Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych. 4.43/5 (35)


Wstęp

Rozdzial I
Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania.

1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej .
2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym.
3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego


Rozdzial II
Istota analizy finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej metody.
2. Wstępne badanie bilansu i rachunku zysków i strat.
3. Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.


Rozdzial III
Bilans i rachunek zysków i strat jako źródłoinformacji dla potrzeb oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1. Istota i uklad bilansu.
2. Odzwierciedlanie stanu majatku oraz zródel finansowania w prezentacji bilansu
3. Wynik finansowy działalności w ujęciu rachunku zysków i strat.


Rozdzial IV
Ocena sytuacji majatkowo – finansowej spóldzielni mieszkaniowej „XYZ” w latach 2005 – 2006.

1. Cechy funkcjonowania spóldzielczosci mieszkaniowej.
2. Charakterystyka Spóldzielni Mieszkaniowej „XYZ”
3. Wstępna analiza bilansów i rachunków zysków i strat badanej jednostki za lata 2005 – 2006.
4. Wskaznikowa ocena sytuacji majatkowo – finansowej badanego podmiotu.


Zakończenie
Bibliografia.
Spis tablic i rysunków
Spis zalaczników.


Oceń