Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.


Wstęp………3

Rozdzial I
Przeslanki stosowania analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

1.1.Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza………5
1.2.Źródła informacji analitycznych………10
1.3.Istota analizy wskaznikowej………21
1.4.Metody porównan i ich zastosowania………26

Rozdzial II
Analiza plynnosci i przeplywów cash flow jako narzedzie okreslenia sytuacji finansowej firmy.

2.1.Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych (cash flow)………30
2.2.Wskazniki plynnosci jako kryteria oceny działalności firmy………42
2.3.Weryfikacja wskazników plynnosci………50
2.4.Krótkoterminowe planowanie finansowe jako narzedzie sterowania plynnoscia………57
2.5.Ocena zagrozenia przedsiębiorstwa upadloscia przy zastosowaniu finansowych wskazników syntetycznych – model Altmana………60

Rozdzial III
Analiza rentownosci jako metoda oceny perspektyw rozwojowych firmy.

3.1.Wskazniki rentownosci sprzedaży oraz kapitalów………65
3.2.Model analizy Du Ponta………72

Rozdzial IV
Zmiana poziomu produkcji a wyniki finansowe.

4.1.Analiza produkcji i czynników produkcji………75
4.2.Analiza kosztów wlasnych………81
4.2.1.Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym………81
4.2.2.Analiza kosztów w ukladzie kalkulacyjnym………84
4.3.Rachunek kosztów pelnych i kosztów zmiennych………90
4.3.1.Rachunek kosztów pelnych………90
4.3.2.Metody wydzielenia kosztów zmiennych………94
4.4.Próg rentownosci i jego fluktuacje………99

Rozdzial V
Prezentacja wyników ekonomiczno-finansowych na przykładzie Sprawozdania Zarzadu Z Działalnośći Gospodarczej Spólki Star Sp. z o.o……….105

Podsumowanie………115
Zalaczniki:………117
1. Wykaz rysunków, tabel i przykladów………117
2. Bibliografia………120


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>