Aktywne formy zwalczania bezrobocia


Wstęp……….. 4

Rozdzial I
Charakterystyka bezrobocia podstawy teoretyczne.

1. Pojecie i istota bezrobocia……….. 8
2. Przyczyny bezrobocia……….. 11
3. Rodzaje bezrobocia………..13
4. Skutki i znaczenie bezrobocia……….. 17


Rozdzial II
Ewolucja polskiej polityki rynku pracy.

1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy……….20
2. Publiczne służby zatrudnienia jako podmioty realizujace Europejska Strategie Zatrudnienia………..25
3. Polityka rynku pracy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej………..28
4. Kierunki wprowadzonych w 2008 r. zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Pracy………..30


Rozdzial III
Formy prawne przeciwdziałania bezrobociu

1. Posrednictwo pracy……….. 34
2. Doradztwo zawodowe……….. 36
3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy……….. 38
4. Szkolenia dla bezrobotnych……….. 40
5. Staz i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy……….. 43


Rozdzial IV
Zatrudnienie subwencjonowane.

1. Środki na tworzenie nowych stanowisk pracy……….. 47
2. Prace interwencyjne……….. 49
3. Roboty publiczne……….. 52
4. Prace społeczne uzyteczne……….. 54


Rozdzial V
Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Pracy xxx.

1.Charakterystyka Urzędu Pracy w xxx i zakres jego działania ……….. 57
2.Metody walki z bezrobociem stosowane przez PUP w xxx……….. 58


Zakończenie……….. 64
Wykaz aktów prawnych……….. 67
Wykaz literatury……….. 68
Wykaz zródel internetowych……….. 72


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>