwój stosunków handlowych
3.4. Inne formy wspólpracy


Rozdzial IV.
Analiza stosunkó...

Czytaj więcej

Spóldzielnie pracy i ich rola w obrocie handlowym.


Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie i ogólne zasady funkcjonowania spóldzielni

1.1. Pojecie spóldzielni pracy
1.2. Cechy spóldzielni pracy
1.2.1. Dobrowolnosc
1.2.2. Korporacyjny charakter
1.2.3. Nieogranicznosc liczby czlonków
1.2.4. Samorzadnosc


Rozdzial II.
Ustrój spóldzielni pracy

2.1. Powstanie spóldzielni pracy
2.2. Prawa i obowiazki czlonków
2.3. Organy
2.3.1. Walne zgromadzenie
2.3.2. Rada nadzorcza
2.3.3. Zarzad


Rozdzial III.
Funkcje spóldzielni pracy w obrocie handlowym na przykladach spóldzielni pracy w XYZ

3.1. Funkcje spóldzielni pracy w obrocie handlowym na przykładzie Spóldzielni Pracy YYY w XYZ
3.2...

Czytaj więcej

Kryzys kubanski a stosunki ZSRR – USA.


Wstęp………4

Rozdzial.1
Rewolucja Fidela Castro-1959r.

1.1. Kryzys i upadek rzadów F. Batisty na Kubie (1956-1959)………6
1.2. Wybory prezydenckie na Kubie (03.11. 1958)………17
1.3. Poczatek rzadów Fidela Castro………22


Rozdzial. 2
Kuba w polityce USA i ZSRR.

2.1. Narastanie konfliktu kubansko-amerykanskiego, próby jego przezwyciezenia na przelomie 1959-1960
2.2. Zwrot w polityce USA wobec F. Castro………40
2.3. Nawiazanie współpracy pomiedzy Kuba a ZSRR (luty 1960)………44


Rozdzial.3
Kryzys kubanski-1962r.

3.1. Inwazja w Zatoce Swin (17-19.04.1962)………45
3.2. Rola Kuby w karaibskim kryzysię rakietowym (16-28.10.1962)………72
3.3. Stosunki USA- ZSRR po zakonczeniu kryzysu………82


Zakończenie………86
Bib...

Czytaj więcej

Polsko – bialoruska wspólpraca transgraniczna w warunkach integracji z UE.Wstęp……….4

Rozdzial 1
Wspólpraca transgraniczna – ujecie toretyczne

1.1. Istota, zakres współpracy transgranicznej ……….6
1.1.1. Pojecie, zasady oraz aspekty współpracy transgranicznej ……….6
1.1.2. Cele, funkcje oraz wartosci współpracy transgranicznej ……….13
1.1.3. Uwarunkowania Polsko – bialoruskiej współpracy transgranicznej………. 18
1.2. Prawne unormowania współpracy Polsko – bialoruskiej ……….22
1.3. Finansowanie jako istotny warunek współpracy transgranicznej ……….26


Rozdzial 2
Polsko – bialoruska wspólpraca na poziomie mikro i makroekonomicznym

2.1. Pogranicze Polsko – bialoruskie w kontekscie czlonkowstwa Polski z Unia Europejska……….30
2.2...

Czytaj więcej
Regulamin strony