Kategoria Zarządzanie

Ocena oraz skuteczne motywowanie pracowników

Wstęp

Rozdział I
Rola oceny i motywowania pracowników w zarządzaniu firmą
      1.1. Znaczenie ocen pracowniczych i motywacji
1.2. Rola i zadania oceny pracowniczej
1.3. Miejsce oceny w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
1.4. Rola i zadania motywacji
1.5. Teorie i modele motywacji

Rozdział II
Zależność między oceną a motywowaniem w zarządzaniu firmą
      2.1. Klasyfikacji narzędzi motywowania
2.2. Materialne środki motywacji
2.2.1. Wynagrodzenia
2.2.2. Benefity
2.3. Niematerialne środki motywacji
2.3.1. Awans
2.3.2. Atmosfera w pracy
2.3.3. Ocena pracowników
2.3.3.1. Aspekty psychologiczne ocen pracowniczych
2.4...

Czytaj więcej

Zarządzenie Zasobami Ludzkimi na przykładzie firmy

Wstęp………… 4

Rozdział I
Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi
      1.1. Istota, geneza i cechy Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 5
1.2. Modele Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 8
1.3. Charakterystyka podstawowych elementów systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 10
1.3.1. Dobór pracowników …………11
1.3.2. Motywowanie do pracy …………13
1.3.3. Oceny pracownicze …………16
1.3.4. Rozwój pracowników …………21
1.4. Kultura organizacyjna i jej rola w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi………… 23

Rozdział II
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania ZZL w ZGK
      2.1. Historia, przedmiot działalności, organizacja firmy i nazwa firmy…………. 28
2.2...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia osób pracujących w systemie marketingu sieciowego na przykładzie firmy FM Group

Wstęp

Rozdział 1
Systemy wynagrodzeń w Polsce
      1.1. Pojęcie, istota i determinanty wynagrodzeń
1.2. Funkcje wynagrodzeń
1.3. System, modele, formy i składowe wynagrodzeń

Rozdział 2
Polityka zatrudnienia w Polsce
      2.1. Polityka zatrudnienia – podstawy teoretyczne
2.2. Sytuacja na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
2.3. Podmioty rynku pracy
2.4. Akty prawne regulujące wynagrodzenia w Polsce
2.5. Problem równowagi popytu i podaży na rynku pracy

Rozdział 3
Charakterystyka marketingu wielopoziomowego i przykład funkcjonowania firmy FM Group
      3.1. Pojęcie i istota marketingu wielopoziomowego
3.2...

Czytaj więcej

Motywacja w procesie pracy

Wstęp…………4

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – rodowód teoretyczny ………..6
1.2. Charakterystyka głównych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi……….. 11
1.3. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi……….. 16

Rozdział 2
Motywacja do pracy w systemie zarządzania organizacją.
      2.1. Pojęcie i rodzaje motywacji ………..23
2.2. Wybrane teorie motywacji ………..29
2.3. Systemowe ujęcie czynników motywujących do pracy……….. 42

Rozdział 3
Ocena systemu motywacyjnego pracowników w przedsiębiorstwie x
      3.1. Profil działalności przedsiębiorstwa X ………..50
3.2...

Czytaj więcej

System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa

Wstęp………..3

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi ………..5
1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi………..10
1.3. Zasady i modele polityki personalnej………..15

Rozdział 2
Miejsce systemu okresowych ocen pracowniczych w polityce personalnej przedsiębiorstwa
      2.1. Cele i formy oceniania pracowników………..20
2.2. Ustalanie kryteriów oceny ………..26
2.3. Znaczenie systemu okresowych ocen pracowniczych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi………..31

Rozdział 3
Efektywność funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie XYZ
      3.1...

Czytaj więcej

Kapitał ludzki, jako decydujący czynnik rozwoju przedsiębiorstwa

Streszczenie……….. 2
Table of contents……….. 6
Summary……….. 7
Spis rysunków……….. 11

Wstęp ……….. 12

Rozdział 1
Kapitał ludzki w organizacji
      1.1. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego……….. 15
1.2. Proces zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji……….. 23
1.3. Rozwój kapitału ludzkiego a rozwój organizacji……….. 28

Rozdział 2
Wpływ otoczenia organizacji na decyzje szkoleniowe
      2.1. Analiza wpływu otoczenia organizacji na zarządzanie kapitałem ludzkim……….. 32
2.2. Historia i geneza szkoleń pracowniczych ……….. 36
2.3. Rola szkoleń pracowniczych w gospodarce i działalności organizacji……….. 41
2.4...

Czytaj więcej

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Wstęp…………3

Rozdział 1
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi
      1.1. Geneza i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi …………5
1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………… 7
1.3. Polityka personalna………… 11
1.3.1. Zasady polityki personalnej …………12
1.3.2. Modele polityki personalnej …………13
1.4. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej …………15

Rozdział 2
Najważniejsze uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi
      2.1. Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi …………19
2.1.1. Kultura organizacyjna a zarządzanie zasobami ludzkimi………… 19
2.1.2. Struktura organizacyjna, a zarządzanie zasobami ludzkimi………… 21
2.2...

Czytaj więcej

Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Wstęp…………5

Rozdział I
Kapitał ludzki w teorii i literaturze tematu
      1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego…………7
1.2. Funkcje kapitału ludzkiego…………12
1.3. Kapitał ludzki i intelektualny …………15

Rozdział II
Zarządzanie kapitałem ludzkim
      2.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim i jego cele………… 20
2.2. Zarządzanie przez wykorzystanie kapitału ludzkiego………… 26
2.3. Zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach na terenie Polski………… 37

Rozdział III
Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w firmie XYZ
      3.1. Charakterystyka firmy XYZ………… 44
3.2. Kapitał ludzki w firmie XYZ………… 53
3.3. Wykorzystanie kapitału ludzkiego w firmie XYZ………… 57
3.3.1...

Czytaj więcej

System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy

Wstęp……….5

Rozdział 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.
      1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7
1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16
1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27

Rozdział 2
Metody rozwoju zasobów ludzkich.
      2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich
2.2 Podmioty rozwoju zasobów ludzkich……….41
2.3 Istota szkoleń……….42
2.4 Etapy procesu szkoleniowego……….44
2.4.1 Analiza potrzeb szkoleniowych……….44
2.4.2 Opracowanie planu szkoleń……….47
2.4.3 Realizacja zaplanowanych badań……….48
2.4.4 Ocena efektywności szkoleń……….49
2.5 Rodzaje i kwalifikacja szkoleń……….50
2.6 Metody szkoleń………...

Czytaj więcej

Rola kobiet w zarządzaniu

Wstęp

Rozdział I
Metody rozwoju zasobów ludzkich
      1.1 Pojęcie rozwoju i doskonalenia
1.2 Budowanie ścieżek kariery
1.3 Motywacja – pojęcie i istota
1.3.1 Podejście od strony treści
1.3.2 Podejście do motywacji od strony procesu

Rozdział II
Sytuacja kobiet w zarządzaniu
      2.1 Pojęcie dyskryminacji i regulacje prawne w celu jej przeciwdziałania
2.2 Wpływ organizacji pozarządowych na wzrost poziomu zaangażowania kobiet w działalność społeczną i gospodarczą
2.3 Kompetencje obu płci w zakresie zarządzania
2.4 Problemy kobiet w zdobyciu stanowisk menedżerskich

Rozdział III
Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce
Wnioski

Rozdział IV
Analiza wyników badań...

Czytaj więcej

Nowe media społecznościowe w rekrutacji pracowników

Wstęp

Rozdział 1
Współczesne problemy rekrutacji pracowników
      1.1. Pojęcie i istota rekrutacji
1.2. Metody i źródła rekrutacji
1.3. Znaczenie doboru pracowników w przedsiębiorstwie
1.4. Procesy rekrutacyjne w nowoczesnej organizacji
1.5. Planowanie zasobów ludzkich
1.6. Podstawowe procesy rekrutacyjne w firmie
1.7. Pułapki w procesie rekrutacji i selekcji
1.8. Podsumowanie

Rozdział 2
Przegląd instrumentów rekrutacyjnych
      2.1. Narzędzia i techniki selekcji
2.2. Wykorzystanie metod selekcji

Rozdział 3
Pozyskiwanie kandydatów przez Social Media
      3.1. Definicja mediów społecznościowych
3.2. Działanie mediów społecznościowych
3.3...

Czytaj więcej

Wykorzystanie koncepcji zarządzania na przykładzie małej firmy

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zarządzania oraz charakterystyka małej firmy
      1.1. Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania…….. 4
1.2. Podejście do zarządzania…….. 6
1.3. Wybrane koncepcje zarządzania…….. 17
1.3.1. TQM…….. 17
1.3.2. Benchmarking ……..21
1.3.3. AGILE ……..24
1.4. Charakterystyka małej firmy…….. 27

Rozdział 2
Charakterystyka i podstawowa analiza firmy xyz
      2.1. Informacje i dane zasadnicze…….. 33
2.1.1. Przedmiot i istota działalności oraz geneza powstania…….. 33
2.1.2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie…….. 37
2.1.3. Pozostałe istotne informacje…….. 38
2.2. Podstawowa zintegrowana analiza strategiczna…….. 40
2.3...

Czytaj więcej

Ocena efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na podstawie banków notowanych na RESPECT Index

Wstęp……….3

Rozdział I
Teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu
      1.1. CSR i jego historia ……….4
1.2. Rozszerzenie definicji CSR ……….10
1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element wizerunku………. 16
1.4. Kontrowersje nad słusznością założeń CSR ……….21

Rozdział II
Istota i działalność RESPECT Index w Polsce
      2.1. Działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce………. 24
2.2. Respect Index – istota i działalność w Polsce oraz metodologia oceny spółek………. 32

Rozdział III
Analiza działań z zakresu CSR Banku Zachodniego WBK S.A notowanego na Respect Index
      3.1. Charakterystyka banku ……….39
3.2. Misja banku ………...

Czytaj więcej

Planowanie sprzedaży jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Banku

Wstęp

Rozdział 1
Istota planowania w przedsiębiorstwie
      1.1 Pojęcie i proces planowania w przedsiębiorstwie
1.2 Rodzaje planów w organizacji
1.3 Etapy procesu planowania

Rozdział 2
Metody prognozowania sprzedaży
      2.1 Metody ilościowe prognozowania
2.2 Metody jakościowe prognozowania

Rozdział 3
Makro- i mikrootoczenie banku XYZ oraz stosowana procedura planowania sprzedaży
      3.1 Makrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.2 Mikrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.3 Etapy procesy sprzedażowego w analizowanym banku
3.4 Metodologia tworzenie planu sprzedaży w banku XYZ

Rozdział 4
Analiza efektywności planów sprzedaży na podstawie oddziału X w banku XYZ...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne a proces rozwoju personelu

Wstęp………..3

Rozdział 1
Pojęcie i istota motywacji
      1.1. Definicje i źródła motywacji………..5
1.2. Czynniki wpływające na system motywacyjny…………7
1.3. Modele i teorie motywacji……….23

Rozdział 2
Realizacja polityki personalnej a motywacja
      2.1. Zarządzanie przez cele………..31
2.2. Motywacja płacowa………..35
2.3. Pozapłacowe czynniki motywowania………..38

Rozdział 3
Motywacja a rozwój personelu
      3.1. Motywacja i jej wpływ na rozwój kompetencji pracowniczych………..43
3.2. Istota i znaczenie rozwoju personelu………..45
3.3. Podstawowe błędy w procesie motywowania………..49

Podsumowanie………..56
Źródła
Literatura………..58
Strony internetowe………..63
Spis tabel i rysu...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich