Kategoria Unia Europejska Fundusze Unijne

Efektywność funduszy inwestycyjnych w porównaniu z innymi metodami oszczedzania

<strong
<br

<brRozdzial I.<br Podstawowe pojecia i zagadnienia zwiazane z ryzykiem.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1. Ryzyko……… 4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.1. Pojecie ryzyka……… 4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.2. Definicje ryzyka……… 4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.3. Czynniki ryzyka……… 5<br
&ensp;&ensp;&ensp; 2. Ryzyko a niepewnosc……… 6<br
&ensp;&ensp;&ensp; 3. Kryteria podzialu ryzyka……… 6<br
&ensp;&ensp;&ensp; 4. Ryzyko rynkowe……… 11<br
&ensp;&ensp;&ensp; 5. Zarządzanie ryzykiem……… 12<br
&ensp;&ensp;&ensp; 6. Rodzaje inwestycji……… 15<br
<strong<brRozdzial II.<br Inwestycje w Polsce. <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1...

Czytaj więcej

Efekty unijnej pomocy dla rolnictwa.

<strong
<br

Wstęp………..2<br
<br
Rozdzial I<br Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej.</strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;l.1. Ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej………..4<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;l.2. Cele Wspólnej Polityki Rolnej………..5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Zasady Wspólnej Polityki Rolnej………..6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Finansowanie i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej………..7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.5. Struktura Wspólnej Polityki Rolnej………..12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.6. Stan polskiej gospodarki zywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej………..16<br
<br<strong
Rozdzial...

Czytaj więcej

Mechanizmy działania i funkcjonowania Rady Unii Europejskiej.

<strong
<br

Wstęp<br
Rozdzial I <brRada jako instytucja Unii Europejskiej…………3<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;1 Od Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali do Euratomu<br
&ensp;&ensp;&ensp;2 Fuzja instytucji<br
&ensp;&ensp;&ensp;3 Powstanie Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Traktat z Maastricht<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Traktat Amsterdamski<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Traktat Nicejski<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4 Traktat ustanawiajacy Konstytucje dla Europy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.5 Traktat Lizbonski<br
<br<strong
Rozdzial II<br Sklad i struktura organizacyjna Rady Unii Europejskiej…………20<br</strong
&ensp;&...

Czytaj więcej

Fundusze unijne dostepne dla Polski.

<strong
<br

Wstęp ………3<br
<br
Rozdzial I <brPomoc publiczna <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Istota oraz formy pomocy publicznej………5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Warunki oraz zasady zwiazane z udzielaniem pomocy publicznej………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Pomoc regionalna………10<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4. Pomoc horyzontalna………12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5. Pomoc sektorowa………13<br
<br<strong
Rozdzial II <brCharakterystyka funduszy<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Fundusze przedakcesyjne………15<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 PRAHE………17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ens...

Czytaj więcej

Proces uwspólnotowienia rynku pracy w Uni Europeskiej. Prawne i kulturowe uwarunkowania.

<strong
<br
Wstęp<br
<br
Rozdzial I<br
Ogólna charakterystyka rynku pracy<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Segmentacja rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Popyt na prace<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Podaz pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.5 Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.6 Bezrobocie<br
<br<strong
Rozdzial II<br
Rynek pracy w Unii europejskiej i jego wykluczenia<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2...

Czytaj więcej

Inwestycje z funduszy unijnych na przykładzie gminy XYZ

<strong
<br

Wstęp………2<br
<br
Rozdzial I<br Fundusze Unii Europejskiej &#8211; ujecie teoretyczne.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych………4 <br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich………13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym………16<br
<br<strong
Rozdzial II<br Źródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2...

Czytaj więcej

Ubezpieczenia emerytalne w Polsce.

<strong
<br

Wstęp………2<br
<br
Rozdzial I <brTeoretyczne aspekty ubezpieczen spolecznych.<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Zabezpieczenie emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego………5<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Klasyfikacja systemów emerytalnych………7<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Rola państwa w ubezpieczeniach emerytalnych………11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.1. Poczatki ubezpieczenia społecznego w Polsce………14<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

<strong
Wstęp……….4<br
<br
Rozdzial I <brFundusze Unii Europejskiej &#8211; ujecie teoretyczne<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych……….6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych……….12<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich……….15<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym……….18<br
<br<strong
Rozdzial II <brŹródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2...

Czytaj więcej

Wspólna polityka rolna dla młodych rolników.


Wstęp………2

Rozdzial I
Polityka rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej

1.1. Cele i zasady wspólnej polityki rolnej………5
1.2. Polityka strukturalna w rolnictwie………9


Rozdzial II
Przeslanki uzyskania pomocy dla młodych rolników.

2.1. Wymagania wobec młodych rolników do otrzymania dotacji………23
2.2. Kwalifikacje zawodowe mlodego rolnika………28
2.3. Warunki otrzymania dotacji………29
2.4. Zobowiazania mlodego rolnika………33


Rozdzial III
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 ulatwienie startu mlodym rolnikom………40

Zakończenie………52
Bibliografia………55

 
Czytaj więcej

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbonskiego


Slowa kluczowe……….3
Streszczenie……….3
Wstęp……….4

Rozdzial 1
Unia Europejska jako aktor stosunków miedzynarodowych

1.1 Idea integracji Unii Europejskiej……….5
1.2 Rola miedzynarodowa Unii Europejskiej……….11
1.3 Stosunki zewnetrzne Unii Europejskiej……….14


Rozdzial 2
Geneza, cele i instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa

2.1 Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….17
2.2 Zalozenia i cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….21
2.3 Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa ……….23


Rozdzial 3
Instytucje wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa w świetle Traktatu Z Lizbony

3...

Czytaj więcej

Funkcje oraz znaczenie Parlamentu Europejskiego.


Wstęp………6

Rozdzial 1.
Instytucje w Systemie Politycznym Unii Europejskiej

1.1. Instytucje Unii Europejskiej…….. 9
1.1.1. Rada Europejska ……..9
1.2. Instytucje Wspólnoty Europejskiej ……..12
1.2.1. Rada Unii Europejskiej…….. 12
1.2.2. Komisja Europejska ……..15
1.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej oraz Sad Pierwszej Instancji……… 18
1.2.4. Trybunal Obrachunkowy ……..23

Rozdzial 2.
Struktura Parlamentu Europejskiego ……..25

2.1. Organy kierownicze…….. 26
2.1.1. Prezydium ……..26
2.1.2. Konferencje Przewodniczacych ……..30
2.2. Organy polityczne ……..31
2.2.1. Tworzenie grup politycznych…….. 32
2.2.2. Struktura grup politycznych…….. 32
2.3. Organy merytoryczne ……..37
2.3.1...

Czytaj więcej

Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako Instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa – Udział Polski.


Wstęp………3

Rozdzial I
Kształtowanie EPBiO

1.1 Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa Unii Europejskiej………6
1.2 Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako instrument WPZiB……….15

Rozdzial II
Udział Polski w procesię kształtowania WPZiB oraz EPBiO

2.1 Struktury odpowiedzialne za realizacje WPZiB oraz EPBiO w Polsce………29
2.2 Strategia Bezpieczenstwa Polskiego jako stanowisko w kwestii WPZiB oraz EPBiO………32
2.3 Zaangazowanie Polski w WPZiB oraz EPBiO w praktyce………36

Rozdzial III
WPZiB oraz EPBiO wobec panstw zrzeszonych we Wspólnocie Niepodleglych Panstw

3.1 Partnerstwo strategiczne z Federacja Rosyjska………48
3.2 Kraje Azji Srodkowej………53
3...

Czytaj więcej

Ochrona praw czlowieka w systemie Rady Europy.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Kształtowanie się koncepcji praw czlowieka.

1.1 Tlo historyczne ………. 6
1.2 Pojecie praw czlowieka ………. 8

Rozdzial II
Fundamentalne dokumenty dotyczace ochrony praw czlowieka.

2.1 System uniwersalny ………. 13
2.1.1 Karta Narodów Zjednoczonych ………. 14
2.1.2 Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ………. 16
2.1.3 Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka ………. 17
2.2 System regionalny ………. 19
2.2.1 Konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci ………. 22
2.2.2 Europejska Karta Spoleczna ………. 24

Rozdzial III
Prawa podlegajace ochronie w ramach Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka.

3...

Czytaj więcej

Implementacja Dyrektywy uslugowej – ustawa o swiadczeniu uslug.Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Wolnosc gospodarcza

1.1 Znaczenie wolnosci gospodarczej……….. 13
1.2 Wolnosc gospodarcza w Polsce……….. 17
1.3 Polska w porównaniach miedzynarodowych……….. 20
1.4 Koncesje i zezwolenia……….. 23
1.5 Działalność regulowana ………..25
1.5.1. Zawody regulowane ………..27

Rozdzial 2.
Wolnosc gospodarcza w Polsce na tle innych krajów

2.1 Wolnosc gospodarcza w prawie wspólnotowym i polityka unii europejskiej w dziedzinie przedsiebiorczosci……….. 42
2.2 Indeks wolnosci gospodarczej (iwg)……….. 44
2.2.1. Stopien (indeks) regulacji (ir)……….. 46

Rozdzial 3.
Dyrektywa 2006/123/WE o uslugach na rynku wewnetrznym

3.1 Cele dyrektywy……….. 51
3.2 Zakres podmiotowy dyrektywy……….. 53
3...

Czytaj więcej

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej.

1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6
1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10
1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17
1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006, a priorytety Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013 – analiza porównawcza ……… 20

Rozdzial II
System zarządzania programami wspólfinansowanymi z funduszy strukturalnych.

2.1. Instytucje zarzadzajace instrumentami finansowymi w Polsce……… 26
2.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich