Analiza finansowa przedsiębiorstwa budowlanego na przykładzie firmy X S.A. 4.41/5 (49)

9 października 2015 0 Przez administratorWstęp ………..3

Rozdział 1.
Rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej………… 4
1.2 Rodzaje analizy finansowej……….. 7
1.3 Materialy zródlowe w analizie finansowej ………..9
1.3.1 Bilans – uklad i istota……….. 10
1.3.2 Rachunek zysków i strat……….. 12
1.4 Wstępna analiza bilansu ………..15
1.4.1 Analiza pozioma bilansu. ………..15
1.5 . Analiza wskaznikowa jako metoda oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa………… 16
1.5.1 Wskazniki plynnosci finansowej………… 17
1.5.2 Wskazniki sprawnosci działania (aktywnosci)………… 18
1.5.3 Wskazniki rentownosci………… 20


Rozdział 2.
Charakterystyka przedsiębiorstwa X S.A.

2.1. Spólka Akcyjna jako forma organizacyjno-prawna podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w Polsce………… 24
2.2. Opis działalności firmy i struktura organizacyjna firmy X S.A………… 26


Rozdział 3.
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa X.

3.1. Analiza pozioma rachunku wyników i bilansu………… 29
3.2. Analiza wskaznikowa ………..36
3.2.1. Wskaznikowa ocena plynnosci finansowej………… 36
3.2.2. Wskaznikowa ocena efektywnosci aktywów………… 39
3.2.3. Wskaznikowa ocena rentownosci………… 42


Zakończenie ………..47
Spis tabel ………..48
Spis rysunków……….. 49
Bibliografia ………..50
Zalaczniki ………..52


Oceń