Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu

1.1. Rola swietlic srodowiskowych – historia i wspólczesnosc ……..6
1.2. Podstawy prawne okreslajace cele oraz standardy działalności swietlic srodowiskowych ……..10
1.3. Funkcje, metody i formy pracy swietlicowej…….. 14

Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1. Charakterystyka terenu badan…….. 25
2.2. Proces badawczy ……..29
2.3. Metody, techniki, oraz narzedzia badawcze ……..30
2.4. Hipotezy i problemy badawcze…….. 32

Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Prezentacja wyników badan wlasnych – ankieta…….. 35
3.2. Prezentacja wyników badan wlasnych – wywiad……..45
3.3. Podsumowanie badan. Wnioski i postulaty…….. 50

Zakończenie…….. 55
Literatura ……..57
Spis tabel ……..59
Spis wykresów…….. 60
Zalaczniki…….. 61Oceń