Szukanie 'Motyw tolerancji w literaturze'

Motyw tolerancji w literaturze

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty stresu
1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5
1.2. Rodzaje stresu………..9
1.3. Czynniki wywołujące stres………..14
1.4. Konsekwencje stresu………..18
1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21

Rozdział 2
Istota motywacji w miejscu pracy.
      2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy………..25
2.2. Rodzaje motywacji ………..26
2.3. Systematyka teorii motywacji………..27
2.3.1. Teorie treści………..28
2.3.2. Wybrane teorie procesu………..34
2.4. Czynniki motywacyjne………..37
2.4.1. Czynniki materialne………..38
2.4.2. Czynniki niematerialne………..41

Rozdział 3
Wpływ stresu na motywację pracowników w ING Banku Śląskim.
      3.1...

Czytaj więcej

Ocena oraz skuteczne motywowanie pracowników

Wstęp

Rozdział I
Rola oceny i motywowania pracowników w zarządzaniu firmą
      1.1. Znaczenie ocen pracowniczych i motywacji
1.2. Rola i zadania oceny pracowniczej
1.3. Miejsce oceny w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
1.4. Rola i zadania motywacji
1.5. Teorie i modele motywacji

Rozdział II
Zależność między oceną a motywowaniem w zarządzaniu firmą
      2.1. Klasyfikacji narzędzi motywowania
2.2. Materialne środki motywacji
2.2.1. Wynagrodzenia
2.2.2. Benefity
2.3. Niematerialne środki motywacji
2.3.1. Awans
2.3.2. Atmosfera w pracy
2.3.3. Ocena pracowników
2.3.3.1. Aspekty psychologiczne ocen pracowniczych
2.4. Ocena pracownicza i motywacja ja...

Czytaj więcej

Motywacja w procesie pracy

Wstęp…………4

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
      1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – rodowód teoretyczny ………..6
1.2. Charakterystyka głównych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi……….. 11
1.3. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi……….. 16

Rozdział 2
Motywacja do pracy w systemie zarządzania organizacją.
      2.1. Pojęcie i rodzaje motywacji ………..23
2.2. Wybrane teorie motywacji ………..29
2.3. Systemowe ujęcie czynników motywujących do pracy……….. 42

Rozdział 3
Ocena systemu motywacyjnego pracowników w przedsiębiorstwie x
      3.1. Profil działalności przedsiębiorstwa X ………..50
3.2...

Czytaj więcej

System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy

Wstęp……….5

Rozdział 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.
      1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7
1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16
1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27

Rozdział 2
Metody rozwoju zasobów ludzkich.
      2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich
2.2 Podmioty rozwoju zasobów ludzkich……….41
2.3 Istota szkoleń……….42
2.4 Etapy procesu szkoleniowego……….44
2.4.1 Analiza potrzeb szkoleniowych……….44
2.4.2 Opracowanie planu szkoleń……….47
2.4.3 Realizacja zaplanowanych badań……….48
2.4.4 Ocena efektywności szkoleń……….49
2.5 Rodzaje i kwalifikacja szkoleń……….50
2.6 Metody szkoleń………...

Czytaj więcej

System motywacyjny pracowników w firmie

Wstęp……….4

Rozdział 1
Pojęcie i istota motywacji pracowników
      1.1. Pojęcie motywacji i motywowania………. 8
1.2. Modele i teorie motywacji ……….14
1.3. Formy i systemy motywacyjne ……….23
1.4. Najważniejsze instrumenty i narzędzia do motywacji pracowników………. 27

Rozdział 2
Charakterystyka badanego przedsiebiorstwa
      2.1. Forma prawna firmy XYZ Polska s.c. z siedzibą w Warszawie………. 43
2.2. Relacje prawne i handlowe między spółką XYZ we Włoszech i XYZ Polska s.c. w Warszawie………. 45
2.3. Struktura organizacyjna w firmie XYZ Polska s.c……….. 49
2.4. Dynamika struktury zatrudnienia w firmie XYZ Polska s.c. w latach 2011-2015………. 51
2.5...

Czytaj więcej

Motywacja i ocena, jako skuteczne zarządzanie na przykładzie jednostki wojskowej

Wstęp……….5

Rozdział I
Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu
      1.1. Definicja i proces motywacji………. 7
1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10
1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11
1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15
1.4.1. Teorie treści………. 15
1.4.2. Teorie procesu………. 19
1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników
      2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25
2.1.1. Wynagrodzenia ……….25
2.1.2 Premie i nagrody………. 28
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników………. 31
2.2. Współczesne czynniki warunkujące motywację do pracy ……….34
2.2.1. Zarządzanie strachem ……….34
2.2...

Czytaj więcej

Motywacja i ocena, jako elementy skutecznego zarządzania na przykładzie jednostki wojskowej XYZ

Wstęp……….5

Rozdział I
Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu
1.1. Definicja i proces motywacji………. 7
1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10
1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11
1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15
1.4.1. Teorie treści………. 15
1.4.2. Teorie procesu………. 19
1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22

Rozdział II
Czynniki motywujące pracowników
      2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25
2.1.1. Wynagrodzenia ……….25
2.1.2 Premie i nagrody………. 28
2.1.3. Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników………. 31
2.2. Współczesne czynniki warunkujące motywację do pracy ……….34
2.2.1. Zarządzanie strachem ……….34
2.2.3...

Czytaj więcej

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem

1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6
2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8
3. Teorie motywacji………..12
3.1 Teoria tresci ………..12
3.2 Teoria procesu ………..16
4. Narzedzia motywacji……….. 20
4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20
4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21
4.3 Indywidualne narzedzia motywowania pracowników……….. 23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Problem badawczy oraz cel badan ………..28
2. Przedmiot badan oraz hipotezy badawcze……….. 29
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…...

Czytaj więcej

Motywowanie jako determinanta efektywnosci pracy kadry menedzerskiej


Wstęp………4

Rozdzial I
Motywacja w teorii zarządzania

1.1 Pojecie motywacji………6
1.2 Klasyfikacja wybranych teorii motywacji………10
1.3 Model procesu motywacyjnego………22


Rozdzial II
System motywowania w przedsiębiorstwie………

2.1 Rodzaje systemów motywacyjnych………26
2.2 Wynagradzanie jako czynnik systemu motywowania………33
2.3 Motywacyjna rola partycypacji pracowników w zarzadzaniu………41
2.4 Efektywność systemu motywowania pracowników………46


Rozdzial III
System motywowania wprowadzony w wybranym przedsiębiorstwie

3.1 Motywacja w polskich realiach………49
3.2 Zakres działania firmy xyz………54
3.2.1 Prezentacja firmy………54
3.2.2 Produkcja, wykorzystanie zdolnoci produkcyjnych i sprzedaz………55
3.2...

Czytaj więcej

Wpływ systemu motywacyjnego na efektywnosc organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa gminna spóldzielnia – XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Motywowanie jako instrument oddzialywania.

1.1. Istota i rodzaje motywacji……….5
1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania……….9
1.3. Modele motywacji……….16
1.4. Teorie motywacji a potrzeby pracowników……….22

1.5. Instrumenty pobudzania motywacji……….28


Rozdzial 2.
Czynniki motywujace pracowników.

2.1. Placa jako srodek motywacji……….31
2.2. Społeczne uwarunkowania efektywnosci plac……….34
2.3. Wpływ kadry kierowniczej na potrzeby procesu motywowania……….36
2.4. Nagrody i kary ……….41
2.5 Nowoczesne koncepcje motywowania……….46


Rozdzial 3.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie GS – XYZ.

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….52
3.2. Motywowanie pracown...

Czytaj więcej

Typologia zjawiska zabójstwa seryjnego jako motyw wiodacy zbrodni.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Zjawisko seryjnego zabójstwapodstawowe pojecia i rys historyczny.

1. Definicja seryjnego zabójcy………. 4
2. Pojecie idealnej ofiary………. 6
3. Zjawisko seryjnego zabójstwa w ujęciu historycznym………. 7
4. Zagrozenie seryjnymi zabójstwami w czasach wspólczesnych………. 8
5. Typologia seryjnych zabójców………. 14


Rozdzial II
Seryjny zabójca – misjonarz i zagrozenie zwiazane z jego dzialalnoscia.

1. Sylwetka seryjnego zabójcy – misjonarza………. 18
2. Srodowisko rodzinne………. 19
3. Wyksztalcenie………. 20
4. Motyw wiodacy zbrodni………. 20


Rozdzial III
Seryjny zabójca – hedonista i zagrozenie zwiazane z jego dzialalnoscia.

1...

Czytaj więcej

Hiob naszych czasów – problem niezawinionego cierpienia w literaturze wspólczesnej. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.

1. Wstęp
( wyjasnienie pojecia cierpienia, przedstawienie historii Hioba)

2. Kolejnosc prezentowanych argumentów:

• Cierpienie wiezniów w sowieckich lagrach
( „Inny swiatGustawa Herlinga- Grudzinskiego)
• Ból poprzez traumatyczne wspomnienia wojenne
( „Medaliony” Zofii Nalkowskiej)
• Tragiczne przezycia wojenne spolecznosci zydowskiej
( „Pianista” Wladyslawa Szpilmana)
• Cierpienie wyrazane za pomoca poezji
( „ Pan Cogito rozmysla o cierpieniu” Zbigniewa Herberta)

3. Zakończenie
( refleksja nad wybranymi przykladami)


 
Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie

1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Rozdział IV
Porównanie i ocena rekrutacji metod...

Czytaj więcej

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wstęp

Rozdział 1
Istota adaptacji nowego pracownika
      1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej
1.2. Pojęcie adaptacji
1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie
1.4. Analiza potrzeb kadrowych
1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników

Rozdział 2
Opis i analiza badań własnych
      2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2.1.1.Przedmiot działalności
2.1.2. Struktura organizacyjna
2.1.3. Charakterystyka kadr
2.1.4. Badania własne
2.1.5. Metody i techniki badań

Rozdział 3
Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracownika
      3.1. Informacje ogólne
3.2...

Czytaj więcej
Regulamin strony