Szukanie 'Wizerunek nauczyciela w oczach uczniów'

Wizerunek nauczyciela w oczach uczniów

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego na przykładzie oddziału przedszkolnego

Wstęp………4

Rozdział I
Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego
      1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6
2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19
4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21

Rozdział II
Metodologia badań własnych
      1. Cel i przedmiot badań………24
2. Problem główny i problemy szczegółowe ………25
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………26
4. Teren i charakterystyka grupy badawczej……… 29
5. Przebieg i organizacja badań własnych ………30

Rozdział III
Oczekiwania rodziców wobec kompetencji naucz...

Czytaj więcej

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Przedmiot badan w literaturze

1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5
1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14
1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16
1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17
1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20
1.6. Fair play naczelna zasada olimpizmu ……….21

Rozdzial 2.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

2.1. Przeslanki teoretyczne i cel badan, hipotezy ……….26
2.2. Metody badan ……….27
2.3. Material i charakterystyka badanych ……….28

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan

3.1. Stosunek badanych do olimpizmu jako nosnika wartosci ……….30
3.2. Stosunek badanych do poszczególnych komponen...

Czytaj więcej

Ocena wolnoczasowej aktywnosci ruchowej uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego w XXX.


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Charakterystyka aktywnosci ruchowej…………6

1.1. Definicja i znaczenie aktywnosci ruchowej
1.2. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej
1.3. Optymalny poziom aktywnosci ruchowej

Rozdzial II.
Wpływ aktywnosci ruchowej na zdrowie…………16

2.1. Aktywnosc ruchowa jako czynnik zdrowia
2.2. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad krazenia
2.3. Wpływ aktywnosci ruchowej na uklad oddechowy
2.4. Wpływ wzmozonej aktywnosci ruchowej na profilaktyke chorób cywilizacyjnych

Rozdzial III.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych…………27

3.1. Przedmiot oraz cel badan
3.2. Metoda i material badan
3.3. Hipotezy i pytania badawcze

Rozdzial IV.
Analiza i omówienie wyników badan wlasnych ……...

Czytaj więcej

Aktywnosc fizyczna i zdolnosci wytrzymalosciowe uczniów wybranych szkól ponadgimnazjalnych w XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Tematyka pracy w świetle literatury.

1.1. Definicja i istota aktywnosci i sprawnosci fizycznej………. 5
1.2. Procesy rozwojowe organizmu………. 12
1.3. Uwarunkowania sprawnosci fizycznej……….20
1.4. Typy budowy ciala……….29


Rozdzial II.
Czesc metodologiczna badan

2.1. Przedmiot oraz cel badan……….31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 35
2.4. Charakterystyka srodowiska badawczego………. 38


Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Porównanie poziomu rozwoju fizycznego ……….42
3.2. Typy budowy ciala – porównanie……….46
3.3. Sprawnosc i aktywnosc fizyczna badanych – ankieta………. 47
3.4. Test Coopera-analiza porówn...

Czytaj więcej

Najczesciej spotykane trudnosci w pracy nauczyciela wychowania fizycznego sposoby ich rozwiazywania


Wstęp……….9

Rozdzial 1.
Wychowanie fizyczne jako przedmiot szkolny

1.1 Cele i zadania wychowania fizycznego……….11
1.2 Funkcje wychowania fizycznego, wpływ ruchu na organizm……….15
1.3 Organizacja i zalozenie podstawy programowej……….20


Rozdzial 2.
Rola nauczyciela wychowania fizycznego w realizacji przedmiotu.

2.1 Pozadane cechy osobowosci nauczyciela wychowania fizycznego……….27
2.2 Wymagane kompetencje nauczyciela, ich wpływ na jakosc zajęć lekcyjnych.32
2.3 Postrzeganie nauczyciela w literaturze przedmiotu……….37


Rozdzial 3.
Metodologiczne zalozenia badan.

3.1 Cel badan.43
3.2 Charakterystyka materialu badawczego i srodowiska……….44
3.3 Metoda badan……….44


Rozdzial 4.
Analiza wynik...

Czytaj więcej

Porównanie czestosci wystepowania wad postawy uczniów szkoly podstawowej na wsi i w miescie.Wstęp………3

Rozdzial I
Postawa ciala

1.1. Definicja postawy ciala……… 4
1.2. Rozwój postawy ciala w ontogenezie………. 9
1.3. Anatomiczno-fizjologiczne mechanizmy postawy ciala………. 11
1.4. Metody oceny postawy ciala……… 14

Rozdzial II
Wady postawy ciala, ich podzial i przyczyny powstawania

2.1. Charakterystyka wad postawy……… 20
2.2. Przyczyny powstawania wad postawy ciala ………31
2.3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wadom postawy……… 35
2.4. Przykladowe cwiczenia korekcyjne……… 40

Rozdzial III
Cel pracy i pytania badawcze.

3.1. Badana grupa ………45
3.2. Testy przesiewowe ………45

Rozdzial IV
Dyskusja i wnioski

4.1. Omówienie badan……… 48
4.1.1.Wystepowanie wad postawy w obrebie obreczy barkowe...

Czytaj więcej

Rozwazania nad osobowoscia nauczyciela trenera i próba sprecyzowania idealnego trenera w oparciu o wyniki badan wlasnych.Wstęp………..4

Rozdzial 1
Osobowosc w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja osobowosci………..5
1.2. Teorie osobowosci………..8
1.3. Struktura osobowosci………..20
1.4. Pojecie wlasnego ja.
1.5. Osobowosc i swiat.


Rozdzial 2
Osobowosc trenera/ instruktora jako pochodna osobowosci nauczyciela

2.1.Pojecie osobowosci nauczyciela.
2.2.Osobowosc nauczyciela jako czynnik wpływu wychowawczego.
2.3. Istotne i pozadane cechy nauczyciela idealnego.
2.4. Typy nauczycieli wymieniane w literaturze.
2.5. Trener- nauczyciel i wychowawca.


Rozdzial 3
Metodologia prowadzonych badan

3.1.Przedmiot i cel badan.
3.2.Zakres, organizacja i przebieg badan.
3.3.Metody badan.
3.4.Zastosowanie metod statystycznych.


Rozdzial...

Czytaj więcej

Budowa somatyczna i sprawnosc motoryczna uczniów klas sportowych na tle grup porównawczych


Wstęp

Rozdzial I.
Somatycznosc i motorycznosc czlowieka w świetle literatury

1.1 Motorycznosc jako podstawa sfery ruchowej czlowieka
1.2 Badania nad motorycznoscia czlowieka w aspekcie potrzeb wychowania fizycznego
1.3 Sprawnosc motoryczna jako element kontroli i oceny


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cel badan
2.2 Problem badawczy
2.3 Metody oraz narzedzia badawcze
2.4 Charakterystyka próby badawczej oraz terenu badan


Rozdzial III.
Analiza wyników badan

3.1 Zarys historyczny badan rozwoju somatycznego i ogólnej sprawnosci motorycznej młodzieży w Polsce
3.2 Wyniki badan uczniów klas sportowych oraz niesportowych
3.2 Analiza wyników badan


Bibliografia

Czytaj więcej

Działalność uczniowskich klubów sportowych w powiecie tomaszowskim.

Wstęp

Rozdzial I
Uczniowskie kluby sportowe w literaturze przedmiotu

1.1.Podstawy prawne działania Uczniowskich Klubów Sportowych
1.2. Tryb postępowania i wymagania zwiazane z zalozeniem Uczniowskiego Klubu Sportowego


Rozdzial II
Rola trenera w zakresię rozwoju dziecka uczestniczacego w zajeciach Uczniowskiego Klubu Sportowego

2.1. Działalność oswiatowo-wychowawcza Uczniowskich Klubów Sportowych
2.2. Formy pracy dydaktycznej trenerów w zakresię kształtowania aktywnosci sportowej uczniów
2.3. Metodyka skutecznej pracy dydaktycznej trenerów sportowych z uczniami uczestniczacymi w zajeciach uczniowskich klubów sportowych


Rozdzial III
Działalność wspólczesnie istniej...

Czytaj więcej

Kreowanie medialnego wizerunku polityka. Wizerunek Aleksandra Kwasniewskiego w wybranych tygodnikach opinii.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty marketingu politycznego.

1.Definicja marketingu politycznego……….4
2.Przyczyny powstania i rozwoju marketingu politycznego……….6
3.Róznice i podobienstwa pomiedzy marketingiem ekonomicznym a marketingiem politycznym……….7
4.Determinanty specyfiki marketingu politycznego……….8
4.1.Produkt polityczny……….9
4.2.Kampania wyborcza……….9
4.3.Zachowanie wyborcze……….11


Rozdzial II.
Public relations jako narzedzie marketingu politycznego.

1.Przeglad definicji public relations……….12
2.Komunikowanie werbalne i niewerbalne……….13
3.Reputacja, czyli tozsamosc i wizerunek……….15
4.System identyfikacji wizualnej i leksykalnej jako elementy komunikowania i tozsamosci p...

Czytaj więcej

Status prawny nauczyciela w świetle ustawy z 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela.Rozdzial I
Stosunek pracy nauczyciela

1.1 Nawiazanie stosunku pracy……….. 6
1.2 Zmiana tresci stosunku pracy 9
1.3 Warunki pracy, wynagrodzenia, kwalifikacje plac, nagrody i odznaczenia……….. 10
1.4 Rozwiazanie stosunku pracy……….. 19

Rozdzial II
Przebieg pracy i odpowiedzialnosc pracownicza

2.1 Czas pracy ………..25
2.2 Kwalifikacje i awans zawodowy……….. 29
2.3 Ocena nauczyciela ………..39
2.4 Doskonalenie nauczycieli………… 42
2.5 Odpowiedzialnosc porzadkowa i dyscyplinarna……….. 43

Rozdzial III
Uprawnienia socjalne, emerytalne i urlopy

3.1 Urlopy……….. 49
3.2 Prawo do korzystania z ZFSS……….. 58
3.3 Zasady udzielania emerytur i osoby uprawnione …………61
3.4 Odprawy emerytalne ………..69

Rozdzial IV
Dy...

Czytaj więcej

Odpowiedzialnosc prawna w zawodzie nauczyciela w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I
Nauczyciel w polskim systemie oswiaty.

1. Nauczyciel – zawód czy powolanie.
1.1. Zakres pracy nauczycieli i jego kompetencje zawodowe.
1.2.Funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuncza nauczyciela w rozwoju osobowym uczniów.

1.3.Kodeks etyki nauczycielskiej.
2. Wprowadzenie do problematyki odpowiedzialnosci prawnej nauczycieli.
2.1.Definicja odpowiedzialnosci w ujęciu prawnym, pedagogicznym i psychologicznym
2.2.Ogólne przesłanki odpowiedzialnosci prawnej.
2.3.Zadania dyrektora jako kierownika i organizatora procesu dydaktyczno- wychowawczego.
3. Podstawy prawne odpowiedzialnosci prawnej nauczycieli
3.1.Ustawa z d...

Czytaj więcej

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X
<span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">Zjawisko</span> agresji <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange"><span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">uczniów</span></span> klas IV – VI <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">w</span> <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">wybranych</span> szkolach <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">podstawowych</span> <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">w</span> mieście X – <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">Gotowe</span> <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">wzory</span> i <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">przykladowe</span> prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">dyplomowe</span>. – <span class="search-everything-highlight-color" style="background-color:orange">PraceDyplomowe</span>.edu.pl™

Czytaj więcej

Miejsce gier komputerowych w czasię wolnym uczniów edukacji wczesnoszkolnej.


Wstęp………. 7

Rozdzial I
Gry komputerowe w życiu dziecka- aspekt pedagogiczny.

1. Charakterystyka zjawiska gier komputerowych………. 9
1.1. Definicja gier komputerowych………. 9
1.2. Historia gier komputerowych………. 10
1.3. Klasyfikacja gier komputerowych………. 12
1.4. Konsekwencje korzystania z gier komputerowych przez dzieci………. 14
1.4.1. Oddzialywanie gier komputerowych na rozwój dzieci………. 17
1.4.2. Pozytywne aspekty korzystania z gier komputerowych………. 17
1.4.3. Negatywne aspekty korzystania z gier komputerowych………. 19
1.5. Rola rodziców w walce z uzaleznieniem dziecka od gier komputerowych………. 22

Rozdzial II
Metodologiczne podstawy pracy.

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu pracy………. 26
2.2...

Czytaj więcej
Regulamin strony