Szukanie 'Psychologiczne skutki bezrobocia'

Psychologiczne skutki bezrobocia na przykładzie wybranej grupy.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Podstawy teoretyczne

1.1 Pojecie bezrobocia………. 5
1.2 Czynniki kształtujące bezrobocie………. 8
1.3 Typy bezrobocia………. 12
1.4 Spoleczny obraz bezrobocia ………. 18


Rozdzial 2
Codziennosc bez pracy

2.1 Kwestia pieniezna – zasilki, prace dorywcze, źródła pomocy……….21
2.2 Skrajne ubóstwo ………. 25
2.3 Zly konsument………. 32


Rozdzial 3
Skutki bezrobocia

3.1. Psychologiczne skutki bezrobocia………. 34
3.2. Stadia nastroju………. 38
3.3. Spolecznosc zmeczona ………. 41
3.4. Lek przed tym co znane i nieznane………. 43
3.5...

więcej

Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej


Wstęp………… 5

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej.

1. Bezrobocie – podstawowe pojecia………… 7
2. Przyczyny bezrobocia………… 14
3. Klasyfikacja bezrobocia………… 18
4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia………… 23


Rozdzial II.
Instrumenty i formy walki z bezrobociem

1. Rózne formy redukcji bezrobocia………… 29
1.1. Rozwiazania organizacyjno – prawne………… 29
1.2. Fundusze celowe………… 34
2. Aktywne formy pobudzania rynku pracy………… 40
2.1. Posrednictwo pracy………… 40
2.2. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych………… 41
2.3. Udzielanie pozyczek z Funduszu Pracy………… 43
2.4. Szkolenia………… 45
2.5. Aktywizacja zawodowa absolwentów………… 47
2.6...

więcej

Zjawisko bezrobocia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000 – 2013 oraz metody jego zwalczania

Wstęp……….5

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka bezrobocia

1.1 Pojecie i definicja bezrobocia……….. 7
1.2 Pojecia zwiazane z bezrobociem……….. 8
1.3 Przyczyny bezrobocia………. 10
1.4 Rodzaje bezrobocia……….. 11
1.5 Skutki bezrobocia……….. 13
1.5.1 Psychologiczne skutki bezrobocia……….13
1.5.2 Społeczne skutki bezrobocia ……….14
1.5.3 Ekonomiczne skutki bezrobocia ……….15


Rozdzial 2
Struktura bezrobocia wedlug róznych kryteriów

2.1 Charakterystyka Polski i Unii Europejskiej ……….16
2.2 Poziom i dynamika bezrobocia………. 18
2.2.1 Bezrobocie w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej………. 18
2.3 Struktura bezrobocia wedlug róznych wskazników………. 25
2.3.1 Bezrobocie wedlug plci ……….25
2.3...

więcej

Zjawisko bezrobocia w gminie XYZ


Wstęp………4

Rozdzial I.
Bezrobocie jako problem spoleczny………6

1. Ogólne definicje
2. Bezrobocie w srodowisku lokalnym
3. Przyczyny i skutki bezrobocia


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych………19

1. Hipotezy i metody badawcze
2. Sposób przeprowadzenia badan
3. Charakterystyka terenu badan i badanych osób


Rozdzial III.
Bezrobocie w XYZ – analiza badan wlasnych………24

1. Psychologiczne konsekwencje bezrobocia
2. Przyszłość w ocenie bezrobotnych
3. Sytuacja materialna badanych bezrobotnych
4. Stosunek do pracy i bezrobocia. Pomoc urzedu pracy


Zakończenie………38
Bibliografia
Aneks – formularz ankiety

więcej

Gotowe wzory i przykładowe prace: magisterskie, licencjackie, inżynierskie, dyplomowe.

Strona  obejmuje przykładowe spisy treści : magisterskie, dyplomowe, licencjackie.

Do kogo skierowana jest nasza oferta.

Serwis  jest skierowany przede wszystkim do studentów, którzy z powodu obowiązków zawodowych, rodzinnych lub innych zajęć pozaakademickich, chcą skrócić proces pisania pracy naukowej. Jeśli nie wiesz jaki spis treści zrobić i  zabrać się za pracę licencjacką, magisterską, podyplomową? Jak pisać pracę dyplomową?

W ofercie znajdziesz gotowe przykładowe spisy treści z  prac:
– prace magisterskie
– prace licencjackie
– prace dyplomowe
– prace inżynierskie
– prace podyplomowe
– biznes plany
– referaty, eseje
– prace zaliczeniowe
– prace semestralne

więcej

Panstwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu


Wstęp………5

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej

1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8
2. Przyczyny bezrobocia ………14
3. Klasyfikacja bezrobocia ………17
4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22


Rozdzial II.
Gospodarka finansowa panstwowych funduszy celowych państwa przeciwdzialaj±cych bezrobociu

1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia……… 27
2. Dochody i wydatki Funduszu Pracy ………34
2.1. Dochody Funduszu Pracy……… 34
2.2.Wydatki Funduszu Pracy ………37
2.2.1 Aktywne formy Funduszu Pracy ………37
2.2.2. Pasywne formy Funduszu ………42
3...

więcej

Motywacje osób wyjezdzajacych za granice w poszukiwaniu pracy.

Wstęp………..2

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne dotyczace bezrobocia i migracji oraz regulacje rynku pracy.

1.1 Przyczyny powstania bezrobocia………..4
1.2 Skutki bezrobocia – odczucia psychologiczne………..7
1.3 Motywacja………..13
1.4 Kierunki migracji Polaków i powody ich wyborów………..14

Rozdzial II.
Metodologia badan.

2.1 Problematyka badawcza i cel badan………..18
2.2. Metoda badawcza Technika i narzedzie badawcze………..21
2.3. Organizacja i teren badan………..22

Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej grupy………..23
3.2 Motywacje Polaków w momencie podejmowania decyzji o wyjezdzie za granice w poszukiwaniu pracy – ankieta………..29
3.3 Wyniki badan wlasnych………..48

Zakończ...

więcej

Bezrobocie jako element patologii społecznej.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
1.1.Spoleczno-ekonomiczne skutki bezrobocia.

1.2. Mierniki bezrobocia ……….12
1.3. Rodzaje bezrobocia………. 15
1.4. Formy bezrobocia………. 19

Rozdzial II
Stan i dynamika bezrobocia w Polsce w latach 1990-2000.

2.1. Elementy rynku pracy………. 21
2.2. Kryzys na rynku pracy ……….27
2.3. Rozwój bezrobocia w Polsce w 2010r………. 29

Rozdzial III
Społeczne skutki bezrobocia

3.1. Sfera ubóstwa w Polsce………. 31
3.2.Problemy polskiej wsi………. 38
3.3. Psychologiczne aspekty bezrobocia ……….39
3.4. Bezrobocie a patologie społeczne………. 42
3.4.1. Alkoholizm ……….43
4.2.2. Prostytucja ……….46
4.2.3. Przestepczosc ……….49

Rozdzial IV
Polityka przeciwdziałania bezrobociu

4.1...

więcej

Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy w powiecie XYZ.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Problem bezrobocia i jego skutków dla osób pozostajacych bez pracy

1.1. Definicja i kryteria bezrobocia………..5
1.2. Rodzaje bezrobocia………7
1.3. Poziom i struktura bezrobocia w Polsce………9
1.4. Psychologiczne i społeczne skutki pozostawania bez pracy………16

Rozdzial II.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

2.1. Instrumenty aktywizacji zawodowej bezrobotnych……..20
2.2. Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe……..20
2.3. Szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe………23
2.4. Prace interwencyjne i roboty publiczne……..23
2.5. Pozyczki oraz pomoc finansowa na tworzenie miejsc pracy ……..30

Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan………34
3.2...

więcej

Bezrobocie jako problem samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w latach 2003-2005.


Wstęp……… 2

Rozdzial I.
Wprowadzenie do rozwazan nad bezrobociem

1. Rys historyczny bezrobocia……… 5
2. Pojecie i klasyfikacja bezrobocia. ……… 7
3. Sposoby mierzenia bezrobocia………. 14
4. Przyczyny, skutki oraz koszty bezrobocia. 16
5. Psychologiczne aspekty bezrobocia. 18

Rozdzial II.
Sytuacja na rynku pracy w województwie lódzkim w latach 2003-2005

1. Charakterystyka województwa lódzkiego. ……… 23
2. Poziom i dynamika bezrobocia. ……… 26
3. Rynek pracy a bezrobocie. ……… 33

Rozdzial III.
Przeciwdzialanie bezrobociu na przykładzie Powiatowych Urzedów Pracy

1. Zadania Powiatowego Urzędu Pracy jako organu publicznych sluzb zatrudnienia. ……… 37
2. Instrumenty rynku pracy………. 39
3...

więcej