Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………….5

Rozdzial I
Polityka spoleczna w Polsce

1.1 Definicja polityki społecznej…………. 6
1.2 Sektory polityki społecznej…………. 7
1.3 Podmioty panstwowe polityki społecznej…………. 10
1.4 Jednostki administracji samorzadowej…………. 14
1.5 Instrumenty polityki społecznej…………. 16
1.6 Wybrane obszary polityki społecznej ………….21
1.6.1 Ochrona zdrowia…………. 21
1.6.2 Rynek pracy…………. 24
1.6.3 Edukacja…………. 26


Rozdzial II
Europejski Fundusz Spoleczny oraz Program Operacyjny Kapital Ludzki

2.1 Polityka spoleczna na szczeblu Unii Europejskiej…………. 31
2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………. 32
2.2.1 Zakres działania EFS. Pracownicy i nowe umiejetnosci…………. 34
2.2.2 Przedsiebiorcy i osoby samo zatrudnione…………. 35
2.2.3 Dostep do zatrudnienia i integracja spoleczna…………. 36
2.2.4 Zwalczanie dyskryminacji…………. 36
2.2.5 Edukacja i szkolenia…………. 37
2.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki jako przyklad wsparcia polityki społecznej w Polsce…………. 38
2.4 Wybrane obszary realizacji Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, majace wpływ na polityke spoleczna ………….40
2.5 Środki przeznaczone na realizacje Programu…………. 54


Rozdzial III
Wartość i struktura środków pokl oraz postep realizacji w wybranych obszarach

3.1 Wartość wydatków Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w latach 2007 – 2011………….. 56
3.1.1 Poziom kontraktacji POKL w wybranym okresie…………. 57
3.1.2 Poziom wydatkowania oraz poziom wydatkowania i kontraktacji w stosunku do alokacji ………….58
3.1.4 Struktura beneficjentów ………….61
3.1.6 Dynamika stanu wdrazania POKL…………. 64
3.2 Analizowany obszar – Ochrona zdrowia…………. 65
3.3 Analizowany obszar – rynek pracy………….. 66
3.3.1 Działania w ramach I Priorytetu…………. 66
3.3.2 Działania w ramach II Priorytetu…………. 69
3.3.3 Działania z zakresu Priorytetu VI…………. 71
3.3.4 Opinie Ekspertów ………….74
3.4 Analizowany obszar – edukacja 75
3.4.1 Priorytet III oraz jego wpływ na edukacje…………. 75
3.4.2 Priorytet IV i jego zakres dzialan…………. 77
3.4.3 Priorytet IX i jego zakres dzialan…………. 79


Zakończenie…………. 82
Literatura…………. 84
Spis czasopism…………. 85
Strony internetowe…………. 85
Spis rysunków…………. 87
Spis tabel…………. 87
Spis wykresów…………. 87