Kategoria Ubezpieczenia Emerytury

Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im F.Stefczyka w polskim systemie bankowym


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Polskim systemie bankowym

1.1. Dzieje spóldzielczosci kredytowej………7
1.2. Opis firmy, jej wizja i misja………20
1.3. Struktura organizacyjna Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni………31
1.4. Podstawy prawne działalności Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Gdyni w oparciu o prawo spóldzielcze ………37


Rozdzial 2.
Analiza rozwoju Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F...

Czytaj więcej

Rola agenta ubezpieczeniowego na polskim rynku ubezpieczen


Wstęp
Rozdzial I
Miejsce posrednictwa w systemie ubezpieczen

1. Polski rynek ubezpieczeniowy
2. Sprzedaz agencyjna poprzez agentów ubezpieczeniowych na tle pozostalych kanalów dystrybucji w latach 1998-2002
3. Definicja agenta ubezpieczeniowego w świetle ustawy
4. Regulacja prawna posrednictwa ubezpieczeniowego
5. Agent w UE


Rozdzial II
Charakterystyka zawodu agenta ubezpieczeniowego

1. Umowa agencyjna
2. Agent a multiagent
3. Zakres obowiazków agenta posrednika
4. Techniki sprzedazy
5. Etyka w działalności agencyjnej
6. Agent ubezpieczeniowy jako wizytówka zakladu ubezpieczen
7. Nadzór i kontrola działalności agenta


Rozdzial III
Rola agenta w rozwoju rynku ubezpieczen w Polsce

Czytaj więcej

Ochrona praw ubezpieczonych w Polsce


Wstęp

Rozdzial 1.
Ochrona ubezpieczeniowa

1.1. Zasada realnosci ubezpieczeniowej
1.2. Zasada pelnosci ubezpieczeniowej
1.3. Działalność prewencyjna


Rozdzial 2.
Struktura instytucjonalna rynku ubezpieczen w Polsce

2.1. Strona popytowa
2.2. Strona potazowa
2.3. Nadzór


Rozdzial 3.
Rzecznik Ubezpieczonych

3.1. Akty prawne regulujace dzialalnosc Rzecznika Ubezpieczonych
3.2. Geneza powstania instytucji Rzecznika Ubezpieczonych
3.3. Zadania Rzecznika Ubezpieczonych
3.4. Sad polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych


Rozdzial 4.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

4.1. Akty prawne regulujace dzialalnosc UFG
4.2. Struktura i zadania UFG
4.3. Wydzialy merytoryczne
4.4...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce


Wstęp………4

Rozdzial I.
Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1. Rynek otwartych funduszy emerytalnych ………6
2. Portfel inwestycyjny OFE ………11
3. Polityka inwestycyjna OFE ………15


Rozdzial II.
Metody statystycznej analizy struktury i dynamiki zmiennych

1. Mierniki analizy struktury ………22
2. Statystyczne metody badania dynamiki ………28


Rozdzial III.
Empiryczne modelowanie działalności inwestycyjnej OFE

1. Statystyczne badanie struktury portfela inwestycyjnego OFE ………36
2. Modelowanie dynamiki dla OFE ………44


Rozdzial IV.
Ocena polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w Polsce

1...

Czytaj więcej

Swiadczenia zwiazane z praca.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Wynagrodzenie za prace

1. Pojecie wynagrodzenia i jego charakterystyka………6
2. Zlozonosc przedmiotu wynagrodzenia za prace………8
3. Ustalenie i zmiana warunków wynagrodzenia za prac………14

Rozdzial II.
Skladki wynagrodzenia

1. Wynagrodzenia zasadnicze (podstawowe)………18
2. Skladniki dodatkowe ………20

Rozdzial III.
Prawna ochrona wynagrodzenia za prace ………23

Rozdzial IV.
Inne swiadczenia majatkowe zwiazane z praca ………30

Rozdzial V.
Ochrona roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy ………33

Zakończenie ………35
Spis tablic ………36
Bibliografia ………37

 
Czytaj więcej

Porównanie ubezpieczen nastepstw nieszczesliwych wypadków i kosztów leczenia na przykładzie wybranych zakladów ubezpieczen.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Istota umów ubezpieczenia NNW i KL

1.1. Umowa ubezpieczenia podstawy prawne ………6
1.2. NNW jako rodzaj ubezpieczenia osobowego ……… 9
1.3. Przedmiot ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW ……… 14
1.4. Ubezpieczenia oferowane wraz z ubezpieczeniami osobowymi ………17

Rozdzial II.
Wybrane oferty ubezpieczeniowe

2.1. Oferta ubezpieczeniowa PZU – Wojazer ………20
2.1.1. Opcje rozszerzajace zakres ubezpieczenia Wojazer ………25
2.2. Oferta ubezpieczeniowa Allianz – Globtroter ………30
2.2.1. Opcje rozszerzajace zakres ubezpieczenia Globtroter ………37
2.3. Oferta ubezpieczeniowa Hestii – Podróze ………41
2.3.1...

Czytaj więcej

Swiadczenia i ich rodzaje.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Swiadczenie jako przedmiot zobowiazania

1.1. Źródła powstania zobowiazan ………. 4
1.2. Tresc swiadczenia i jego oznaczenie………. 9
1.3. Mozliwosc spelnienia swiadczenia………. 12

Rozdzial II.
Rodzaje swiadczen

2.1. Swiadczenia jednorazowe, okresowe i ciagle ………. 16
2.2. Swiadczenia podzielne i niepodzielne ………. 19
2.3. Swiadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo ………. 21
2.4. Szczególny rodzaj swiadczenia – swiadczenie pieniężne 25

Rozdzial III.
Odpowiedzialnosc odszkodowawcza z tytułu niewykonania swiadczenia

3.1...

Czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla pracowniczych programów emerytalnych.


Wstęp 6

Rozdzial I.
Charakterystyka pracowniczych programów emerytalnych

1.1. Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych………. 8
1.1.1. Formy pracowniczych programów emerytalnych……… 10
1.1.2. Uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym……… 13
1.2. Zasady działania pracowniczych programów emerytalnych 15
1.2.1. Zalozenia konstrukcyjne pracowniczych programów emerytalnych……… 15
1.2.2. Ograniczenia działalności lokacyjnej……… 17
1.3. Skladka emerytalna ………18
1.3.1. Rodzaje i rola skladki……… 19
1.3.2. Skladka podstawowa ………20
1.3.3. Skladka dodatkowa ………21
1.4. Zasady dokonywania wyplat zgromadzonych srodków ………21
1.4.1. Wyplata srodków……… 22
1.4.2...

Czytaj więcej

Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Geneza i rozwój ubezpieczen gospodarczych………..5

1.1. Rozwój ubezpieczen na Swiecie
1.2. Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce
1.2.1. Ubezpieczenia w okresie rozbiorów
1.2.2. Ubezpieczenia w okresie miedzywojennym
1.2.3. Rozwój ubezpieczen gospodarczych w okresie powojennym
1.3. Pojecie i funkcje ubezpieczen
1.3.1. Zasady ubezpieczeniowe
1.3.2. Ogólne zasady ustalania skladek ubezpieczeniowych


Rozdzial II.
Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………..22

2.1. Akty prawne normujace dzialalnosc w zakresię ubezpieczen gospodarczych
2.1.1. Zaklady dzialajace jako spólka akcyjna
2.1.2. Zaklady dzialajace w formie towarzystw ubezpieczen wzajemnych
2.1.3...

Czytaj więcej

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Przyczyny i rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych

1.1. Cechy generalne powszechnosci powszechnych ubezpieczen zdrowotnych ……….6
1.2. Modele ochrony zdrowia ……….10
1.2.1. Model Bismarckowski………. 10
1.2.2. Model Siemaszki ……….11
1.2.3. Model Beveridge’a ……….12
1.2.4. Model rezydualny ……….13
1.3. Rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych na swiecie w wybranych państwach ……….14


Rozdzial II.
Organizacja i funkcjonowanie powszechnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce

2.1. Ogólne zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……….28
2.2. Cele powszechnych ubezpieczen zdrowotnych i wdrazanie reformy ……….32
2.3...

Czytaj więcej

Rynek ubezpieczen w Polsce.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Stan rynku ubezpieczeniowego w Polsce przed transformacja

1.1. Istota systemu ubezpieczen w Polsce ……….5
1.2. Ewolucyjne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynku ubezpieczen w Polsce ………. 13


Rozdzial II.
Formy i kierunki transformacji polskiego rynku ubezpieczen

2.1. Rynek ubezpieczeniowy w ujęciu podazowym i popytowym ………. 19
2.2. Nadzór ubezpieczeniowy, instytucje uslugowe i ochrona rynku ubezpieczen ……….26


Rozdzial III.
Stan polskiego rynku ubezpieczeniowego w koncu XX wieku

3.1. Wskazniki oceny rynku ……….33
3.2. Rynek na drodze do UE ……….43


Zakończenie ……….56
Spis tabel ………. 58
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Ubezpieczenia grupowe na zycie.


Wstęp ………..6

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia dotyczace ubezpieczen

I.1. Ubezpieczenie, jego istota i definicja……….. 8
I.2. Funkcje ubezpieczen………..13
I.3. Czynniki wpływajace na rozwój ubezpieczen………..17
I.4. Historyczne formy ubezpieczen zyciowych………..19

Rozdzial II.
Rola i miejsce ubezpieczen na zycie w gospodarce rynkowej

II.1. Charakter prawny umowy ubezpieczenia na zycie………..25
II.2. Społeczne znaczenie ubezpieczen na zycie………..36
II.3. Rodzaje i typy ubezpieczen na zycie………..37

Rozdzial III.
Ubezpieczenia grupowe na zycie

III.1.Rozwój ubezpieczen grupowych………..42
III.2.Pojecie, podmiot i przedmiot ubezpieczen grupowych………..44
III.3...

Czytaj więcej

Zasilki z ubezpieczen spolecznych.


Wstęp

Rozdzial I.
Swiadczenia pieniężne z ubezpieczen społecznych w razie choroby

1.1 Zasilek chorobowy
1.1.1 Wynagrodzenie za okres choroby
1.1.2 Nabycie prawa do zasilku chorobowego
1.1.3 Zasilek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia
1.1.4 Wysokosc zasilku chorobowego
1.1.5 Brak prawa do zasilku chorobowego
1.2 Podstawa wymiaru zasilku przyslugujacego pracownikowi
1.3 Dokumenty do uzyskania zasilku chorobowego

Rozdzial II.
Swiadczenia rehabilitacyjne i opiekuncze

2.1 Swiadczenia rehabilitacyjne
2.1.1 Prawo oraz wysokość do zasilku rehabilitacyjnego
2.1.2 Dokumentacja do wyplaty zasilku
2.2 Zasilek opiekunczy
2.2.1 Prawo oraz wysokość zasilku
2.2...

Czytaj więcej

System zabezpieczenia społecznego w Polsce. Stan przed i po reformie z 1999 roku.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Rola i znaczenie zabezpieczen spolecznych

1.1. Pojecie zabezpieczen spolecznych…….5
1.2. Funkcjonowanie zabezpieczen społecznych w Polsce w XX wieku…….10
1.3. System emerytalnego do roku 1999…….17


Rozdzial II.
Zasady reformy emerytalnej

2.1. Schemat reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 roku…….23
2.2. Trójfilarowy system emerytalny…….27
2.2.1. I filar: Fundusz ubezpieczen społecznych (ZUS)…….29
2.2.2. II filar: Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)…….33
2.2.3. III filar: Prywatna emerytura…….38


Rozdzial III.
Funkcjonowanie nowego systemu emerytalnego w Polsce

3.1. Porównanie z systemami funkcjonujacymi w krajach zachodnich…….44
3.2...

Czytaj więcej

Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Cechy kredytu hipotecznego oraz procedura jego udzielania……….6

1.1 Pojecie i istota kredytu hipotecznego
1.2 Rodzaje kredytu hipotecznego
1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytu hipotecznego
1.4 Procedury udzielania kredytu


Rozdzial 2.
Pojecie i klasyfikacja ubezpieczen kredytu hipotecznego……….26

2.1 Definicja ubezpieczenia kredytu hipotecznego
2.2 Rodzaje ubezpieczen kredytu hipotecznego
2.2.1 Ubezpieczenie pomostowe do momentu ustanowienia hipoteki
2.2.2 Ubezpieczenie kredytu z niskim wkladem wlasnym
2.3 Ubezpieczenia zwiazane z kredytem hipotecznym
2.3.1 Ubezpieczenie na zycie
2.3.2 Ubezpieczenie od utraty pracy lub czasowej niezdolnosci do pracy
2.3...

Czytaj więcej
Regulamin strony