Kategoria Unia Europejska Fundusze Unijne

Spoleczna swiadomosc Polaków po przystapieniu Polski do UE na przykładzie mieszkańców powiatu xyz

Wstęp


Rozdzial I.
Geneza, struktura i cele unii europejskiej

1.1. Narodziny Unii Europejskiej……….7
1.2. Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji………. 15
1.3. Instytucje Unii Europejskiej………. 21
1.3.1. Przeslanki systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej………. 21
1.3.2. Wazniejsze instytucje systemu………. 22
1.3.2.1. Rada Europejska………. 23
1.3.2.2. Rada Unii Europejskiej………. 23
1.3.2.3. Parlament Europejski………. 25
1.3.2.4. Komisja Europejska………. 26
1.3.2.5. Europejski Trybunal Sprawiedliwosci………. 27
1.3.2.6. Trybunal Obrachunkowy………. 28
1.4. Tozsamosc europejska………. 29


Rozdzial II.
Proces integracji Polski z UE.

2.1...

Czytaj więcej

Środki unijne w realizacji strategii miasta i gminy Lapy


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka gminy

1.1. Historia gminy………5

1.2. Polozenie geograficzne ………10
1.3. Polozenie demograficzne………17
1.4. Struktura organizacyjna gminy………25

Rozdzial II
Sytuacja gospodarcza gminy

2.1.Infrastruktura spoleczna………31
2.2 Infrastruktura techniczna………40
2.3.Produkcja rolna………46
2.4.Podmioty gospodarcze………51
2.5.Walory przyrodnicze………54


Rozdzial III
Perspektywy rozwojowe

3.1.Kierunki rozwoju………59
3.2. Środki unijne w realizacji strategii miasta i gminy Lapy………63


Zakończenie………67
Bibliografia………69
Spis wykresów………70
Wykaz stron internetowych………71
Spis rysunków ………71
Spis tabel………72

 
Czytaj więcej

Swoboda przeplywu osób (zatrudnienia) w Unii Europejskiej.Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy prawne

Rozdzial II.
Zakres podmiotowy

Rozdzial III.
Zakres przedmiotowy

1. Prawo wyjazdu
2. Prawo wjazdu
3. Prawo pobytu
4. Prawo do równego traktowania w zakresię zatrudnienia
5. Prawo do równego traktowania w zakresię swiadczen socjalnych
6. Prawo do ksztalcenia
7. Prawo pozostania po zakonczeniu zatrudnienia


Rozdzial IV.
Wyłączenie i ograniczenia dotyczace swobody przeplywu osób

1. Zagadnienia ogólne
2. Porzadek publiczny i bezpieczenstwo publiczne
3. Zdrowie publiczne
4. Gwarancja proceduralne


Zakończenie
Bibliografia
Literatura
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa

 
Czytaj więcej

Etapy powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Przeslanki powstania unii gospodarczo walutowej

1.1. System z Bretton Woods………. 5
1.2. Plan Wernera ……….6
1.3. Europejski System Walutowy ……….7
1.4. Raport Delorsa ……….8
1.5. Traktat z Maastricht ……….9

Rozdzial 2.
Charakterystyka Unii gospodarczo walutowej

2.1. Cele makroekonomiczne Unii gospodarczo walutowej ……….11
2.2. Pakt o Stabilizacji i Wzroscie Gospodarczym ……….11
2.3. Europejski Bank Centralny ……….12
2.3.1. Projekt EBC w traktacie z Maastricht ……….12
2.3.2. Cele i zadania europejskiego Systemu Banków Centralnych ……….15
2.4. Kryteria konwergencji w UGW ……….16

Rozdzial 3.
Euro jako waluta miedzynarodowa

3.1. Etapy wprowadzania Euro………. 20
3.2...

Czytaj więcej

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej

1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6
2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7
3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10
4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13
5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17


Rozdzial II
Samorzad gminny

1. Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa …………20
2. Zadania i zakres działania gminy …………23
2.1 Zadania wlasne …………24
2.2 Zadania zlecone …………25
3. Organy gminy i ich kompetencje …………26
3.1 Rada gminy …………26
3.2 Wójt(burmistrz prezydent)………… 30
4...

Czytaj więcej

Polska w unii walutowej


Streszczenie……….2

Wstęp……….4

Rozdzial I
Droga Unii Europejskiej do Unii Walutowej.

1. Proces tworzenia Unii Walutowej……….5
2. Europejski system walutowy jako element stworzenia Europejskiego Systemu Walutowego……….6
3. Kryteria konwergencji……….8
4. Czlonkostwo w Unii Walutowej……….11
5. Rola Europejskiego Systemu Walutowego……….14


Rozdzial II
Sytuacja Polski na tle przyszlego czlonkostwa w Unii Walutowej.

1. Powody przystapienia Polski do strefy euro i jego konsekwencje……….18
2. Wejscie Polski do strefy euro i jego przyszlosc……….21
3. Czlonkostwo w Unii Walutowej szansa na poprawe potencjalu konkurencyjnego polskich firm……….26
4...

Czytaj więcej

Euro – nowa waluta UEWstęp


1. Trzy etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej
2. Kryteria zbieznosci
3. Droga Polski do euro
4. Funkcje walut miedzynarodowych
5. Euro – waluta miedzynarodowa
6. Wspólny pieniadz
7. Teoria Mundella. Wyjasnienie teorii Mundella


Wnioski
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Polityka strukturalna Unii Europejskiej


Wstęp ………6

Rozdzial 1.
Geneza, cele i struktura Unii Europejskiej

1.1.Geneza Unii Europejskiej ………9
1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji……… 19
1.3. Instytucje Unii Europejskiej ………23
1.4.Tozsamosc europejska ………28


Rozdzial 2.
Charakterystyka polityki strukturalnej Unii Europejskiej

2.1. Koncepcje polityki strukturalnej Unii Europejskiej ………31
2.2. Geneza wspólnotowej polityki strukturalnej ………33
2.3. Istota polityki strukturalnej ………36
2.4. Zasady polityki strukturalnej ………38
2.5. Cele i instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej ………40
2.6. Koncepcja polityki strukturalnej na lata 2014-2020 ………43
2.7...

Czytaj więcej

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 9

Rozdzial I
Pojecie samorządu lokalnego

1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11
1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12
1.3. Role i zadania gminy ……….14
1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013

2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 ……….24
2.1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ……….25
2.1.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………. 28
2.1.3. Fundusz Spójnosci ……….30
2.2. Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013………. 33
2.2.1...

Czytaj więcej

Rola środków unijnych w funkcjonowaniu małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce


Wstęp……… 2

Rozdzial 1.
Istota przedsiebiorczosci

1. 2. Definicja przedsiębiorstwa i przedsiebiorcy……… 6
1. 3. Kryteria podzialu przedsiebiorstw………13
1. 4. Definicja mikroprzedsiębiorstwa, malego i sredniego przedsiębiorstwa………. 22


Rozdzial 2
Źródła finansowania przedsiebiorstw sektora MSP

2. 1. Rodzaje i źródła finansowania……… 27
2. 2. Finansowanie z udzialem środków unijnych……… 38
2. 3. Zasady udzielania pomocy przez Unie Europejska……… 43
2. 4. Organizacja i struktura pomocy finansowej……… 44


Rozdzial 3.
Wpływ funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej na funkcjonowanie sektora MSP w Polsce

3. 1. Sektor MSP w Polsce ………49
3. 2...

Czytaj więcej

Fundusze unijne a rozwój gminy XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Fundusze z Unii Europejskiej

1.1. Pojecie Unii Europejskiej i jej rozwój………. 4
1.2. Charakterystyka funduszy strukturalnych………. 11
1.3. Programy operacyjne perspektywy finansowej lat 2007-2013………. 20


Rozdzial 2.
Charakterystyka gminy Malczyce

2.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………. 30
2.2. Historia i polozenie geograficzne gminy Malczyce………. 36
2.3. Warunki spoleczno-gospodarcze………. 41
2.4. Rozwój gminy- bariery i szanse………. 47


Rozdzial 3.
Wykorzystanie środków unijnych w gminie Malczyce

3.1. Zadania realizowane przez badana gmine………. 53
3.2. Pozyskiwanie środków unijnych przez gmine Malczyce………. 56
3.3...

Czytaj więcej

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Administracja samorzadowa w Polsce.

1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6
2. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania………. 8
3. Organy stanowiace oraz wykonawcze samorządu ………. 11


Rozdzial II.
Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego.

1. Struktura organizacyjna gminy………. 16
2. Zadania wlasne i zlecone gminy………. 18
3. Gospodarka finansowa gminy………. 21
4. Rodzaje zródel dochodów gminy………. 24


Rozdzial III.
Formy wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007-2013.

1. Fundusze strukturalne………. 25
1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ………. 25
1.2. Fundusz Spójnosci (Kohezji)………. 27
1.3...

Czytaj więcej

Unia europejska – geneza, system organizacyjny, rozwój, wybitni przywódcy


Wstęp………… 3

Rozdzial 1
Sytuacja w Europie po zakonczeniu II Wojny swiatowej.

1.1. Zniszczenia wojenne i powojenny uklad sil………… 5
1.2. Niemcy po traktacie poczdamskim………… 11
1.3. Plan Marshalla………… 19


Rozdzial 2
Poczatki Unii Europejskiej i system funkcjonowania.

2.1. Geneza Unii Europejskiej………… 29
2.2. Zasady i cele funkcjonowania………… 34
2.3. Instytucje Unii Europejskiej………… 42


Rozdzial 3.
Idee organizacyjne Europy – Wybitni przywódcy.

3.1. Koncepcje integracji europejskiej ………… 50
3.2. Wybitni przywódcy – ojcowie Europy………… 56
3.3. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej………… 68


Rozdzial 4.
Proces integracji Polski z Unia Europejska

4.1...

Czytaj więcej

Wpływ dotacji unijnych na rozwój gminy XYZ.


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Gmina zabrodzie na tle powiatu i województwa………. 4

Rozdzial 2.
Infrastruktura techniczna

2.1 Gospodarka wodna ……….16
2.2 Gospodarka sciekowa ……….19
2.3 Komunikacja ……….21
2.4 Pozostala infrastruktura ……….23
2.4.1 Zaopatrzenie w gaz ……….23
2.4.2 Zaopatrzenie w cieplo………. 23
2.4.3 Elektroenergetyka ……….23
2.4.4 Telekomunikacja i lacznosc………. 24

Rozdzial 3.
Dotacje

3.1 PROW ……….25
3.2 POKL ……….31
3.3 Pozostale………. 34

Rozdzial 4.
Spoleczenstwo

4.1 Demografia………. 36
4.2 Rynek pracy……….39
4.3 Warunki zycia ludnosci………. 40
4.4 Rolnictwo ……….44

Podsumowanie………. 46
Bibliografia ……….47
Spis tabel………. 48
Spis rysunków ……….49
Spis zalaczników………. 50

 
Czytaj więcej

Polityka informacyjna Unii Europejskiej dotyczaca Traktatu Lizbonskiego realizowana na terytorium Polski


Wstęp ………… 9

Rozdzial 1
Polityka informacyjna UE

1.1 Pojecie polityki informacyjnej UE ………… 12
1.2 Ewolucja polityki informacyjnej na przestrzeni rozwoju integracji europejskiej ………… 16
1.2.1 Etapy rozwoju unijnej polityki informacyjnej ………… 16
1.2.2 Nowa strategia audiowizualna ………… 21
1.3 Regulacje prawne i pozaprawne ………… 22
1.3.1 Podstawy prawne ………… 22
1.3.2 Prawo dostepu do informacji ………… 25
1.4 Odbiorcy polityki informacyjnej UE ………… 27


Rozdzial 2
Polityka informacyjna UE dot. Traktatu Lizbonskiego

2.1 Traktat Lizbonski i jego idea zjednoczonej Europy ………… 33
2.2 Koordynacja polityki informacyjnej UE ………… 36
2.2.1 Działalność wydawnicza ………… 38
2.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich