Kategoria Zarządzanie

Dobór kadr w przedsiębiorstwie

Wstęp……….2

Rozdział I
Dobór kadr jako główny element zarządzania zasobami ludzkimi
      1.1. Pojęcie oraz podstawowe cele zarządzania zasobami ludzkimi……… 4
1.2. Uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi ………6
1.3. Strategia personalna oraz modele zarządzania kadrami……… 12
1.4. Miejsce doboru kadr w strukturze funkcji personalnej……… 14

Rozdział II
Treść doboru kadr
      2.1. Planowanie zatrudnienia ………17
2.2. Rekrutacja ………21
2.3. Selekcja……… 28
2.4. Wprowadzenie do pracy……… 32

Rozdział III
Charakterystyka badanego podmiotu
      3.1. Przedmiot działalności spółki……… 34
3.2. Struktura organizacyjna w firmie………. 36
3.3...

Czytaj więcej

Umowa o pracę a elastyczne zarządzanie

Wstęp

Rozdział I
Aspekt teoretyczny zarządzania personelem
      1.1. Pojęcie i istota zarządzania
1.2. Funkcje zarządzania
1.3. Zarządzanie personelem- pojęcie i istota
1.4. Różnice pomiędzy zarządzaniem personelem a zarządzaniem zasobami ludzkimi
1.5. Rola menadżera w zarządzaniu personelem

Rozdział II
Umowa o pracę
      2.1. Pojęcie i istota umowy o pracę
2.2. Forma umowy o pracę
2.3. Tryb rozwiązania umowy o pracę

Rozdział III
Elastyczne zarządzanie personelem
      3.1. Elastyczność- cecha pożądana w gospodarce opartej na wiedzy
3.2. Elastyczne formy zatrudnienia
3.3. Istota elastycznego zarządzania personelem
3.4...

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ

Wstęp ………..2

Rozdział I
Mobbing jako rodzaj przemocy
      1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7
1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13
1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15
1.4. Skutki mobbingu………..18
1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21
1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30
1.7. Regulacje prawne zapobiegające mobbingowi………..32
1.7.1.Prawo cywilne………..34
1.7.2. Prawo pracy………..34
1.7.3. Prawo karne………..35
1.7.4. Prawo dyscyplinarne………..36

Rozdział II
Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego „XYZ” SP. Z O.O.
      2.1. Historia przedsiębiorstwa………..37
2.2. Przedmiot działalności………..38
2.3. Uwarunkowania rynkowe………..39
2.4...

Czytaj więcej

Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej

Wstęp……… 2

Rozdział 1
Motywowanie- teorie i modele
      Pojęcie motywacji………..4
Rodzaje motywacji ………..8
Modele motywacji ………..9
Przegląd wybranych teorii motywacji ………..12

Rozdział 2
Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywacyjne
      Płaca jako element systemu wynagradzania ………..26
Funkcje i formy płac ………..29
Rodzaje i charakterystyka pozapłacowych instrumentów motywacji……….. 36

Rozdział 3
Ocena systemu motywacyjnego firmy ABB
      Przedmiot, cel badań oraz hipotezy badawcze……….. 38
Metody i techniki badawcze……….. 40
Charakterystyka respondentów ………..41
Analiza wyników badań………..44
Wnioski i zalecenia badawcze ………..52

Zakończenie……….. 54
Bibliografia …...

Czytaj więcej

Nowoczesny i rewolucyjny przywódca

Wstęp………2

Rozdział I
Istota przywództwa
   1. Ewolucja poglądów na temat przywództwa……… 4
2. Definicja przywództwa………15
3. Zarządzanie vs przywództwo……… 19

Rozdział II
Wybrane koncepcje i style przywództwa
   1. Podział, definicje oraz rodzaje władzy……… 23
2. Podejście kwalifikacyjne ………29
3. Podejście behawioralne……… 32
4. Podejście sytuacyjne ………37
5. Przywództwo transakcyjne i transformacyjne……… 40
6. Lider w organizacji ………44
7. Zadania lidera w czasie wprowadzenia gwałtownych zmian w organizacji……… 48

Rozdział III
Jack Welch – Charyzmatyczny dyrektor General Ectric
   1. General Electric i jej sukces rynkowy ………49
2. Sylwetka Jacka Welcha ………50
3...

Czytaj więcej

Zarządzanie zasobami pracowniczymi na przykładzie przedsiębiorstwa z barnży piekarniczej

Wprowadzenie

Rozdział 1
Rynek pracy w warce – uwarunkowania
      1.1. Warka – charakterystyka gospodarcza
1.1.1. Misja
1.1.2. Cele strategiczne
1.2. Piekarnia „Kazana” – rys rozwojowy
1.2.1. Charakterystyka i historia piekarni „Kazana” w warce
1.2.2. Przegląd kluczowych produktów piekarni „Kazana”
1.2.3. Analiza otoczenia piekarni „Kazana”
1.2.4. Analiza swot piekarni „Kazana”
1.3. Zabieganie o karierę zawodową
1.3.1. Publiczne służby zatrudnienia
1.3.2. Wybrane środki oddziaływania na postawy i zachowania ludzi na rynku pracy

Rozdział 2
Zatrudnienie na współczesnym rynku pracy
      2.1. Podstawowe formy działalności człowieka
2.2...

Czytaj więcej

Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w Agencji Pośrednictwa Pracy

Wstęp……….3

Rozdział 1
Problematyka procesów rekrutacji w literaturze przedmiotu.
      1.1 Pojęcie i istota rekrutacji we współczesnych przedsiębiorstwach………. 5
1.2 Przygotowanie procesu rekrutacji ……….7
1.3 Źródła, rodzaje i metody rekrutacji………. 9
1.3.1 Rekrutacja wewnętrzna ……….9
1.2 Rekrutacja zewnętrzna ……….10

Rozdział 2
Problematyka selekcji pracowników w literaturze przedmiotu.
      2.1 Pojęcie i istota selekcji procesów selekcji pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach……….. 13
2.2 Strategie selekcyjne ……….13
2.3 Wybór metod selekcji ……….13
2.3.1 Analiza życiorysu, formularzy aplikacyjnych ……….14
2.3.2 Rozmowy kwalifikacyjne………. 15
2.3...

Czytaj więcej

Motywacja i ocena, jako skuteczne zarządzanie na przykładzie jednostki wojskowej

Wstęp……….5

Rozdział I
Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu
      1.1. Definicja i proces motywacji………. 7
1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10
1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11
1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15
1.4.1. Teorie treści………. 15
1.4.2. Teorie procesu………. 19
1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników
      2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25
2.1.1. Wynagrodzenia ……….25
2.1.2 Premie i nagrody………. 28
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników………. 31
2.2. Współczesne czynniki warunkujące motywację do pracy ……….34
2.2.1. Zarządzanie strachem ……….34
2.2...

Czytaj więcej

Motywacja i ocena, jako elementy skutecznego zarządzania na przykładzie jednostki wojskowej XYZ

Wstęp……….5

Rozdział I
Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu
1.1. Definicja i proces motywacji………. 7
1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10
1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11
1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15
1.4.1. Teorie treści………. 15
1.4.2. Teorie procesu………. 19
1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników
      2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25
2.1.1. Wynagrodzenia ……….25
2.1.2 Premie i nagrody………. 28
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników………. 31
2.2. Współczesne czynniki warunkujące motywację do pracy ……….34
2.2.1. Zarządzanie strachem ……….34
2.2.3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich