Tematy Unia Europejska Fundusze Unijne

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Waluta Uni Europejskiej – Euro

Wykaz ważniejszych skrótów……… 3

Wstęp……… 4
Rozdział I
Euro jako pieniądz
      1.1. Pojęcie pieniądza ……… 6
1.2. Nazwa wspólnego pieniądza unijnego ……… 7
1.3. Banknoty euro ……… 8
1.4. Monety euro ……… 18

Rozdział II.
Waluta Uni Europejskiej – Euro 26

2.1. Historia integracji monetarnej ……… 26
2.1.1.Geneza europejskiego pieniądza ……… 26
2.2. Akty normatywne regulujące status prawny euro ……… 33
2.2.1. Rozporządzenie Rady nr 1103/98EC oraz 974/98/EC ……… 34
2.2.2. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego nr 1998/6 oraz rozporządzenie Rady nr 975/98/EC ……… 36
2.2.3. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 98/286/EC, 98/287/EC i 98/288/EC……… 37

Rozdział III.
Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro
      3.1. Ramy instytucjonalne oraz główne cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych……….40
3.2. Instrumenty polityki pieniężnej ……… 43
3.3. Niezależność Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych ……… 45
3.4. Kapitał Europejskiego Banku Centralnego ……… 49

Rozdział IV.
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej
      4.1. Korzyści wynikające z przyjęcia wspólnej waluty ……… 51
4.2. Koszty wynikające z wprowadzenia euro ……… 55
4.3. Konsekwencje wprowadzenia euro i skutki gospodarcze na przykładzie Niemiec ……… 57
4.3.1. Sytuacja przed wprowadzeniem Euro ………58
4.3.2. Konsekwencje po wprowadzeniu euro ……… 61

Zakończenie……… 63
Bibliografia……… 65
Spis literatury ……… 65
Spis źródeł ……… 66
Spis rysunków ……… 67
Spis tabel ……… 67

 
Czytaj więcej

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7
1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11
1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15
1.4. Zadania gminy ………18

Rozdzial II.
Gmina miejsko wiejska XYZ jako obekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza

2.1. Polozenie geograficzne i podzial administracyjny………21
2.2. Charakterystyka demograficzna………23
2.3. Sytuacja gospodarcza………27
2.3.1. Rolnictwo………27
2.3.2. Działalność pozarolnicza………29
2.3.3. Rynek pracy………32
2.4. Cele strategiczne i priorytety rozwojowe………36

Rozdzial III.
Przedakcesyjna i akcesyjna pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Unia Europejska – cele i źródła wspierania finansowego jednostek samorządu terytorialnego 41
3.2. Fundusze przedakcesyjne jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej………47
3.2.1. Program PHARE………47
3.2.2. Program ISPA………49
3.2.3. Program SAPARD………51
3.3. Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej………53
3.4. Kryteria przyznawania pomocy jednostkom samorządu terytorialnego………57

Rozdzial IV.
Środki unijne w mieście i gminie XYZ

4.1. Inwestycje realizowane przez gmine i miasto z funduszy unijnych………60
4.1.1. Zadania inwestycyjne z udzialem środków przedakcesyjnych………60
4.1.2. Zadania inwestycyjne z udzialem środków akcesyjnych………64
4.2. Analiza nakladów na zadania inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej………71
4.3. Ocena zagospodarowania środków unijnych na finansowanie zadan gminy i miasta………74

Zakończenie ………76
Bibliografia ………78
Spis tabel ………81
Spis rysunków ………82
Spis fotografii ………83
Streszczenie ………84


 
Czytaj więcej

Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych.

1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z ubezpieczeniem……….7
1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze……….11
1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego……….14

Rozdzial 2.
System emerytalny w Polsce.

2.1. System emerytalny przed i po reformie……….23
2.2. Istota skladki na ubezpieczenie społeczne……….27
2.3. Organizacja systemu ubezpieczen emerytalnych……….31

Rozdzial 3.
Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego.

3.1. Istota oraz zasady działania otwartych funduszy emerytalnych ……….41
3.2. Wybór i czlonkostwo w otwartym funduszu emerytalnym……….47
3.3. Bezpieczenstwo i nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi w Polsce……….53

Rozdzial 4.
Miejsce OFE XYZ na rynku funduszy emerytalnych.

4.1.Charakterystyka OFE XYZ ……….57
4.2. Zasady działania OFE XYZ……….58
4.3. Ranking otwartych funduszy emerytalnych w Polsce……….63

Zakończenie……….73
Bibliografia……….75
Spis tabel i wykresów……….77


 
Czytaj więcej

Prawne aspekty pierwszego filaru Unii Europejskiej

Spis treści

Wykaz skrótów….. 3
Wstęp …..4

Rozdział I.
Geneza Unii Europejskiej 6

Rozdział II.
Traktaty jako podstawa wspólnot
2.1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali …..10
2.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Wspólnota Energii Atomowej …..12
2.3. Traktaty modyfikujące …..16
2.4. Wspólnoty Europejskie a Unia Europejska …..22
2.5. Trzy filary Unii Europejskiej – ‚budowla’….. 23

Rozdział III
źródła prawa wspólnotowego.

Rozdział IV.
System instytucjonalny Wspólnot europejskich
4.1. Rada Europejska …..31
4.2. Rada Unii Europejskiej …..33
4.3. Komisja Europejska….. 36
4.4. Parlament Europejski …..37
4.5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości …..39
4.6. Europejski Trybunał Obrachunkowy …..41
4.7. Organy pomocnicze …..42

Rozdział V.
Wybrane płaszczyzny integracji europejskiej
5.1. Rynek wewnętrzny …..44
5.2. Unia celna….. 47
5.3. Unia gospodarcza i walutowa …..49
5.4. Polityka rolna …..51

Zakończenie …..53
Spis literatury…..56
Spis aktów prawnych …..59
Załączniki …..60

 
Czytaj więcej

Euro jako waluta Unii Europejskiej.

Wykaz ważniejszych skrótów……… 3

Wstęp……… 4
Rozdział I
Euro jako pieniądz
      1.1. Pojęcie pieniądza ……… 6
1.2. Nazwa wspólnego pieniądza unijnego ……… 7
1.3. Banknoty euro ……… 8
1.4. Monety euro ……… 18

Rozdział II.
Proces urzeczywistniania euro jako waluty Unii Europejskiej
26
2.1. Historia integracji monetarnej ……… 26
2.1.1.Geneza europejskiego pieniądza ……… 26
2.2. Akty normatywne regulujące status prawny euro ……… 33
2.2.1. Rozporządzenie Rady nr 1103/98EC oraz 974/98/EC ……… 34
2.2.2. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego nr 1998/6 oraz rozporządzenie Rady nr 975/98/EC ……… 36
2.2.3. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 98/286/EC, 98/287/EC i 98/288/EC……… 37

Rozdział III.
Europejski System Banków Centralnych jako emitent euro
      3.1. Ramy instytucjonalne oraz główne cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych……….40
3.2. Instrumenty polityki pieniężnej ……… 43
3.3. Niezależność Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych ……… 45
3.4. Kapitał Europejskiego Banku Centralnego ……… 49

Rozdział IV.
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej
      4.1. Korzyści wynikające z przyjęcia wspólnej waluty ……… 51
4.2. Koszty wynikające z wprowadzenia euro ……… 55
4.3. Konsekwencje wprowadzenia euro i skutki gospodarcze na przykładzie Niemiec ……… 57
4.3.1. Sytuacja przed wprowadzeniem Euro ………58
4.3.2. Konsekwencje po wprowadzeniu euro ……… 61

Zakończenie……… 63
Bibliografia……… 65
Spis literatury ……… 65
Spis źródeł ……… 66
Spis rysunków ……… 67
Spis tabel ……… 67

 
Czytaj więcej

Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

1. Spis treści………. 3

2. Wstęp………. 4

3. Cel i zakres pracy……….5

4. Geneza integracji europejskiej………. 6
      4.1 Europa jako wspólnota- ujęcie historyczne ……….6
4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ……….8
4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszeń integracyjnych………. 11
4.3 Uwarunkowania działań integracyjnych ……….13
4.3.1 Richard Coudenhove – Kalergi (Unia Paneuropejska) ……….16
4.3.2 Stany zjednoczone Europy 18
4.4 Koncepcje integracyjne organizacji ‚stowarzyszeniowych’………. 21
4.5 Plany Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich oraz sugestie tworzenia federacji regionalnych………. 23
4.6 Podejmowane prób realizacji idei integracyjnych ……….25
4.7 Dynamika europejskich dążeń integracyjnych ……….27
4.8 Kongres Europejski w Hadze ……….29
4.9 Główne nurty idei integracji ……….30
4.10 Ojcowie Europy ……….32

5. Początki integracji europejskiej
      5.1 Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali ……….35
5.2 Nieudane próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej………. 36
5.3 Wspólnoty Europejskie ……….36
5.4 Spowolnienie integracji w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ……….39

6. Osiągnięcia Integracji Europejskiej
      6.1 Ogólny zarys osiągnięć integracji europejskiej ……….41
6.2 Utworzenie Unii Europejskiej ……….45
6.2.1 Konstrukcja prawna Unii Europejskiej ……….45
6.2 Status Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego………. 46
6.3 Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej ……….48

7. Podsumowanie ……….49
8. Bibliografia ……….50

 
Czytaj więcej

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010.

Wstęp
Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy

Rozdział 1.
Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010
      1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej
1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE
1.1. Implementacja Polskiej polityki regionalnej w latach 2004-2010
1.1.1 Sektorowe Programy Operacyjne w okresie programowania 2004-2006
1.1.2. Programy Operacyjne w perspektywie finansowej 2007-2013

Rozdział 2.
Strategia rozwoju województwa XYZ w aspekcie wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2004-2010
      2.1. Ogólna charakterystyka województwa XYZ
2.2. Atrakcyjność inwestycyjna województwa
2.3. Polityka regionalna i strategiczne zarządzanie regionem

Rozdział 3.
Analiza i ocena wykorzystania funduszy europejskich przez województwo XYZ
      3.1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
3.2. Regionalny Program Operacyjny województwa XYZ na lata 2007-2013

Rozdział 4.
Analiza wyników badań ankietowych
      4.1. Charakterystyka grupy badawczej
4.2. Omówienie wyników badań ankietowych

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Załączniki

 
Czytaj więcej

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej.

<strong
<br

Wstęp<br
<brRozdzial 1.<br Rozwój współpracy policyjnej i sadowej<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza wspólpracy, ewolucja uprawnien i struktur<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Grupa TREVI<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. System Schengen<br
<strong<brRozdzial 2.<br Unijne instytucje ochrony prawa<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnetrznych<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Wyspecjalizowane instytucje<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.1. Europejski Urzad Policji – EUROPOL<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.2. Europejska Jednostka Wspólpracy Sadowej – EUROJUST<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.3. Europejska Agencja Zarzadzania Wspólpraca Operacyjna na Zewnetrznych Granicach Panstw Czlonkowskich – FRONTEX<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.4. Europejski Urzad ds. Zwalczania Naduzyc Finansowych – OLAF<br
<strong<brZakończenie <br
Bibliografia <br
Zalaczniki <br
<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

 
Czytaj więcej

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

<strong
<br

Wstęp 4<br
<brRozdzial I <brFundusze strukturalne Unii Europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Narodowa Strategia Spójnosci, jako polski plan pozyskiwania srodków
finansowych Unii Europejskiej ………23<br
<br<strongRozdzial II <brAnaliza polskiej infrastruktury technicznej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Wprowadzenie do terminologii infrastruktury technicznej ………26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2 Źródła finansowania rozwoju infrastruktury technicznej ………31<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3 Charakterystyka polskiej infrastruktury technicznej ………37<br
<br<strongRozdzial III <brWykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju
infrastruktury technicznej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko ………44<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ………48<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki ………51<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ………53<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.5 Zarządzanie funduszami strukturalnymi ………55<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.6 Skutki wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój infrastruktury technicznej w Polsce……… 61<br
<br<strongZakończenie 67<br
Źródła <br
&ensp;&ensp;&ensp;1. Literatura ………69<br
&ensp;&ensp;&ensp;2. Akty prawa ………70<br
&ensp;&ensp;&ensp;3. Internet ………71<br
&ensp;&ensp;&ensp;4. Wykaz rysunków i tabel 72<br
<br

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

 
Czytaj więcej

Emerytura jako jedna z form zabezpieczenia społecznego Polaków.

<strong
<br
Wstęp………..5<br
<brRozdzial I <brPolski system zabezpieczenia społecznego………..6<br
<brRozdzial II <brPowstanie i rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce………..20<br
<brRozdzial III<br charakterystyka prawa do emerytury. <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Warunki nabycia prawa do emerytury………..26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Trzyfilarowy system emerytalny………..28<br
<strong<brRozdzial IV<br Idealny system emerytalny – czy taki istnieje?. <br
<brRozdzial V <brEuropejska emerytura………..39<br
<brZakończenie………..43<br
Bibliografia………..44<br
Spis wykresów, tabel, rysunków………..46<br
Oswiadczenie………..47<br
<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

 
Czytaj więcej