Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postępowaniu administracyjnym.


Wykaz skrótów ……..5
Wstęp ……..7

Rozdział I
Ogólna charakterystyka postępowania administracyjnego. ……..9

Rozdział II
Podstawy wyłączenia pracownika oraz członka organu kolegialnego od udziału w postepowaniu.

1 Uwagi wstępne ……..19
2 Bliskość wobec stron postępowania ……..23
3 Bliskość wobec sprawy ……..28
4 Wyłączenie pracownika z mocy postanowienia ……..34
5 Wyłączenie członka organu kolegialnego ……..36


Rozdział III
Podstawy wyłączenia organu administracji publicznej z udziału w postepowaniu administracyjnym.

1 Pojęcie organu administracji publicznej i przesłanki jego wyłączenia ……..41
2 Interes majątkowy jako przyczyna wyłączenia ……..48
3 Kierownik organu, osoba zajmująca stanowisko kierownicze w organie, osoby im bliskie ……..50


Rozdział IV
Prawny charakter wyłączenia pracownika oraz organu od udziału w postepowaniu i jego skutki.

1 Tryb wyłączenia oraz wyznaczenia nowego pracownika ……..54
2 Tryb wyłączenia organu administracji publicznej oraz załatwienie sprawy przez inny organ administracyjny ……..58
3 Tryb wyłączenia organu kolegialnego i wyznaczenie organu do załatwienia sprawy ……..62


Rozdział V
Prawne skutki naruszenia przepisów o wyłączeniu pracownika oraz organu administracji publicznej.

1 Wznowienie postępowania administracyjnego. Uwagi wstępne. ……..65
2 Wydanie decyzji przez pracownika lub organ podlegający wyłączeniu ……..72
3 Stwierdzenie nieważności decyzji. Uwagi wstępne. ……..74
4 Prawne skutki naruszenia przepisów o wyłączeniu organu ……..78


Zakończenie ……..81
Bibliografia ……..82

 

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii