Kategoria Wychowanie fizyczne

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Przedmiot badan w literaturze

1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5
1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14
1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16
1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17
1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20
1.6. Fair play naczelna zasada olimpizmu ……….21

Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przeslanki teoretyczne i cel badan, hipotezy ……….26
2.2. Metody badan ……….27
2.3. Material i charakterystyka badanych ……….28

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan

3.1. Stosunek badanych do olimpizmu jako nosnika wartosci ……….30
...

Czytaj więcej

Porównanie podstawowej umiejetnosci samoobrony studentów realizujacych ten sam program.


Wstęp……..3

Czesc teoretyczna
1. Geneza sztuk walki ……..4
2. Zagrozenie obywateli w Polsce…….. 6
3. Ustalenia terminologiczne…….. 10

Czesc empiryczna

1. Metodologia badan wlasnych…….. 12
1.1.Zalozenia…….. 12
1.2. Cel badan ……..12
1.3. Hipotezy ……..13
2. Metody badawcze
2.1.Metoda oceny podstawowej umiejetnosci samoobrony…….. 14
2.2. Metoda oceny wysilku fizycznego podczas realizacji testu podstawowej umiejetnosci samoobrony ……..16
2.3. Metoda komparatystyczna (porównanie wyników grup)…….. 16
2.4.Metoda analizy statystycznej…….. 16
3. Material badawczy…….. 18

4. Wyniki ……..19
4.1...

Czytaj więcej

Doping w sporcie w świetle prawa.


Wstęp……… 3
Cel pracy i uzasadnienie wyboru tematu
Metody i techniki badawcze……… 5

Rozdzial I.
Geneza dopingu

1.1. Definicja Dopingu……… 6
1.2. Historia Stosowania Dopingu w Sporcie……… 8

Rozdzial II.
Antydopingowe Przepisy Prawne

2.1. Miedzynarodowa Konwencja o Zwalczanie dopingu w sporcie UNESCO……… 14
2.2. Podstawy Prawne Walki z Dopingiem w Polsce……… 18

Rozdzial III.
Analiza systemu antydopingowego w Polsce

3.1. Działalność antydopingowej Rady Europy ………20
3.2. Działalność Swiatowej Agencji antydopingowej WADA……… 22
3.3. Kontrolne badania antydopingowe……… 28
3.4. Programy Antydopingowe WADA ………33
3.5...

Czytaj więcej

Ocena wolnoczasowej aktywnosci ruchowej uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego w XXX.


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Charakterystyka aktywnosci ruchowej…………6

1.1. Definicja i znaczenie aktywnosci ruchowej
1.2. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej
1.3. Optymalny poziom aktywnosci ruchowej

Rozdzial II.
Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie…………16

2.1. Aktywnosc ruchowa jako czynnik zdrowia
2.2. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad krazenia
2.3. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad oddechowy
2.4. Wpływ wzmozonej aktywnosci ruchowej na profilaktyke chorób cywilizacyjnych

Rozdzial III.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych…………27

3.1. Przedmiot oraz cel badan
3.2. Metoda i material badan
3.3. Hipotezy i pytania badawcze

Rozdzial I...

Czytaj więcej

Pilka reczna


Wstęp………….2

1. Teoretyczne podstawy pracy.
1.1. Ogólna charakterystyka gry w pilke reczna………….3
1.2. Pojecia: technika i taktyka w pilce recznej………….5
1.3. Funkcje pilki recznej………….9

2. Historia pilki recznej w Polsce.

3. Etapy szkolenia w pilce recznej………….13

4. Zabawy i gry przygotowujace do gry………….34

5. Przykladowe konspekty lekcyjne z zastosowaniem zabaw i gier przygotowujace do gry w pilke reczna………….36

6. Uwagi koncowe………….43

7. Pismiennictwo………….45

 
Czytaj więcej

Problem spozywania alkoholu przez sportowców w opinii zawodników.


Rozdzial I.
Zjawisko spozywania alkoholu przez sportowców w literaturze przedmiotu.

1. Definicje oraz próby sklasyfikowania alkoholizmu.
2. Spoleczno – ekonomiczne skutki spozywania alkoholu.
3. Spozywanie alkoholu zagrozeniem dla sportowców.


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

1. Przedmiot i cel badan.
2. Problemy badawcze.
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
4. Organizacja i przebieg badan.
5...

Czytaj więcej

Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.


Wstęp

Rozdzial I
Metodologiczne podstawy pracy

1. Cel pracy i pytania badawcze
2. Material i metody badawcze

Rozdzial II
Analiza systemu szkolenia pilkarskiego w Polsce

1. Warunki i sciezki rozowju sportowego pilkarzy noznych
2. Organizacyjne i merytoryczne aspekty systemu szkolenia

Rozdzial III
Opis szkolenia dzieci i młodzieży na przykładzie szkólki

1. Analiza systemu naboru selekcji i szkolenia dzieci i młodzieży do pilki noznej w Austrii
2. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Organizacja rekreacyjnych zawodów sportowych na przykładzie kolarstwa.


Wstęp………. 2

Rozdzial 1.
Zalozenia metodologiczne wlasnych badan

1.1.Przedmiot i cel badan………. 4
1.2.Problemy i hipotezy badawcze ……….5
1.3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 8
1.4. Charakterystyka grupy badawczej ……….11

Rozdzial 2.
Problematyka rekreacji w świetle literatury

2.1. Ogólne pojecie rekreacji………. 14
2.2. Wybrane zagadnienia zwiazane z rekreacja ruchowa………. 18
2.3. Rodzaje i charakterystyka imprez rekreacyjnych ……….20
2.4. Historia kolarstwa w Polsce ……….23
2.5. Budowa roweru………. 25
2.6. Podzial kolarstwa na dyscypliny i konkurencje………. 28

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Rekreacja ruchowa na terenie gminy XYZ.


Wstęp……… 2

Rozdzial 1
Problematyka badan w świetle literatury

1. Pojecie rekreacji ruchowej……… 4
2. Formy rekreacji ruchowej ………5
3. Formy rekreacji w ofercie gminy ………10
4. Zaangazowanie mieszkańców w rekreacje ruchowa ………14

Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy pracy

1. Przedmiot i cel badan ………17
2. Problemy i hipotezy badawcze……… 18
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 20
4. Charakterystyka terenu badan……… 23
5. Charakterystyka grupy badawczej……… 27

Rozdzial 3
Analiza wyników badan wlasnych

1. Czestotliwosc oraz formy rekreacji ruchowej wśród uczniów szkól ponadpodstawowych gminy XYZ……… 29
2...

Czytaj więcej

Struktura klasowo – stanowa studentów a BMI.


Wstęp………3

Rozdzial I
Przeglad teorii zróznicowania społecznego

1. Teoria klas i stanów………4
2. Teoria warstw………16


Rozdzial II
Teoria Stosowana W Obrebie Antropologii

1. Wskaznik BMI – pokrewne pojecia………20
2. Socjologia medycyny w Polsce………39
3. Zróznicowanie społeczne a zdrowie………40
4. Poziom wyksztalcenia a zdrowie. Wykształcenie jako wyznacznik szans zyciowych………41
5. Otylosc jako efekt zlego odzywiania………42
6. Czynniki determinujace zdrowy styl zycia………43
7. Zalozenia badania Warszawskiego jako przyklad korelatu zdrowia i ubóstwa………45


Rozdzial III
Metodologiczne i materialowe podstawy pracy.

1. Pytania problemowe………47
2...

Czytaj więcej

Realizacja podstawy programowej z zakresu gimnastyki w szkole podstawowej nr X w XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1.1 Przedmiot i cel badan
1.2 Problemy i hipotezy badawcze
1.3 Pytania badawcze
1.4 Metody i organizacja badan
1.5 Opis srodowiska badawczego


Rozdzial II.
Tematyka pracy w świetle literatury

2.1. Historyczny zarys gimnastyki
2.2. Rodzaje gimnastyki
2.3. Zadania gimnastyki w szkolach
2.4. Rola nauczyciela w wychowaniu fizycznym dziecka
2.5. Zalozenia podstawy programowej dotyczace gimnastyki


Rozdzial III.
Analiza materialu badawczego

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Akty prawne
Spis rysunków
Spis tabel
Zalacznik-ankieta

 
Czytaj więcej

Aktywnosc fizyczna i zdolnosci wytrzymalosciowe uczniów wybranych szkól ponadgimnazjalnych w XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Tematyka pracy w świetle literatury.

1.1. Definicja i istota aktywnosci i sprawnosci fizycznej………. 5
1.2. Procesy rozwojowe organizmu………. 12
1.3. Uwarunkowania sprawnosci fizycznej……….20
1.4. Typy budowy ciala……….29


Rozdzial II.
Czesc metodologiczna badan

2.1. Przedmiot oraz cel badan……….31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 35
2.4. Charakterystyka srodowiska badawczego………. 38


Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Porównanie poziomu rozwoju fizycznego ……….42
3.2. Typy budowy ciala – porównanie……….46
3.3...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.Wstęp

Rozdzial I.
Jakość pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej

1.1. Istota jakosci pracy szkoly w zakresię kultury fizycznej
1.2. Rola nauczyciela wychowania fizycznego
1.3. Uczen w nowym systemie fizycznej edukacji


Rozdzial II.
Cele, pytania badawcze i hipotezy

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Pytania badawcze
2.3. Hipotezy badawcze


Rozdzial III.
Material badawczy i metody badawcze

3.1. Teren badan oraz opis srodowiska badawczego
3.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.3. Organizacja i przebieg badan


Rozdzial IV.
Wyniki i analiza materialu badawczego

4.1. Rola szkoly w zakresię kultury fizycznej
4.2...

Czytaj więcej

Ogólna ocena rozwoju fizycznego dziewcząt w wieku 16-17 lat z Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoly Zawodowej w XYZ.

Wstęp………..4

Cel pracy………..6

Rozdzial 1.
Sprawnosc i rozwój fizyczny w świetle literatury

1.1.Badania w literaturze………..7
1.2. Charakterystyka fizycznego rozwoju………..11
1.3. Charakterystyka ogólnej sprawnosci motorycznej………..15
1.4. Charakterystyka wieku dorastania i motorycznego rozwoju………..19


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1.Problematyka i hipoteza badawcza………..20
2.2.Metody, techniki i narzedzia badawcze………..21
2.3.Organizacja i przebieg badan………..30


Rozdzial 3.
Wyniki i ich omówienie

3.1.Poziom rozwoju fizycznego badanych dziewcząt………..31
3.2.Poziom rozwoju sprawnosci motorycznej badanych dziewcząt………..34


Podsumowanie i w...

Czytaj więcej

Ocena efektów treningu zdrowotnego wśród studentów wychowania fizycznego.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka treningu sportowego

1.1. Istota i pojecie treningu……….4
1.2. Rodzaje treningu……….7
1.3. Środki treningowe……….14
1.4. Wpływ treningu na wydolnosc fizyczna i miesniowa……….19
1.5. Metody treningowe……….24

Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan……….32
2.2. Pytania badawcze……….33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….34
2.4. Charakteryzacja grupy badawczej, organizacja i przebieg badan……….37

Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych……….39

Wnioski………. 51
Bibliografia………. 53
Spis schematów, tabel, wykresów………. 55
Aneks………. 57

 
Czytaj więcej

Aktywne spedzanie wolnego czasu na przykładzie uczestnictwa w amatorskiej lidze siatkówki.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Czas wolny, sposoby jego spedzania

1.1.Definicja czasu wolnego………..5
1.2. Sposoby spedzania wolnego czasu………..6
1.3. Aktywnosc i sprawnosc fizyczna………..10


Rozdzial II.
Szczecinska Amatorska Liga Pilki Siatkowej

2.1. Siatkówka, przepisy, zasady gry………..14
2.2. SALPS -poczatki………..18
2.3. Uczestnicy SALPS jako grupa spoleczna………..35


Rozdzial III.
Badania posród zawodników SALPS

3.1.Prezentacja kwestionariusza ………..41
3.2.Przedstawienie i analiza wyników badan………..42
3.3. Wnioski………..48


Zakończenie ………..51
Spis rysunków ………..54
Spis tabel ………..55
Spis wykresów ………..56
Zalaczniki ………..57
Bibliografia ………..58

Czytaj więcej

Najczesciej spotykane trudnosci w pracy nauczyciela wychowania fizycznego sposoby ich rozwiazywania


Wstęp……….9

Rozdzial 1.
Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny

1.1 Cele i zadania wychowania fizycznego……….11
1.2 Funkcje wychowania fizycznego, wpływ ruchu na organizm……….15
1.3 Organizacja i zalozenie podstawy programowej……….20


Rozdzial 2.
Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji przedmiotu.

2.1 Pozadane cechy osobowosci nauczyciela wychowania fizycznego……….27
2.2 Wymagane kompetencje nauczyciela, ich wpływ na jakosc zajęć lekcyjnych.32
2.3 Postrzeganie nauczyciela w literaturze przedmiotu……….37


Rozdzial 3.
Metodologiczne zalozenia badan.

3.1 Cel badan.43
3.2 Charakterystyka materialu badawczego i srodowiska……….44

Czytaj więcej

Wychowanie fizyczne jako proces promocji zdrowia w szkolach podstawowych


Wstęp…………3

Rozdzial I
Promocja zdrowia w literaturze przedmiotu.

1.1. Zdrowie i czynniki je warunkujace…………5
1.2. Zdrowy styl zycia, profilaktyka i determinanty…………8
1.3. Promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna…………11


Rozdzial II
Rozwój dzieci w literaturze przedmiotu.

2.1. Definicje rozwoju…………13
2.2. Rozwój fizyczny ze szczególnym uwzglednieniem dzieci w wieku wczesnoszkolnym…………19
2.3. Wychowanie fizyczne jako element promocji zdrowia oraz prawidlowego rozwoju dziecka …………23


Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cele badan pedagogicznych…………26
3.2. Problemy badawcze …………27
3.3. Metody i narzedzia badawcze…………28
3...

Czytaj więcej

Psychologia sportu stosowana przez sedziów koszykówki w pracy zawodowej


Wstęp………… 4

Rozdzial I.
Teoretyczne ujecie psychologii sportu w aspekcie sedziego koszykówki

1.1 Definicja oraz zadania psychologii sportu …………6
1.2 Zagadnienie postaw sedziego wobec psychologii sportu …………8
1.3 Metody z zakresu psychologii sportu stosowane przez sedziów koszykówki …………12
1.4 Odpornosc psychiczna sedziego i możliwości jej praktycznego kształtowania …………18
1.5 Cechy idealnego sedziego …………23
1.6 Psychospołeczne uwarunkowania stronniczosci sedziego sportowego………… 26


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Zakres tematyczny …………30
2.2 Cel pracy i pytania badawcze………… 30
2.3 Metody i techniki badawcze …………31
2...

Czytaj więcej

Rola aktywnosci fizycznej w otylosci – autorski program cwiczen.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Otylosc

1.1. Epidemiologia i definicje ……….4
1.2. Rozpoznanie i klasyfikacje ……….5
1.3. Przyczyny powstawania………. 7
1.4. Konsekwencje………. 8
1.5. Profilaktyka i leczenie ……….10


Rozdzial 2.
Aktywnosc fizyczna

2.1. Skutki bezczynnosci ruchowej………. 14
2.2. Wpływ cwiczen fizycznych na redukcje masy ciala ……….15
2.3. Zasady planowania wysilku fizycznego dla osób otylych ……….16
2.4. Intensywnosc wysilku 17


Rozdzial 3.
Metodyczne podstawy badan

3.1. Charakterystyka grupy badawczej………. 19
3.2. Charakterystyka grupy kontrolnej………. 19
3.3. Charakterystyka przeprowadzenia badania………. 19
3.4...

Czytaj więcej

Analiza urazowosci wśród zawodników rugby dwóch klubów ekstraklasy w Polsce


Wstęp

Rozdzial 1.
Historia gry w rugby i jej charakterystyka

1.1. Historia gry rugby na swiecie ……….13
1.2. Historia gry rugby w polsce ……….15
1.3. Charakterystyka gry w rugby ……….17


Rozdzial 2.
Urazowosc w sporcie

2.1. Definicja urazu ……….21
2.2. Charakterystyka urazu w sporcie ……….23
2.3. Opis wybranych urazów w grze rugby ……….25
2.3.1. Uszkodzenie wiezadel i torebek stawowych ……….26
2.3.2. Skrecenie stawu skokowego………. 28
2.3.3. Zlamanie obojczyka ……….30
2.3.4. Zlamanie nosa ……….31
2.3.5. Urazy zeber ……….32
2.3.6. Uszkodzenie lakotek ……….33
2.3.7. Uszkodzenia miesni………. 34


Rozdzial 3.
Cel i zalozenia pracy

3.1...

Czytaj więcej

Porównanie wybranych cech motorycznych gimnazjalistów uczeszczajacych do klas o profilu sportowym i ich rówiesników.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Motorycznosc czlowieka.

1. Definicje i podzial wlasciwosci motorycznosci………..6
2. Zdolnosci motoryczne – ogólna klasyfikacja i charakterystyka………..9
3. Sprawnosc fizyczna i motoryczna jako efektywne wlasciwosci motorycznosci ………..13
4. Charakterystyka zdolnosci motorycznych mlodziezy………..16


Rozdzial II
Pilka siatkowa, a motorycznosc zawodników.

1. Historia pilki siatkowej w Polsce………..22
2. Funkcje pilki siatkowej………..24
3. Zdolnosci motoryczne, jakie warunkuja efektywnosc gry w pilke siatkowa………..29


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

1. Przedmiot i cel badan………..43
2. Cel oraz przedmiot badan………..44
3...

Czytaj więcej

Aktywnosc fizyczna młodzieży z uszkodzonym sluchem


Wstęp………6

Rozdzial I
Aktywnosc fizyczna i jej znaczenie w procesię kształtowania się młodzieży

1. Podstawowe definicje i pojecia wystepujace w wychowaniu fizycznym………9
2. Znaczenie aktywnosci fizycznej w życiu czlowieka………10


Rozdzial II
Charakterystyka osób z niepelnosprawnoscia sluchowa

1. Znaczenie sluchu………13
2. Definicje i klasyfikacje zaburzen sluchu………14
3. Specyfika rozwoju dzieci z uszkodzonym narzadem sluchu………17
3.1. Rozwój motoryczny………17
3.2. Rozwój mowy………18
3.3. Rozwój psychiczny………21
3.4. Rozwój emocjonalny………21
3.5. Kształtowanie się poczucie wlasnej wartosci………22
4...

Czytaj więcej

Plywanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej.


Streszczenie………….. 5
Wstęp………….. 6

Rozdzial 1
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej dzieci w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci oraz mlodziezy………….. 8
1.2. Rola wychowania fizycznego w rozwoju uczniów ………….. 14
1.3. Plywanie jako forma rekreacji………….. 18
1.4. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym………….. 21


Rozdzial 2
Zalozenia metodologiczne badan

2.1. Cel i przedmiot badan………….. 28
2.2. Problemy badawcze………….. 29
2.3. Metody i techniki badan………….. 31
2.4. Teren i przebieg badan………….. 35


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych.

3.1. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej dzieci w srodowisku wodnym
3.1.1...

Czytaj więcej

Nauczyciel wychowania fizycznego a rozwój fizyczny dzieci i mlodziezy


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne badan w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i młodzieży ………. 5
1.2. Postawy dzieci i młodzieży wobec aktywnosci fizycznej.
1.3. Rola wychowania fizycznego w rozwoju dzieci i młodzieży ………. 22
1.4. Miejsce i rola nauczyciela wychowania fizycznego w wychowaniu mlodego pokolenia ………. 29


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan. Problemy i hipotezy badawcze ………. 40
2.2. Zmienne i wskazniki ………. 44
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 46
2.4. Teren i organizacja badan wlasnych. Charakterystyka badanej grupy ………. 52
2.5...

Czytaj więcej

Zachowania zdrowotne mlodziezy


Wstęp……….3

Rozdzial I
Styl zycia i nawyki zywieniowe, jako integralne komponenty zdrowia

1.1 Zdrowie, modele i wymiary zdrowia – ustalenia terminologiczne………. 5
1.1.1 Holistyczna koncepcja zdrowia ……….8
1.2 Styl zycia, jako determinanta zdrowia ……….10
1.2.1.Czynniki warunkujace styl zycia ……….11
1.3.Zachowania zdrowotne – pojecie, klasyfikacje i typologie………. 16
1.3.1.Zachowania sprzyjajace i zagrazajace zdrowiu ……….20
1.4.Aktywnosc fizyczna, jako element prozdrowotnego stylu zycia…….. 24
1.5 Zywienie a zdrowie w róznych okresach zycia ……….27
1.5.1 Nawyki zywieniowe jako efekt uwarunkowan srodowiskowych………. 27
1.5.2...

Czytaj więcej

Zastosowanie metod stylizacji sylwetki poprzez aktywnosc ruchowa i aparature fizykalna


Wstęp………..3

Rozdzial I
Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie czlowieka

1.1.Historia sportów silowych – kulturystyki……….. 4
1.2. Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia czlowieka 10
1.3. Wytyczne dla aktywnosci fizycznej ………..19
1.4. Znaczenie aktywnosci ruchowej w życiu czlowieka ………..25
1.4. Znaczenie aktywnosci ruchowej w życiu czlowieka ………..25

Rozdzial II
Modelowanie sylwetki za pomoca urzadzen i cwiczen

2.1. Przykladowe urzadzenia kosmetologiczne do modelowania sylwetki ………..30
2.2. Zajecia modelujace sylwetke ………..41
2.2.1. Ovoball i pilaste……….. 41
2.2.2. Fit ball i Shape ………..42
2.2.3...

Czytaj więcej

Aktywnosc rekreacyjno-sportowa wybranej grupy mlodziezyWstęp

Rozdzial I
Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie czlowieka

1.1. Podstawowe pojecia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia czlowieka
1.2.Wytyczne dla aktywnosci fizycznej


Rozdzial II
Sprawnosc fizyczna jako przejaw aktywnosci czlowieka

2.1 Sprawnosc fizyczna – charakterystyka i uwarunkowania jej rozwoju
2.2. Podzial sprawnosci fizycznej
2.2.1. Sprawnosc fizyczna ogólna
2.2.2. Sprawnosc specjalna
2.2.3. Sprawnosc motoryczna
2.2.4. Sprawnosc ruchowa


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel badan
3.2.Material i metody badan
3.3. Diagnoza pozwalajaca nauczycielowi na orientacje w mozliwosciach podopiecznych


...

Czytaj więcej

Tance swingowe we wspólczesnym swiecie


Wstęp ………2

Rozdzial I
Historia tanca……… 5

1.2. Rozwój tanca w XX wieku ………9
1.2. Historia jazzu od ragtime’u do swinga ………11

Rozdzial II
Czym jest swing

2.1. Pojecie swingu………. 17
2.2. Rola i funkcje tanca……… 18

Rozdzial III
Tance swigowe

3.1. Tap Dance………. 20
3.2. Charleston………. 21
3.3. Lindy Hop………. 23
3.4. Authentic Jazz……… 24
3.5. Balboa i Bal-Swin………. 25
3.6. Jitterbug. ………26
3.7.West Coast……… 27
3.8. Boogie-woogie……… 28
3.9. Jive……… 29

Rozdzial III
Popularnosc tancy swingowych w polsce i za granica

3.1. Tance swingowe na swiecie ………32
3.2. Tance swingowe w Polsce……… 34

Zakończenie ………37
Bibliografia ………40
Spis ilustracji...

Czytaj więcej

Porównanie czestosci wystepowania wad postawy uczniów szkoly podstawowej na wsi i w miescie.Wstęp………3

Rozdzial I
Postawa ciala

1.1. Definicja postawy ciala……… 4
1.2. Rozwój postawy ciala w ontogenezie………. 9
1.3. Anatomiczno-fizjologiczne mechanizmy postawy ciala………. 11
1.4. Metody oceny postawy ciala……… 14

Rozdzial II
Wady postawy ciala, ich podzial i przyczyny powstawania

2.1. Charakterystyka wad postawy……… 20
2.2. Przyczyny powstawania wad postawy ciala ………31
2.3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wadom postawy……… 35
2.4. Przykladowe cwiczenia korekcyjne……… 40

Rozdzial III
Cel pracy i pytania badawcze.

3.1. Badana grupa ………45
3.2. Testy przesiewowe ………45

Rozdzial IV
Dyskusja i wnioski

4.1. Omówienie badan……… 48
4.1.1...

Czytaj więcej

Rozwazania nad osobowoscia nauczyciela trenera i próba sprecyzowania idealnego trenera w oparciu o wyniki badan wlasnych.Wstęp………..4

Rozdzial 1
Osobowosc w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja osobowosci………..5
1.2. Teorie osobowosci………..8
1.3. Struktura osobowosci………..20
1.4. Pojecie wlasnego ja.
1.5. Osobowosc i swiat.


Rozdzial 2
Osobowosc trenera/ instruktora jako pochodna osobowosci nauczyciela

2.1.Pojecie osobowosci nauczyciela.
2.2.Osobowosc nauczyciela jako czynnik wpływu wychowawczego.
2.3. Istotne i pozadane cechy nauczyciela idealnego.
2.4. Typy nauczycieli wymieniane w literaturze.
2.5. Trener- nauczyciel i wychowawca.


Rozdzial 3
Metodologia prowadzonych badan

3.1.Przedmiot i cel badan.
3.2.Zakres, organizacja i przebieg badan.
3.3...

Czytaj więcej

Sport forma terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie


Wstęp……….3

Rozdzial I
Sport niepelnosprawnych

1.1. Rys historyczny sportu osób niepelnosprawnych……….5
1.2. Tendencje sportu osób niepelnosprawnych……….10
1.3. Uwarunkowania prawne sportu osób niepelnosprawnych……….13


Rozdzial II
Niepelnosprawnosc intelektualna

2.1. Pojecie niepelnosprawnosci……….17
2.2. Etiologia i patogeneza niepełnosprawności intelektualnej……….19
2.3. Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej……….23
2.4. Wpływ aktywnosci fizycznej i sportu na rozwój chorej osoby……….27


Rozdzial III
Polskie Olimpiady Specjalne

3.1. Historia Olimpiad Specjalnych w Polsce, podstawowe informacje……….33
3.2...

Czytaj więcej

Doping w sporcie w świetle danych epidemiologicznych a konsekwencje zdrowotne wynikajace z jego stosowania.


Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Geneza dopingu

1.1. Definicja dopingu ………..7
1.2. Rodzaje dopingu……….. 9
1.2.a. Doping farmakologiczny……….. 13
1.2.b. Doping fizjologiczny ………..13
1.2.c. Doping genetyczny ………..14
1.3. Konwencja antydopingowa……….. 14
1.4. Cel pracy……….. 15

Rozdzial II
Aktualne dane dotyczace stosowania róznych form dopingu w sporcie……….. 16

Rozdzial III
Skutki stosowania dopingu

3.1. Doping farmakologiczny ………..24
3.2. Doping fizjologiczny ………..31
3.3. Doping genetyczny ………..32

Podsumowanie ………..38
Bibliografia ………..39


 
Czytaj więcej

Uczestnicy rekreacyjnych zajęć kulturystycznych


Wstęp……….. 4

Cel i zakres pracy……….. 5

Rozdzial 1
Historia kulturystyki.

1.1. Geneza kulturystyki……….. 6
1.2. Kulturystyka wspólczesna……….. 8

Rozdzial 2
Charakterystyka cwiczen kulturystycznych.

2.1. Rozgrzewka, Regeneracja i intensywnosc treningu……….. 13
2.2. Stretching – rozciaganie miesni……….. 16
2.3. Trening miesni naramiennych i klatki piersiowej……….. 17
2.4. Trening miesni ramion i brzucha……….. 26
2.5. Trening miesni grzbietu i nóg………..35

Rozdzial 3
Wskazania dietetyczne dla trenujacych kulturystyke

3.1. Zasady dobrej diety dla kulturysty……….. 41
3.2. Suplementacja uzupelniajaca diete………..45

Rozdzial 4
Uprawianie cwiczen silowych...

Czytaj więcej

Zmiany w ukladzie krazenia po wysilku fizycznym u trampkarzy mlodszych.

Wstęp.

Rozdzial I
Fizjologiczne podstawy wysilku fizycznego.

1.1. Wysilek fizyczny w ujęciu literatury.
1.2. Psychospołeczne aspekty rekreacji ruchowej.
1.3. Przystosowanie ukladu krazenia do wysilku fizycznego
1.3.1. Reakcja ukladu krazenia na wysilki dynamiczne.
1.3.2. Reakcja ukladu krazenia na wysilki statyczne.
1.3.3. Wpływ treningów na uklad krazenia.
1.4. Rola działalności ruchowej jako czynnika uspolecznienia oraz integracji społecznej.


Rozdzial II

Cel i metoda badan.
1. Cel pracy.
2. Material badawczy.
3. Metody badawcze.


Rozdzial III
Wyniki badan i ich analiza.

Rozdzial IV
Dyskusja i wnioski.

Zakończenie...

Czytaj więcej

Ocena barier rekreacji fizycznej na przykładzie mlodziezy

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka barier rekreacji fizycznej

1.1 Definicja i zarys historyczny rekreacji fizycznej ………..8
1.2 Funkcje rekreacji fizycznej ………..15
1.3 Bariery rekreacji fizycznej ………..21
1.4 Opis badan uczestnictwa w rekreacji fizycznej ………..29

Rozdzial 2.
Metodologia prowadzonych badan

2.1 Problematyka badawcza i cel pracy ………..41
2.2 Badana zbiorowosc oraz zastosowane metody ………..42
2.3 Przebieg badan ………..43

Rozdzial 3.
Ocena barier rekreacji fizycznej ………..44

Zakończenie ………..52
Bibliografia ………..55
Aneks ………..57
1.Wzór ankiety ………..57
Spis tabel ………..60
Spis wykresów ………..60
Streszczenie ………..61

Czytaj więcej

Wartość kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego

Wstęp………..5

Rozdzial I.
Zagadnienie kultury fizycznej i czasu wolnego w świetle literatury podmiotu

1.1 Pojecie kultury fizycznej……….. 6
1.2 Aktywnosc fizyczna, jako sposób wykorzystania czasu wolnego ………..15
1.3 Czas wolny- pojecia, definicje………… 21
1.4 Wpływ czasu wolnego na aktywnosc fizyczna ………..26


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1 Uzasadnienie wyboru tematu ……….. 32
2.2 Cel i przedmiot badan ………..32
2.3 Problemy i hipotezy badawcze……….. 33
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 35
2.5 Charakterystyka terenu badawczego ………..37


Rozdzial III.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych

3...

Czytaj więcej

Budowa somatyczna i sprawnosc motoryczna uczniów klas sportowych na tle grup porównawczych


Wstęp

Rozdzial I.
Somatycznosc i motorycznosc czlowieka w świetle literatury

1.1 Motorycznosc jako podstawa sfery ruchowej czlowieka
1.2 Badania nad motorycznoscia czlowieka w aspekcie potrzeb wychowania fizycznego
1.3 Sprawnosc motoryczna jako element kontroli i oceny


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cel badan
2.2 Problem badawczy
2.3 Metody oraz narzedzia badawcze
2.4 Charakterystyka próby badawczej oraz terenu badan


Rozdzial III.
Analiza wyników badan

3.1 Zarys historyczny badan rozwoju somatycznego i ogólnej sprawnosci motorycznej młodzieży w Polsce
3...

Czytaj więcej

Aktywnosc fizyczna i jakosc zycia kobiet po mastektomii.

Wstęp

Rozdzial I.
Rozwój naturalny choroby nowotworowej

1.1 Choroba nowotworowa
1.2 Rak piersi
1.2.1 Anatomia piersi
1.2.2 Epidemiologia
2.3. Czynniki ryzyka


Rozdzial II.
Jakość zycia i adaptacja kobiet po mastektomii

2.1 Jakość zycia w medycynie – rozwazania ogólne
2.2 Krytyczne okresy choroby nowotworowej
2.3 Jakość zycia i adaptacja chorej onkologicznie – problemy psychologiczne i emocjonalne
2.3.1 Sposoby radzenia sobie z choroba nowotworowa
2.3.2 Stres zwiazany z rozpoznaniem guza piersi
2.3.3 Lek u pacjentek zakwalifikowanych do mastektomii


Rozdzial III.
Wyniki badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan
3...

Czytaj więcej

Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie


Wstęp ………… 4

Rozdzial 1.
Przeglad literatury w podjetej tematyce badan

1.1. Charakterystyka zapasów w stylu wolnym i klasycznym oraz zapasów kobiet………… 6
1.2. Przygotowanie techniczno-taktyczne zapasników …………12
1.3. Analiza tresci walki sportowej w zapasach…………. 20
1.4. Przebieg i organizacja turnieju zapasniczego im. Wladyslawa Miazia. 1960-2012………… 25


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne pracy

2.1. Uzasadnienie podjetej pracy tematyki, cel pracy oraz pytania badawcze………… 29
2.2. Przedmiot i organizacja badan………… 30
2.3. Metody badan………… 31


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1...

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego pracujacych w szkolach

Wstęp……….3

Rozdzial I.
Wypalenie zawodowe w świetle literatury.

1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego……….5
1.2. Objawy wypalenia zawodowego……….9
1.3. Przebieg procesu wypalania sie……….12
1.4. Praca jako źródłostresu……….16
1.5. Nastepstwa stresu zawodowego……….20
1.6. Zapobieganie pojawianiu się stanu wypalenia zawodowego……….23


Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1. Problem pracy……….25
2.2. Cel pracy……….26
2.3. Hipoteza ogólna……….27
2.4. Pytania badawcze……….27
2.5. Hipoteza szczególowa……….28
2.6. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….29
2.7. Dobór terenu i próby badawczej……….31
2.8. Organizacja i przebieg badan……….33


Rozdzial III.
...

Czytaj więcej

Wpływ masy ciala na aktywnosc fizyczna w wieku gimnazjalnym


Wstęp

Rozdzial I
Rola aktywnosci fizycznej w prawidlowym funkcjonowaniu organizmu

1.1. Aktywnosc fizyczna w świetle literatury przedmiotu
1.2. Formy aktywnosci fizycznej
1.3. Rozwój fizyczny w wieku gimnazjalnym
1.4. Odzywianie i wskaznik BMI a sprawnosc fizyczna młodzieży gimnazjalnej


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Problemy badawcze i hipotezy
2.2. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze
2.3. Testy sprawnosciowe: Test sprawnosci motorycznej L. Denisiuka i Europejski Test Sprawnosci Fizycznej EUROFIT
2.3.1. Test sprawnosci motorycznej L. Denisiuka
2.3.2. Europejski test sprawnosci fizycznej EUROFIT
2.4...

Czytaj więcej

Wpływ szkolnego zespolu sportowego na moralny i spoleczny rozwój jej czlonków.


Wstęp ………… 4

Rozdzial 1
Funkcjonowanie zespolu sportowgo w kontekscie moralno-wychowawczym.

1.1. Istota i rodzaje grupy społecznej ………… 7
1.2. Wpływ grupy społecznej na proces socjalizacji i wychowania ………… 12
1.3. Znaczenie procesu kierowania grupa ………… 17
1.4. Społeczne i wychowawcze walory sportu ………… 22


Rozdzial 2
Pedagogiczne uwarunkowania procesu wychowania fizycznego

2.1. Znaczenie osobowosci nauczyciela w procesię wychowania i ksztalcenia fizycznego ………… 32
2.2. Kompetencje pedagogiczne nauczyciela wychowania fizycznego ………… 34
2.3. Nauczyciel wychowania fizycznego w badaniach empirycznych ………… 40


Rozdzial 3
P...

Czytaj więcej

Warunki realizacji zajęć z wychowania fizycznego w powiecie piaseczynskim


Wstęp………4

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne realizacji zajęć wychowania fizycznego

1.1. Zalozenia programowe wychowania fizycznego……… 6
1.2. Kompetencje współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego……… 12
1.3. Efektywność lekcji wychowania fizycznego ………15
1.4. Innowacyjne formy realizacji programu wychowania fizycznego ………17


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan ………21
2.2. Problemy badawcze ………22
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 23
2.4. Teren i organizacja badan ………25


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Struktura badanych nauczycieli……… 27
3.2...

Czytaj więcej

Znaczenie plywania dla rozwoju fizycznego dzieci i mlodziezy.Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej.

1.1. Historia plywania ……… 7
1.2. Metody nauczania plywania w Polsce……… 12
1.3. Geneza i rozwój plywania sportowego……… 14
1.4. Techniki plywania……… 18


Rozdzial 2.
Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym.

2.1. Rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i mlodziezy……… 21
2.2. Aktywnosc fizyczna dzieci i mlodziezy……… 27
2.3. Znaczenie wychowania fizycznego dla rozwoju dzieci i mlodziezy……… 37
2.4. Aktywnosc fizyczna w srodowisku wodnym……… 44


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……… 48
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……… 50
3.3...

Czytaj więcej

Zumba jako nowoczesna forma rekreacji


Wstęp

Rozdzial I.
Istota tanca

1.1 Historia tanca oraz rola tanca w życiu czlowieka
1.2 Taniec jako forma kształtowania zdrowia.


Rozdzial II.
Omówienie pojęćaerobik i fitness

2.1 Fitness
2.2 Aerobik


Rozdzial III
Zumba jako forma fitness

3.1 Definicja Zumby
3.2 Rodzaje Zumby


Rozdzial IV
Cele i przedmiot badan

Rozdzial V
Metoda badawcza

Rozdzial VI
Wyniki

6.1 Popularnosc Zumby wśród mieszkańców Swidnicy


Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis fotografii
Spis tabel
Spis rycin
Aneks

 
Czytaj więcej

Dodatkowe zajecia ruchowe, a sprawnosc fizyczna młodzieży w wieku gimnazjalnym

Wykaz skrótów ………..3
Wstęp………..4

Rozdzial I.
Szkolne kola i kluby sportowe oraz wspólzawodnictwo sportowe uczniów.

1.1.Szkolne Zwiazki Sportowe………..5
1.2.Gimnazjalne kluby i kola w szkolach oraz miejska infrastruktura sportowa………..14
1.3.Aktywnosc fizyczna………..23
1.4.Rózne formy uczestnictwa w kulturze fizycznej………..26
1.5. Wspólzawodnictwo sportowe uczniów w szkolach gimnazjalnych………..28

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cel i przedmiot badan………..40
2.2. Teren badan i charakterystyka grupy badanej………..40
2.3. Problem badawczy i hipotezy………..40
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..41

Rozdzial III.
Analiza w...

Czytaj więcej

Rola sportu w życiu mlodziezy.

Wstęp……….4

Rozdzial I
Istota zjawiska sportu

1.1 Historia i definicja sportu………. 5
1.2 Kultura fizyczna ……….10
1.3 Cel w sporcie ……….13
1.4 Sport i zdolnosci przystosowawcze i uzyteczne spolecznie………. 15


Rozdzial II
Aktywnosc fizyczna wśród licealistów

2.1 Podstawowe zadania i cele wychowania sportowego mlodziezy………. 16
2.2 Walory wychowania sportowego ……….21
2.3 Jak sport pomaga odreagowac negatywne emocje?………. 26


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Przeglad badan znaczenia sportu w wychowaniu mlodziezy………. 27
3.2 Cel badan ……….29
3.3 Problemy, zmienne i wskazniki………. 30
3.3 Wyniki badan………. 34


Zakończenie………. 40
Bibliogr...

Czytaj więcej

Wykorzystywanie zabaw i gier ruchowych w treningach pilki noznej.


Wstęp.

Rozdzial 1
Przeglad literatury.

1. Zespolowe gry sportowe – pilka nozna.
1.1. Rys historyczny dyscypliny.
1.2. Zmiany w przepisach gry.
2. Miejsce zabaw i gier kopnych w zajeciach dzieci i mlodziezy.
2.1. Gry i zabawy ruchowe w zajeciach dzieci i mlodziezy.
2.2. Metodyka prowadzenia zabaw i gier kopnych.
3. Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w treningu pilki noznej.
3.1. Wartość zabaw i gier z pilka.
3.2. Znaczenie gier i zabaw w treningu.
4. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu pilki noznej.
5.1. Berek w parach.
5.2. Zabawa biezna w „murarza”.
5.3. Zegarowe prowadzenie.
5...

Czytaj więcej

Działalność uczniowskich klubów sportowych w powiecie tomaszowskim.

Wstęp

Rozdzial I
Uczniowskie kluby sportowe w literaturze przedmiotu

1.1.Podstawy prawne działania Uczniowskich Klubów Sportowych
1.2. Tryb postępowania i wymagania zwiazane z zalozeniem Uczniowskiego Klubu Sportowego


Rozdzial II
Rola trenera w zakresię rozwoju dziecka uczestniczacego w zajeciach Uczniowskiego Klubu Sportowego

2.1. Działalność oswiatowo-wychowawcza Uczniowskich Klubów Sportowych
2.2. Formy pracy dydaktycznej trenerów w zakresię kształtowania aktywnosci sportowej uczniów
2.3. Metodyka skutecznej pracy dydaktycznej trenerów sportowych z uczniami uczestniczacymi w zajeciach uczniowskich klubów sportowych


...

Czytaj więcej

Doping we wspólczesnym sporcie.


Wstęp.

Rozdzial I

1. Problem dopingu w sporcie……….. 5
2. Doping w sporcie – historyczny rys……….. 8


Rozdzial II

3. Klasyczne srodki dopingu
– Środki pobudzajace (stymulanty)……….. 30
– Narkotyczne srodki przeciwbólowe ………..30
– Steroidy anaboliczno-androgenne (anaboliki)………..31
– Beta-andrenolityki (beta-blokery)……….. 33
– Środki moczopedne (diuretyki) ………..33
4. Spektakularne sposoby dopingu……….. 35
– Doping krwia ………..35
– Manipulacje farmakologiczne, chemiczne i fizyczne……….. 36
– Doping genowy ………..37
5. Zbadane skutki stosowania dopingu……….. 41
6. Doping w polityce sportowej panstw totalitarnych……….. 46


Rozdzial III

Metodologic...

Czytaj więcej

Formy zajęć typu fitness. Studium na wybranych przypadkach.


Wstęp……….5
Cel i metodologia badan ……….7

Rozdzial 1.
Fitness jako dysyplina sportowa.

1.1 historia fitnessu………. 10
1.1.1 ewa chodakowska jako promotorka fitnessu w Polsce………. 12
1.2. Wazniejsze pojecia dotyczace fitnessu………. 14
1.2.1 glówne zasady treningu………. 15
1.3 fitness a dieta ……….17
1.3.1. Mikroelementy oraz makroelementy……….19
1.3.2. Weglowodany………. 20
1.3.3. Bialko ……….21
1.3.4. Tluszcz ……….21
1.3.5. Woda a zdrowy styl zycia………. 22
1.4. Rodzaje fitness ……….23
1.5. Formy fitnessu kształtujące wydolnosc fizyczna………. 24
1.5.1. Stepper i step jako formy treningu aerobowego………. 26
1.5.2. Aerobik jako forma treningu aerobowego ……….27

Czytaj więcej

Aktywnosc fizyczna wśród gimnazjalistów ze srodowiska miejskiego i wiejskiego.


Wstęp ………. 3

Rozdzial
Aktywnosc fizyczna ucznia w czasię wolnym.

1.1. Aktywnosc fizyczna w kategorii pojeciowej i jej funkcje ………. 5
1.2. Czas wolny młodzieży gimnazjalnej ……….13
1.3. Zajecia pozaszkolne młodzieży gimnazjalnej ……….24
1.4. Zdrowotna rola aktywnosci fizycznej ……….29
1.5. Nauczyciel wychowania fizycznego w promocji zdrowego stylu zycia ……….31


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

2.1. Cel, przedmiot i problematyka badawcza ……….35
2.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….38
2.3. Charakterystyka badanego srodowiska i osób badanych


Rozdzial 3.
Analiza wyników badan.

3.1...

Czytaj więcej

Wady postawy i ból kregoslupca u sportowców.


Wstęp……….. 2

Rozdzial I.
Kregoslup, jako centralna jednostka funkcjonalna

1.1 Biomechanika kregoslupa ………..3
1.2 Dolegliwosci bólowe kregoslupa……….. 7
1.3 Dolegliwosci bólowe kregoslupa, a dzialalnosc sportowa ………..10


Rozdzial II.
Bóle kregoslupa i wady postawy u sportowców

2.1 Ból kregoslupa u sportowców wyczynowych ………..12
2.2 Wadliwa postawa u młodzieży ………..15
2.2.1 Charakterystyka wad postawy ………..15
2.2.2 Wady postawy w róznych dyscyplinach sportowych……….. 23


Rozdzial III.
Profilaktyka i leczenie

3.1 Program i cwiczenia korekcyjne……….. 24
3.2 Ogólne zasady leczenia sportowców ………..27
3.2...

Czytaj więcej

Geneza i powody stosowania dopingu w sporcie.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Zagadnienie dopingu w ujęciu teoretycznym

1.1 Doping – zarys historyczny………… 5
1.2 Definicja pojecia doping …………12

Rozdzial II.
Charakterystyka środków dopingujacych

2.1 Środki i metody dopingu oraz ich wpływ na zdrowie czlowieka………… 17
2.2 Metody dopingu farmakologicznego …………21
2.3 Najpopularniejsze srodki odurzajace………… 22

Rozdzial III.
Stosowanie dopingu w kontekscie sportu

3.1 Aspekty moralne i etyczne stosowania dopingu …………25
3.2 Kształtowanie postawy sportowej w świetle stosowania dopingu…………. 27
3.3 Edukacja Antydopingowa młodzieży …………28

Zakończenie …………30
Spis rysunków………… 31
Bibliografia…………...

Czytaj więcej

Urazy sportowe w grach zespolowych.

Wstęp

Rozdzial I
Urazy w sporcie – rodzaje, przyczyny, leczenie

1.1. Definicja urazu
1.2. Rodzaje i charakterystyka urazów w sporcie
1.3. Przyczyny urazów w sporcie
1.4. Epidemiologia urazów sportowych
1.5. Zasady postępowania w urazach sportowców


Rozdzial II
Charakterystyczne urazy w grach zespolowych

2.1. Istota gier zespolowych
2.2. Pilka koszykowa
2.3. Pilka nozna
2.4. Pilka siatkowa
2.5. Pilka reczna


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne pracy

3.1. Cel pracy
3.2. Problem badawczy
3.3. Metody badawcze
3.4. Teren badan
3.5. Charakterystyka grupy badawczej


Rozdzial IV
Analiza badan wlasnych

4.1...

Czytaj więcej

Ocena sprawnosci motorycznej i wystepowania wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w porównaniu do wyniku sprzed dziesieciu lat.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.

Rola aktywnosci fizycznej w życiu czlowieka ……….5


Rozdzial 2.

Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym………. 6


Rozdzial 3.

Wady postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym………. 7
Cel pracy ……….8
Pytania badawcze………. 8
Material i metody ……….9
Wyniki badan………. 10
Dyskusja ……….19

Wnioski ……….21
Pismiennictwo………. 22
Spis tabel ……….23
Spis wykresów ……….23

 
Czytaj więcej

Formy aktywnosci fizycznej ze szczególnym uwzglednieniem plywania dzieci klas IV-VI Szkoly Podstawowej XYZ


I. Wstęp

1. Streszczenie
2. Przeglad pismiennictwa
3. Rozwój sprawnosci fizycznej dzieci
4. Istota aktywnosci fizycznej dzieci i mlodziezy
5. Rola rodziny i szkoly w rozwoju aktywnosci fizycznej dzieci
6. Plywanie, jako forma aktywnosci fizycznej

II. Cel badan

III. Metodologia badan wlasnych.
1. Przedmiot i cel badan
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
4. Teren i organizacja badan
5. Grupa badawcza

IV. Znaczenie plywania w aktywnosci fizycznej dzieci i młodzieży w świetle badan wlasnych

1. Aktywnosc fizyczna dzieci w czasię wolnym
2. Plywanie, jako forma aktywnosci fizycznej dzieci klas IV-VI
...

Czytaj więcej

Aktywnosc ruchowa wśród studentów Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu.


1. Wstęp

1.1 Wprowadzenie do problematyki badawczej …………2
1.2. Cele badan………… 3

2. Metodologia badan.

2.1. Metody badawcze………… 4
2.2 Organizacja i przebieg badan………… 9

3. Aktywnosc ruchowa.

3.1. Pojecie „aktywnosc ruchowa- ustalenia terminologiczne…………11
3.2. Czynniki warunkujace aktywnosc ruchowa………… 13
3.3. Charakterystyka wybranych form aktywnosci ruchowej………… 14
3.4. Metody oceniania aktywnosci ruchowej …………17

4. Charakterystyka aktywnosci ruchowej studentów WSB- analiza wyników badan na podstawie przeprowadzonej ankiety………… 21

 
Czytaj więcej

Problemy finansowe polskich pilkarzy.


Rozdzial 1
Historia polskiej pilki noznej

1.1. Poczatki footballu na ziemiach polskich …………5
1.2. Organizowanie polskiego pilkarstwa w poczatkach XX w……….6
1.3. Debiut reprezentacji Polski w MS………..7

Rozdzial II
Biografie polskich pilkarzy.

2.1. Stanislaw Andrzej Terlecki …………9
2.2. Slawomir Rutka …………11
2.3. Igor Sypniewski …………14
2.4. Radoslaw Kaluzny………..16
2.5. Miroslaw Okonski………..17
2.6. Kamil Grosicki………..19
2.7. Tomasz Hajto………..23
2.8. Andrzej Iwan………..26
2.9. Adam Ledwon………..28
2.10. Dariusz Dziekanowski………..29
2.11. Wahan Geworgian………..31
2.12. Grzegorz Król………..33
2.13. Mariusz Nosal.
2.14. Lukasz Burliga.
2.15...

Czytaj więcej

Modele wychowania sportowców w Polsce i w Chinach. Analiza wybranych wypowiedzi medialnych, dziel filmowych i literatury naukowej


Rozdzial 1.
Powstanie i przemiany koncepcji wychowania fizycznego

1.1. Sport w prehistorii jako element przetrwania
1.2. Kultura fizyczna w antycznej Grecji i Rzymie
1.3. Profesjonalizacja sportu

Rozdzial 2.
Wychowanie sportowców w dzisiejszej kulturze

2.1 Sport we wspólczesnej kulturze
2.2 Wzór sportowca idealnego
2.3 Modele wychowania sportowców
2.3.1. Popularne modele wychowania sportowców w Polsce
2.3.2. Chinski model wychowania sportowców

Rozdzial 3.
Medialne reprezentacje modeli (polskiego ichinskiego) wychowania sportowców

3.1 Analiza filmów pt. Wychowac olimpijczyka oraz Karate Kid
3...

Czytaj więcej

Poziom i struktura koordynacyjnych zdolnosci motorycznych osób trenujacych aikido na róznych poziomach zaawansowania sportowego.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Charakterystyka aikido w świetle literatury

1.1. Specyfika aikido i jego miejsce w sztukach walki.
1.2. Charakterystyka treningu sportowego w aikido.
1.3. Wiodace KZM w wybranych sztukach i sportach walki.


Rozdzial 2.
Zalozenie metodologiczne pracy

2.1. Uzasadnienie tematu, cel pracy i pytania badawcze.
2.2. Material i organizacja badan.
2.3. Metody badan.


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1. Poziom wybranych KZM osób trenujacych aikido na róznych etapach zaawansowania sportowego.
3.2. Porównanie KZM mezczyzn z poszczególnych grup wiekowych.
3.3...

Czytaj więcej

Gra w pilke nozna, jako forma aktywnosci rekreacyjnej u dzieci i jej wpływ na rozwój sprawnosci fizycznej.


Streszczenie
Wstęp

1. Cele pracy i pytania badawcze

2. Metody badawcze
2.1. Charakterystyka grupy badawczej
2.2. Metody i techniki badan
2.3. Organizacja i przebieg badan

3. Czas wolny a aktywnosc rekreacyjna

3.1 Definicja czasu wolnego
3.2. Definicja rekreacji oraz jej podstawowe formy i klasyfikacje

4. Charakterystyka gry w pilke nozna, jako formy aktywnosci rekreacyjnej u dzieci


5. Prezentacja wyników badan

5.1. Wyniki ankiety srodowiskowej na temat popularnosci gier zespolowych
5.2. Wyniki przeprowadzonego badania sprawnosciowego

6. Dyskusja

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Kwestionariusz ankiety


 
Czytaj więcej

Podejmowanie aktywnosci fizycznej przez mlodziez na zajeciach wychowania fizycznego


Wstęp…………4

Rozdzial I
Aktywnosc fizyczna dzieci i młodzieży w ujęciu teoretycznym

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci i mlodziezy…………6
1.2. Postawy dzieci i młodzieży wobec aktywnosci fizycznej…………12
1.3. Rola wychowania fizycznego w rozwoju dzieci i mlodziezy…………22
1.4. Uwarunkowania procesu wychowania fizycznego…………28
1.5. Wychowanie sportowe w szkole…………34


Rozdzial II
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan…………39
2.2. Problemy badawcze…………41
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………45
2.4. Organizacja, przebieg i teren badan…………49


Rozdzial III
Aktywnosc fizyczna młodzieży na zajeciach wyc...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich