Kategoria Wychowanie fizyczne

Rozwazania nad osobowoscia nauczyciela trenera i próba sprecyzowania idealnego trenera w oparciu o wyniki badan wlasnych.Wstęp………..4

Rozdzial 1
Osobowosc w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja osobowosci………..5
1.2. Teorie osobowosci………..8
1.3. Struktura osobowosci………..20
1.4. Pojecie wlasnego ja.
1.5. Osobowosc i swiat.


Rozdzial 2
Osobowosc trenera/ instruktora jako pochodna osobowosci nauczyciela

2.1.Pojecie osobowosci nauczyciela.
2.2.Osobowosc nauczyciela jako czynnik wpływu wychowawczego.
2.3. Istotne i pozadane cechy nauczyciela idealnego.
2.4. Typy nauczycieli wymieniane w literaturze.
2.5. Trener- nauczyciel i wychowawca.


Rozdzial 3
Metodologia prowadzonych badan

3.1.Przedmiot i cel badan.
3.2.Zakres, organizacja i przebieg badan.
3.3.Metody badan.
3.4.Zastosowanie metod statystycznych.


Rozdzial...

Czytaj więcej

Sport forma terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie


Wstęp……….3

Rozdzial I
Sport niepelnosprawnych

1.1. Rys historyczny sportu osób niepelnosprawnych……….5
1.2. Tendencje sportu osób niepelnosprawnych……….10
1.3. Uwarunkowania prawne sportu osób niepelnosprawnych……….13


Rozdzial II
Niepelnosprawnosc intelektualna

2.1. Pojecie niepelnosprawnosci……….17
2.2. Etiologia i patogeneza niepełnosprawności intelektualnej……….19
2.3. Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej……….23
2.4. Wpływ aktywnosci fizycznej i sportu na rozwój chorej osoby……….27


Rozdzial III
Polskie Olimpiady Specjalne

3.1. Historia Olimpiad Specjalnych w Polsce, podstawowe informacje……….33
3.2. Specyfika Olimpiad Specjalnych……….36
3.3. Idea i cele zawodów……….38
3.4...

Czytaj więcej

Doping w sporcie w świetle danych epidemiologicznych a konsekwencje zdrowotne wynikajace z jego stosowania.


Wstęp……….. 5

Rozdzial I
Geneza dopingu

1.1. Definicja dopingu ………..7
1.2. Rodzaje dopingu……….. 9
1.2.a. Doping farmakologiczny……….. 13
1.2.b. Doping fizjologiczny ………..13
1.2.c. Doping genetyczny ………..14
1.3. Konwencja antydopingowa……….. 14
1.4. Cel pracy……….. 15

Rozdzial II
Aktualne dane dotyczace stosowania róznych form dopingu w sporcie……….. 16

Rozdzial III
Skutki stosowania dopingu

3.1. Doping farmakologiczny ………..24
3.2. Doping fizjologiczny ………..31
3.3. Doping genetyczny ………..32

Podsumowanie ………..38
Bibliografia ………..39


 
Czytaj więcej

Uczestnicy rekreacyjnych zajęć kulturystycznych


Wstęp……….. 4

Cel i zakres pracy……….. 5

Rozdzial 1
Historia kulturystyki.

1.1. Geneza kulturystyki……….. 6
1.2. Kulturystyka wspólczesna……….. 8

Rozdzial 2
Charakterystyka cwiczen kulturystycznych.

2.1. Rozgrzewka, Regeneracja i intensywnosc treningu……….. 13
2.2. Stretching – rozciaganie miesni……….. 16
2.3. Trening miesni naramiennych i klatki piersiowej……….. 17
2.4. Trening miesni ramion i brzucha……….. 26
2.5. Trening miesni grzbietu i nóg………..35

Rozdzial 3
Wskazania dietetyczne dla trenujacych kulturystyke

3.1. Zasady dobrej diety dla kulturysty……….. 41
3.2. Suplementacja uzupelniajaca diete………..45

Rozdzial 4
Uprawianie cwiczen silowych przez amatorów kulturystyki na przykładzie szczec...

Czytaj więcej

Zmiany w ukladzie krazenia po wysilku fizycznym u trampkarzy mlodszych.

Wstęp.

Rozdzial I
Fizjologiczne podstawy wysilku fizycznego.

1.1. Wysilek fizyczny w ujęciu literatury.
1.2. Psychospołeczne aspekty rekreacji ruchowej.
1.3. Przystosowanie ukladu krazenia do wysilku fizycznego
1.3.1. Reakcja ukladu krazenia na wysilki dynamiczne.
1.3.2. Reakcja ukladu krazenia na wysilki statyczne.
1.3.3. Wpływ treningów na uklad krazenia.
1.4. Rola działalności ruchowej jako czynnika uspolecznienia oraz integracji społecznej.


Rozdzial II

Cel i metoda badan.
1. Cel pracy.
2. Material badawczy.
3. Metody badawcze.


Rozdzial III
Wyniki badan i ich analiza.

Rozdzial IV
Dyskusja i wnioski.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów.

Czytaj więcej

Ocena barier rekreacji fizycznej na przykładzie mlodziezy

Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Ogólna charakterystyka barier rekreacji fizycznej

1.1 Definicja i zarys historyczny rekreacji fizycznej ………..8
1.2 Funkcje rekreacji fizycznej ………..15
1.3 Bariery rekreacji fizycznej ………..21
1.4 Opis badan uczestnictwa w rekreacji fizycznej ………..29

Rozdzial 2.
Metodologia prowadzonych badan

2.1 Problematyka badawcza i cel pracy ………..41
2.2 Badana zbiorowosc oraz zastosowane metody ………..42
2.3 Przebieg badan ………..43

Rozdzial 3.
Ocena barier rekreacji fizycznej ………..44

Zakończenie ………..52
Bibliografia ………..55
Aneks ………..57
1.Wzór ankiety ………..57
Spis tabel ………..60
Spis wykresów ………..60
Streszczenie ………..61


 
Czytaj więcej

Wartość kultury fizycznej jako formy spędzania czasu wolnego

Wstęp………..5

Rozdzial I.
Zagadnienie kultury fizycznej i czasu wolnego w świetle literatury podmiotu

1.1 Pojecie kultury fizycznej……….. 6
1.2 Aktywnosc fizyczna, jako sposób wykorzystania czasu wolnego ………..15
1.3 Czas wolny- pojecia, definicje………… 21
1.4 Wpływ czasu wolnego na aktywnosc fizyczna ………..26


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1 Uzasadnienie wyboru tematu ……….. 32
2.2 Cel i przedmiot badan ………..32
2.3 Problemy i hipotezy badawcze……….. 33
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 35
2.5 Charakterystyka terenu badawczego ………..37


Rozdzial III.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych

3.1 Charakterystyka badanej populacji ………..41
3...

Czytaj więcej

Budowa somatyczna i sprawnosc motoryczna uczniów klas sportowych na tle grup porównawczych


Wstęp

Rozdzial I.
Somatycznosc i motorycznosc czlowieka w świetle literatury

1.1 Motorycznosc jako podstawa sfery ruchowej czlowieka
1.2 Badania nad motorycznoscia czlowieka w aspekcie potrzeb wychowania fizycznego
1.3 Sprawnosc motoryczna jako element kontroli i oceny


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cel badan
2.2 Problem badawczy
2.3 Metody oraz narzedzia badawcze
2.4 Charakterystyka próby badawczej oraz terenu badan


Rozdzial III.
Analiza wyników badan

3.1 Zarys historyczny badan rozwoju somatycznego i ogólnej sprawnosci motorycznej młodzieży w Polsce
3.2 Wyniki badan uczniów klas sportowych oraz niesportowych
3.2 Analiza wyników badan


Bibliografia

Czytaj więcej

Aktywnosc fizyczna i jakosc zycia kobiet po mastektomii.

Wstęp

Rozdzial I.
Rozwój naturalny choroby nowotworowej

1.1 Choroba nowotworowa
1.2 Rak piersi
1.2.1 Anatomia piersi
1.2.2 Epidemiologia
2.3. Czynniki ryzyka


Rozdzial II.
Jakość zycia i adaptacja kobiet po mastektomii

2.1 Jakość zycia w medycynie – rozwazania ogólne
2.2 Krytyczne okresy choroby nowotworowej
2.3 Jakość zycia i adaptacja chorej onkologicznie – problemy psychologiczne i emocjonalne
2.3.1 Sposoby radzenia sobie z choroba nowotworowa
2.3.2 Stres zwiazany z rozpoznaniem guza piersi
2.3.3 Lek u pacjentek zakwalifikowanych do mastektomii


Rozdzial III.
Wyniki badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan
3.2 Hipotezy glówne i szczególowe
3.3 Metody i techniki badawcze
...

Czytaj więcej

Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie


Wstęp ………… 4

Rozdzial 1.
Przeglad literatury w podjetej tematyce badan

1.1. Charakterystyka zapasów w stylu wolnym i klasycznym oraz zapasów kobiet………… 6
1.2. Przygotowanie techniczno-taktyczne zapasników …………12
1.3. Analiza tresci walki sportowej w zapasach…………. 20
1.4. Przebieg i organizacja turnieju zapasniczego im. Wladyslawa Miazia. 1960-2012………… 25


Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne pracy

2.1. Uzasadnienie podjetej pracy tematyki, cel pracy oraz pytania badawcze………… 29
2.2. Przedmiot i organizacja badan………… 30
2.3. Metody badan………… 31


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1. Struktura walk zapasniczych podczas Pucharu Polski Kadetów Radom-2012………… 33
3.2...

Czytaj więcej

Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego pracujacych w szkolach

Wstęp……….3

Rozdzial I.
Wypalenie zawodowe w świetle literatury.

1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego……….5
1.2. Objawy wypalenia zawodowego……….9
1.3. Przebieg procesu wypalania sie……….12
1.4. Praca jako źródłostresu……….16
1.5. Nastepstwa stresu zawodowego……….20
1.6. Zapobieganie pojawianiu się stanu wypalenia zawodowego……….23


Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1. Problem pracy……….25
2.2. Cel pracy……….26
2.3. Hipoteza ogólna……….27
2.4. Pytania badawcze……….27
2.5. Hipoteza szczególowa……….28
2.6. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….29
2.7. Dobór terenu i próby badawczej……….31
2.8. Organizacja i przebieg badan……….33


Rozdzial III.
Analiza i omówienie wyników badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

Wpływ masy ciala na aktywnosc fizyczna w wieku gimnazjalnym


Wstęp

Rozdzial I
Rola aktywnosci fizycznej w prawidlowym funkcjonowaniu organizmu

1.1. Aktywnosc fizyczna w świetle literatury przedmiotu
1.2. Formy aktywnosci fizycznej
1.3. Rozwój fizyczny w wieku gimnazjalnym
1.4. Odzywianie i wskaznik BMI a sprawnosc fizyczna młodzieży gimnazjalnej


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Problemy badawcze i hipotezy
2.2. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze
2.3. Testy sprawnosciowe: Test sprawnosci motorycznej L. Denisiuka i Europejski Test Sprawnosci Fizycznej EUROFIT
2.3.1. Test sprawnosci motorycznej L. Denisiuka
2.3.2. Europejski test sprawnosci fizycznej EUROFIT
2.4. Organizacja i przebieg badan
2.5...

Czytaj więcej

Wpływ szkolnego zespolu sportowego na moralny i spoleczny rozwój jej czlonków.


Wstęp ………… 4

Rozdzial 1
Funkcjonowanie zespolu sportowgo w kontekscie moralno-wychowawczym.

1.1. Istota i rodzaje grupy społecznej ………… 7
1.2. Wpływ grupy społecznej na proces socjalizacji i wychowania ………… 12
1.3. Znaczenie procesu kierowania grupa ………… 17
1.4. Społeczne i wychowawcze walory sportu ………… 22


Rozdzial 2
Pedagogiczne uwarunkowania procesu wychowania fizycznego

2.1. Znaczenie osobowosci nauczyciela w procesię wychowania i ksztalcenia fizycznego ………… 32
2.2. Kompetencje pedagogiczne nauczyciela wychowania fizycznego ………… 34
2.3. Nauczyciel wychowania fizycznego w badaniach empirycznych ………… 40


Rozdzial 3
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

Warunki realizacji zajęć z wychowania fizycznego w powiecie piaseczynskim


Wstęp………4

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne realizacji zajęć wychowania fizycznego

1.1. Zalozenia programowe wychowania fizycznego……… 6
1.2. Kompetencje współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego……… 12
1.3. Efektywność lekcji wychowania fizycznego ………15
1.4. Innowacyjne formy realizacji programu wychowania fizycznego ………17


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan ………21
2.2. Problemy badawcze ………22
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 23
2.4. Teren i organizacja badan ………25


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Struktura badanych nauczycieli……… 27
3.2...

Czytaj więcej

Znaczenie plywania dla rozwoju fizycznego dzieci i mlodziezy.Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej.

1.1. Historia plywania ……… 7
1.2. Metody nauczania plywania w Polsce……… 12
1.3. Geneza i rozwój plywania sportowego……… 14
1.4. Techniki plywania……… 18


Rozdzial 2.
Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym.

2.1. Rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i mlodziezy……… 21
2.2. Aktywnosc fizyczna dzieci i mlodziezy……… 27
2.3. Znaczenie wychowania fizycznego dla rozwoju dzieci i mlodziezy……… 37
2.4. Aktywnosc fizyczna w srodowisku wodnym……… 44


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……… 48
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……… 50
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 53
3.4...

Czytaj więcej
Regulamin strony