Aktywna polityka rynku pracy w mieście XYZ.

Wstęp………..4

Rozdzial I
Ewolucja polityki rynku pracy w Polsce

1.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy ………..6
1.2. Publiczne służby zatrudnienia, jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia……….. 11
1.3. Polityka rynku pracy po akcesji Polski do UE ………..16


Rozdzial II
Instrumenty rynku pracy

2.1. Pomoc w poszukiwaniu pracy ………..22
2.2. Podazowo zorientowane instrumenty polityki rynku pracy……….. 27
2.3. Zatrudnienie subwencjonowane……….. 33


Rozdzial III
Metody ewaluacji aktywnej polityki rynku pracy w Unii Europejskiej

3.1. Istota i funkcje ewaluacji interwencji publicznych……….. 40
3.2. Kierunki zmian wprowadzonych po akcesji Polski do UE ………..45
3.3 Badania ewaluacyjne aktywnej polityki rynku pracy ………..51


Rozdzial IV
Analiza polityki rynku pracy na podstawie miasta MIelca

4.1. Charakterystyka miasta Mielec………..58
4.2. Wydatki na programy zatrudnienia w Mielcu ………..61
4.3. Efektywność programów zatrudnienia w Mielcu……….. 66


Zakończenie………..76
Bibliografia ………..78
Spis tabel ………..83
Spis rysunków ………..83
Streszczenie ………..84


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>