Szukanie 'Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny'

Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

Czytaj więcej

Wpływ kursu walutowego na polski handel zagraniczny.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Teoria kursu walutowego

1.1. Istota kursu walutowego ………5
1.2. Kształtowanie się kursu walutowego……… 10
1.3. Ekonomiczne skutki wahan kursu walutowego ………17


Rozdzial 2.
Rola handlu zagranicznego w gospodarce

2.1. Handel zagraniczny i jego formy………23
2.2. Charakterystyczne transakcje w handlu zagranicznym ………30
2.3. Instytucje regulujace i wpierajace handel zagraniczny ………36


Rozdzial 3.
Kurs walutowy regulatorem Polskiego handlu zagranicznego

3.1. Kurs walutowy a wielkosc handlu zagranicznego Polski ………41
3.2. Kurs walutowy a dynamika handlu zagranicznego Polski ………47
3.3. Wpływ kursu walutowego na bilans platniczy Polski……… 52


Zakończenie……… 59
Bibliografia...

Czytaj więcej

Wpływ skutecznego motywowania na efektywnosc pracy


Wstęp

Rozdzial 1.
Motywacja i motywowanie

1.1. Istota motywacji i motywowania
1.2. Rodzaje motywacji
1.3. Teorie motywacji

Rozdzial 2.
Motywacja i efektywnosc pracy

2.1. System motywacyjny
2.2. Materialne i niematerialne instrumenty motywowania
2.3. Motywacyjne znaczenie nagród i kar

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Problematyka badan i hipotezy badawcze
3.2. Opis metody badawczej
3.3. Analiza przeprowadzonych badan i wnioski

Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

 
Czytaj więcej

Wpływ plci menedzera na efektywnosc pracy na przykładzie wybranych restauracji w województwie lubelskim.

Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Przywódca a menedzer.

1.1 Pojecie menedzera……….. 4
1.2 Rola i umiejetnosci menedzera w organizacji……….. 6
1.3 Menedzer a kierownik ……….. 10
1.4 Menedzer a przywódca……….. 14


Rozdzial II
Podobienstwa i róznice w zarządzaniu menedzera kobiety, a mezczyzny.

2.1 Kierownik kobieta a kierownik mezczyzna……….. 19
2.2 Komunikacja miedzy plciami……….. 21
2.3 Style kierowania kobiet i mezczyzn……….. 23
2.4 Atrybuty kobiet mezczyzn……….. 26


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych.

3.1 Cel i przedmiot badan……….. 29
3.2 Metoda badan……….. 29
3.3 Organizacja i przebieg badan.
3.4 Wyniki i analiza badan……….. 30
3.5 Dyskusja wyników……….. 58


Zakończenie……….. 60
Bibliografia………....

Czytaj więcej

Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywnosc procesu zarządzania Urzedem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej

Wstęp.

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy komunikowania się w organizacji – teoria problemu.

1.1. Pojecie, cele i zadania komunikacji oraz proces komunikowania.
1.2. Komunikacja interpersonalna.
1.3. Komunikacja grupowa i sieci komunikacyjne.
1.4. Bariery w komunikowaniu.


Rozdzial II.
Organizacja i funkcjonowanie urzedu patentowego RP.

2.1. Misja, cel, zadania .
2.2. Struktura i organizacja.
2.3. System komunikowania w Urzedzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej – stan obecny.


Rozdzial III.
Ocena efektywna funkcjonowania systemu komunikowania w urzedzie patentowego RP -badanie ankietowe.

3.1. Przedmiot i podmiot badan.
3.2. Organizacja i przebieg.
3.3. Analiza wyników badan.


Zakończ...

Czytaj więcej

Wpływ misji firmy na jej spostrzeganie jako pierwszego miejsca pracy.

Streszczenie……. 8

Rozdzial 1.
Kultura organizacyjna jako znaczacy atrybut kazdej organizacji.

1.1. Historia zainteresowania kultura organizacyjna……………. 9
1.2. Istota kultury organizacyjnej……………. 10
1.2.1.Definicja, cechy i skladniki kultury organizacyjnej……………. 10
1.2.2. Uwarunkowania kultury organizacyjnej……………. 13
1.2.3. Funkcje kultury organizacyjnej……………. 14
1.2.4. Proces formowania się kultury organizacyjnej……………. 16
1.3. Modele kultury organizacyjnej……………. 19
1.3.1. Model kliniczny Edgara Scheina……………. 19
1.3.2. Inne modele kultury organizacyjnej……………. 21
1.4. Kultura organizacyjna w firmach z branzy informatycznej i telekomunikacyjnej na przykładzie wybranych Case Study.
1.4.1...

Czytaj więcej

Analiza i ocena wpływu oraz roli menadzera w kreowaniu zachowan pracowników w świetle przeprowadzonych badan.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Rola i znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu nowoczesna organizacja w gospodarce rynkowej

1.1. Geneza teorii zarządzania zasobami ludzkimi………..6
1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji……….. 9
1.2.1. Model michigan jako jeden z modeli zarządzania organizacja……….. 9
1.2.2. Model harwardzki jako jeden z modeli zarzadzani organizacja………..10
1.3. Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi………..11
1.3.1. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji………..12
1.3.2. Wybór pracowników do pracy w organizacji………..14
1.3.3. Szkolenia zawodowe pracowników podstawa rozwoju ich kompetencji i umiejetnosci ………..17
1.3.4...

Czytaj więcej

Techniki wywierania wpływu i manipulacji w miejscu pracy. Identyfikacja i ocena na przykładzie firmy produkcyjnej.


Wstęp …………4

Rozdzial I
Zagadnienia teoretyczne dotyczace wpływu społecznego

1.1 Pojecie i sposoby wywierania wpływu na innych………… 6
1.2 Psychologiczne reguly wywierania wpływu, wedlug R. Cialdiniego………… 8
1.3 Techniki wywierania wpływu …………14
1.3.1 Strategie racjonalne………… 14
1.3.2 Strategie społeczne …………15
1.3.3 Strategie emocjonalne………… 16
1.4 Metody wywierania wpływu i narzedzia przekonywania w miejscu pracy …………18


Rozdzial II
Manipulacja jako sposób wpływania na innych

2.1 Pojecie i geneza zjawiska manipulacji………… 22
2.2 Rodzaje manipulacji………… 23
2.2.1 Manipulacja w komunikacji jezykowej………… 23
2.2.2 Manipulacja neuroperswazyjna………… 24
2.2.3 Psychomanipulacja …………26
2...

Czytaj więcej

Wpływ systemu ocen okresowych na zarzadzanie przedsiębiorstwem.


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi …………5
1.2. Cele i funkcje systemu ocen okresowych pracowników …………14
1.3. Oceny pracownicze jako element zarządzania zasobami ludzkimi …………17


Rozdzial 2.
Wprowadzenie do zastosowania systemu ocen okresowych w organizacji

2.1. Pojecie oceny pracowników………… 19
2.2. System ocen pracowników …………21
2.3. Kryteria ocen …………23
2.4. Przykladowe kryteria jakie moga byc stosowane do oceniania pracowników………… 25
2.5. Schemat ocen………… 28
2.6. Techniki i metody oceniania………… 32
2.7. Procedura przeprowadzania oceniania pracowników………… 34
2.8. Kwestionariusz oceny………… 36


Rozdzia...

Czytaj więcej

Wpływ masy ciala na aktywnosc fizyczna w wieku gimnazjalnym


Wstęp

Rozdzial I
Rola aktywnosci fizycznej w prawidlowym funkcjonowaniu organizmu

1.1. Aktywnosc fizyczna w świetle literatury przedmiotu
1.2. Formy aktywnosci fizycznej
1.3. Rozwój fizyczny w wieku gimnazjalnym
1.4. Odzywianie i wskaznik BMI a sprawnosc fizyczna młodzieży gimnazjalnej


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Problemy badawcze i hipotezy
2.2. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze
2.3. Testy sprawnosciowe: Test sprawnosci motorycznej L. Denisiuka i Europejski Test Sprawnosci Fizycznej EUROFIT
2.3.1. Test sprawnosci motorycznej L. Denisiuka
2.3.2. Europejski test sprawnosci fizycznej EUROFIT
2.4. Organizacja i przebieg badan
2.5...

Czytaj więcej

Wpływ szkolnego zespolu sportowego na moralny i spoleczny rozwój jej czlonków.


Wstęp ………… 4

Rozdzial 1
Funkcjonowanie zespolu sportowgo w kontekscie moralno-wychowawczym.

1.1. Istota i rodzaje grupy społecznej ………… 7
1.2. Wpływ grupy społecznej na proces socjalizacji i wychowania ………… 12
1.3. Znaczenie procesu kierowania grupa ………… 17
1.4. Społeczne i wychowawcze walory sportu ………… 22


Rozdzial 2
Pedagogiczne uwarunkowania procesu wychowania fizycznego

2.1. Znaczenie osobowosci nauczyciela w procesię wychowania i ksztalcenia fizycznego ………… 32
2.2. Kompetencje pedagogiczne nauczyciela wychowania fizycznego ………… 34
2.3. Nauczyciel wychowania fizycznego w badaniach empirycznych ………… 40


Rozdzial 3
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1...

Czytaj więcej

Gra w pilke nozna, jako forma aktywnosci rekreacyjnej u dzieci i jej wpływ na rozwój sprawnosci fizycznej.


Streszczenie
Wstęp

1. Cele pracy i pytania badawcze

2. Metody badawcze
2.1. Charakterystyka grupy badawczej
2.2. Metody i techniki badan
2.3. Organizacja i przebieg badan

3. Czas wolny a aktywnosc rekreacyjna

3.1 Definicja czasu wolnego
3.2. Definicja rekreacji oraz jej podstawowe formy i klasyfikacje

4. Charakterystyka gry w pilke nozna, jako formy aktywnosci rekreacyjnej u dzieci


5. Prezentacja wyników badan

5.1. Wyniki ankiety srodowiskowej na temat popularnosci gier zespolowych
5.2. Wyniki przeprowadzonego badania sprawnosciowego

6. Dyskusja

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Kwestionariusz ankiety


 
Czytaj więcej

Wpływ przystapienia Polski do Unii Europejskiej na rolnictwo i obszary wiejskie.

<strong
<br

Wstęp ………..4<br
<brRozdzial I<br Polityka rolna unii europejskiej </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej……….. 6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Funkcje polityki rolnej……….. 8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Fundusze UE dla realizacji polityki rolnej ………..12<br
<strong<brRozdzial II <brŚrodki unii europejkskiej przeznaczone na rolnictwo i obszary wiejskie </strong<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Dopłaty bezpośrednie……….. 17<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)……….. 21<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3...

Czytaj więcej

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 9

Rozdzial I
Pojecie samorządu lokalnego

1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11
1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12
1.3. Role i zadania gminy ……….14
1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013

2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 ……….24
2.1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ……….25
2.1.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………. 28
2.1.3. Fundusz Spójnosci ……….30
2.2. Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013………. 33
2.2.1...

Czytaj więcej

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 4

Rozdzial I.
Administracja samorzadowa w Polsce.

1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6
2. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania………. 8
3. Organy stanowiace oraz wykonawcze samorządu ………. 11


Rozdzial II.
Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego.

1. Struktura organizacyjna gminy………. 16
2. Zadania wlasne i zlecone gminy………. 18
3. Gospodarka finansowa gminy………. 21
4. Rodzaje zródel dochodów gminy………. 24


Rozdzial III.
Formy wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w latach 2007-2013.

1. Fundusze strukturalne………. 25
1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ………. 25
1.2. Fundusz Spójnosci (Kohezji)………. 27
1.3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………...

Czytaj więcej
Regulamin strony