Szukanie 'Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy'

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej

Możliwości zwiększenia dochodów budżetu gminy z podatków i oplat lokalnych na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Administracja publiczna.
1.1.1. Administracja terenowa.
1.1.2. Administracja samorzadowa.
1.2. Samorzad gminy i jego zadania.
1.3. Władze i organy gminy.
1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy.
1.5. Mienie komunalne nalezace do gminy.
1.6. Nieruchomości niekomunalne znajdujace się na terenie gminy.

Rozdzial II.
Gospodarka finansowa gminy.

2.1. Zasady gospodarki finansowej gminy.
2.2. Budżet i jego funkcje.
2.3. Dochody gminy.
2.4. Wydatki gminy.
2.5. Procedura budżetowa.

Rozdzial III.
Dochody Gminy z podatków i oplat lokalnych.

3.1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004.
3...

więcej

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i miasta XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

1.1. Istota samorządu terytorialnego ………6
1.2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego……… 10
1.2.1. Pojecie gminy……… 11
1.2.2. Osobowosc prawna gminy ………11
1.3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy……… 14
1.3.1. Zadania wlasne gminy ………15
1.3.2. Zadania zlecone ………17
1.4. Władze gminy……… 20
1.4.1. Rada gminy jako organ stanowiacy i kontrolny ………20
1.4.2. Burmistrz jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy ………20


Rozdzial II
Gospodarka finansowa gminy

2.1. Budżet jako podstawa działalności gminy ………26
2.2...

więcej

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………3
Rozdzial I.
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego………6
1.2. Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego………10
1.3. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy………14
1.4. Źródła dochodów gminy………18


Rozdzial II.
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w świetle badan

2.1. Zalozenia metodologiczne pracy………21
2.2. Charakterystyka badanego podmiotu………23
2.3. Analiza SWOT………28


Rozdzial III.
zarzadzanie finansami gminy XYZ.

3.1. Źródła finansowania gminy……… ………33
3.2. Analiza budżetu Gminy XYZ w latach 2006 – 2008………34
3.3...

więcej

Publicznoprawne dochody gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Rozdzial I
Gospodarka finansowa gminy

1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
2. Procedura budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
3. Nadzór nad dzialalnoscia finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Rozdzial II
Konstrukcja podatku od nieruchomosci

1. Przedmiot opodatkowania
2. Podatnicy podatku od nieruchomosci
3. Podstawa opodatkowania
4. Powstanie i wygasanie obowiazku podatkowego
5. Wylaczenia i zwolnienia podatkowe
6. Ewidencja podatkowa nieruchomosci

Rozdzial III.
Analiza dochodów z podatków i oplat lokalnych budżetu gminy XYZ w latach 2008-2010

1. Analiza podatku od nieruchomosci
2. Analiza podatku rolnego i lesnego
3...

więcej

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ

Wstęp.

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1 (Struktura) Pojecie i istota samorządu terytorialnego w Polsce
1.2 Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
1.3 Zadania gminy
1.3.1 Zadania wlasne
1.3.2 Zadania zlecone
1.4 Mienie komunalne
1.5 Nadzór nad dzialalnoscia gminy


Rozdzial II.
Zasady gospodarki finansowej gminy

2.1 Zasady finansowe dotyczace jednostek samorządu terytorialnego
2.1.1 Jawnosc i przejrzystosc finansów publicznych
2.1.2 Zasada odpowiedzialnosci za wydatkowanie funduszy publicznych
2.2 Budżet gminy i jego struktura
2.3 Procedury uchwalania budżetu gminy
2...

więcej

Ocena zdolnosci kredytowej i wiarygodnosci finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce

1.1. Istota i zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego ………5
1.2. Prawnofinansowe podstawy działalności samorządu terytorialnego ………12
1.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego……… 16

Rozdzial II.
Gospodarka finansowa Samorzadów Gminnych w Polsce

2.1. Budżet Gminy i jego rola ………20
2.2. Dochody Gmin ………27
2.3. Wydatki Gmin ………36

Rozdzial III.
Wiarygodnosc finansowa, a zdolnosc kredytowa gminy

3.1. Pojecie zdolnosci kredytowej i wiarygodnosci finansowej gminy……… 41
3.2. Prawne granice zadłużenia a rzeczywista zdolnosc platnicza gminy ………44
3.3...

więcej

Funkcjonowanie samorządu lokalnego w Polsce w sferze polityki społecznej na przykładzie Gminy Zielonki


Spis tresci……… 2

Spis tabel …….4

Spis wykresów…….. 5

Wstęp…………6

Rozdzial I
Podstawy ustrojowe samorządu gminnego

1.1. Uwarunkowania spoleczno – polityczne powstania samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 R………….11
1.2. zasady konstytucyjne samorządu terytorialnego w Polsce …………14
1.2.1. Zasada pomocniczosci …………16
1.2.2. Zasada decentralizacji………… 16
1.2.3. Zasada samodzielnosci samorządu terytorialnego…………17
1.2.4. Zasada demokracji przedstawicielskiej …………17
1.3. Sposób zorganizowania samorządu terytorialnego w Polsce………… 18
1.4. Podsumowanie …………22


Rozdzial II
Samorzad gminy – sposób zorganizowania, działania , finansowania i kontrolowania

2.1...

więcej