Kategoria Turystyka, Agroturystyka

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Wstęp

Rozdzial 1
Pojecie agroturystyki

1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka
1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój
1.3 Aspekty prawne agroturystyki

Rozdzial 2.
Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi

2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej
2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych
2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki
2.3.2 Ograniczenia rozwoju agroturystyki
2.3.3 Agroturystyka jako źródłodochodu
2.4 Sposoby aktywizacji terenów wiejskich agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza

Rozdzial 3
Charakterystyka usług agro...

Czytaj więcej

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej.


Wstęp……….2

Rozdzial
1.

1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche
historii………6
1.2. Czynniki rozwoju
turystyki………12
1.2.1. Czas wolny a
turystyka………12


Rozdzial 2.
Rozwój turystyki w świetle globalnej
integracji systemów informacyjnych………17

2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu
turystycznego………17
...

Czytaj więcej

Walory turystyczne Kaszub.

Wstęp

Rozdzial I
Polozenie i zarys historyczny

1.1. Historia Kaszub
1.2. Zasieg i polozenie geograficzne
1.3. Rys historyczny


Rozdzial II
Krainy geograficzne Kaszub

2.1. Pojezierze Kaszubskie
2.2 Szwajcaria Kaszubska
2.3 Ziemia Koscierska
2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska
2.5. Wybrzeze Slowinskie


Rozdzial III
Perspektywy rozwoju Kaszub

3.1. Dzis i jutro regionu Kaszubskiego
3.2. Warunki rozwoju regionu Kaszubskiego
3.3. Możliwościprzeobrazania regionu Kaszubskiego na bardziej atrakcyjny turystycznie


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.


Wstęp………3

Rozdzial I
Zalozenia metodoligiczne badan

1.1. Przedmiot i cel badan………5
1.2. Problem badawczy i hipotezy………6
1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8


Rozdzial II
Problem w literaturze

2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11
2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18
2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21
2.4. Rola muzeum w dydaktyce………26

Rozdzial III
Charakterystayka omawianego obiektu

3.1. Geneza obozu………30
3.2. Rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii………33
3.3. Historia Muzeum………37
3.3.1. Historia muzeum w datach………38
3.4. Struktura organizacyjna Muzeum………46
3.4.1...

Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

Wstęp……….2

Rozdzial I
Turystyka jako forma wypoczynku………5

1.1. Pojecie turystyki
1.2. Rodzaje turystyki
1.3. Turystyka na swiecie
1.4. Bezpieczenstwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi


Rozdzial II
Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35

2.1. Definicja terroryzmu
2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania
2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny
2.4. Polityka wobec terroryzmu
2.5. Zamachy terrorystyczne zwiazane z turystyka i turystami


Rozdzial III
Swiat po 11.IX.2001……….58

3.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 na swiatowy ruch turystyczny
3.2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim


Wstęp…….5

Rozdzial I
Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7

Rozdzial II
Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18

1.1.Polozenie fizjograficzne …….18
1.2.Budowa geologiczna …….19
1.3.Klimat i siec wodna…….21
1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23
2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26
2.1. Parki krajobrazowe…….26
2.2.Rezerwaty przyrody …….29
2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36
2.4.Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i uzytki ekologiczne Pogórza …….37
3.Charakterystyka wybranych miejscowosci Pogórza Przemyskiego i ich walory turystyczne …….40
3.1. Przemysl – miasto …….40
3.1.1. Wedrówki poza stare miasto …….49
...

Czytaj więcej

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu

współczesnego czlowieka
1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej
cywilizacji
2. Turystka kwalifikowana i turystyka
aktywna
3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego
wypoczynku


Rozdzial 2.
Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w Polsce

1...

Czytaj więcej

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich.

1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4
2. Produkt i usluga agroturystyczna………8
3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16
4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21


Rozdzial 2.
Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej.

1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24
2. Finansowanie działalności gospodarczej………31
3. Przepisy prawne………37


Rozdzial 3.
Fina...

Czytaj więcej

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia


Wstęp……….2

1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5

1.1 Warunki przystapienia do egzaminu
1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu
1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych


2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8

2...

Czytaj więcej

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim.


Wstęp i cel pracy…………3

Rozdzial I.
1. Rys historyczny miasta………… 6
2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8
2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8
2.2. Budowa geologiczna …………12
2.3. Rzezba terenu………… 13
2.4. Wody …………14
2.5. Klimat………… 16
2.6. Gleby …………17
2.7. Surowce mineralne …………18
2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19

Rozdzial II.

1. Walory srodowiska naturalnego dla potrzeb turystyki
1.1. Walory turystyczno – krajoznawcze srodowiska przyrodniczego………… 21
1.2. Charakterystyka wybranych jezior …………24
1.3. Strefa chronionego krajobrazu………… 27
1.4. Szlaki turystyczne………… 29
1.5...

Czytaj więcej

Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego.


Wstęp

Rozdzial I
Znaczenie lasów w turystyce

1.1. Pojecie lasów
1.2. Lasy w Polsce
1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek
1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych


Rozdzial II
Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje

2.1. Polozenie oraz powieszchnie zajmowane przez lasy na ternie woj. lubuskiego
2.2. Krainy przyrodniczo-lesne
2.3. Zasoby atrakcji turystycznych woj. lubuskiego
2.4. Funkcje lasów


Rozdzial III
Turystyczne wykorzystanie lasów woj. lubuskiego

3.1. Formy wypoczynku na terenach lesnych woj. lubuskiego
3.2. Lesne obiekty wypoczynkowe
3.4. Lagowski park krajaobrazowy
3.5...

Czytaj więcej

Projekt rowerowego szklaku turystycznego po obiektach historycznych w gminie XYZ


Wstęp………4

Rozdzial 1.
Opis obszaru na którym bedzie przebiegal szlak. Fizjografia Gminy ………5

2.1. Dostepnosc komunikacyjna Gminy……… 6
2.2. Krótki opis krajobrazu Gminy ………7
2.3. Osobliwosci flory i fauny ………9
2.4. Warunki hydrologiczne……… 9
2.4.1. Rzeki………10
2.4.2. Jeziora………10
2.4.3. Wody podziemne ………10
2.5. Warunki klimatyczne ………11
2.6 Rys historyczny Gminy……… 12

Rozdzial 2.
Obiekty historyczne Gminy XYZ……… 14

3.1. Przedstawienie w tabeli poszczególnych obiektów ………14
3.2. Umiejscowienie obiektów na mapie ………25
3.3. Wybór najatrakcyjniejszych obiektów wśród których wyznaczony zostanie wlasciwy szlak turystyczny ………25


R...

Czytaj więcej

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego.


Wstęp………5

Rozdzial I
Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy

1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8
2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12
3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15
4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19
5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28


Rozdzial II
Rola i znaczenie granicy polsko-ukrainskiej dla współpracy gospodarczej

1. Granica polsko-ukrainska jako wschodnia granica Unii Europejskiej i NATO………37
2. Rola istniejacych i projektowanych szlaków komunikacyjnych………43
3...

Czytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce.


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Historia i opis wybranych zamków w Polsce

1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5
1.2. Zamek Chojnik……….. 10
1.3. Zamek w Niedzicy ………..12
1.4. Zamek w Ogrodziencu 16
1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21
1.6. Zamek w Szamotulach ……….. 24
1.7. Zamek Krzyztopór w Ujezdzie ………..27

Rozdzial II.
Atrakcyjność legend zamkowych

2.1. Legendy zamku w Bolkowie ……….. 31
2.1.1. O pieknej kasztelance Annie ………..31
2.1.2. Blazen z Bolkowa ………..31
2.2. Legendy zamku Chojnik ……….. 32
2.2.1. Rycerz z Chojnik ………..32
2.3. Legendy zamku w Niedzicy ……….. 33
2.3.1. Biala Dama z Niedzickiego zamku ……….. 33
2.3.2...

Czytaj więcej

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5

1. Specyfika sektora turystycznego
1.1 Produkt turystyczny
1.2. Uslugi turystyczne
1.3. Formy turystyki
2. Statystyka i trendy
2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce
2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy

Rozdzial II.
Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35

1. Proces ‚Turyzm i Zatrudnienie’
1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych
1.2. Informacja na temat turystyki
1.3. Szkolenia zwiekszajace kwalifikacje w przemysle turystycznym
1.4. Promowanie ochrony srodowiska i zrównowazonego rozwoju w turystyce
1.5...

Czytaj więcej

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5

Rozdzial II.
Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31

Rozdzial III.
Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78

Rozdzial IV.
Źródła wiedzy o palacach, dworach i ziemianstwie.
Bibliografia regionalna – wybór………112

Rozdzial V.
Wspólczesne funkcje i wykorzystanie dawnych siedzib ziemianskich……… 118

Zakończenie ………139
Przypisy ……… 140
Bibliografia……… 153

 
Czytaj więcej

Ekonomiczne znaczenie turystyki.


Wstęp

Rozdzial I.
Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej

1.1 Przychody z turystyki na swiecie
1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie
1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego
1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations
1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players)
1.5.1 Sieci hotelowe
1.5.2 Tour – operatorzy
1.5.3 Atrakcje turystyczne na swiecie
1.5.4 Alianse lotnicze
1.5.5 Tanie linie lotnicze
1.5.6 Linie statków pasazerskich
1.5.7 Systemy rezerwacji
1.5...

Czytaj więcej

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……… 5

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki

1.1. Pojecie turystyki ……… 7
1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9
1.3. Rola turystyki ……… 15
1.4. Podzial turystyki ……… 24
1.5. Definicja turyzmu ……… 29
1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Powstanie i polozenie Gminy ……… 34
2.2. Walory turystyczne ……… 36
2.2.1. Fauna ……… 38
2.2.2. Flora ……… 41
2.2.3. Walory uzdrowiskowe ……… 45
2.2.4. Walory kulturowe……… 46

Rozdzial III.
Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ 52

3.1. Infrastruktura turystyczna
3.1.1...

Czytaj więcej

Ocena potencjalu wzrostu sektora biur turystycznych w Polsce do 2010 roku.


Wstęp

Rozdzial I.
Przeglad czynników decydujacych o potencjale wzrostu sektora

1.1 Czynniki makroekonomiczne
1.2 Czynniki otoczenia konkurencyjnego


Rozdzial II.
Diagnoza sektora biur turytycznych w Polsce

2.1 Badanie sektora pod katek makrootoczenia
2.2 Analiza miktootoczenia biur turystycznych
2.3 Badanie strategii konkurencji firm turystycznych


Rozdzial III.
Prognozy wzrostu sektora usług turystycznych, przyczyny i nastepstwa tego wzrostu

3.1 Prognoza wzrostu sektora
3.2 Przyczyny wzrostu
3.3 konsekwencje wzrostu


Podsumowanie i wnioski koncowe
Biblografia
Spis tabel i rysunków oraz schematów

 
Czytaj więcej

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii.


Wstęp ………1

Rozdzial I.
Aspekty teoretyczne turystyki

1. Podstawowe pojecia turysty i turystyki……… 3
2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10
3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14


Rozdzial II.
Turystyczne regiony Hiszpanii

1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19
1.1 Informacje ogólne ………19
1.2 Historia……… 22
1.3 Gospodarka ………23
1.4 Kultura ………24
1.5 Kuchnia hiszpanska ………24
1.6 Turystyka ………25
1.7 Zwyczaje, Swieta i fiesty ………26
2. Katalonia 28
2.1 Barcelona ………29
2.2 Monestir de Montserrat ………39
3. Walencja i Murcja ………40
4. Andaluzja ………44
4.1 Sewilla……… 45
4.2 Kordoba……… 47
4.3 Granada……… 48
4.4 Malaga ………50
5...

Czytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna

1.1. Polozenie obszaru ……….5
1.2. Ludnosc ……….7
1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10


Rozdzial II.
Charakterystyka srodowiska geograficznego

2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12
2.2. Stosunki wodne………. 16
2.3. Klimat………. 17
2.4. Flora i fauna………. 19


Rozdzial III.
Walory naturalne i antropogeniczne

3.1. Walory naturalne………. 27
3.2. Walory antropogeniczne ……….30


Rozdzial IV.
Dotychczasowy rozwój turystyki na badanym obszarze

4.1. Baza noclegowa ……….35
4.2. Baza zywieniowa ……….40


Rozdzial V.
Turystyka kwalifikowana i jej uwarunkowania

5...

Czytaj więcej

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Agroturystyka jako forma usług turystycznych

1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5
1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9
1.2.1. Pojecie usługi turystycznej ……….9
1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15


Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, demografia ……….20
2.1.1. Historia gminy ……….20
2.1.2. Polozenie ……….21
2.2.3. Powierzchnia ……….22
2.2.4. Demografia………. 23
2.2. Walory przyrodnicze i turystyczne gminy XYZ ……….24


Rozdzial III.
Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ

3.1...

Czytaj więcej

Rola promocji w ksztaltowaniu funkcji turystycznej Bialowieskiego Parku Narodowego.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Promocja jako instrument rozwoju turystyki

1.1. Usluga turystyczna jako produkt marketingowy ……….5
1.2. Promocja jako element marketingu mix w turystyce………. 8
1.3. Cele i narzedzia promocji w turystyce………. 18
1.3.1. Cele promocji ……….18
1.3.2. Narzedzia promocji………. 20

Rozdzial II.
Charaketrystyka Bialowieskiego Parku Narodowego (BPN)

2.1. Historia Bialowieskiego Parku Narodowego………. 31
2.2. Powierzchnia i polozenie i BPN ……….35
2.3. Historia zubra………. 37
2.4. Zasoby srodowiska przyrodniczego ……….40
2.4.1. Flora………. 40
2.4.2. Zbiorowiska roslinne ……….43
2.4.3 Fauna ……….46
2.5. Walory turystyczne w BPN ……….49

Ro...

Czytaj więcej

Rozwój informacji i promocji na terenie Biebrzanskiego Parku Narodowego.


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Promocja i informacja turystyczna…………. 5

1.1. Promocja jako element marketingu mix
1.2. Cele i narzedzia promocji
1.2.1. Cele promocji
1.2.2. Narzedzia promocji
1.3. Istota informacji turystycznej i jej cechy
1.3.1. Istota informacji turystycznej
1.3.2. Cechy informacji turystycznej
1.3.3. Informacja turystyczna w województwie podlaskim
1.4. System informacji w turystyce

Rozdzial II.
Charakterystyka Biebrzanskiego Parku Narodowego (BPN)…………. 30

2.1. Polozenie i powierzchnia BPN
2.2. Ewolucja koncepcji ochrony bagien biebrzanskich
2.3. Zasoby srodowiska przyrodniczego
2.3.1. Flora
2.3.2...

Czytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim.


Wstęp …………. 1

Rozdzial I.
XYZ i jej walory turystyczne

1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3
1.2. Historia XYZ …………. 5
1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7

Rozdzial II.
Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja

2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16
2.2. Rekreacja jako forma aktywnosci …………. 23

Rozdzial III.
Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ

3.1. Aktualna sytuacja spoleczno-gospodarcza …………. 30
3.2. Plany i projekty rozwoju XYZ pod katem turystyki i rekreacji …………. 38

Podsumowanie …………. 44
Spis fotografii i rysunków …………. 46
Bibliografia ………….47

Czytaj więcej

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii EuropejskiejWstęp ………..3

Rozdzial I.
Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki

1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5
1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15
1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17
1.3.1. Warunki naturalne ………..17
1.3.2. Warunki polityczne ………..21
1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23
1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25

Rozdzial II.
Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy

2.1. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju ruchu osobowego ………..31
2.2. Wpływ polityki panstw na miedzynarodowy ruch turystyczny……….. 42
2.3...

Czytaj więcej

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ.


Wstęp
Cel pracy

Rozdzial I.
Teoretyczne zagadnienia turystyki

1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki
1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki
1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne
1.4 Infrastruktura turystyczna
1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki

Rozdzial II.
Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ

2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ
2.2 Diagnoza i analiza strategiczna masywów lesnych Nadlesnictwa XYZ
2.3 Walory naturalne Nadlesnictwa XYZ w aspekcie turystyki
2.4 Zagospodarowanie lasu jego uzytkowanie, ochrona oraz jego nasiennictwa
2.5 Gospodarka lowiecka i szkólkarstwo

Rozdzial III.
Edukacja i turystyka w Nadlesnictwie XYZ

Czytaj więcej

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego

1. Pojecie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7
1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7
2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13
2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13
2.2 Turystyka zrównowazona jako alternatywa turystyki masowej ……….. 17
2.3 Ekoturystyka jako podstawa koncepcji zrównowazonego rozwoju lokalnego ………..20
3. Rozwój turystyki a swiadomosc ekologiczna spolecznosci lokalnych ………..21
3.1 Fazy rozwoju turystyki w Polsce ……….. 21
3.2 Aspekty rozpatrywania turystyki ……….. 22
3...

Czytaj więcej

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.


Wstęp ………….. 3

Rozdzial I.
Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne

1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7
1.2. Zarys historyczny ………….. 13

Rozdzial II.
Charakterystyka wybranych miast Slowacji

2.1. Bratyslawa ………….. 17
2.1.1. Historia miasta ………….. 18
2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20
2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29
2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33
2.2. Koszyce …………..34
2.2.1. Historia miasta………….. 35
2.2.2. Walory antropogeniczne …………..38
2.2.3. Walory przyrodnicze ………….. 43
2.2.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna ………….. 45

Rozdzial III.

Czytaj więcej

Jerozolima – miasto trzech religii.

Wstęp……..3

Rozdzial I
Dzieje Jerozolimy.

1.1. Historia miasta…….4
1.2. Jerozolima w czasach nowozytnych……..12

Rozdzial II
Jerozolima – swiete miasto trzech religii.

2.1. Miasto Judaizmu……..17
2.2. Miasto Chrzescijanstwa…….23
2.3. Miasto Islamu……..24

Rozdzial III
Jerozolima – walory turystyczne.

3.1. Dzielnica muzulmanska…….28
3.2. Dzielnica Zydowska……..33
3.3. Dzielnica Ormianska…….35
3.4. Dzielnica chrzescijanska……..43
3.5. Obrzeza Jerozolimy…….45

Zakończenie……..48
Bibliografia…….49
Spis fotografii…….51

 
Czytaj więcej

Ocena bazy gastronomiczno – noclegowej wsi XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka badanego terenu

1.1Polozenie geograficzne
1.2 Ludnosc
1.3 Historia terenu
1.4 Zasoby przyrody

Rozdzial II.
Antropogeniczne cechy terenu

2.1 Walory antropogeniczne

Rozdzial III.
Zagospodarowanie turystyczne regionu

3.1 Baza noclegowa
3.2 Baza gastronomiczna
3.2. Baza Komunikacyjna
3.2.1 Transport samochodowy
3.2.2 Transport morski
3.2.3 Transport kolejowy
3.2.4 Transport lotniczy
3.3 Infrastruktura okoloturystyczna – baza Turystyczna
3.3.1 Szlaki turystyczne
3.3.2 Osrodki Sportowo-Rekreacyjne
3.3.3 Imprezy turystyczne
3.3.6 Inne obiekty

Rozdzial IV.
Metodologia badan oceny bazy g...

Czytaj więcej

Charakterystyka Gminy Czernichów

1. Polozenie………2
2. Walory turystyczne………3

2.1. Walory przyrodnicze………3
2.2. Historia Gminy Czernichów………11
2.3. Walory antropogeniczne………14 
Czytaj więcej

Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ(w województwie slaskim)

Rozdzial I
Lokalizacja gminy – w odniesieniu do podzialu Polski na regiony geograficzne, naturalnych form terenu, szlaków komunikacyjnych

Rozdzial II
Charakterystyka przyrodnicza gminy

1. Budowa geologiczna
2. Uksztaltowanie terenu
3. Wody powierzchniowe
4. Klimat
a. Opady – suma, rozklad w ciagu roku
b. Temperatura powietrza – minimalna, maksymalna, srednia, rozklad temperatur w ciagu roku, ilosc dni slonecznych
c. Dlugosc zalegania pokrywy snieznej
d. Wiatr
5. Flora i fauna oraz ochrona srodowiska naturalnego

Rozdzial III
Walory antropogeniczne

Rozdzial IV
Zagospodarowanie turystyczne

– infrastruktura komunikacyjna
– baza ...

Czytaj więcej

Zagospodarowanie i ochrona srodowiska geograficznego solectwa XYZ w gminie XYZ.


Wstęp…….1

Rozdzial 1
Polozenie i rys historyczny

1.1 Polozenie geograficzne…….2
1.2 Rys historyczny…….5


Rozdzial 2
Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

2.1 Budowa geologiczna i rzezba terenu……. 9
2.2 Warunki klimatyczne i stosunki wodne……. 9
2.3 Gleby…….10
2.4 Szata roslinna is wiat zwierzecy…….13

Rozdzial 3
Spoleczno – ekonomiczne uwarunkowania zagospodarowania badanego terenu

3.1 Stosunki ludnosciowe…….16
3.2 Struktura gospodarki lokalnej…….19

Rozdzial 4
Zagospodarowanie badanego terenu

4.1 Struktura uzytkowania ziemi…….20
4.2 Uklad przestrzenny i charakter zabudowy…….20
4.3 Infrastruktura techniczna…….23
4...

Czytaj więcej

Preferencje wyjazdowe turystów niemieckich.Wstęp…………….6

Rozdzial 1
Charakterystyka państwa niemieckiego i sylwetka obywatela Niemiec jako turysty

1. Informacje ogólne………………8
1.1. Geografia, ludnosc i system polityczny………8
1.2. Gospodarka i sytuacja ekonomiczna……..10
1. Konsument produktu turystycznego w społeczenstwie niemieckim……12
1.1. Demografia i spoleczenstwo, zagadnienie imigracji………..12
1.2. Styl zycia……………16

Rozdzial 2
Wybrane zagadnienia branzy turystycznej Niemiec……….18

1. Zwiazki, organizacje i instytucje zwiazane z sektorem turystyki……18
2.1. Niemiecka Centrala Turystyki i wybrani jej partnerzy….18
2.2. Instytucje zajmujace się badaniem rynku……..20
1...

Czytaj więcej

Turystyka kwalifikowana w Wielkopolsce – stan i perspektywy rozwoju na przykładzie jezdziectwa


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Turystyka kfalifikowana jako oram spedzania czasu wolnego

1.1 Ogólne pojecia………5
1.2 Rys historyczny turystyki kwalifikowanej w Polsce………10
1.3 Turystyka kwalifikowana w liczbach………14
1.4 Imprezy turystyki kwalifikowanej………17
1.5 Formy turystyki kwalifikowanej………21


Rozdzial 2.
Charakterystyka Wielkopolski jako regionu turystycznego

2.1 Polozenie i ogólne informacje o regionie………28
2.2 Infrastruktura turystyczna………29
2.3 Szlaki i trasy turystyczne………38
2.4 Rejony najciekawsze turystycznie………43


Rozdzial 3.
Turystyka kfalifikowana w Wielkopolsce na przykładzie jezdziectwa

...

Czytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym na przykładzie XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Podstawy zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwach turystycznych.

1. Geneza, istota i funkcje zarządzania ………7
2. Struktura organizacji i jej relacje z otoczeniem……… 25
3. Nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych……… 27
4. Marketing w działalności firmy turystycznej………31
5. Produkt turystyczny i jego struktura………36
6. Promocja jako narzedzie marketingu……… 38


Rozdzial II.
Charakterystyka biuro podrózy XYZ

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa turystycznego………42
2. Opis działalności XYZ………43
3. Misja i cele………45
4. Rynek turystyczny w Polsce i obslugiwane segmenty………45


Rozdzia...

Czytaj więcej

Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Zarządzanie agroturystyka w świetle literatury problemu.

1.1. Agroturystyka i jej cechy………5
1.2. Znaczenia zarządzania agroturystyka………11
1.3. Mechanizmy i ekonomika gospodarstwa agroturystycznych………21

Rozdzial II
Obiekty agroturystyczne w powiecie grajewskim.

2.1. Walory turystyczne powiatu grajewskiego………29
2.2. Rozmieszczenie kwater agroturystycznych………38
2.3. Oferta i promocja gospodarstw agroturystycznych w powiecie grajewskim………46

Rozdzial III
Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym wybranych przypadków

3.1. Gospodarstwo agroturystyczne XYZ w XYZ………50
3.2...

Czytaj więcej

Wyjazdy Polaków do Egiptu. Sezonowosc wyjazdów.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka srodowiska geograficznego

1.1 Historia Egiptu
1.2 Polozenie geograficzne państwa
1.3 Srodowisko naturalne
1.4 Budowa geologiczna i rozwój rzezby terenu
1.5 Uwarunkowania klimatyczno – hydrologiczne
1.6 Swiat roslinny i zwierzecy


Rozdzial II
Atrakcyjność kulturowa Egiptu

2.1 Pojecie atrakcji turystycznych
2.2 Najczesciej odwiedzane miejsca
2.3 Tradycje i obyczaje


Rozdzial III
Analiza, ocena i wnioski badan ankietowych

3.1 Cel, zakres, teren i metody badan ankietowych
3.2 Analiza badan na wykresach
3.3 Wnioski wynikajace z badan
3.4 Propozycja wycieczki objazdowej dla Polaków


Zakończenie
Bibliografi...

Czytaj więcej

Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Miejsce turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa we wspólczesnej turystyce

1.1 . Istota turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….5
1.2 Osrodki uzdrowiskowe wellness i Spa, a rozwój turystyki……….16
1.3 Znaczenie uzdrowisk i ośrodków wellness i Spa dla polskiej gospodarki turystycznej……….22


Rozdzial II
Tendencje we wspólczesnej turystyce uzdrowiskowej wellness i Spa

2.1 Produkty i formy turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….26
2.2 Wspólczesne kompleksy uzdrowiskowe wellness i………. Spa 31
2.3 Zakres i jakosc usług w turystyce uzdrowiskowej wellness i Spa………. 34


Rozdzial III
Hotel SPA XYZ 47

3.1...

Czytaj więcej

Zagraniczne imprezy sylwestrowe w ofercie wybranych biur turystycznych.


Wstęp, Cel pracy……….4

Rozdzial I
Biuro podrózy

1.1.Definicja biura podrózy ……….6
1.2.Podstawy prawne działalności biur podrózy ……….11
1.3. Obowiazki biur podrózy………. 18

Rozdzial II
Produkt turystyczny

2.1. Definicja i koncepcja produktu turystycznego ……….21
2.2. Zasady i techniki programowania produktu turystycznego. ……….23

Rozdzial III
Działalność biur podrózy w Polsce

3.1.Rozmieszczenie podmiotów turystycznych w Polsce.
3.2. Popyt na usługi biur podrózy………. 35
3.3. Struktura usług swiadczonych przez biura podrózy ……….35
3.4. Podaz usług biur podrózy ……….37
3.5. Przychody biur podrózy ……….38
3.6...

Czytaj więcej

Rola wydarzen kulturalnych w promocji Polski.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Teorie komunikowania miedzynarodowego i miedzykulturowego

1. Komunikowanie – próba wyjasnienia pojecia ……….6
2. Komunikowanie miedzykulturowe………. 8
2.1. Teorie komunikowania miedzykulturowego………. 12
3. Komunikowanie międzynarodowe ……….13
3.1. Poziomy komunikacji miedzynarodowej ……….15
3.2. Narzedzia komunikowania miedzynarodowego………. 17
3.3 Bariery w komunikacji miedzykulturowej i miedzynarodowej ……….19

Rozdzial II
Dyplomacja publiczna i międzynarodowe public relations

1. Dyplomacja publiczna ……….25
1.1. Podmioty dyplomacji publicznej………. 28
1.2. Wymiary dyplomacji publicznej………. 28
2...

Czytaj więcej

Zabytki Sakralne Tarnowa.


Wstęp
Cel i zakres pracy
1. Historia Tarnowa
2. Bazylika Mniejsza (Katedra)

2.1 Historia Katedry
2.2 Plac Katedralny i otoczenie bazyliki
2.3 Wnetrze Bazyliki
2.3.1 Przedsionek Poludniowy
2.3.2. Nawa poludniowa
2.3.3 Pomniki Nagrobne
2.3.4 Epitafia
2.3.4 Kruchta pod wieza
2.3.5 Nawa Glówna
2.3.6 Prezbiterium
2.3.7 Nawa Pólnocna
2.3.8 Przedsionek pólnocny
2.3.9 Podziemia i skarbiec
3. Kosciól pod wezwaniem Najswietszej Maryi Panny Wniebowzietej

3.1 Oltarz glówny
3.2 Oltarze boczne
3.3 Pozostale wyposazenie
4. Kosciól p. w. Sw. Trójcy
5. Kosciól i klasztor OO. Bernardynów

5...

Czytaj więcej

Turystyka motocyklowa forma turystyki kwalifikowanej.


Wprowadzenie……….3

I Rozdzial

Miejsce turystyki motocyklowej w turystyce

1.1. Definicje turystyki, turysty oraz turystyki kwalifikowanej……….4
1.2. Pojecie turystyki motorowej……….9
1.3. Historia i rozwój motocykla……….11
1.4 Typy motocykli……….21

II Rozdzial
Organizacja turystyki w Polsce

2.1. Struktury i organizacje turystyki motocyklowej w Polsce……….31
2.2. Zloty i rajdy a turystyka indywidualna……….42
2.3. Targi, bazary i gieldy motocyklowe……….51
2.4 Terminologia oraz nazewnictwo uzywane przez czlonków klubów motocyklowych……….58

III Rozdzial
Turystyka w praktyce

3.1. Wyposazenie turysty i motocykla……….62
3.2...

Czytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ dla potrzeb turystyki rowerowej.


Wstęp ……… 3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy problematyki badan

1.1. Definicja i elementy skladowe atrakcyjnosci turystyczny……… 5
1.2. Rola i zadania samorzadów lokalnych w kontekscie rozwoju turystyki w regionie……… 10
1.3. Turystyka rowerowa jako forma turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13
1.3.1. Definicje i rodzaje turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13
1.3.2. Rower jako atrakcyjny srodek lokomocji……… 17
1.3.3. Specyficzne walory i cechy turystyki rowerowej……… 19
1.3.4. Rowerowe szlaki turystyczne ……… 24

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……… 31
2.2...

Czytaj więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Pojecie i znaczenie agroturystyki.

1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki………7
1.2. Agroturystyka w Polsce i na Swiecie.
1.2.1. Agroturystyka na Swiecie………12
1.2.2. Agroturystyka w Polsce………13
1.3. Marketing i promocja w agroturystyce………17
1.4.Programy pomocowe, preferencyjne kredyty, instytucje wspierajace samorzady lokalne.22


Rozdzial II
Glówne uwarunkowania rozwoju agroturystyki.

2.1.Czynniki warunkujace rozwój agroturystyki.
2.2.1. Czynniki niezalezne od gospodarstwa agroturystycznego………25
2.2.2. Czynniki zalezne od gospodarstwa agroturystycznego………27
2.2...

Czytaj więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).


Wstęp………5

Rozdzial I
Pojecie i znaczenie agroturystyki.

1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8
1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie.
1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12
1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13
1.3.Marketing w agroturystyce………18


Rozdzial II
Wybrane źródła finansowania agroturystyki.

2.1.Kredyty bankowe ………21
2.1.1 Preferencyjne………22
2.1.2.Inwestycyjne………24
2.2.Mikrokredyty na pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na terenach wiejskich………26
2.3.Programy wspomagajace finansowanie agroturystyki ………28
2.3.1.Program mikropozyczek………34
2.3.2. Pozyczki FDPA – Program Promocji Przedsiebiorczosci Wiejskiej………35
2.4...

Czytaj więcej

Wpływ walorów przyrodniczych i historycznych Kazimierza Dolnego na rozwój bazy hotelowej i noclegowej.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Walory naturalne i historia Kazimierza Dolnego.

1.1. Historia i terazniejszosc ……….. 6
1.2. Dziedzictwo kulturowe miejscowosci ……….. 17
1.3. Warunki naturalne i srodowiskowe ……….. 20

Rozdzial II.
Wykorzystanie i zagospodarowanie turystyczne Kazimierza Dolnego

2.1. Zabytki sakralne i swieckie ……….. 24
2.2. Atrakcje turystyczne Kazimierza Dolnego ……….. 37

Rozdzial III.
Stan i perspektywy rozwoju bazy noclegowej Kazimierza Dolnego

3.1. Charakterystyka bazy noclegowej ……….. 43
3.2. Wpływ atrakcyjnosci miasta i jego okolic na rozwój bazy noclegowej……….. 56
3.3. Kierunki rozwoju bazy noclegowej ……….. 58

Zakończenie ……&...

Czytaj więcej

Walory krajoznawczo – turystyczne miejscowosci XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka miejscowosci

1.1 Geneza nazwy xyz……….6
1.2 Polozenie geograficzne i administracyjne miejscowosci……….7
1.3 Srodowisko geograficzne……….8
1.4 Lokacja miasta i jego herb……….11
1.5 Rys historyczny……….13
1.6 Rzemioslo……….22
1.7 Placówki uzytecznosci publicznej……….23
1.8.Tradycje religijne i obrzedy ludowe charakterystyczne dla xyz……….25
1.9.Znane osobistosci xyz……….28


Rozdzial II
Walory krajoznawcze xyz

2.1 Walory krajoznawcze wystepujace na terenie xyz i okolic……….31
2.1.1 Walory przyrodnicze……….31
2.1.2. Flora i fauna w xyz……….32
2.2...

Czytaj więcej

Rola kampanii wizerunkowych w budowaniu marki kraju.Wstęp.

Rozdzial I
Promocja jako walka o prestiz państwa,

1.1 Podstawowe pojecia.
1.1.1. Marka kraju
1.1.2. Prestiz państwa.
1.2. Wizerunek kraju.
1.2.1. Rola wizerunku kraju w budowaniu silnej marki
1.2.2. Silna marka – korzysci plynace z jej posiadania.
1.2.3. Branding narodowy jako kontrowersyjna koncepcja polityczna
1.3. Instrumenty marketingu w kreowaniu wizerunku kraju
1.3.1. Instumenty Public relations
1.3.2.Reklama wizerunkowa.
1.3.3. Marketing internetowy
1.2.4. Produkt placement.

Rozdzial II
Promocja gospodarki i rozwoju.

2.1. Organy zajmujace się promocja gospodarki.
2.2. Finansowanie programów promocji gospodarczej.
2.2.1...

Czytaj więcej

Możliwościpromocji walorów turystycznych dolin rzecznych na przykładzie Parku Krajobrazowego XYZ


1. Wstęp

2. Srodowisko geograficzne Parku Krajobrazowego ‚XYZ’

2.1. Polozenie
2.2. Charakterystyka obszaru
2.3. Infrastruktura spoleczno – gospodarcza
2.4. Srodowisko przyrodnicze
2.4.1. Flora
2.4.2. Fauna

3. Turystyka w regionie

4. Działania promocyjne i ich znaczenie dla zwiększenia atrakcyjnosci turystycznej obszaru

4.1. Pojecie, rola i struktura promocji
4.2. Reklama turystyczna
4.3. Propaganda turystyczna i promocja uzupelniajaca
4.4. Sprzedaz osobista

5. Dotychczasowa promocja walorów Parku Krajobrazowego ‚XYZ’

5.1...

Czytaj więcej

Zagroda wiejska jako punkt muzealny w regionie


Wstęp

Rozdzial I.
Zarys historyczny muzealnictwa skansenowskiego.

Rozdzial II.
Zagroda jako przyklad zwartej ilustracji kultury ludowej regionu.

1. Zagroda – reprezentant kultury ludowej ‚zatrzymanej w czasie’
2. Polozenie i lokalizacja zagrody
a) ‚ulicówka’
b) ‚szeregówka’
c) wies o nieregularnym ukladzie
d) zagrody samotnicze
3. Rodzaje, wielkosc i typy zagród
4. Ozdobne detale w architekturze wiejskiej

Rozdzial III.
Zagrody – skanseny: Kadzidlo i Lowicz.

1. Zagroda Kurpiowska w XYZ
2. Mini – skansen przy Muzeum w Lowiczu

Rozdzial IV.
Możliwości’innej’ edukacji regionalnej w Zagrodzie na przykładzie Kadzidla

1...

Czytaj więcej

Sanktuaria w Polsce jako produkt w turystyce na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia.


Wstęp………4
Wprowadzenie w problematyke badawcza………4
Cel i zakres pracy (teza)………5
Metoda pracy………6
Literatura z przedmiotu i materialy zródlowe………6

Rozdzial I
Sanktuaria miejsca kultu i pielgrzymek

1.1. Czym sa sanktuaria i jaka pelnia role?………8
1.2. Wybrane sanktuaria – polozenie, geneza powstania i historii………14
1.2.1. Polozenie geograficzne, lokalizacja Sanktuarium Jasnogórskiego………14
1.2.2. Geneza powstania i historia Sanktuarium Jasnogórskiego………16
1.2.3. Polozenie geograficzne i lokalizacja Sanktuarium w Licheniu………21
1.2.4. Geneza powstania i historia Sanktuarium w Licheniu………22

Rozdzial II
Wybrane sanktuaria w aspekcie produktu ...

Czytaj więcej

Wpływ terroryzmu na turystyke


Wstęp, problematyka i cel pracy
1.1. Zakres tematyczny i cel pracy ………3
1.2. Problem i metody badan ………4
1.3. Przeglad literatury przedmiotu ………4
1.4. Uklad pracy ………5

Rozdzial 1.
Terroryzm

2.1. Definicje terroryzmu ………6
2.2. Rodzaje Terroryzmu ………10
2.2.1. Terroryzm miedzynarodowy ………10
2.2.2. Terroryzm krajowy ………11
2.2.3. Terroryzm polityczny ………12
2.2.4. Terroryzm Kryminalny………13
2.2.5. Terroryzm indywidualny i zbiorowy……… 13
2.3. Terroryzm ponowoczesny ……… 13
2.4. Wybrane organizacje terrorystyczne dzialajace w XXI wieku ……… 14
2.4.1. Hamas ………17
2.4.2. Hezbollah ……… 18
2.4.3. AL.-Kaida ……… 19
2.4.4. Kach ……… 21
2.4.5...

Czytaj więcej

Analiza bazy noclegowej w województwie malopolskim.Wstęp

Rozdzial 1.
Metodologia pracy

1.1. Cel i zakres pracy
1.2. Material i metodyka pracy
1.3. Definicje – przeglad


Rozdzial 2.
Obecny stan bazy noclegowej wybranego regionu

2.1. Struktura, wielkosc oraz zmiany bazy noclegowej wybranego województwa (regionu) na przestrzeni lat oraz porównanie z innymi województwami
2.2. Wykorzystanie miejsc noclegowych w wybranym województwie (regionie) oraz ich sezonowosc
2.3. Popularne obiekty noclegowe w wybranym regionie (standardy, ceny, polozenie etc.)


Rozdzial 3.
Analiza SWOT i rozwój bazy noclegowej w Polsce

3.1. Analiza SWOT bazy noclegowej wybranego regionu
3.2...

Czytaj więcej

System komunikacji internetowej w turystyce.


Wstęp

Rozdzial 1
Turystyka ,jako galaz gospodarki narodowej

1.1 Pojecie turystyki i jej rodzaje………..2
1.2 Funkcje turystyki………..5
1.3 Rodzaje turystyki i kryteria jej podzialu………..10
1.4 Czynniki rozwoju wspólczesnej turystyki………..14

Rozdzial 2
Komunikacja internetowa

2.1. Istota komunikacji w turystyce i jej rodzaje………..19
2.2. Kanały komunikacji internetowej………..24
2.3. Elementy skladowe komunikacji przez Internet………..29
2.4. Glówne narzedzia komunikacji sieciowej w turystyce………..31

Rozdzial 3.
Analiza i badanie przydatnosci Internetu w turystyce.

3.1 Charakterystyka badanych przedsiebiorstw………..37
3...

Czytaj więcej

Imprezy maratonskie jako element realizacji strategii rozwoju miast w Polsce.


Wstęp 5

Rozdzial 1.
Strategie rozwoju wielkich miast

1.1. Podmiot i przedmiot strategii rozwoju……….. 7
1.1.1. Miasto jako funkcjonalno-przestrzenny uklad osadniczy……….. 7
1.1.2. Funkcje miasta……….. 9
1.1.3. Podmiot i przedmiot strategii……….. 10
1.2. Charakterystyka strategii rozwoju miast……….. 12
1.2.1. Strategia rozwoju miasta jako szczególny rodzaj strategii……….. 12
1.2.2. Cele wdrazania strategii rozwoju miasta……….. 13
1.2.3. Elementy dokumentu strategii rozwoju ………..17
1.3. Strategia promocji miasta jako element strategii rozwoju ………..20
1.3.1. Elementy strategii promocji ………..21
1.3.2. Funkcje i obszary strategii promocji ………..22
1...

Czytaj więcej

Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyzStreszczenie

Rozdzial 1.
Charakterystyka gminy xyz

1.1. Historia i ogólne wiadomosci o gminie xyz
1.2. Znaczenie sportu w gminie xyz

Rozdzial 2.
Rekreacja w teorii

2.1. Rekreacja ruchowa i zdrowotna – pojecia
2.2. Rekreacja ruchowa
2.3. Podzial form rekreacji
2.4. Koncepcje rekreacji

Rozdzial 3.
Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyz

3.1. Finansowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce
3.2. Źródło finansowania ZPORR
3.2.1. Hala xyz
3.3. Spa i rol
3.3.1. Boiska xyz
3.4. Siwrm 45
3.4.1. Sala abc
3.5. Orlik xyz

Zakończenie
Bibliografia
Spis zdjec i rysunków


 
Czytaj więcej

Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów.


Wstęp

Rozdzial I
Baza gastronomiczna jako produkt turystyczny

1. Istota i cechy produktu turystycznego………. 5
2 .Struktura produktu turystycznego ……….10
3. Wiadomosci wstepne o gastronomii ……….17
4.Gastronomia jako produkt turystyczny 23
5.Cechy gastronomii, które sluza zaspakajaniu potrzeb turystów………. 25


Rozdzial II.
Charakterystyka bazy gastronomicznej Krakowa

1.Tabelaryczne ujecie analizy ruchu turystycznego w Krakowie ……….29
2. Rodzaje zakladów gastronomicznych w centrum Krakowa ……….40
3. Wykorzystanie bazy gastronomicznej………. 44
4. Rodzaje gosci korzystajacych z usług zywieniowych………. 48
5...

Czytaj więcej

Zainteresowania turystyczne młodzieży gimnazjalnej w XYZ.Wstęp………3

Rozdzial I
Turystyka, jej istota i formy

1.1. Pochodzenie pojecia oraz istota turystyki………4
1.2. Pojecie turystyki wedlug róznych autorów………4
1.3. Aspekty zjawiska turystyki………5
1.4. Formy turystyki………5
1.4.1. Turystyka krajoznawcza………5
1.4.2. Turystyka kwalifikowana………5
1.4.3. Turystyka weekendowa………6
1.4.4. Turystyka zdrowotna………6
1.4.5. Turystyka etniczna………6
1.4.6. Turystyka morska………6
1.5. Cele i funkcje turystyki ………7
1.6. Potrzeby i motywacje majace wpływ na uprawianie turystyki………8

Rozdzial II Rekreacja, jako znaczaca forma wypoczynku

2.1. Zainteresowania mlodziezy, a problem czasu wolnego………11
2.2...

Czytaj więcej

Obiekty noclegowe jako element zagospodarowania Miasta i Gminy XYZ.Rozdzial 1.
Wstęp

1.1. Cele pracy
1.2. Przedmiot, podmiot pracy ……….5
1.3. Podmiot badan w świetle literatury………. 6
1.3.1. Pojecia stosowane w hotelarstwie ……….6
1.3.2. Klasyfikacja i kategoryzacja bazy noclegowej………. 8
1.4. Metody pracy ……….10
1.5. Materialy zródlowe i przeglad literatury ……….11

Rozdzial 2.
Lokalizacja i rozwój miasta i gminy XYZ

2.1. Polozenie administracyjne ……….13
2.2. Struktura spoleczno – gospodarcza miasta i gminy XYZ………. 14
2.3. Walory turystyczne miasta i gminy XYZ ……….28
2.3.1. Walory przyrodnicze ……….29
2.3.2. Walory kulturowe………. 34
1.4. Dostepnosc komunikacyjna ……….42

Rozdzial 3.
Analiza polozenia obiekt...

Czytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne Maroka.


Rozdzial I.
Uwarunkowania rozwoju turystyki Królestwa Maroka.

1. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki.
2. Maroko jako kraj przyjazny turystom.
3. Komunikacja i podrózowanie po kraju.


Rozdzial II.
Wiadomosci ogólne o kraju.

1. Administracja i polityka panstwowa.
2. Gospodarka i przemysl.
3. Ludnosc, kultura i obyczaje.


Rozdzial III.
Rozrywka, turystyka i sport na terenie Maroka.

1. Zabytki, miejscowosci i kurorty wypoczynkowe.
2. Piekno srodowiska geograficznego.
3. Turyzm jako przemysl.


 
Czytaj więcej

Wpływ gastronomii na rozwój turystyki na przykładzie wybranych regionów Polski.Wstęp………6
Rodzial I
Cel i zakres pracy

1. Gastronomia turystyka w świetle literatury naukowej
1.1. Definicje turystyki ………7
1.1.1. Pojecie turystyki………7
1.2.2. Rodzaje turystyki………9
1.2. Definicje gastronomii………14
1.2.1.Pojecie gastronomii………14
1.2.2.Rodzaje gastronomii………15

Rodzial 2.
Formy gastronomii w turystyce

2.1. Turystyczna baza gastronomiczna………18
2.1.1. Zasoby bazy gastronomicznej w Polsce………21
2.2. Uslugi gastronomiczne w obiektach hotelarskich………22
2.3. Zywienie turystów w agroturystyce………25


Rodzial 3.
Wpływ gastronomii na rozwój turystyki

3.1...

Czytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne Pojezierza Mazurskiego.


Wstęp………2

Rozdzial I
Uwarunkowania rozwoju turystyki na Pojezierzu Mazurskim.

1. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki………4
2. Komunikacja i podrózowanie po terenie pojezierza………8


Rozdzial II
Wiadomosci ogólne o krainie geograficznej.

1. Gospodarka i przemysl………13
2. Ludnosc, kultura i obyczaje………18


Rozdzial III
Rozrywka, turystyka i sport na terenie Pojezierza Mazurskiego.

1. Miejscowosci wypoczynkowe i zabytki………26
2. Piekno srodowiska geograficznego………36


Zakończenie………49
Bibliografia………51


 
Czytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne Rzymu dla rozwoju turystyki pielgrzymkowej.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Polozenie i zarys historyczny

1.1. Zasieg terytorialny i umiejscowienie obszaru………4
1.2. Starozytne dzieje Rzymu………7

Rozdzial 2.
Atrakcje turystyczne Rzymu i Watykanu

2.1. Definicja i podzial walorów turystycznych………11
2.2. Sztuka rzymska………11
2.3. Szczególne miejsca parków ogrodów i fontann………19

Rozdzial 3.
Kulturowe dziedzictwo pielgrzymek turystycznych

3.1. Charakterystyka turystyki religijno pielgrzymkowej………26
3.2. Koscioly i bazyliki………29
3.3. Muzea rzymskie………38
3.4. Rózne wymiary pielgrzymek………43

Zakończenie………45
Bibliografia………46


 
Czytaj więcej

Obiekty zabytkowe w miastach jako podstawa tworzenia produktów turystycznych – przyklad XYZ.


Wstęp
1. Cel i zakres pracy ………5
2. Metody pracy………7
3. Przeglad literatury i materialów zródlowych………8

Rozdzial I.
Obiekty zabytkowe jako produkt turystyczny w wybranych miastach w Polsce i na swiecie

1. Pojecie produktu turystycznego………10
2. Wykorzystanie obiektów zabytkowych w wybranych miastach w Polsce
2.1. Wstęp………12
2.2. Torun………13
2.3. Kraków………16
2.4. Gdansk………20
2.5. Malbork………23
2.6. Chelmno………26
3. Wykorzystanie obiektów zabytkowych w wybranych miastach na swiecie
3.1. Wilno………29
3.2. Praga ………34
3.3. Barcelona………38
4. Wnioski………41


Rozdzia...

Czytaj więcej

Atrakcje turystyczne dwóch artystycznych dzielnic Nowego Jorku – Greenwich Village i Soho1 Wstęp ………..4

1.1. Wprowadzenie……….. 4
1.2. Cel i zakres pracy ………..4
1.3. Metodologia i uklad pracy……….. 5
1.4 Literatura ………..5

2 Polozenie i charakterystyka geograficzna Nowego Jorku

2.1. Polozenie i charakterystyka geograficzna miasta……….. 6
2.2. Podzial administracyjny ………..7
2.3. Uklad komunikacyjny……….. 8
2.4. Klimat ………..10
2.5. swiat przyrody ozywionej ………..12

3 Hisoria Nowego Jorku

3.1. Historia Greenwich Village……….. 18
3.2. Historia Soho ………..20

4 Atrakcyjność turystyczna Nowego Jorku

4.1. Atrakcje turystyczne Greenwich Village ………..21
4.2. Atrakcje turystyczne Soho……….. 27

Zakoncznie ………..32
Literatura
Spis rycin


Czytaj więcej

Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w pilce noznej EURO 2012 na gospodarke turystyczna Trójmiasta


Wstęp………5

Rozdzial I
Wpływ wielkich wydarzen sportowych na turystyke.

1.1. Zwiazki turystyki ze sportem………8
1.2. Powiazania i relacje wielkich wydarzen sportowych z rynkiem turystycznym………12
1.3. Praktyczne przyklady wpływu wydarzen sportowych na rynek turystyczny………18


Rozdzial II
Analiza rynku turystycznego Trójmiasta

2.1. Podaz turystyczna Trójmiasta………28
2.2. Popyt turystyczny w Trójmiescie………31


Rozdzial III
Wpływ mistrzostw europy w pilce noznej Euro 2012 na rynek turystyczny Gdanska, Gdyni i Sopotu

3.1. Opis zalozen i metod badania oraz charakterystyka badanej próby………39
3.2...

Czytaj więcej

Agroturystyka w powiecie poznanskim.

1. Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy………5
1.2. Ocena materialów zródlowych………6
1.3. Przeglad i ocena literatury………7
1.4. Definicje agroturystyki………9

Rozdzial 1. Rozwój agroturystyki w XX i XXI wieku

2.1. Agroturystyka w Europie………10
2.2. Rozwój działalności agroturystycznej w Polsce ………17

Rozdzial 2. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju agroturystyki w powiecie poznanskim
3.1. Polozenie………23
3.2. Uksztaltowanie terenu………25
3.3. Warunki klimatyczne………26
3.4. Stosunki wodne ………27
3.5. Fauna i flora………28
3.6. Ochrona przyrody………29

Rozdzial 3. Uwarunkowania spoleczno-kulturowe dla rozwoju działalności agroturystycznej

4...

Czytaj więcej

Finansowanie turystyki i rekreacji z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wstęp………..2
Rozdzial I
Polityka strukturalna Unii Europejskiej

1.1. Geneza polityki strukturalnej………..4
1.2. Istota i zakres polityki strukturalnej………..9
1.3. Formy polityki strukturalnej………..14


Rozdzial II
Narzedzia polityki strukturalnej.

2.1. Fundusze strukturalne………..18
2.2. Programy operacyjne………..24
2.3. Inicjatywy wspólnotowe………..26
2.4. Akcje innowacyjne………..33


Rozdzial III
Ocena finansowania Turystyki i Rekreacji z Programów Operacyjnych.

3.1. Finansowanie turystyki z Unii Europejskiej………..39
3.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka………..43
3.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich………..47
3.4...

Czytaj więcej

Rozwój turystyki i infrastruktury hotelarskiej w województwie podkarpackim.


Streszczenie…………2

Wstęp…………3

Rozdzial I
Tendencje zmian we wspólczesnej turystyce.

1.1. Istota i funkcje wspólczesnej turystyki…………5
1.2. Turystyka a zmiany w stylu zycia czlowieka…………8
1.3. Turystyka w Unii Europejskiej…………12
1.4. Idea hotelarstwa…………18


Rozdzial II
Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich.

2.1. Idea hotelarstwa…………28
2.2. Pojecie klasyfikacji, kategoryzacji i standardu…………32
2.3. Czesci skladowe współczesnego hotelu. Funkcje poszczególnych zespolów…………35
2.4. Wymagania eksploatacyjne standardy wyposazenia i procedury obslugi…………53


Rozdzial III
Zagospodarowanie turystyczne województwa podkarpackiego

3...

Czytaj więcej

Zagospodarowanie przestrzenno-turystyczne województwa zachodniopomorskiego.


Wstęp………2
Rozdzial I
Turystyka jako jeden z zasadniczych sposobów zagospodarowania przestrzennego.

1. Podstawowe definicje i pojecia w zakresię turystyki………4
2. Rodzaje i formy turystyki………9
3. Zadania samorządu gminnego w zakresię rozwoju turystyki………11


Rozdzial II
Zagospodarowanie turystyczno-przestrzenne województwa zachodniopomorskiego.

1. Walory turystyczne jako podstawa kształtowania przestrzeni turystycznej………20
2. Baza materialna turystyki………27
3. Statystyki turystyczne przyjazdów do województwa zachodniopomorskiego………32
4. Analiza SWOT turystyki województwa zachodniopomorskiego………35


Rozdzial III
Przewidywane kierunki za...

Czytaj więcej

Promocja walorów turystycznych Kielc.


Wstęp………..3
Rozdzial I
Teoretyczne aspekty turystyki

1.1 Turystyka i rola ruchu turystycznego………..6
1.2 Zagospodarowanie turystyczne i jego cele………..21


Rozdzial II
Charakterystyka miasta Kielce

2.1 Poczatki i historia Kielc………..31
2.2 Polozenie geograficzne, klimat, fauna i flora………..35
2.3 Infrastruktura turystyczna- baza gastronomiczna, noclegowa i towarzyszaca………..39


Rozdzial III
Stan zagospodarowania turystycznego Kielc

3.1 Dostepnosc komunikacyjna………..47
3.2 Organizatorzy i kalendarium imprez kulturalno-sportowych………..49
3.3 Strategia rozwoju miasta, analiza SWOT………..52


Rozdzial IV
Ocena atrakcyjnosci turystycznej Kielc na pods...

Czytaj więcej

Mechanizmy zarządzania agroturystyka na przykładzie gminy XYZ z województwa warminsko-mazurskiego.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Agroturystyka jako element systemu aktywizacji terenów wiejskich.

1.1. Agroturystyka – istota problemu. ………. 5
1.2. Agroturystyka jako czynnik rozwoju rolnictwa oraz forma i szansa aktywizacji wsi……….. 9
1.3. Agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza – aspekty prawne……….. 15

Rozdzial II.
Elementy systemu zarządzania.

2.1. Definicje pojecia zarządzania……….. 20
2.2. Zarządzanie – funkcje i style……….. 23
2.3. Metody i techniki zarządzania……….. 28

Rozdzial III.
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy XYZ.

3.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ……….. 34
3.2...

Czytaj więcej

Agroturystyka jako alternatywa dla obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim


I. Wstęp

II. Miejsce agroturystyki w rozwoju lokalnym – ujecie teoretyczne

2.1. Pojecie rozwoju lokalnego
2.2. Pojecie rozwoju zrównowazonego
2.3. Pojecie agroturystyki

III. Uwarunkowanie i rozwój agroturystyki w Polsce

3.1. Krajobraz obszarów wiejskich
3.2. Problemy polskiej wsi
3.3. Rozwój agroturystyki w Polsce
3.4. Cechy charakterystyczne polskiej agroturystyki
3.5. Marketing-mix w agroturystyce

IV. Agroturystyka jako sposób aktywizacji terenów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim

4.1. Wpływ agroturystyki na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
4.2...

Czytaj więcej

Turystyka zagraniczna na przykładzie Hiszpanii.


Wstęp………2

Rozdzial I
Atrakcyjność turystyczna – studia literaturowe.

1.1. Istota pojecia „atrakcyjnosc turystyczna” – rozbieznosci interpretacyjne………4
1.2. Czynniki kreujace atrakcyjnosc turystyczna miasta, regionu, kraju………10
1.3. Sposoby mierzenia atrakcyjnosci turystycznej………19
1.4. Zakres i możliwości kształtowania atrakcyjnosci turystycznej okolicy, miasta, regionu przez czlowieka………22
1.5. Wpływ atrakcyjnosci turystycznej na rozwój miast i regionów………26


Rozdzial II
Walory turystyczne Hiszpanii i ich ocena

2.1. Glówne rejony i atrakcje turystyczne Pólwyspu Iberyjskiego………35
2.2...

Czytaj więcej

Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.


Wstęp……….9

Rozdzial 1.
Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15

1.1. Historia gminy
1.2. Ogólna charakterystyka gminy
1.3. Budżet gminy
1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka
1.5. Infrastruktura techniczna
1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne
1.7. Oswiata i kultura
1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne

Rozdzial 2.
Gmina, jej funkcjonowa...

Czytaj więcej

Kraj nie do konca odkryty. Wspólczesna polska turystyka do Nowej Zelandii.


Wstęp

Rozdzial I
Historia i charakterystyka turystyki. Pojawienie się turystyki zorganizowanej. Zainteresowanie Nowa Zelandia.

1. Historia polskiej turystyki
2. Powstanie turystyki zorganizowanej. Pierwsze biura oferujace zorganizowane wyjazdy
3. Nowa Zelandia-zainteresowanie tym rejonem swiata przez polskich turystów


Rozdzial II
Wizerunek Nowej Zelandii w oczach polskich turystów.

1. Udział polskich turystów w turystyce do Nowej Zelandii
2. Rodzaje turystyki uprawianej przez Polaków w Nowej Zelandii
3. Analiza kilku ofert turystycznych w aspekcie tego co naprawde ma do zaoferowania Nowa Zelandia turystom
4...

Czytaj więcej

Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.


Wstęp
Rozdzial I
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

1. 1. Idea stworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego
1. 2. Muzeum Powstania w panoramie muzealnej stolicy Polski
1. 3. Ankieta badawcza na temat działalności i wartosci jakie przekazuje muzeum odwiedzajacym


Rozdzial II
Ekspozycje

2. 1. Parter i Antresola
2. 2. Pietro i sala pod Liberatorem
2. 3. Podziemia i Park Wolnosci.


Rozdzial III
Działalność kulturalno-oswiatowa

3. 1. Lekcje muzealne
3. 2. Wyklady i warsztaty
3. 3. Imprezy i wydarzenia kulturalne organizowane za posrednictwem Muzeum

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Walory i atrakcje turystyczne Meksyku.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia dotyczace turystyki

1. 1. Turystyka……….. 7
1. 1 1. Historia turystyki……….. 7
1. 1 2. Funkcje turystyki……….. 8
1. 1 3. Formy turystyki……….. 9
1. 2. Najwazniejsze pojecia zwiazane z turystyka……….. 12
1. 3. Rynek turystyczny ………..13

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka Meksyku

2. 1. Polozenie geograficzne………..15
2. 1.1 Uksztaltowanie geograficzne………..15
2. 1.2 Budowa geologiczna………..17
2. 1.3 Rzezba terenu………..19
2. 2. Warunki klimatyczne………..20
2. 3. Glówne rzeki Meksyku………..21
2. 4. Flora i fauna Meksyku………..23

Rozdzial III.
Aspekty gospodarcze i społeczne Meksyku

3. 1. Historia Meksyku………..26
...

Czytaj więcej

Organizacja rekreacyjnych zawodów sportowych na przykładzie kolarstwa.


Wstęp………. 2

Rozdzial 1.
Zalozenia metodologiczne wlasnych badan

1.1.Przedmiot i cel badan………. 4
1.2.Problemy i hipotezy badawcze ……….5
1.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 8
1.4. Charakterystyka grupy badawczej ……….11

Rozdzial 2.
Problematyka rekreacji w świetle literatury

2.1. Ogólne pojecie rekreacji………. 14
2.2. Wybrane zagadnienia zwiazane z rekreacja ruchowa………. 18
2.3. Rodzaje i charakterystyka imprez rekreacyjnych ……….20
2.4. Historia kolarstwa w Polsce ……….23
2.5. Budowa roweru………. 25
2.6. Podzial kolarstwa na dyscypliny i konkurencje………. 28

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Rekreacja ruchowa na terenie gminy XYZ.


Wstęp……… 2

Rozdzial 1
Problematyka badan w świetle literatury

1. Pojecie rekreacji ruchowej……… 4
2. Formy rekreacji ruchowej ………5
3. Formy rekreacji w ofercie gminy ………10
4. Zaangazowanie mieszkańców w rekreacje ruchowa ………14

Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy pracy

1. Przedmiot i cel badan ………17
2. Problemy i hipotezy badawcze……… 18
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 20
4. Charakterystyka terenu badan……… 23
5. Charakterystyka grupy badawczej……… 27

Rozdzial 3
Analiza wyników badan wlasnych

1. Czestotliwosc oraz formy rekreacji ruchowej wśród uczniów szkól ponadpodstawowych gminy XYZ……… 29
2...

Czytaj więcej

Perspektywy rozwoju agroturystyki na przykładzie wybranego gospodarstwa w gminie XYZ.


Wstęp………4
Rozdzial 1.
Agroturystyka – stan i perspektywy rozwoju w Polsce.

1.1. Przeslanki rozwoju agroturystyki………6
1.2. Charakterystyka turystyki wiejskiej………14
1.3. Formy turystyki i jej rozwój
1.4. Uwarunkowania prawne agroturystyki………32


Rozdzial 2.
Agroturystyka jako forma wielofunkcyjneg rozwoju wsi.

2.1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w agroturystyce………37
2.2. Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych………41
2.3. Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki;………42
2.4. Agroturystyka jako źródłodochodu………48


Rozdzial 3.
Analiza gospodarstwa agroturystycznego w XYZ.

3.1...

Czytaj więcej

Zabytkowe hotele. Hotel Pod Orlem.


Rozdzial 1.
Hotelarstwo

1.1. Znaczenie, funkcje i rozwój hotelarstwa………4
1.2. Podzial obiektów noclegowych w świetle ustawy o uslugach turystycznych………5
1.3. Hotele w obiektach zabytkowych………8


Rozdzial 2.
Charakterystyka hotelu „Pod Orlem”

2.1. Rys historyczny………9
2.2. Polozenie, architektura, znamienni goscie, nagrody………11


Rozdzial 3.
Uslugi podstawowe i uzupelniajace w hotelu „Pod Orlem”

3.1. Uslugi podstawowe (noclegowe)………14
3.2. Uslugi uzupelniajace………17
3.2.1. Uslugi gastronomiczne………17
3.2.2. Uslugi konferencyjne i rekreacyjne………17


Zakończenie………20
Bibliografia………21

 
Czytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ w opinii młodzieży szkolnej


Wstęp

Rozdzial I
Wybrane aspekty turystyki w ujęciu teoretycznym.

1.1. Turystyka, turysta – analiza definicyjna pojec……….5
1.2. Rodzaje i funkcje turystyki………. 9
1.3. Motywy uprawiania turystyki……….18
1.4. Czynniki rozwoju turystyki……….21
1.5. Dobra i walory turystyczne……….24


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka powiatu XYZ

2.1. Rys historyczny powiatu……….32
2.2. Zycie społeczne, gospodarcze i kulturalne regionu ……….33
2.3. Walory turystyczne powiatu XYZ ……….37


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….49
3.2. Problemy badawcze……….51
3.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze……….54
3.4...

Czytaj więcej

Możliwościrozwoju turystyki w gminie XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Turystyka jako element rozwoju spolecznosci lokalnej.

1.1. Funkcje wspólczesnej turystyki………5
1.2. Samorzad lokalny jako kreator rozwoju turystyki………10
1.3. Efekty spoleczno-ekonomiczne dla spolecznosci lokalnej z rozwoju turystyki………12


Rozdzial 2.
Atrakcyjność turystyczna gminy XYZ.

2.1. Zarys historii gminy XYZ………14
2.2. Charakterystyka spoleczno-gospodarcza………17
2.3. Waloryzacja turystyczna………19
2.4. Zagospodarowanie turystyczne………35
2.5. Organizacje turystyczne i rekreacyjne dzialajace na terenie gminy XYZ………44


Rozdzial 3.
Rozwój turystyki w gminie XYZ.

3.1. Zadania Gminy XYZ w aspekcie turystyki………48
3...

Czytaj więcej

Walory turystyczne Rzeszowa i okolic, w kontekscie tworzenia w przyszlosci produktów turystycznych.Rozdzial I
Znaczenie gospodarcze produktu w rozwoju turystyki

1.1. Podstawowa terminologia turystyczna………..5
1.1.1. Definicje turystyki………..5
1.1.2. Podzial oraz funkcje turystyki………..6
1.2. Istota produktu turystycznego, jako element rynku……….. 11
1.2.1. Produkt turystyczny, a dobra turystyczne ………..11
1.2.2.Marketingowa koncepcja produktu turystycznego ………..14
1.3. Produkt w systemie planowania marketingowego ………..16
1.3.1. Etapy powstawania produktu ………..16
1.3.2 Twórcy produktów turystycznych ………..16
1.4. Wybrane produkty turystyczne w Polsce ………..18
1.4.1 Opis istniejacych produktów turystycznych ………..18

Rozdzial II
Produkty tur...

Czytaj więcej

Zarządzanie i wizja nowych produktów turystycznych na przykładzie ziemi jaroslawskiej.

Wstęp

Rozdzial I
Znaczenie produktu turystycznego w rozwoju turystyki

1.1. Podstawowa terminologia turystyczna………….3
1.1.1. Definicje turystyki…………. 3
1.1.2. Podzial oraz funkcje turystyki…………. 4
1.2. Produkt turystyczny, jako element rynku…………. 9
1.2.1. Produkt turystyczny, a dobra turystyczne…………. 9
1.2.2.Marketingowa koncepcja produktu turystycznego ………….14
1.3. Produkt turystyczny w systemie planowania marketingowego ………….16
1.3.1. Etapy powstawania produktu turystycznego…………. 16
1.3.2 Twórcy produktów turystycznych ………….16
1.4. Polskie produkty turystyczne…………. 18
1.4.1 Opis istniejacych produktów turystycznych ………….18

Rozdzial II...

Czytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w gminie XYZ

Wstęp………..2

Rozdzial I.
Pojecie i znaczenie agroturystyki

1.1. Rys historyczny i definicja agroturystyki……….. 3
1.2. Regulacje prawno-finansowe agroturystyki……….. 11
1.3. Organizacja agroturystyki w Polsce i w Europie……….. 16


Rozdzial II.
Uwarunkowania agroturystyki w Polsce

2.1. Czynniki warunkujace rozwój agroturystyki……….. 23
2.2. Uwarunkowania prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego……….. 29
2.3. Źródła finansowania agroturystyki……….. 38


Rozdzial III.
Charakterystyka gminy XYZ

3.1. Polozenie geograficzne i administracyjne……….. 43
3.2. Warunki przyrodnicze……….. 43
3.3. Infrastruktura spoleczna i techniczna……….. 46
3.4...

Czytaj więcej

Turystyka w gminie XYZ


Wstęp……….2

Rozdzial I
Turystyka jako jeden z zasadniczych sposobów zagospodarowania przestrzennego.

1. Podstawowe definicje i pojecia w zakresię turystyki……….4
2. Rodzaje i formy turystyki……….10
3. Zadania samorządu gminnego w zakresię rozwoju turystyki……….11


Rozdzial II.
Zagospodarowanie turystyczno-przestrzenne gminy XYZ.

1. Walory turystyczne jako podstawa kształtowania przestrzeni turystycznej……….20
2. Baza materialna turystyki……….30
3. Statystyki turystyczne przyjazdów do gminy XYZ……….33
4. Analiza SWOT turystyki gminy XYZ……….37


Rozdzial III.
Walory przyrodnicze oraz ich dostepnosc i funkcjonalnosc gminy XYZ.

1...

Czytaj więcej

Źródła finansowania sektora usług turystycznych w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka sektora usług turystycznych w Polsce

1.1. Usluga turystyczna jako produkt marketingowy
1.1.1. Pojecie usługi turystycznej
1.1.2. Cechy usług turystycznych
1.2. Uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce
1.3. Rola usług turystycznych w Polsce
1.4. Turystyka zdrowotna w Polsce
1.5. Bariery rozwoju usług turystycznych w Polsce
1.6. Regulacje prawne dotyczace branzy turystycznej w Unii Europejskiej i ich implementacja w Polsce


Rozdzial 2.
Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

2.1. Ogólna charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce
2.2...

Czytaj więcej

Znaczenie turystyki i e-turystyki dla osób niepelnosprawnych. Bariery rozwoju.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Rozwój usług turystycznych w Polsce……….6

1.1. Stan turystyki w Polsce w latach 2001-2003
1.2. Prognozy rozwoju e-usług turystycznych w Polsce


Rozdzial 2.
Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ……….25

2.1. Definicja oraz rodzaje niepelnosprawnosci
2.2. Charakterystyka demograficzna osób niepełnosprawnych w Polsce
2.3. Polityka spoleczna państwa wobec srodowiska osób niepelnosprawnych


Rozdzial 3.
E-turystyka osób niepelnosprawnych……….44

3.1. Cele turystyki i e-turystyki osób niepelnosprawnych
3.2. Bariery utrudniajace uprawianie turystyki i e-turystyki przez osoby niepelnosprawne
3.3...

Czytaj więcej

Zagospodarowanie i ruch turystyczny w gminie XYZ.


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Przeglad pismiennictwa.

2.1 Definicje i historia turystyki……….3
2.2 Kryteria podzialu turystyki ……….6
2.3 Definicje i rola zagospodarowania turystycznego……….9
2.4 Zadanie pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego……….11


Rozdzial 2.
Cel, metody badan i material badany

3.1 Cel, hipoteza i pytania badane……….13
3.2 Metody i techniki badan oraz material badawczy……….13


Rozdzial 3.
Charakterystyka obszaru badan.

4.1 Lokalizacja ……….13
4.2 Rys historyczny……….15
4.3 Klimat……….19
4.4 Gleby i konfiguracja terenu ……….19
4.5 Wody powierzchniowe i glebne……….21
4.6 Demografia i wyksztalcenie……….22
4...

Czytaj więcej

Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej w gminie Kraków.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Turystyka, jej funkcje i koncepcje rozwoju.

1.1. Podstawowe pojecia……….6
1.2. Rodzaje turystyki……….8
1.3. Funkcje turystyki……….14
1.4. Koncepcje rozwoju wspólczesnej turystyki……….18


Rozdzial II.
Turystyka rowerowa w Polsce.

2.1. Cechy charakterystyczne procesu rozwoju turystyki rowerowej w Polsce……….23
2.2. Podmioty tworzace szlaki rowerowe w Polsce……….26
2.3. Podstawy prawne znakowania turystycznych szlaków rowerowych……….28
2.4. Oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych w Polsce……….30
2.5. Produkty turystyczne zwiazane z turystyka rowerowa……….34
2.6. Wybrane produkty turystyki rowerowej w Polsce……….36


Rozdzia...

Czytaj więcej

Globalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie panstw basenu morza sródziemnego.


Wstęp

Rozdzial I.
Wybrane problemy wspólczesnych procesów globalizacji.

1.1. Globalizacja i jej cechy
1.2. Istota i zasady definiowania pojecia globalizacji, czynniki globalizacji
1.3. Dylematy dotyczace globalizacji
1.4. Przejawy globalizacji w procesach gospodarczych


Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka branzy turystycznej

2.1. Pojecie turystyki, formy oraz jej rodzaje
2.2. Przedsiebiorstwo turystyczne i jego cechy.
2.3. Produkt turystyczny– zasady jego definiowania, poziomy produktu
2.4. Rynek turystyczne i mechanizmy jego funkcjonowania
2.5. Formy obslugi ruchu turystycznego


Rozdzial III.
Wpływ globalizacji na ...

Czytaj więcej

Wpływ balkanskiego konfliktu zbrojnego na chorwacki rynek turystyczny.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Walory turystyczne Chorwacji……….6

Rozdzial 2.
Źródła konfliktu zbrojnego a turystyka w bylej Jugoslawii……….13

Rozdzial 3.
Wpływ konfliktu zbrojnego na rozwój rynku turystycznego Chorwacji……….22

3.1 Zazegnanie materialnych skutków konfliktu


Rozdzial 4.
Wspólczesny rynek turystyczny Chorwacji……….33

4.1 Oferta turystyczna
4.2 Rynek turystyczny – analiza danych statystycznych


Rozdzial 5.
Możliwościrynku turystycznego zwiazane z akcesja Chorwacji do Unii Europejskiej……….46

Zakończenie………49
Bibliografia
Spis ilustracji

 
Czytaj więcej

Turystyczne możliwości recepcyjne Zulaw.


Wstęp.

Rozdzial I
Delta Wisly zwana Zulawami Wislanymi

1.1 Podzial terytorialny Zulaw i krótka charakterystyka
1.2. Zulawy Gdanskie
1.3. Zulawy Malborskie
1.4. Zulawy Elblaskie


Rozdzial II
Omówienie glównych atrakcji turystycznych w miastach

2.1. Nowy Staw
2.2. Malbork
2.3. Nowy Dwór Gdanski


Rozdzial III
Okoliczne atrakcje turystyczne

3.1. Koscioly, ruiny kosciolów
3.2. Cmentarze mennonickie
3.3. Domy podcieniowe i wiatraki
3.4. Szlaki turystyczne


Zakończenie
Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Turystyka weekendowa jako przyklad oferty wolnoczasowej studentów i pracowników uczelni – analiza porównawcza.

Wstęp……….6

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty problematyki badan

1.1 Turystyka jako fenomen w zachowaniach współczesnego czlowieka………. 8
1.1.1 Przeslanki podrózy turystycznych………. 8
1.1.2 Psychologiczne i socjologiczne motywy turystyki………. 10
1.2 Rodzaje i formy turystyki………. 11
1.2.1 Rodzaje turystyki………. 11
1.2.2 Wybrane rodzaje turystyki………. 14
1.2.3 Funkcje i dysfunkcje turystyki………. 18
1.3 Turystyka weekendowo-swiateczna – definicja i charakterystyka zjawiska……….21
1.4 Znaczenie i funkcje turystyki weekendowej dla wykorzystania czasu wolnego ……….24
1.4.1 Pojecie czasu wolnego ……….24
1.4...

Czytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju turystyki w powiecie XYZ.


Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka powiatu krasnickiego.

1.1. Polozenie geograficzne………..3
1.2. Polozenie komunikacyjne i miejscowosci Powiatu Krasnickiego………..5
1.3. Klimat………..7
1.4. Gleby………..8
1.5. Wody………..9
1.6. Historia powiatu krasnickiego………..11


Rozdzial 2.
Walory turystyczne.

2.1. Walory przyrodnicze………..15
2.2. Walory kulturowe………..18
2.2.1. Opis wybranych zabytków wg zródel Starostwa Powiatowego w XYZu………..22


Rozdzial 3.
Obecny stan turystyki w powiecie XYZ.

3.1. Wybrane obiekty zagospodarowania turystycznego powiatu………..28
3.2. Szlaki przejazdów rowerowych przez teren powiatu XYZ i jego okolic………..31


Ro...

Czytaj więcej

Atrakcyjność turystyczna wysp Atlantyku Studium na przykładzie Teneryfy.


Wstęp…………3

Rozdzial I
Atrakcyjność turystyczna i jej elementy

Walory turystyczne i ich rodzaje………… 5
1.1.1 Walory wypoczynkowe …………6
1.1.2 Walory krajoznawcze …………7
1.1.3 Walory specjalistyczne …………9
1.2 Baza noclegowa …………10
1.3 Baza zywieniowa …………16
1.4 Dostepnosc komunikacyjna …………20
1.5 System informacji turystycznej …………23


Rozdzial II
Charakterystyka obszaru badawczego

2.1 Polozenie geograficzne …………25
2.2 Rzezba terenu …………26
2.3 Klimat …………31
2.4 Swiat organiczny …………34
2.5 Historia i ludnosc …………37


Rozdzial III
Atrakcyjność turystyczna Teneryfy

3.1 Park Narodowy Teide …………41
3.2 La Gomera …………45
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich