Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………3

Rozdzial I
Funkcje i zadania analizy finansowej………7

1. Istota analizy i jej zwiazki z rachunkowoscia………7
2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz………8
3. Odbiorcy analizy finansowej………10
4. Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie
………11
5. Analiza porównawcza………12
6. Analiza przyczynowa………14
7. Analiza dyskryminacyjna………15
8. Materialy zródlowe i etapy analizy………16
9. Metody prezentacji wyników analizy………17
10. Podsumowanie………18


Rozdzial II
Sprawozdania finansowe jako podstawowe źródła
informacji
do analizy finansowej………19

1. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych
………19
2. Ustawa o rachunkowosci jako akt prawny regulujacy
zasady sprawozdawczosci finansowej………20
3. Bilans jako źródłoinformacji o sytuacji kapitalowo-majatkowej
firmy………22
4. Analityczne badanie bilansu………25
5. Konstrukcja rachunku zysków i strat………29
6. Wstępna analiza rachunku wyników………31
7. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych
– budowa i znaczenie………33
8. Analiza sprawozdania z przeplywów środków pienieznych
………36
9. Informacja dodatkowa – wazny element sprawozdania
finansowego………41


Rozdzial III
Analiza wskaznikowa jako narzedzie do poglebionej
oceny sytuacji finansowej jednostki………45

1. Istota analizy wskaznikowej………45
2. Wskazniki rentownosci………46
3. Wskazniki plynnosci………49
4. Wskazniki sprawnosci zarządzania………52
5. Wskazniki zadluzenia………56
6. Wskazniki rynku kapitalowego………59


Rozdzial IV
Praktyczne wykorzystanie narzedzi analizy finansowej
do zbadania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
ORBIS S.A……….63

1. Prezentacja spółki akcyjnej ORBIS S.A……….63
2. Analiza bilansu ORBIS S.A. w latach 1999-2001………66
3. Analiza rachunku zysków i strat………70
4. Analiza rachunku przeplywów środków pienieznych
………76
5. Analiza wskaznikowa………80
6. Ocena kondycji finansowej spółki ORBIS S.A……….87

Zakończenie………91
Bibliografia………93
Spis ilustracji………96