Kategoria Ubezpieczenia Emerytury

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5

1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5
1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‚praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5
1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6
1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9
1.1.4. Wiek XVIII i pierwsza polowa wieku XIX jako trzeci okres rozwoju ubezpieczen. …………11
1.1.5. Pierwsza i druga wojna swiatowa jako hamulce rozwoju ubezpieczen na swiecie. …………12
1.1.6. Okres wspólczesnych ubezpieczen. …………13
1.2...

Czytaj więcej

Analiza programu firmy Amplico Life.

Wstęp

Rodzial I.
Wiadomosci o Biurze Regionalnym

Rozdzial II.

Historia Ubezpieczen

Rozdzial III.
Historia zalozycieli Amplico Life

Rozdzial IV.
Działalność Amplico Life w Polsce

4.1. Zabezpieczenia przed ryzykiem
4.2. Zabezpieczenia przed niewyplacalnoscia
4.3. Zabezpieczenia przed inflacja


Rozdzial V.

Nowa koncepcja budowy III filara

Rozdzial.VI.
Zabezpieczenia w firmie Amplico Life

Rozdzial VII.
Warunki stawiane przez firme Amplico Life

7.1. Warunek pierwszy
7.2. Warunek drugi


Rozdzial VIII.
Programy ubezpieczen

8.1. Zycie plus
8.2. Polisa Senior – indywidualne ubezpieczenie na dozycie
8.3...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia.


Wstęp…….5

Rozdzial I.
Istota ubezpieczenia ………8

1. Definicja ubezpieczenia
2. Rodzaje ubezpieczen
3. Pojecie ryzyka ubezpieczeniowego
3.1.Metody eliminacji ryzyka
3.2. Rodzaje ryzyka


Rozdzial II.
Umowa ubezpieczeniowa…………17

1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia
2. Cechy umowy ubezpieczenia
3. Prawa i obowiazki stron umowy ubezpieczenia
4. Dokumentacja umowy ubezpieczenia
5. Rola ogólnych warunków ubezpieczenia


Rozdzial III.
Szkoda jako przeslanka odpowiedzialnosci ubezpieczeniowej…………27

1.Powstanie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen
2.Pojecie szkody ubezpieczeniowej
2.1. Pojecie szkody majatkowej
3...

Czytaj więcej

Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Wstęp………4

Rozdzial I

Podstawowe zalozenia reformy systemu
ubezpieczen spolecznych………6

1. Przeslanki reformy………7
2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17
3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25
4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28


Rozdzial II
Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30

1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32
2. Indywidualne konta………37
...

Czytaj więcej

Historia ubezpieczen na ziemiach polskich.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5

Rozdzial 2.
Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7

3.1 Zabór Pruski………7
3.2 Zabór Austryjacki………12
3.3 Zabór Aosyjski………14


Rozdzial 3.
Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16

Rozdzial 4.
Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej i okupacji niemieckiej………20

Rozdzial 5.
Ubezpieczenia społeczne w Polsce po II Wojnie Swiatowej………25

Rozdzial 6.
Reforma ubezpieczen społecznych wprowadzona od stycznia 1990 roku………35

Zakończenie………45

Bibliografia………47

 
Czytaj więcej

Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Pojecie ryzyka i zarządzania ryzykiem………5

1.1. Wprowadzenie………5
1.2. Pojecie ryzyka………7
1.2.1. Ryzyko ubezpieczeniowe i jego rodzaje………8
1.2.2. Ryzyko bankowe i jego rodzaje………13
1.3. Istota i znaczenie zarządzania ryzykiem………14


Rozdzial 2.
Charakterystyka ryzyka firmy ubezpieczeniowej………
19

2.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej………19
2.2. Podstawowe produkty ubezpieczeniowe 23
2.3. Mechanizm ekonomiczno-finansowy działania firmy ubezpieczeniowej………26
2.4. Rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych 29
2.5. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym………33


Rozdzial 3.
Charakterystyka ryzyka banku komercyjnego...

Czytaj więcej

Swiadczenia z tytułu wypadkowosci przy pracy.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Społeczne i ekonomiczne znaczenie wypadkowosci przy………6

1. Skala problemu 7
2. Pojecie wypadku przy pracy………13
3. Rodzaje zdarzen uzasadniajacych nabycie uprawnien do swiadczen ubezpieczajacych………20
4. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje wypadków przy pracy 24


Rozdzial II.
Swiadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej jako
element swiadczen spolecznych………28

1. Ewolucja swiadczen z ubezpieczenia społecznego………29
2. Rodzaje swiadczen ubezpieczeniowych………34
2. 1. Swiadczenia pieniezne………36
2. 1. 1. Swiadczenia przyslugujace pracownikom………36
a) zasilek chorobowy………6
b) zasilek wyrównawczy i swiad...

Czytaj więcej

Rozwój ubezpieczen grupowych na zycie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie XYZ


Wstęp………5

Rozdzial I
Wprowadzenie do zagadnienia ubezpieczen na zycie………8

1. Zarys historii ubezpieczen 8


Rozdzial II
Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………17

2.1. Ogólne zasady ubezpieczen na zycie 17
2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie 19
2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 24
2.2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 28


Rozdzial III
Ubezpieczenia grupowe………32

1. Przedmiot ubezpieczen grupowych 32
2. Typy grup 37
3. Underwritting ubezpieczen grupowych 39


Rozdzial IV
Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym na przykładzie XYZ………50

4.1 XYZ na polskim rynku ubezpieczeniowym 50
4...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza)


Wstęp……….5

Rozdzial I
Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7

1.1. Pojecie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7
1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów
szczególnychv11
1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza i relacje miedzy nimi………15


Rozdzial II
Struktura i obowiazek ubezpieczenia osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnoscgospodarcza i osób z nimi wspólpracujacych………19

2.1. Ustalenie obowiazku ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego………19
2...

Czytaj więcej

Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM


Wstęp
………
.3

Rozdzial I.
Reforma systemu emerytalnego
………5

1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku
………
.6
1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego
………13
1.3 Filary nowego systemu
………
.20
1.3.1.Pierwszy filar
………
.20
1.3.2.Drugi filar
...

Czytaj więcej

Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM


Wstęp………3

Rozdzial I.
Nowy system emerytalny
………4

1. Istota systemu ubezpieczen spolecznych………4
2. Zagrozenia starego systemu
emerytalnego………6
3. Charakterystyka reformy z 1999
roku………9

Roadzial II.
Trzy filary nowego systemu emerytalnego………13

1. Zreformowany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych –
I Filar………13
2. Emerytura z I filaru z –Funduszu Ubezpieczen Spolecznych………16
...

Czytaj więcej

Kasy Chorych w Polsce


Wstęp………7

Rozdzial I
Systemy opieki zdrowotnej i uch znaczenie w procesię ochrony zdrowia………9


1. Modele i finansowanie opieki zdrowotnej……….9
1.1.Typy i charakterystyka systemów ochrony zdrowia……….10
1.2. Sposoby finansowania służby zdrowia……….13
2. Ubezpieczenia zdrowotne jako forma interwencji państwa w sprawy ochrony zdrowia……….14
2.1. System ubezpieczen zdrowotnych w Niemczech……….14
2.1.1. Znaczenie i zadania instytucji ubezpieczen zdrowotnych……….15
2.1.2. Kasy Chorych – zasadniczy element ubezpieczen zdrowotnych……….16
2.1.3. Polityka zdrowotna w Niemczech……….18
2.2. System ubezpieczen zdrowotnych w Belgii……….21
2.2.1...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. i A.C.


Wstęp.

Rozdzial I.
Potrzeba prowadzenia obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia
autocascoRozdzial II.
Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych

1. Rys historyczny ubezpieczen komunikacyjnych.
2. Charakterystyka ubezpieczen obowiazkowych.
3. Istota ubezpieczenia OC kierowców.
4. Spelnienie obowiazku ubezpieczenia.
5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie i czas trwania odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen.
7...

Czytaj więcej

Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych i zdrowotnych.

Wstęp………4

Rozdzial I.
Zarys systemu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………5

1. Forma organizacyjno – prawna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………5
1.1 Zagadnienia ogólne………5
1.2 Charakter prawny i organizacyjny ZUS………6
1.3 Podzial kompetencji………6
2. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych………7
3. System ubezpieczen spolecznych………11
4. System ubezpieczen zdrowotnych………18


Rozdzial II.
Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych wobec pracownika………24

Rozdzial III.
Obowiazki w zakresię ubezpieczen spolecznych………29

1. Obowiazki i zadania pracodawcy w systemie ubezpieczen społecznych i
zdrowotnych………29
2...

Czytaj więcej

Trzeci filar reformy emerytalnej.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6

1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6
1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10
1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13


Rozdzial II
Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24

2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24
2.2. Funkcje ubezpieczen……….30


Rozdzial III
Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35

3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38
3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen
...

Czytaj więcej

Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych

Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen

1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych
1.2. Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych
1 3. Klasyfikacja ubezpieczen


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce

2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego
2.2. Instytucje prawne w polskim systemie ubezpieczen
2.3. Sytuacja ubezpieczen majatkowych w Polsce
2.4. Zaklady ubezpieczen
2.5. Posrednictwo ubezpieczeniowe
2.6...

Czytaj więcej

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

Wstęp

Rozdzial 1.
Rola państwa i finansów publicznych w
funkcjonowaniu opieki
zdrowotnej………6

1.1 Zadania państwa w warunkach gospodarki rynkowej
1.2 Istota i zakres finansów publicznych
1.3 Rodzaje funkcji finansów publicznych i
instrumenty ich realizacji


Rozdzial 2.
Modelowe systemy ochrony
zdrowia………18

2.1 Polityka ochrony zdrowia
2...

Czytaj więcej

System opieki zdrowotnej w Polsce.

Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Historia systemu opieki zdrowotnej w Polsce
………4

Rozdzial 2.
Charakterystyka tradycyjnych modeli systemów
zdrowotnych ………13

2.1 Model Beveridge`a………13
2.2 Model Bismarckowski
………15
2.3 Model rezydualny
………17
2.4 Model Siemaszki
………18


Rozdzial 3.
...

Czytaj więcej

Pedagogizacja w sluzbie zdrowia.


Czesc I Teorie

Rozdzial I
Procesy pedagogiczne w literaturze zagadnienia

1.1. Czym jest pedagogika i jakie sa jej oddzialywania na pracownika w
zakładzie pracy


Rozdzial II
Akredytacja w sluzbie zdrowie – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych

2.1. Ogólne zalozenia systemu akredytacji
2.2 Zalety i korzysci wynikajace z akredytacji
2.3 Rola standardów w procesię akredytacji
2.4. Procedura postępowania akredytacyjnego


Rozdzial III
Plocka sluzba zdrowia

3.1. Rodzaje Sluzby Zdrowia w Plocku


Rozdzial IV
Proces kształtowania podyplomowego – reforma z zalozenia.

4.1...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakladach służby zdrowia.

Wstęp

Rozdzial I.
Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym

1. Rys historyczny ubezpieczen
2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe.

Rozdzial II
Podstawy i rodzaje odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy

1. Podstawy odpowiedzialnosci
2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-deliktowe
3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej-kontraktowe

Rozdzial III.
Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy

1. Postepowanie w przedmiocie odpowiedzialnosci zawodowej lekarzy.
2. Nagana za ‚opinie’
3. Orzeczenie Okregowego Sadu Lekarskiego
4. Decyzja Naczelnego Sadu Lekarskiego

Rozdzial IV.
Ubezpieczenia w sluzbie zdrowia

1...

Czytaj więcej

Specjalnosc ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w
wybranych krajach UE……….4

1.1. Geneza rolniczych ubezpieczen spolecznych……….4
1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych
systemów ubezpieczenia społecznego w
Polsce………10
1.3. Wspólpraca miedzynarodowa KRUS……….15
1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18


Rozdzial II.
...

Czytaj więcej

Restrukturyzacja zarządzania systemem ubezpieczen spolecznych.


Wstęp………2

Rozdzial I
System ubezpieczen spolecznych………4

1.1. Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………5
1.2. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych na swiecie i w Polsce………9
1.3. Funkcje współczesnego ubezpieczenia społecznego………16
1.4. Dotychczasowy system ubezpieczen społecznych w Polsce………20


Rozdzial II
Model zrestrukturyzowanego systemu ubezpieczen społecznych w Polsce………24

2.1. Model systemu emerytalnego………25
2.2. Pierwszy filar – zreformowany ZUS………31
2.3. Drugi – kapitalowy filar systemu emerytalnego………35
2.4. Trzeci filar systemu emerytalnego – dobrowolne ubezpieczenie………39
2.5...

Czytaj więcej

Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe.


Wstęp ……….. 4

Rozdzial I
Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego

1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6
2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8
3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10
4. Formy posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 12
5. Organizacje międzynarodowe reprezentujace interesy posredników ubezpieczeniowych.14


Rozdzial II
Agent ubezpieczeniowy jako reprezentant interesów zakladu ubezpieczen

1. Pojecie i status prawny agenta ubezpieczeniowego ……….. 19
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczen spolecznych


Wstęp……..4

Rozdzial I
Charakterystyka jakosci i podstawowe pojecia z jakosci……..8

1.1. Definicje jakosci……..9
1.2. Zarządzanie przez jakosc……..10
1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10
1.2.2. Narzedzia zapewnienia jakosci……..16
1.2.3. Metody zarządzania jakoscia……..20
1.3. Prekursorzy total qality management……..23
1.3.1. Deming i jego filozofia jakosci……..23
1.3.2. Trylogia jurana……..25
1.3.3. Zasady Crosby’ego……..26


Rozdzial II
Powstanie i rozwój ubezpieczen spolecznych……..8

2.1. Istota ubezpieczenia społecznego……..28
2.2. Ubezpieczenia społeczne na swiecie………32
2.3. Rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce……..35
2.3...

Czytaj więcej

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce


Wstęp………3

Rozdzial I.
Powstanie i znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej………4

1.1. Zdarzenia losowe i ich wpływ na zycie czlowieka………4
1.2. Pojecie i podzial ubezpieczen………7
1.2.1. Definicja pojecia ubezpieczenia………7
1.2.2. Charakterystyka i podzial ubezpieczen……… 9
1.2.3. Ubezpieczenie społeczne jako ‚urzadzenie socjalne’………12
1.3. Spoleczno-ekonomiczne znaczenie ubezpieczen………13


Rozdzial II.
Ubezpieczenia zdrowotne w systemie ubezpieczen spolecznych………20

2.1. Ubezpieczenie społeczne jako podstawa ubezpieczen zdrowotnych………20
2.2. Ogólna charakterystyka i podzial ubezpieczen spolecznych………22
2.3...

Czytaj więcej

Rynek ubezpieczen w Polsce i jego przeksztalcenia zwiazane z przystapieniem Polski do UE


Wstęp………3

Rozdzial I.
Rynek ubezpieczen w Polsce

1.1. Ogólna sytuacja na polskim rynku ubezpieczen ………5
1.2. Zmiany struktury portfela ubezpieczen………9
1.3. Zmiany koncentracji rynku ubezpieczen………11
1.4. Podsumowanie kształtowania się polskiego rynku ubezpieczen………15


Rozdzial II.
Dostosowania polskiego rynku ubezpieczen do wymagan Unii Europejskiej

2.1. Tworzenie unijnego prawa ubezpieczeniowego………18
2.2. Proces integracji polskiego rynku ubezpieczeniowego z rynkiem Unii Europejskiej………21
2.2.1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej………31
2.2.2. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym………34
2.2.3...

Czytaj więcej

Wprowadzenia nowego projektu emerytalno-rentowego w Polsce


Wstęp………3

Rozdzial I.
System ubezpieczen emerytalno – rentowych w Chile

1.1. System ubezpieczen społecznych w Chile przed reforma przeprowadzona w 1981 r……….6
1.1.1. Glówne zalozenia systemu emerytalno – rentowego………6
1.1.2. Podstawowe wady systemu chilijskiego przed reforma………7
1.2. Charakterystyka systemu opartego na indywidualnej kapitalizacji………14
1.2.1. Konstrukcja systemu………14
1.2.2. Stadium przejsciowe………15
1.2.3. System emerytalno – rentowy po przeprowadzeniu reformy………18
1.2.4. Korzysci plynace z funkcjonowania nowego systemu emerytalno – rentowego………21
1.3. Rozwój systemu emerytalno – rentowego i jego rezultaty………32
1.3.1...

Czytaj więcej

System emerytalno – rentowy


Wstęp………3

Rozdzial I.
Ubezpieczenie społeczne w Polsce

1.1. Geneza i charakterystyka systemu ubezpieczenia społecznego………4
1.2. Organizacja ubezpieczenia społecznego………12
1.3. Źródła finansowania ubezpieczen społecznych w Polsce………16


Rozdzial II.
System emerytalno – rentowy ZUS

2.1. Podstawowe kategorie swiadczen emerytalno-rentowych i zasady przyznawania ………21
2.2. Swiadczenia dlugoterminowe………30
2.3. Zasilki z ubezpieczenia społecznego……… 41
2.4. ZUS a budżet państwa po wprowadzeniu reformy ubezpieczeniowej………47
2.5. Model systemu emerytalnego………50
2.6...

Czytaj więcej

Reforma systemu emerytalnego w Polsce


Wstęp……….3

Rozdzial I.
1.1. Ekonomiczno-Społeczne problemy emerytalne we wspólczesnej Polsce………5
1.2. Kryzys ubezpieczen społecznych w Polsce………9

Rozdzial II.

2.1. Koncepcja trzech filarów – reforma ubezpieczen społecznych w Polsce ………14
2.2. Filar I – zreformowany system repartycyjny ……… 20
2.3. Filar II – Otwarte fundusze emerytalne……… 24
2.4. Filar III – Dobrowolne ubezpieczenia dobrowolne………29

Rozdzial III.

3.1. Miejsce towarzystw ubezpieczeniowych w nowym systemie emerytalnym………34
3.2. Sposoby inwestowania oraz bezpieczenstwo funduszy emerytalnych………48

Rozdzial IV.

4.1. Fundusze emerytalne na krajowym rynku finansowym………55

Zak...

Czytaj więcej

Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia emerytalnego


Wstęp……….. 4

Rozdzial I. Charakterystyka ubezpieczen spolecznych.
1.1 Pojecie systemu ubezpieczen społecznych ……….. 6
1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego……….. 9
1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych ……….. 11
1.4 Dzialanie systemu emerytalnego ………..14
1.4.1 Niemiecki system emerytalny ………..15
1.4.2 System emerytalny w Wielkiej Brytanii ……….. 21
1.4.3 System ubezpieczen emerytalnych w Stanach Zjednoczonych ……….. 26
1.4.4 Niektóre problemy reformy emerytalnej w Chile ………..31

Rozdzial II. System emerytalny w Polsce

2.1 Przeslanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczen społecznych ………..35
2...

Czytaj więcej

Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im F.Stefczyka w polskim systemie bankowym


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Polskim systemie bankowym

1.1. Dzieje spóldzielczosci kredytowej………7
1.2. Opis firmy, jej wizja i misja………20
1.3. Struktura organizacyjna Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni………31
1.4. Podstawy prawne działalności Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Gdyni w oparciu o prawo spóldzielcze ………37


Rozdzial 2.
Analiza rozwoju Spó...

Czytaj więcej

Rola agenta ubezpieczeniowego na polskim rynku ubezpieczen


Wstęp
Rozdzial I
Miejsce posrednictwa w systemie ubezpieczen

1. Polski rynek ubezpieczeniowy
2. Sprzedaz agencyjna poprzez agentów ubezpieczeniowych na tle pozostalych kanalów dystrybucji w latach 1998-2002
3. Definicja agenta ubezpieczeniowego w świetle ustawy
4. Regulacja prawna posrednictwa ubezpieczeniowego
5. Agent w UE


Rozdzial II
Charakterystyka zawodu agenta ubezpieczeniowego

1. Umowa agencyjna
2. Agent a multiagent
3. Zakres obowiazków agenta posrednika
4. Techniki sprzedazy
5. Etyka w działalności agencyjnej
6. Agent ubezpieczeniowy jako wizytówka zakladu ubezpieczen
7. Nadzór i kontrola działalności agenta


Rozdzial II...

Czytaj więcej

Ochrona praw ubezpieczonych w Polsce


Wstęp

Rozdzial 1.
Ochrona ubezpieczeniowa

1.1. Zasada realnosci ubezpieczeniowej
1.2. Zasada pelnosci ubezpieczeniowej
1.3. Działalność prewencyjna


Rozdzial 2.
Struktura instytucjonalna rynku ubezpieczen w Polsce

2.1. Strona popytowa
2.2. Strona potazowa
2.3. Nadzór


Rozdzial 3.
Rzecznik Ubezpieczonych

3.1. Akty prawne regulujace dzialalnosc Rzecznika Ubezpieczonych
3.2. Geneza powstania instytucji Rzecznika Ubezpieczonych
3.3. Zadania Rzecznika Ubezpieczonych
3.4. Sad polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych


Rozdzial 4.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

4.1. Akty prawne regulujace dzialalnosc UFG
4.2...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce


Wstęp………4

Rozdzial I.
Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6
2. Portfel inwestycyjny OFE ………11
3. Polityka inwestycyjna OFE ………15


Rozdzial II.
Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych

1. Mierniki analizy struktury ………22
2. Statystyczne metody badania dynamiki ………28


Rozdzial III.
Empiryczne modelowanie działalności inwestycyjnej OFE

1. Statystyczne badanie struktury portfela inwestycyjnego OFE ………36
2. Modelowanie dynamiki dla OFE ………44


Rozdzial IV.
Ocena polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1...

Czytaj więcej

Swiadczenia zwiazane z praca.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Wynagrodzenie za prace

1. Pojecie wynagrodzenia i jego charakterystyka………6
2. Zlozonosc przedmiotu wynagrodzenia za prace………8
3. Ustalenie i zmiana warunków wynagrodzenia za prac………14

Rozdzial II.
Skladki wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia zasadnicze (podstawowe)………18
2. Skladniki dodatkowe ………20

Rozdzial III.
Prawna ochrona wynagrodzenia za prace ………23

Rozdzial IV.
Inne swiadczenia majatkowe zwiazane z praca ………30

Rozdzial V.
Ochrona roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy ………33

Zakończenie ………35
Spis tablic ………36
Bibliografia ………37

 
Czytaj więcej

Porównanie ubezpieczen nastepstw nieszczesliwych wypadków i kosztów leczenia na przykładzie wybranych zakladów ubezpieczen.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Istota umów ubezpieczenia NNW i KL

1.1. Umowa ubezpieczenia podstawy prawne ………6
1.2. NNW jako rodzaj ubezpieczenia osobowego ……… 9
1.3. Przedmiot ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW ……… 14
1.4. Ubezpieczenia oferowane wraz z ubezpieczeniami osobowymi ………17

Rozdzial II.
Wybrane oferty ubezpieczeniowe

2.1. Oferta ubezpieczeniowa PZU – Wojazer ………20
2.1.1. Opcje rozszerzajace zakres ubezpieczenia Wojazer ………25
2.2. Oferta ubezpieczeniowa Allianz – Globtroter ………30
2.2.1. Opcje rozszerzajace zakres ubezpieczenia Globtroter ………37
2.3. Oferta ubezpieczeniowa Hestii – Podróze ………41
2.3.1...

Czytaj więcej

Swiadczenia i ich rodzaje.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Swiadczenie jako przedmiot zobowiazania

1.1. Źródła powstania zobowiazan ………. 4
1.2. Tresc swiadczenia i jego oznaczenie………. 9
1.3. Mozliwosc spelnienia swiadczenia………. 12

Rozdzial II.
Rodzaje swiadczen

2.1. Swiadczenia jednorazowe, okresowe i ciagle ………. 16
2.2. Swiadczenia podzielne i niepodzielne ………. 19
2.3. Swiadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo ………. 21
2.4. Szczególny rodzaj swiadczenia – swiadczenie pieniężne 25

Rozdzial III.
Odpowiedzialnosc odszkodowawcza z tytułu niewykonania swiadczenia

3.1...

Czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla pracowniczych programów emerytalnych.


Wstęp 6

Rozdzial I.
Charakterystyka pracowniczych programów emerytalnych

1.1. Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych………. 8
1.1.1. Formy pracowniczych programów emerytalnych……… 10
1.1.2. Uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym……… 13
1.2. Zasady działania pracowniczych programów emerytalnych 15
1.2.1. Zalozenia konstrukcyjne pracowniczych programów emerytalnych……… 15
1.2.2. Ograniczenia działalności lokacyjnej……… 17
1.3. Skladka emerytalna ………18
1.3.1. Rodzaje i rola skladki……… 19
1.3.2. Skladka podstawowa ………20
1.3.3. Skladka dodatkowa ………21
1.4. Zasady dokonywania wyplat zgromadzonych srodków ………21
1.4.1...

Czytaj więcej

Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Geneza i rozwój ubezpieczen gospodarczych………..5

1.1. Rozwój ubezpieczen na Swiecie
1.2. Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce
1.2.1. Ubezpieczenia w okresie rozbiorów
1.2.2. Ubezpieczenia w okresie miedzywojennym
1.2.3. Rozwój ubezpieczen gospodarczych w okresie powojennym
1.3. Pojecie i funkcje ubezpieczen
1.3.1. Zasady ubezpieczeniowe
1.3.2. Ogólne zasady ustalania skladek ubezpieczeniowych


Rozdzial II.
Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………..22

2.1. Akty prawne normujace dzialalnosc w zakresię ubezpieczen gospodarczych
2.1.1. Zaklady dzialajace jako spólka akcyjna
2.1.2...

Czytaj więcej

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Przyczyny i rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych

1.1. Cechy generalne powszechnosci powszechnych ubezpieczen zdrowotnych ……….6
1.2. Modele ochrony zdrowia ……….10
1.2.1. Model Bismarckowski………. 10
1.2.2. Model Siemaszki ……….11
1.2.3. Model Beveridge’a ……….12
1.2.4. Model rezydualny ……….13
1.3. Rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych na swiecie w wybranych państwach ……….14


Rozdzial II.
Organizacja i funkcjonowanie powszechnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce

2.1. Ogólne zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……….28
2.2. Cele powszechnych ubezpieczen zdrowotnych i wdrazanie reformy ……….32
2...

Czytaj więcej

Rynek ubezpieczen w Polsce.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Stan rynku ubezpieczeniowego w Polsce przed transformacja

1.1. Istota systemu ubezpieczen w Polsce ……….5
1.2. Ewolucyjne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynku ubezpieczen w Polsce ………. 13


Rozdzial II.
Formy i kierunki transformacji polskiego rynku ubezpieczen

2.1. Rynek ubezpieczeniowy w ujęciu podazowym i popytowym ………. 19
2.2. Nadzór ubezpieczeniowy, instytucje uslugowe i ochrona rynku ubezpieczen ……….26


Rozdzial III.
Stan polskiego rynku ubezpieczeniowego w koncu XX wieku

3.1. Wskazniki oceny rynku ……….33
3.2. Rynek na drodze do UE ……….43


Zakończenie ……….56
Spis tabel ………. 58
Bibliografia

Czytaj więcej

Ubezpieczenia grupowe na zycie.


Wstęp ………..6

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia dotyczace ubezpieczen

I.1. Ubezpieczenie, jego istota i definicja……….. 8
I.2. Funkcje ubezpieczen………..13
I.3. Czynniki wpływajace na rozwój ubezpieczen………..17
I.4. Historyczne formy ubezpieczen zyciowych………..19

Rozdzial II.
Rola i miejsce ubezpieczen na zycie w gospodarce rynkowej

II.1. Charakter prawny umowy ubezpieczenia na zycie………..25
II.2. Społeczne znaczenie ubezpieczen na zycie………..36
II.3. Rodzaje i typy ubezpieczen na zycie………..37

Rozdzial III.
Ubezpieczenia grupowe na zycie

III.1.Rozwój ubezpieczen grupowych………..42
III.2...

Czytaj więcej

Zasilki z ubezpieczen spolecznych.


Wstęp

Rozdzial I.
Swiadczenia pieniężne z ubezpieczen społecznych w razie choroby

1.1 Zasilek chorobowy
1.1.1 Wynagrodzenie za okres choroby
1.1.2 Nabycie prawa do zasilku chorobowego
1.1.3 Zasilek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia
1.1.4 Wysokosc zasilku chorobowego
1.1.5 Brak prawa do zasilku chorobowego
1.2 Podstawa wymiaru zasilku przyslugujacego pracownikowi
1.3 Dokumenty do uzyskania zasilku chorobowego

Rozdzial II.
Swiadczenia rehabilitacyjne i opiekuncze

2.1 Swiadczenia rehabilitacyjne
2.1.1 Prawo oraz wysokość do zasilku rehabilitacyjnego
2.1.2 Dokumentacja do wyplaty zasilku
2.2 Zasilek opiekunczy
2.2...

Czytaj więcej

System zabezpieczenia społecznego w Polsce. Stan przed i po reformie z 1999 roku.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Rola i znaczenie zabezpieczen spolecznych

1.1. Pojecie zabezpieczen spolecznych…….5
1.2. Funkcjonowanie zabezpieczen społecznych w Polsce w XX wieku…….10
1.3. System emerytalnego do roku 1999…….17


Rozdzial II.
Zasady reformy emerytalnej

2.1. Schemat reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 roku…….23
2.2. Trójfilarowy system emerytalny…….27
2.2.1. I filar: Fundusz ubezpieczen społecznych (ZUS)…….29
2.2.2. II filar: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)…….33
2.2.3. III filar: Prywatna emerytura…….38


Rozdzial III.
Funkcjonowanie nowego systemu emerytalnego w Polsce

3.1...

Czytaj więcej

Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Cechy kredytu hipotecznego oraz procedura jego udzielania……….6

1.1 Pojecie i istota kredytu hipotecznego
1.2 Rodzaje kredytu hipotecznego
1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytu hipotecznego
1.4 Procedury udzielania kredytu


Rozdzial 2.
Pojecie i klasyfikacja ubezpieczen kredytu hipotecznego……….26

2.1 Definicja ubezpieczenia kredytu hipotecznego
2.2 Rodzaje ubezpieczen kredytu hipotecznego
2.2.1 Ubezpieczenie pomostowe do momentu ustanowienia hipoteki
2.2.2 Ubezpieczenie kredytu z niskim wkladem wlasnym
2.3 Ubezpieczenia zwiazane z kredytem hipotecznym
2.3.1 Ubezpieczenie na zycie
2.3...

Czytaj więcej

Obieg dokumentacji szkodowej przy uproszczonych procedurach likwidacji szkód komunikacyjnych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka ubezpieczen

1.1. Poczatki i rozwój ubezpieczen………. 6
1.2. Klasyfikacja Ubezpieczen………. 13
1.3. Sposoby zawierania ubezpieczenia 17
1.3.1 Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) ………. 17
1.3.2 Zawarcie umowy Auto Casco (AC)………. 18

Rozdzial II
Merytoryczne rozwineczie tamtatu

2.1. Proces likwidacji szkody………. 20
2.2. Terminy wyplaty odszkodowan dla ubezpieczenia OC i AC. ………. 26
2.3. Formalnosci zgloszen. ………. 28
2.3.1. Zgloszenie szkody………. 28
2.3.2. Pisemne zgloszenia szkody………. 29
2.4. Rejestracja szkody z OC sprawcy………. 29
2.4.1. Rejestracja szkody. ………. 29
2.4.2...

Czytaj więcej

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.Wstęp.

Rozdzial I
Umowa ubezpiecznia ……….6

Rozdzial II
Istota ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej……….15

Rozdzial III
Odpowiedzialnosc cywilna

1.Pojecie odpowiedzialnosci cywilnej ……….19
2. Przeslanki zaistnienia odpowiedzialnosci cywilnej ……….20
3.Zasady odpowiedzialnosci cywilnej ……….21
3.1.Odpowiedzialnosc na zasadzie winy………. 21
3.2. Odpowiedzialnosc na zasadzie ryzyka ……….22
3.3. Odpowiedzialnosc na zasadzie slusznosci ……….24

Rozdzial IV
Charakterystyka umowy odpowiedzialnosci cywilnej

1. Przedmiot umowy odpowiedzialnosci cywilnej………. 28
2. Dobrowolnosc i obowiazkowosc umowy odpowiedzialnosci cywilnej………. 33
Ubezpieczenia O...

Czytaj więcej

Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności prawnej lekarza w polskim systemie ubezpieczen gospodarczych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Odpowiedzalnosc prawna w polskim systemie prawa

1.1. Definicja i rodzaje odpowiedzialnosci prawnej.

1.2. Podstawowe przesłanki odpowiedzialnosci karnej.
1.3. Źródła i przesłanki odpowiedzialnosci cywilnej.

Rozdzial 2.
Odpowiedzalnosc prawna lekarza

2.1. Przeslanki odpowiedzialnosci karnej lekarza.
2.2. Pojecie i rodzaje bledu medycznego.
2.3. Odpowiedzialnosc cywilna lekarza za czyny wlasne.

Rozdzial 3.
Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzalnosci prawnej w polskim systemie ubezpieczen gospodarczych

3.1. Istota i mechanizm funkcjonowania ubezpieczen gospodarczych.
3...

Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym na przykładzie banku.


Wstęp

Rozdzial 1
Powstanie i rozwój rynku ubezpieczen w Polsce

1.1 Rozwój ubezpieczen
1.2 Terazniejszosc ubezpieczen
1.3 Rynek Ubezpieczeniowy Unii Europejskiej
1.4 Koncepcja, rozwój rynku ubezpieczen w Polsce

Rozdzial 2
Istota ryzyka i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej

2.1 Diagnostyka ryzyka ubezpieczeniowego – podstawowe pojecia i terminologia
2.1.1 Ryzyko i jego korelaty semantyczne
2.1.2 Źródła ryzyka ubezpieczeniowego
2.1.3 Pragmatyka ryzyka
2.1.4 Ryzyko i jego klasyfikacja
2.1.5. Źródła ryzyka
2.2. ‚Risk management’- proces zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach
2.2...

Czytaj więcej

Identyfikacja ryzyka OC zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

Rozdzial I.
Podstawy prawne odpowiedzialnosci cywilnej zakladu leczniczego i lekarza

1.Rodzaje odpowiedzialnosci
a) Odpowiedzialnosc publicznego zakladu leczniczego
b) Odpowiedzialnosc niepublicznego zakladu leczniczego
c) Odpowiedzialnosc pracownicza lekarza zatrudnionego w zakładzie leczniczym
d) Odpowiedzialnosc lekarza wykonujacego prywatna praktyke
e) Odpowiedzialnosc lekarza w spóldzielni lekarskiej
f) Odpowiedzialnosc lekarza w spółce cywilnej lub w spółce z ograniczoną odpowiedzialnoscia
g) Odpowiedzialnosc lekarza prowadzacego dzialalnosc jako ‚niezalezny kontrahent’
h) Odpowiedzialnosc lekarza dzialajacego jak...

Czytaj więcej

Swiadczenia socjalne.


Wstęp………2

Rozdzial I
Pojecie ogólne swiadczen socjalnych

1.1 Komu przysluguja swiadczenia………8
1.2 Rodzaje zasilków pienieznych………10
1.3 Dodatek mieszkaniowy………12


Rozdzial II
Swiadczenia rodzinne

2.1 Zasilek rodzinny………17
2.2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka………20
2.3 Innego rodzaju dodatki………25
2.4 Swiadczenia opiekuncze………33
2.5 Pomoc dla uczniów………37


Rozdzial II
Alimenty

3.1 Podstawowe wiadomosci o alimentach………42
3.2 Przyklady pozwów i wniosków o alimenty………48

Zakończenie………61
Literatura………63


 
Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc cywilna przedsiebiorcy za szkody wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem działalności gospodarczej


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Geneza odpowiedzialnosci cywilnej……….5

1.1 Rozwój cywilizacji przemyslowej
1.2 Odpowiedzialnosc cywilna przedsiebiorcy na zasadzie ryzyka


Rozdzial 2.
Zasady odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z art. 435 K.C……….19

2.1 Ruch przedsiębiorstwa czyli dzialalnosc firmy
2.2 Sily przyrody
2.3 Podmiot odpowiedzialny


Rozdzial 3.
Okolicznosci zwalniajace od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z art. 435 K.C……….30

3.1. Sila wyzsza
3.2. Wina poszkodowanego
3.3. Wina osoby trzeciej


Zakończenie……….42

Bibliografia
Literatura
Wykaz aktów prawnych
Orzecznictwa


 
Czytaj więcej

Ocena zmiany struktury rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce w latach 2000-2009 na przykładzie działalności XYZ S.A.Wstęp ………..7

Rozdzial 1.
Przeglad pismiennictwa

1.1.Historia ubezpieczen gospodarczych……….. 9
1.2.Klasyfikacja ubezpieczen ………..12
1.3.Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych ………..17
1.4.Rynek ubezpieczen w Polsce ………..23Rozdzial 2.
Zalozenia metodyczne badan

2.1.Cel badan ……. ….31
2.2.Przedmiot badan ………..32
2.3.Metody, techniki, narzedzia badawcze ………..33Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1.XYZ S.A. jako podmiot na rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce ………..36
3.2.Ubezpieczenia majatkowe w XYZ S.A. ………..38
3.3.Struktura produktów ubezpieczeniowych w latach 2000 – 2009 ………..44
3.4...

Czytaj więcej

Kierunki zmian w dziedzinie ubezpieczen spolecznych.


Wstęp ………6
Rozdzial I.
Ubezpieczenie społeczne w Polsce

1. Pojecie ubezpieczenia społecznego ………8
2. Rodzaje ubezpieczen ………11

Rozdzial II.
Transformacja ubezpieczen zdrowotnych

1. Stan przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r………. 17
2. Zakres swiadczen osób uprawnionych………. 20
3. Zasady udzielania swiadczen. ………22
4. Dostep osób niepełnosprawnych do swiadczen z opieki zdrowotnej………. 24
5. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ………26

Rozdzial III.
Zróznicowanie ubezpieczen emerytalnych

1. Urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r………. 31
2. Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r………. 36
3...

Czytaj więcej

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych.Wstęp……….2

Rozdzial 1
Pojecie i podzial szkód.

1.1. Pojecie szkody……….3
1.2. Podzial szkód……….6


Rozdzial 2
Klasyfikacja oraz charakterystyka ubezpieczen komunikacyjnych.

2.1. Istota i pojecie ubezpieczen komunikacyjnych……….10
2.2. Klasyfikacja ubezpieczen komunikacyjnych……….20
2.3. Zasada pelnego odszkodowania……….38


Rozdzial 3
Proces likwidacji szkód.

3.1. Podstawowe zasady likwidacji szkód komunikacyjnych……….45
3.2. Odpowiedzialnosc ubezpieczyciela……….54
3.3. Analiza porównawcza ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC pod katem procesu likwidacji szkód……….61


Rozdzial 4
Sprawnosc likwidacji szkód.

4.1...

Czytaj więcej

Broker jako posrednik ubezpieczeniowy.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Podmioty rynku ubezpieczeniowego w Polsce

1.1. Definicja i struktura rynku ubezpieczeniowego………..6
1.2. Podmioty podazy i popytu………..11
1.3. Determinanty rozwoju rynku ubezpieczeniowego………..14
1.4. System regulacji rynku………..15

Rozdzial II.
Posrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce i Unii Europejskiej

2.1. Historia i podstawy prawne posrednictwa ubezpieczeniowego………..17
2.2. Pojecie i zakres posrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce………..23
2.3. Posrednictwo ubezpieczeniowe w Unii Europejskiej………..27
2.4. Rola i istota posrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce………..39

Rozdzial III.
Broker jako posrednik ubezpieczeniowy w...

Czytaj więcej

Rola prywatnych oszczednosci w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Ewolucja systemu emerytalnego w Polsce

1.1. Umiejscowienie w teorii polityki społecznej zabezpieczenia emerytalnego – geneza, klasyfikacja i funkcje
1.2. Wady starego systemu
1.3. Wielofilarowosc systemu emerytalnego w Polsce

Rozdzial 2.
Wykorzystanie prywatnych oszczednosci w III filarze

2.1. Definicja, struktura oraz stan oszczednosci Polaków
2.2 Stopien społecznego zainteresowania III filarem
2.3 Powody niskiego wykorzystania prywatnych oszczednosci w III filarze oraz konsekwencje tego zjawiska

Zakończenie
Bibliografia
Publikacje
Akty prawne
Strony internetowe
Wykaz wykresów
Wykaz tabel
Wykaz rysunków

 
Czytaj więcej

Miejsce funduszy inwestycyjnych i ubezpieczen na zycie z funduszami kapitalowymi w strukturze oszczednosci gospodarstw domowych w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Oszczednosci i inwestycje w świetle teorii

1.1 Pojecie oszczednosci……….6
1.2 Sposoby oszczedzania………. 7
1.3 Glówne przesłanki oszczedzania gospodarstw domowych ……….12
1.4 Programy regularnego oszczedzania ……….17

Rozdzial 2.
Charakterystyka funduszy zbiorowego inwestowania

2.1 Idea wspólnego inwestowania………. 23
2.2 Pojecie i istota funduszu inwestycyjnego………. 25
2.3 Bezpieczenstwo inwestycji w funduszu inwestycyjnym ……….29
2.4 Rodzaje funduszy inwestycyjnych ……….34

Rozdzial 3.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitalowe jako typ funduszy inwestycyjnych.

3...

Czytaj więcej

Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Organizacja non-profit jako specificzny typ organizacji
(rozdzial teoretyczno-empiryczny)
1.1. Pojecie oraz specyfika funkcjonowania organizacji non-profit ………5
1.2. Zaklad opieki zdrowotnej jako jedna z organizacji non-profit………9
1.3. Organizacje non-profit w Polsce………14


Rozdzial 2.
Analiza strategiczna

(rozdzial empiryczny)
2.1. Istota i zakres analizy strategicznej………17
2.2. Strategia a procesy zarządzania zakladami opieki zdrowotnej………21
2.3. Wybrane metody analizy strategicznej………25
2.4. Struktura planowania………35
2.5. Zrównowazona karta wyników………38


Rozdzial 3.
Analiza strategiczna opracowana na podstawi...

Czytaj więcej

Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach.


Wstęp

Rozdzial 1.
Modele finansowania systemu zdrowotnego


Rozdzial 2.
Finansowanie systemu zdrowotnego w Polsce


Rozdzial 3.
Finansowanie systemu zdrowotnego w Niemczech


Rozdzial 4.
Finansowanie systemu zdrowotnego w Wielkiej Brytanii


Rozdzial 5.
Finansowanie systemu zdrowotnego w Szwecji


Rozdzial 6.
Finansowanie systemu zdrowotnego w Francji


Podsumowanie

 
Czytaj więcej

Sytuacja finansowa funduszu ubezpieczen społecznych w Polsce (w latach 2006 – 2010).

Wstęp

Rozdzial I.
Istota Ubezpieczen Spolecznych

1. Pojecie i cechy ubezpieczenia społecznego………..7
2. Fundusz Ubezpieczen Spolecznych i jego podfundusze………..11


Rozdzial II.
Podstawowe źródła dochodów FUS w Polsce………..17

1. Skladki ubezpieczeniowe………..17
2. Dotacje z budżetu państwa………..20
3. Odsetki za zwloke, kara grzywny i opłaty dodatkowe………..21


Rozdzial III.
Wydatku Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

1.Wyplaty swiadczen ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego………..25

2. Prewencja rentowa………..25
3. Emerytura, renta i zasilek………..27


Rozdzial IV.
Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

1...

Czytaj więcej

Emerytura dla osób urodzonych przed rokiem 1949.


Wstęp.

Rozdzial I
System ubezpieczenia emerytalnego w Polsce ogólna charakterystyka.

Rozdzial II
Warunki nabycia prawa do emerytury.

1. Okresy skladkowe i nieskladkowe.
2. Osiagniecie wymaganego wieku.


Rozdzial III
Wysokosc emerytury i jej waloryzacja.

1. Podstawy wymiaru emerytury.
2. Obliczenie wysokosci emerytury.
3. Waloryzacja swiadczen emerytalnych.


Rozdzial IV
Dodatki do emerytury.

1. Dodatek dla sieroty zupelnej.
2. Dodatek pielegnacyjny.
3. Dodatki rodzinne i kombatanckie.


Rozdzial V
Zmiany w prawie do swiadczenia emerytalnego.

1. Ponowne ustalenie uprawnien.
2. Obnizenie wysokosci emerytury.
3. Zawieszenie prawa do emerytury.

Czytaj więcej

System ochrony zdrowia w Polsce


Wstęp……….2

Rozdzial 1
Zdrowie i ochrona zdrowia.

1.1. Zdrowie i choroba oraz ich czynniki……….3
1.2. Geneza i ewolucja ochrony zdrowia……….16
1.3. Zasady ochrony zdrowia jako podstawa struktury Modele ochrony zdrowia……….18


Rozdzial 2
System ochrony zdrowia w Polsce do 1989 roku.

2.1. Ochrona zdrowia w Polsce do II wojny swiatowej……….32
2.2. System ochrony zdrowia w epoce PRL……….41


Rozdzial 3
Zreformowany system ochrony zdrowia w Polsce.

3.1. Przyczyny reform……….46
3.2. Koncepcja reformy i przyjete rozwiazania……….53
3.3. Funkcjonowanie systemu……….57


Zakończenie……….59
Bibliografia……….61

 
Czytaj więcej

Otwarte fundusze emerytalne w Polsce i ocena ich efektywnosci


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
System emerytalny w Polsce oraz jego ewolucja

1.1 Przyczyny tworzenia systemów emerytalnych………. 6
1.2 Sposoby zabezpieczania ryzyka starosci………. 9
1.3 Przeslanki reformowania polskiego systemu emerytalnego………. 14
1.4 Filary polskiego systemu emerytalnego………. 19


Rozdzial 2.
Otwarte fundusze emerytalne i ich funkcjonowanie

2.1 Motywy tworzenia otwartych funduszy emerytalnych………. 24
2.2 Pojecie otwartych funduszy emerytalnych ……….26
2.3 Podmioty zwiazane z otwartymi funduszami emerytalnymi ……….30
2.3.1 Powszechne towarzystwo emerytalne 30
2.3.2 Depozytariusz ……….32
2.3.3 Agent transferowy ……….33
2.3.4 Czlonkowie ……….35

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Ratownictwa medycznego w Polsce


Wstęp

Rozdzial I
Definicja i rys historyczny Ratownictwa Medycznego

1.1 Pojecie Ratownictwa Medycznego
1.2 Rys historyczny Ratownictwa Medycznego


Rozdzial II
Działalność Ratownictwa Medycznego w Polsce

2.l. Działalność Ratownictwa Medycznego w Polsce w oparciu o obowiazujaca ustawe
2.2 Zadania i obowiazki Ratownictwa Medycznego
2.3 Rodzaje Ratownictwa (GOPR, WOPR, TOPR, OSP)
2.4 Systemy Ratownictwa Medycznego
2.5. Wspólpraca z innymi sluzbami ratowniczymi (Policja, Straz Pozarna)
2.6. Krajowy system ratowniczo-gasniczy i CPR


Rozdzial III
Udzielanie pierwszej pomocy w naglych wypadkach przez Ratownictwo Medyczne

3...

Czytaj więcej

System ubezpieczen na zycie w PolsceWstęp………2

Rozdzial I.
Istota oraz funkcjonowanie ubezpieczen na zycie.

1.1. Ubezpieczenie- istota i definicja………4
1.2. Historia ubezpieczen w Polsce………6
1.3. Rola ubezpieczen………12
1.4. Kryteria podzialu ubezpieczen………15
1.5. Podzial ubezpieczen spolecznych………17


Rozdzial II.
Ubezpieczenie na zycie jako element systemu ubezpieczen spolecznych.

2.1 Pojecie i funkcje ubezpieczania na zycie………21
2.2 Charakter prawny umowy ubezpieczenia na zycie………26
2.3 Klasyfikacja produktów ubezpieczen na zycie………35


Rozdzial III.
Rynek ubezpieczen na zycie w Polsce.

3.1. Rynek ubezpieczen w Polsce………36
3.2...

Czytaj więcej

Nowoczesne sposoby budowania kapitału emerytalnego i uwarunkowania ich rozwoju w Polsce

Wstęp………… 5

Rozdzial 1.
Systemy emerytalne i ich wspólczesne problemy

1.1 Pojecie systemu emerytalnego………… 8
1.2 Cele i mechanizm funkcjonowania systemów emerytalnych………… 10
1.3 Problemy wspólczesnych systemów emerytalnych………… 14
1.4 Reformy emerytalne i ich rodzaje………… 19
1.4.1 Reformy parametryczne …………19
1.4.2 Reformy systemowe …………22
1.4.3 Reformy strukturalne………… 24

Rozdzial 2.
Ocena funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce

2.1 Reforma systemu emerytalnego oraz jej istota …………27
2.2 Skutki wprowadzonej reformy z punktu widzenia finansów publicznych i gospodarki………… 34
2...

Czytaj więcej

Prawne aspekty posrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce


Wstęp………… 4

Rozdzial 1
Rozwazania ogólne

1.1.Rys historyczny regulacji prawnych posrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce………… 5
1.2. Definicja prawna posrednictwa ubezpieczeniowego …………8
1.3.Wyjatki od stosowania przepisów ustawy …………9
1.4. Działalność nie uznawana za posrednictwo ubezpieczeniowe …………12
1.5. Obowiazki informacyjne pośrednika wzgledem swoich klientów …………14
1.6. Obowiazek doskonalenia zawodowego posredników ubezpieczeniowych …………15
1.7. Posrednictwo ubezpieczeniowe jako dzialalnosc gospodarcza …………16
1.8. Ochrona środków finansowych osób ubezpieczonych………… 17
1.9...

Czytaj więcej

Postep techniczny w kardiologii na przykładzie Dzialu Kardiologicznego w XYZ w latach 1999-2012


Wstęp

Rozdzial 1
Zarządzanie nowoczesnymi technologiami w medycynie

1.1. Istota postepu technicznego
1.2. Zarys rozwoju kardiologii
1.3. Rola techniki w kardiologii


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Zróznicowanie ofert ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej przewoznika drogowego w ruchu krajowym i miedzynarodowym


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka ubezpieczen – aspekty teoretyczne

1.1 Pojecie i funkcje ubezpieczenia
1.2 Rodzaje ubezpieczen
1.3 Odpowiedzialnosc cywilna i jej ubezpieczenia


Rozdzial II.
Istota i zakres ubezpieczen oc dla przewozników drogowych w ruchu krajowym i miedzynarodowym

2.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC dla przewozników drogowych
2.2 Zawarcie i rozwiazanie umowy ubezpieczenia
2.3 Róznorodnosc ofert ubezpieczeniowych OC zawodowego


Rozdzial III.
Analiza ofert ubezpieczeniowych oc przewoznika drogowego na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego X

3.1 Cel badania
3.2 Narzedzia badawcze
3.3 Prezentacja wyników badan


Z...

Czytaj więcej

Kontraktowe i budżetowe źródła przychodów przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej na przykładzie sp. z o.o.


Wstęp

Rozdzial I
Formy prawne i organizacyjne podmiotów wykonujacych dzialalnosc lecznicza

1. Zadania i organizacja służby zdrowia w Polsce
2. Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej
3. Przedsiebiorca jako podmiot leczniczy
4. Inne podmioty wykonujace dzialalnosc lecznicza


Rozdzial II
Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej

1. Aktywa i fundusze przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej
2. Przychody i koszty przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej
3. Wpływy pieniężne z kontraktów i z budżetów pozyskiwane przez przedsiebiorstwo opieki zdrowotnej
4...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie PZU.S.A.


Wstęp………… 3

Rozdzial I
Charakterystyka rynku ubezpieczen

1. Rynek ubezpieczen – zagadnienia ogólne………… 6
2. Istota i podzial ubezpieczen …………16
3. Specyfika funkcjonowania zakladu ubezpieczen …………26


Rozdzial II
Charakterystyka PZU S.A.

1. Geneza rozwoju PZU S.A…………. 30
2. Struktura organizacyjna PZU S.A…………. 34
3. Przedmiot działalności i podstawowe zadania PZU S.A…………. 41


Rozdzial III
Funkcjonowanie PZU S.A.

1. Charakterystyka wybranych produktów oferowanych przez PZU S.A…………. 44
2. Działalność odszkodowawcza i wyplacanie odszkodowan………… 50
3. Pozycja PZU S.A. na polskim rynku ubezpieczen………… 53


Ro...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia na zycie – funkcja ochronna i oszczednosciowa na przykładzie firmy ubezpieczeniowej Aviva.


Wstęp……… 5

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia, zasady ubezpieczen na zycie

1. Ogólna charakterystyka ubezpieczen na zycie
1.1. Istota i cel ubezpieczen na zycie ………7
1.2. Zasady okreslania poziomu ochrony ubezpieczeniowej……… 9
1.3. Pojecie ryzyka i szkody w ubezpieczeniach na zycie ………13
1.4 .Wykup polisy ubezpieczenia ………18
1.4.1. Ubezpieczenia bezskladkowe……… 19
1.5. Podstawowe funkcje ubezpieczen ………20
1.5.1. Funkcja ochronna ubezpieczenia……… 21
1.5.2. Funkcja oszczednosciowa ubezpieczenia ………24
1.6. Podstawowe grupy ubezpieczen na zycie……… 25


Rozdzial 2.
Umowa ubezpieczenia na zycie

1. Istota umowy ubezpieczenia na zycie
1.1...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne na przykładzie powiatu.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Historia i znaczenie ubezpieczen majatkowych

1.1. Wyjasnienie pojęćzwiazanych z ubezpieczeniami majatkowymi……… 6
1.2. Historia ubezpieczen majatkowych na swiecie i w Polsce……… 8
1.3. Rola ubezpieczen komunikacyjnych ……… 12
1.3.1. Cele ubezpieczen komunikacyjnych ……… 12
1.3.2. Rodzaje ubezpieczen komunikacyjnych ……… 15
1.3.3. Podstawy prawne stosowania ubezpieczen komunikacyjnych ……… 21


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel, przedmiot i teren badan……… 27
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……… 28
2.3. Metody i narzedzia badawcze ……… 28


Rozdzial 3
Omówienie badan wlasnyc...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego


Wstęp………… 4

Rozdzial 1
Pojecie ryzyka i zarządzania ryzykiem

1.1. Wprowadzenie ………… 6
1.2. Pojecie ryzyka………… 9
1.2.1. Ryzyko ubezpieczeniowe i jego rodzaje………… 10
1.2.2. Ryzyko bankowe i jego rodzaje………… 12
1.3. Istota i znaczenie zarządzania ryzykiem………… 14


Rozdzial 2.
Charakterystyka ryzyka firmy ubezpieczeniowej

2.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej………… 16
2.2. Podstawowe produkty ubezpieczeniowe………… 21
2.3 Nadzór ubezpieczeniowy………… 30
2.4. Rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych………… 35
2.5. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym………… 46


Rozdzial 3.
Charakterystyka ryzyka banku komercyjnego

3.1...

Czytaj więcej

Zmiany zachodzace w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce


Wstęp ………… 5

Rozdzial I
Rola i znaczenie ubezpieczen społecznych

1.1 Potrzeba istnienia powszechnego systemu emerytalnego oraz rola państwa w jego funkcjonowaniu ………… 6
1.2 Rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce ………… 11
1.3 System emerytalny przed zmiana w 1999 r…………13


Rozdzial II
Schemat reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 r.15

2.1 Podstawowe zalozenia reformy emerytalnej z 1999 r…………15
2.2 I filar: Fundusze ubezpieczen społecznych (ZUS) ………… 22
2.3 II filar: Otwarte Fundusze Emerytalne . 23
2.4 III filar: Dodatkowe formy zabezpieczenia emerytalnego ………… 25


Rozdzial III
Zmiany w systemie emerytalnym

3...

Czytaj więcej

Otwarte Fundusze Emerytalne w PolsceRozdzial 1.
System emerytalny w Polsce

1.1. Idea zabezpieczenia społecznego………..1
1.2. Reforma emerytalna w Polsce……….. 6
1.2.1. Przeslanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych……….. 6
1.2.2. Konstrukcja nowego systemu ubezpieczen spolecznych……….. 14
1.2.3. Zakres podmiotowy reformy……….. 18
1.2.4. Skladka na ubezpieczenie społeczne……….. 19
1.3. Organizacja systemu ubezpieczen spolecznych……….. 21
1.3.1. I filar systemu emerytalnego ………..21
1.3.2. II filar systemu emerytalnego……….. 24
1.3.3. III filar systemu emerytalnego ………..25


Rozdzial 2.
Charakterystyka OFE

2.1. Zasady działania OFE ………..31
2.2...

Czytaj więcej

Rola ubezpieczen w działalności leasingowej i spedycyjno-transportowejWstęp……….3

Rozdzial I
Istota i rodzaje leasingu

1.1. Pojecie i rodzaje leasingu………. 5
1.2. Leasing operacyjny i finansowy ……….11
1.3. Leasing bezposredni i posredni………. 14
1.4. Pozostale rodzaje leasingu ……….16
1.5. Wady i zalety leasingu………. 18


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka ubezpieczen

2.1. Tresc i zakres pojecia ubezpieczen………. 20
2.2. Klasyfikacja ubezpieczen………. 22
2.3.Funkcje i zasady ubezpieczen gospodarczych………. 33
2.3.1. Funkcje ubezpieczen ……….34
2.3.2 Zasady ochrony ubezpieczeniowej……….. 38


Rozdzial III
Ubezpieczenia w funkcjonowaniu firmy spedycyjno- transportowej na przykładzie TISO Logistic Polska

3.1...

Czytaj więcej

Ryzyko ubezpieczeniowe a ubezpieczenia na przykładzie polskiej izby ubezpieczeniowej.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w teorii i praktyce

1.1. Pojecie i podzial ryzyka……… 9
1.1.1. Definicja ryzyka ubezpieczeniowego ………17
1.1.2. Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego……… 18
1.1.3. Ryzyko finansowe i niefinansowe ………21
1.1.4. Ryzyko statyczne i dynamiczne ………21
1.1.5. Ryzyko obiektywne i subiektywne ………21
1.1.6. Ryzyko systematyczne i specyficzne ………23
1.1.7. Ryzyko spekulatywne i czyste ………24
1.1.8. Ryzyko fundamentalne partykularne ………26
1.1.9. Ryzyko probabilistyczne i estymacyjne……… 26
1.1.10. Ryzyko osobowe i majatkowe ………26
1.1.11. Podzial ryzyka ze wzgledu na charakter niepewnosci……… 27
1.1...

Czytaj więcej

Mozliwosc wykorzystania nieruchomości mieszkaniowej jako zabezpieczenia emerytalnegoWstęp………. 5

Rozdzial 1.
Elementy rynku nieruchomosci: czynniki kształtujące wartość i ceny na rynku sprzedaży oraz najmu; instrument hipoteki odwróconej

1.1. Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się wartosci i cen na rynku lokat nieruchomosci mieszkaniowych………. 7
1.1.1. Cechy fizyczne nieruchomosci mieszkaniowych………. 8
1.1.2. Czynniki ekonomiczne ……….9
1.1.3. Czynniki prawne ……….11
1.1.4. Czynniki demograficzne………. 13
1.1.5. Czynniki polityczne ……….13
1.1.6. Czynniki socjalne ……….13
1.2. Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się stawek czynszu na rynku najmu nieruchomosci mieszkaniowych………. 15
1.3. Hipoteka odwrócona………. 23


Ro...

Czytaj więcej

Metody oceny konkurencyjnosci firmy ubezpieczeniowej na krajowym rynku ubezpieczen


Wstęp.

Rozdzial 1.
Krajowy rynek ubezpieczen

1.1. Istota ubezpieczen i ich klasyfikacja
1.2. Przedmiot działania firmy ubezpieczeniowej
1.3. Nadzór ubezpieczen i inne instytucje rynku ubezpieczeniowego
1.4. Reasekuracja


Rozdzial 2.
Konkurencyjnosc firmy ubezpieczeniowej

2.1. Wspólczesne uwarunkowania konkurencyjnosci firmy ubezpieczeniowej
2.2. Metody analizy konkurencyjnosci firmy ubezpieczeniowej
2.3. Konkurencyjnosc, jako element przetrwania na rynku ubezpieczen


Rozdzial 3.
Charakterystyka towarzystwa ubezpieczen wzajemnych

3.1. Cele i zadania Towarzystwa oraz podstawy prawne funkcjonowania
3.2...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych na przykładzie GE Money Bank w Warszawie

Wstęp…………3

Rozdzial I.
Ubezpieczenie jako jedna z form zabezpieczenia kredytów mieszkaniowych.

1.1. Istota i pojecie ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………5
1.2. Rodzaje ubezpieczen…………11
1.3. Czynniki wpływajace na wybór i zakup ubezpieczenia…………16
1.4. Skutki prawne ubezpieczenia kredytu…………21


Rozdzial II.
Rynek ubezpieczen kredytów mieszkaniowych w Polsce.

2.1. Istota rynku ubezpieczen kredytów w Polsce…………26
2.2. Podmioty rynku ubezpieczen kredytów mieszkaniowych…………30
2.3. Przedmiot ubezpieczenia…………38
2.4.Cechy charakterystyczne umowy ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego…………46
2.5. Doubezpieczenie. Klauzule…………51


Rozdzial II...

Czytaj więcej

Renta w ubezpieczeniach społecznych jako swiadczenie pieniężne na wypadek utraty dochodów


Wstęp.

Rozdzial I
Rodzaje ryzyka oraz swiadczen w ubezpieczeniu rentowym

1.1. Pojecie i struktura ubezpieczen spolecznych
1.2. Ryzyko niezdolnosci do pracy
1.3. Ryzyko smierci zywiciela rodziny
1.4. Rodzaje swiadczen rentowych


 
Czytaj więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne w PolsceWstęp………..4

Rozdzial 1
Geneza ubezpieczen

1.1. Historia ubezpieczen na swiecie………… 8
1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce………… 11


Rozdzial 2
Ubezpieczenia komunikacyjne jako element ubezpieczen gospodarczych

2.1. Istota ubezpieczen gospodarczych………… 16
2.2. Definicja ubezpieczenia………… 17
2.3. Umowa ubezpieczenia………… 19
2.4. Zasady pelnosci i realnosci ochrony ubezpieczeniowej……….. 20


Rozdzial 3
Rodzaje ubezpieczen

3.1. Ubezpieczenia gospodarcze……….. 22
3.2. Ubezpieczenia majatkowe (niezyciowe)………… 23
3.3. Ubezpieczenia dobrowolne i obowiazkowe………… 24
3.4. Funkcje ubezpieczen………… 27


Rozdzial 4

Istota i regulacje prawne ubezpieczen komunikac...

Czytaj więcej

Finansowanie ochrony zdrowia w polskim systemie ubezpieczen zdrowotnych

Wstęp……… 5

Rozdzial 1.
Modele finansowania ochrony zdrowia……… 7

1.1 Ubezpieczeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 10
1.2 Zaopatrzeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 18
1.3 Rynkowy model finansowania ochrony zdrowia……… 25


Rozdzial 2.
Od zaopatrzeniowego do ubezpieczeniowego modelu finansowania ochrony zdrowia w Polsce

2.1 Model zaopatrzeniowy w polskim systemie finansowania oraz próby jego reform……… 31
2.2 Naklady na ochrone zdrowia w systemie zaopatrzeniowym ………42
2.3 Stan zdrowia Polaków jako glówna przeslanka reform systemowych ………53
2.4 Ubezpieczenia zdrowotne jako alternatywa modelu zaopatrzeniowego w Polsce……… 60

Czytaj więcej

IKE i IKZE w systemie zabezpieczenia emerytalnego.


Wstęp……….3

Rozdzial 1. Historia systemu emerytalnego w Polsce.
1.1. Polski system emerytalny w II RP………. 4
1.2. System emerytalny w Polsce po II wojnie swiatowej………. 5
1.3. Powszechny system emerytalny w Polsce przed 1999 rokiem ……….6
1.4. Reforma emerytalna z 1999 roku………. 9
1.5. Zmiany w polskim systemie emerytalnym od 2008 roku………. 18

Rozdzial 2.
Indywidualne konta emerytalne.

2.1. Podstawy prawne Indywidualnych Kont Emerytalnych………. 23
2.2. Zasady funkcjonowania Indywidualnych Kont Emerytalnych………. 25
2.3. Zakladanie Indywidualnych Kont Emerytalnych………. 32
2.4. Praktyka funkcjonowania Indywidualnych Kont Emerytalnych………. 36

Rozdz...

Czytaj więcej

Wpływ pojawienia się ubezpieczen typu direct na konkurencyjnosc polskiego rynku ubezpieczen

Wstęp

Rozdzial I
Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce

1.1. Czym jest ubezpieczenie
1.2. Rodzaje ubezpieczen
1.3. Rynek ubezpieczen w Polsce


Rozdzial II
Wielkosc rynku direct w Polsce

2.1 Wyniki rynku direct w Polsce w latach 2010-2013
2.2. Wyniki rynku direct w Europie Zachodniej
2.3. Perspektywy rozwoju kanalu direct w Polsce


Rozdzial III
Konkurencja na polskim rynku ubezpieczen

3.1. Konkurencja. Definicja i rodzaje
3.2. Konkurencja na polskim rynku ubezpieczen po 1989 r.
3.3. Direct i jego wpływ na konkurencje na polskim rynku ubezpieczen


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Otwarte fundusze jako element systemu emerytalnego w Polsce


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Charakterystyka ubezpieczen spolecznych

1.1 Pojecie systemu ubezpieczen spolecznych ……….6
1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego ……….8
1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych………. 10
1.4 Dzialanie systemu emerytalnego ……….13
1.4.1 Niemiecki system emerytalny ……….13
1.4.2 Emerytury w Wielkiej Brytanii ……….15
1.4.3 System ubezpieczen emerytalnych w Stanach Zjednoczonych………. 15
1.4.4 System emerytalny we Francji……….17
1.4.5 Podstawowe problemy reformy emerytalnej w Chile………. 18


Rozdzial II.
System emerytalny w Polsce

2.1 Przeslanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych ……….22
2...

Czytaj więcej

Rynek ubezpieczen majatkowych w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju

Wstęp

Rozdzial 1.
Rola ubezpieczen w funkcjonowaniu gospodarki

1.1. Istota i definicje ubezpieczen
1.2. Znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej
1.3. Funkcje ubezpieczen
1.4. Podzial i klasyfikacja ubezpieczen


Rozdzial 2.
Ubezpieczenia majatkowe i ich specyfika

2.1. Pojecie ubezpieczen majatkowych
2.2. Konstrukcja i zasady ubezpieczen majatkowych
2.3. Klasyfikacja ubezpieczen majatkowych
2.4. Wybrane produkty ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majatkowych


Rozdzial 3.
Ocena rynku ubezpieczen majatkowych i jego perspektywy

3.1. Ramy instytucjonalno-prawne działalności w zakresię ubezpieczen majatkowych
3.2...

Czytaj więcej

Przestepczosc ubezpieczeniowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych.


Wstęp.

Rozdzial I
Pojecie przestepczosci ubezpieczeniowej.

1.1. Oszustwo ubezpieczeniowe.
1.2. Strona przedmiotowa.
1.3. Przedmiot.
1.4. Strona podmiotowa.
1.5. Podmiot.
1.6. Klauzula niekaralnosci.


Rozdzial II
Mechanizmy przestepcze w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

2.1. Przeniesienie podstawy do zgloszenia roszczen za powstala szkode.
2.2. Zawarcie umowy ubezpieczenia po szkodzie.
2.3. Upozorowanie kradziezy pojazdu samochodowego.
2.4. Zawyzanie kosztu naprawy uszkodzonego pojazdu.
2.5. Celowe powodowanie kolizji.


Rozdzial III
Skala zjawiska.

3.1. Rozmiary przestepczosci ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych
3.2...

Czytaj więcej

Agent ubezpieczeniowy vs broker


Wstęp.

Rozdzial 1
Zagadnienia wprowadzajace

1.1. Pojecie ubezpieczenia
1.2. Pojecie agenta ubezpieczeniowego
1.3. Pojecie brokera ubezpieczeniowego
1.4. Osoba wykonujaca czynnosci agencyjne


Rozdzial 2
Róznice wynikajace z zawodów agenta i brokera

2.1. Porównanie zawodu agenta i brokera
2.2. Zakres przedmiotowy dzialalnosci
2.3. Kryteria czastkowe uprawnien zawodowych
2.4. Odpowiedzialnosc
2.5. Konflikt interesów


Rozdzial 3
Róznice dla klientów

3.1. Obsługa u agenta ubezpieczeniowego
3.2. Uslugi brokerskie
3.3. Kogo wybrac do obslugi ubezpieczeniowej


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Ewolucja underwritingu ubezpieczen zyciowych.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej

1.1 Pojecie ryzyka
1.1.1 Ryzyko obiektywne
1.1.2 Ryzyko subiektywne
1.2 Elementy ryzyka
1.2.1 Ryzyko a niebezpieczenstwo
1.2.2 Ryzyko a hazard
1.3 Zarzadzaniem ryzykiem
1.3.1 Elementy zarządzania ryzykiem
1.3.2 Metody manipulacji ryzykiem
1.4 Ryzyko ubezpieczeniowe


Rozdzial 2.
Underwriting

2.1 Cele i znaczenie underwritingu
2.1.1 Czemu sluzy underwriting
2.1.2 Znaczenie underwritingu
2.2 Rozwój metod oceny ryzyka
2.2.1 Etap empiryczny
2.2.2 Etap biostatyczny
2.2.3 Etap kliniczno-biostatyczny
2.3 Podstawowe zasady underwritingu
2.3...

Czytaj więcej

Underwriting w grupowych ubezpieczeniach.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Istota oraz rozwój underwritingu ubezpieczeniowego

1.1.Cele i znaczenie underwritingu
1.1.1.Czemu sluzy underwriting
1.1.2.Znaczenie underwritingu
1.2.Rozwój metody oceny ryzyka
1.2.1.Etap empiryczny
1.2.2.Etap biostatyczny
1.2.3.Etap kliniczno-biostatyczny
1.3.Podstawowe czynniki ryzyka
1.3.1.Czynniki medyczne
1.3.2.Czynniki pozamedyczne


Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka grupowych ubezpieczen na zycie,

2.1.Istota grupowego ubezpieczenia na zycie
2.1.1.Ogólny zarys idei ubezpieczen grupowych na zycie
2.1.2.Ubezpieczenia grupowe a ubezpieczenia zbiorowe
2.1.3...

Czytaj więcej

Bancassurance- wpływ na dzialalnosc banku i instytucji ubezpieczeniowej.


Rozdzial I
Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w teorii

1 Pojecie i zakres działalności banków
1.1 Etapy rozwoju bankowosci w Polsce
1.2 Pojecie banku
1.3 Rodzaje banków
1.4 Zakres działalności banków
2 Operacje bankowe i ich specyfika
2.1 Rodzaje operacji bankowych
2.2 Operacje aktywne
2.3 Operacje pasywne
2.4 Operacje posredniczace
3 Pojecie i zakres działalności ubezpieczeniowej
3.1 Definicja i cechy ubezpieczen
3.2 Rodzaje ubezpieczen
4 Ubezpieczenia gospodarcze i ich specyfika
4.1 Funkcje ubezpieczen gospodarczych
4.2 Formy organizacji ubezpieczen gospodarczych
5 Instytucje nadzoru działalności ubezpieczeniowej
6 wzajemne zalezn...

Czytaj więcej

Reasekuracja istotna, znaczenie i funkcje.


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Wprowadzenie w problematyke reasekuracji

1.1. Definicja i charakterystyka reasekuracji ………..5
1.3. Istota i znacznie reasekuracji……….. 9
1.4. Reasekuracja bierna i czynna ………..11
1.5. Koasekuracja, derywaty ubezpieczeniowe, sekurytyzacja ryzyka……….. 13
1.5. Retrocesja……….. 16
1.6. Pool ubezpieczeniowy badz reasekuracyjny……….. 16
1.7. Reasekuracja finansowa……….. 17


Rozdzial II.
Funckje reasekuracji

2.1. Funkcja techniczna i finansowa……….. 19
2.1.1. Funkcja stabilizatora wyników finansowych działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego………..20
2.1.2...

Czytaj więcej

Posrednictwo w uslugach ubezpieczeniowych na przykładzie brokerów w latach 2009-2012

Wstęp………..2

Rozdzial I
Ubezpieczenia w Polsce

1.1 Pojecie i cel ubezpieczen ………..3
1.2 Funkcje ubezpieczen……….. 6
1.3 Rodzaje i charakterystyka ubezpieczen……….. 9
1.4 Zasady ubezpieczen gospodarczych ………..15


Rozdzial II
Posrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce

2.1 Pojecie i zakres posrednictwa ubezpieczeniowego ………..18
2.2 Agent i multiagent ubezpieczeniowy……….. 20
2.3 Broker ubezpieczeniowy ………..24
2.4 Broker reasekuracyjny……….. 31
2.5 Organizacje i stowarzyszenia zrzeszajace posredników ubezpieczeniowych……….. 32


Rozdzial III
Analiza działalności brokerskiej za lata 2009- 2012

3.1 Liczba brokerów w Polsce ………..35
3...

Czytaj więcej

Pojecia oraz rodzaje ubezpieczen spolecznych.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Pojecia oraz rodzaje ubezpieczen spolecznych

1.1. Pojecie i regulacje prawne ubezpieczen społecznych i zdrowotnych……….5
1.2. Rodzaje ubezpieczen spolecznych……….10
1.3. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej……….11
1.4. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi dzialalnosc gospodarcza……….13


Rozdzial II
Struktura i obowiazek ubezpieczen osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza oraz osób z nimi wspólpracujacych

2.1. Ustalenie obowiazku ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego……….16
2.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich