Tematy Wychowanie fizyczne

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Przedmiot badan w literaturze

1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5
1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14
1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16
1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17
1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20
1.6. Fair play naczelna zasada olimpizmu ……….21

Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przeslanki teoretyczne i cel badan, hipotezy ……….26
2.2. Metody badan ……….27
2.3. Material i charakterystyka badanych ……….28

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan

3.1. Stosunek badanych do olimpizmu jako nosnika wartosci ……….30
3.2. Stosunek badanych do poszczególnych komponentów postaw fair play ……….41
3.3. Stosunek uczniów do igrzysk olimpijskich ……….68

Rozdzial 4.
Dyskusja. Podsumowanie i wnioski ……….79
Literatura………. 84
Zalaczniki………. 85

 
Czytaj więcej

Porównanie podstawowej umiejetnosci samoobrony studentów realizujacych ten sam program.


Wstęp……..3

Czesc teoretyczna
1. Geneza sztuk walki ……..4
2. Zagrozenie obywateli w Polsce…….. 6
3. Ustalenia terminologiczne…….. 10

Czesc empiryczna

1. Metodologia badan wlasnych…….. 12
1.1.Zalozenia…….. 12
1.2. Cel badan ……..12
1.3. Hipotezy ……..13
2. Metody badawcze
2.1.Metoda oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony…….. 14
2.2. Metoda oceny wysilku fizycznego podczas realizacji testu podstawowej umiejetnosci samoobrony ……..16
2.3. Metoda komparatystyczna (porównanie wyników grup)…….. 16
2.4.Metoda analizy statystycznej…….. 16
3. Material badawczy…….. 18

4. Wyniki ……..19
4.1. Porównanie oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony obu grup…….. 19
4.2. Porównanie wyników kobiet ……..24
4.3. Porównanie wyników mezczyzn ……..25
4.4. Charakterystyka wysilku fizycznego podczas realizacji testu…….. 27
5. Dyskusja ……..29
6. Wnioski ……..33

Streszczenie…….. 34
Literatura…….. 35
Zalaczniki…….. 36


 
Czytaj więcej

Doping w sporcie w świetle prawa.


Wstęp……… 3
Cel pracy i uzasadnienie wyboru tematu
Metody i techniki badawcze……… 5

Rozdzial I.
Geneza dopingu

1.1. Definicja Dopingu……… 6
1.2. Historia Stosowania Dopingu w Sporcie……… 8

Rozdzial II.
Antydopingowe Przepisy Prawne

2.1. Miedzynarodowa Konwencja o Zwalczanie dopingu w sporcie UNESCO……… 14
2.2. Podstawy Prawne Walki z Dopingiem w Polsce……… 18

Rozdzial III.
Analiza systemu antydopingowego w Polsce

3.1. Działalność antydopingowej Rady Europy ………20
3.2. Działalność Swiatowej Agencji antydopingowej WADA……… 22
3.3. Kontrolne badania antydopingowe……… 28
3.4. Programy Antydopingowe WADA ………33
3.5. Agencja antydopingowa USADA ………36

Rozdzial IV.
Aktualne zagrozenia dopingiem, nowe substancje i metody uznane za dopingowe………

4.1. Doping krwia ………39
4.2. Erytropoetyna (EPO)……… 40
4.3. Hormon wzrostu……… 41
4.4. Doping genowy ………42

Zakończenie……… 44
Bibliografia ………45
Spis rysunków ………48
Spis tabel ………48
Streszczenie pracy magisterskiej……… 48

 
Czytaj więcej

Ocena wolnoczasowej aktywnosci ruchowej uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego w XXX.


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Charakterystyka aktywnosci ruchowej…………6

1.1. Definicja i znaczenie aktywnosci ruchowej
1.2. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej
1.3. Optymalny poziom aktywnosci ruchowej

Rozdzial II.
Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie…………16

2.1. Aktywnosc ruchowa jako czynnik zdrowia
2.2. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad krazenia
2.3. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad oddechowy
2.4. Wpływ wzmozonej aktywnosci ruchowej na profilaktyke chorób cywilizacyjnych

Rozdzial III.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych…………27

3.1. Przedmiot oraz cel badan
3.2. Metoda i material badan
3.3. Hipotezy i pytania badawcze

Rozdzial IV.
Analiza i omówienie wyników badan wlasnych …………39

4.1. Analiza aktywnosci ruchowej badanej młodzieży
4.2. Omówienie wyników badan
4.3. Dyskusja

Podsumowanie i wnioski …………43

Bibliografia
Wykaz rysunków
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
Aneks

 
Czytaj więcej

Pilka reczna


Wstęp………….2

1. Teoretyczne podstawy pracy.
1.1. Ogólna charakterystyka gry w pilke reczna………….3
1.2. Pojecia: technika i taktyka w pilce recznej………….5
1.3. Funkcje pilki recznej………….9

2. Historia pilki recznej w Polsce.

3. Etapy szkolenia w pilce recznej………….13

4. Zabawy i gry przygotowujace do gry………….34

5. Przykladowe konspekty lekcyjne z zastosowaniem zabaw i gier przygotowujace do gry w pilke reczna………….36

6. Uwagi koncowe………….43

7. Pismiennictwo………….45

 
Czytaj więcej

Problem spozywania alkoholu przez sportowców w opinii zawodników.


Rozdzial I.
Zjawisko spozywania alkoholu przez sportowców w literaturze przedmiotu.

1. Definicje oraz próby sklasyfikowania alkoholizmu.
2. Spoleczno – ekonomiczne skutki spozywania alkoholu.
3. Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla sportowców.


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

1. Przedmiot i cel badan.
2. Problemy badawcze.
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
4. Organizacja i przebieg badan.
5. Charakterystyka badanej zbiorowosci.


Rozdzial III.
Problem spozywania alkoholu przez sportowców w badaniach wlasnych

1. Czynniki wpływajace na spozywanie alkoholu przez sportowców.
2. Nadmierne spozycie alkoholu zagrozeniem dla rozwoju fizycznego, intelektualnego i zawodowego.


Rozdzial IV.
Problem spozywania alkoholu przez sportowców – prezentacja wyników badan.

1. Plec i wiek respondentów.
2. Wyniki w nauce.
3. Poziom wyksztalcenia rodziców oraz status i strukture rodziny respondentów.
4. Miejsca zamieszkania.
5. Spozywanie alkoholu przez sportowców w ich opinii.
6. Czynniki wpływajace na spozywanie alkoholu.
7. Obecnosc alkoholu w życiu młodych sportowców.
8.Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla rozwoju fizycznego, intelektualnego i zawodowego.


Zakończenie
Bibliografia
Zalaczniki

 
Czytaj więcej

Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.


Wstęp

Rozdzial I
Metodologiczne podstawy pracy

1. Cel pracy i pytania badawcze
2. Material i metody badawcze

Rozdzial II
Analiza systemu szkolenia pilkarskiego w Polsce

1. Warunki i sciezki rozowju sportowego pilkarzy noznych
2. Organizacyjne i merytoryczne aspekty systemu szkolenia

Rozdzial III
Opis szkolenia dzieci i młodzieży na przykładzie szkólki

1. Analiza systemu naboru selekcji i szkolenia dzieci i młodzieży do pilki noznej w Austrii
2. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Organizacja rekreacyjnych zawodów sportowych na przykładzie kolarstwa.


Wstęp………. 2

Rozdzial 1.
Zalozenia metodologiczne wlasnych badan

1.1.Przedmiot i cel badan………. 4
1.2.Problemy i hipotezy badawcze ……….5
1.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 8
1.4. Charakterystyka grupy badawczej ……….11

Rozdzial 2.
Problematyka rekreacji w świetle literatury

2.1. Ogólne pojecie rekreacji………. 14
2.2. Wybrane zagadnienia zwiazane z rekreacja ruchowa………. 18
2.3. Rodzaje i charakterystyka imprez rekreacyjnych ……….20
2.4. Historia kolarstwa w Polsce ……….23
2.5. Budowa roweru………. 25
2.6. Podzial kolarstwa na dyscypliny i konkurencje………. 28

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Opinie na temat powodów podjecia jazdy na rowerze przez uczestników maratonu kolarskiego ……….34
3.2. Preferencje uczestników odnosnie udzialu w imprezach kolarskich………. 38

Podsumowanie i wnioski ……….50

Bibliografia ……….54
Spis tabel, wykresów, rysunków………. 56
Zalaczniki ……….58

 
Czytaj więcej

Rekreacja ruchowa na terenie gminy XYZ.


Wstęp……… 2

Rozdzial 1
Problematyka badan w świetle literatury

1. Pojecie rekreacji ruchowej……… 4
2. Formy rekreacji ruchowej ………5
3. Formy rekreacji w ofercie gminy ………10
4. Zaangazowanie mieszkańców w rekreacje ruchowa ………14

Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy pracy

1. Przedmiot i cel badan ………17
2. Problemy i hipotezy badawcze……… 18
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 20
4. Charakterystyka terenu badan……… 23
5. Charakterystyka grupy badawczej……… 27

Rozdzial 3
Analiza wyników badan wlasnych

1. Czestotliwosc oraz formy rekreacji ruchowej wśród uczniów szkól ponadpodstawowych gminy XYZ……… 29
2. Przyczyny podjecia aktywnosci fizycznej oraz jej wpływ na uczniów szkól ponadpodstawowych gminy XYZ ………33

Wnioski ………41
Bibliografia ………44
Spis tabel i wykresów ………46
Aneks……… 47

 
Czytaj więcej

Struktura klasowo – stanowa studentów a BMI.


Wstęp………3

Rozdzial I
Przeglad teorii zróznicowania społecznego

1. Teoria klas i stanów………4
2. Teoria warstw………16


Rozdzial II
Teoria Stosowana W Obrebie Antropologii

1. Wskaznik BMI – pokrewne pojecia………20
2. Socjologia medycyny w Polsce………39
3. Zróznicowanie społeczne a zdrowie………40
4. Poziom wyksztalcenia a zdrowie. Wykształcenie jako wyznacznik szans zyciowych………41
5. Otylosc jako efekt zlego odzywiania………42
6. Czynniki determinujace zdrowy styl zycia………43
7. Zalozenia badania Warszawskiego jako przyklad korelatu zdrowia i ubóstwa………45


Rozdzial III
Metodologiczne i materialowe podstawy pracy.

1. Pytania problemowe………47
2. Hipotezy badawcze………48
3. Operacjonalizacja zmienne i wskazniki………50
4. Metody badawcze………51
5. Techniki badawcze………52
6. Narzedzia badawcze………53
7. Dobór próby. Charakterystyka przebiegu badan………54


Rozdzial IV
Struktura klasowo – stanowa studentów s BMI – opracowanie wyników badan

1. Wskaznik masy ciala (BMI) a plec badanych………62
2. Wskaznik masy ciala (BMI) a wiek badanych………64
3. Wskaznik masy ciala (BMI) a przynaleznosc klasowo-stanowa………66


Zakończenie………69
Bibliografia………71
Tabele i wykresy………74
Ryciny………75

 
Czytaj więcej