Analiza i ocena rentowości przedsiębiorstwa na podstawie CD Projekt S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział I
Rola rachunkowości w badaniu rentowności przedsiębiorstw

1.1.Definicja rachunkowości………..7
1.2. Funkcje i części składowe rachunkowości………..11
1.3. Sprawozdanie finansowe źródłem informacji umożliwiającym pomiar i ocenę rentowności………..14
1.3.1. Istota i cel sprawozdawczości finansowej………..14
1.3.2. Użytkownicy sprawozdania finansowego………..18
1.3.3. Charakterystyka sprawozdań umożliwiających pomiar rentowności………..20

Rozdział II
Rentowność jako podstawowy miernik efektywności gospodarowania.

2.1. Istota rentowności………..31
2.2. Rentowność przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące………..35
2.3. Analiza finansowa narzędziem badania rentowności………..38
2.3.1. Istota i rodzaje analizy finansowej………..38
2.3.2. Metody analizy finansowej………..41
2.4. Rola analizy rentowności w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw………..43

Rozdział III
Metody pomiaru i analizy rentowności podmiotów gospodarczych.

3.1. Klasyczne metody analizy rentowności………..47
3.2. Piramidalna analiza wskaźników rentowności………..51
3.3. Wpływ dźwigni finansowej na rentowność kapitału własnego………..53

Rozdział IV
Wskaźnikowa ocena renotowności spółki akcyjnej CD Projekt.

4.1 Metody badań zastosowane w pracy………..57
4.2. Charakterystyka badanego podmiotu………..57
4.3. Branża elektronicznej rozrywki w Polsce – stan obecny, uwarukowania i prespektywy rozwoju………..60
4.4. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..72
4.4.1. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat badanej spółki………..72
4.4.2. Analiza przychodów działalności gospodarczej………..76
4.4.3. Analiza kosztów………..77
4.5. Ocena efektywności gospodarowania spółki CD Projekt na podstawie wskaźników rentowności………..78
4.6. Analiza piramidalna rentowności spółki akcyjnej CD Projekt………..81
4.7. Rekomendacje dla praktyki………..82

Zakończenie………..85
Spis rysunków………..87
Spis wykresów………..87
Spis tabel………..87
Spis schematów………..88
Spis wykorzystanych źródeł………..89

Oceń