Wspólczesne przemiany kultury na przykładzie wsi XXX.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Zagadnienia kultury i jej rozwój na terenie mazowsza………7

1. Kultura ludowa i przemiany kultury………7
2. Kształtowanie się kultury ludowej mazowsza do 1945 roku………11
3. Przemiany kultury wsi mazowieckiej wedlug andrzeja stawarza………19
4. Glówne uwarunkowania i przejawy przemian kultury wsi XXX………21


Rozdzial II.
Przemiany kultury ludowej i ich wpływ na spolecznosc wsi
mazowieckiej………33

1. Uczestnictwo w kulturze a wiek i wykształcenie uczestnika………33
2. Dziedzictwo kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie………40
3. Glówne instytucje uczestnictwa w kulturze i ich funkcje………44
4. Wspólczesne przejawy kultury ludowej we wsi mazowieckiej………48


Rozdzial III.
Zderzenie kultury ludowej z kultura masowa………53

1. Bezpośrednie i poSrednie kontakty z ludzmi spoza ukladu lokalnego………53
2. Rola środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa)………55
3. Realizacja indywidualnego typu aktywnosci – dazenie ku centrum kulturotwórczemu………
57
4. Wpływ kultury masowej na kulture wsi………59


Rozdzial IV.
Miejsce kultury ludowej w nowych warunkach cywilizacyjnych………62

1. Zmierzch tradycyjnej kultury ludowej………62
2. Nowe wartosci kultury wiejskiej………65
3. Postawy mieszkańców wsi mazowieckiej wobec kultury wspólczesnej………68
4. Rodzaj i charakter przemian na terenie wsi XXX………71


Zakończenie.
Miedzy tradycyjnym a nowoczesnym modelem kultury wsi XXX………78


Bibliografia………81
Aneksy………84

1. Kwestionariusz wywiadu………85
2. Formularz ankiety………89
3. Spis tabel 92

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich