Analiza problemu wykorzystania rachunku kosztów w procesie zarządzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

6 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….. 5

Rozdział I
Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości w jednostkach gospodarczy

1.1 Pojęcie rachunku kosztów……….. 7
1.2 Funkcje rachunku kosztów ………..10
1.3 Rachunek kosztów pełnych i zmiennych jako tradycyjne modele rachunku kosztów ………..16
1.3.1 Rachunek kosztów pełnych ………..17
1.3.2 Rachunek kosztów zmiennych……….. 20
1.4 Rachunek kosztów działań jako nowoczesny model rachunku kosztów……….. 22


Rozdział II
Klasyfikacja kosztów

2.1 Istota kosztów ………..27
2.2 Główne czynniki mające wpływ na poziom kosztów ………..29
2.3 Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych ………..32
2.3.1 Koszty według zużywanych zasobów prostych ………..32
2.3.2 Koszty według sposobu odnoszenia kosztów na produkty……….. 36
2.3.3 Koszty według rodzaju działalności operacyjnej ………..37
2.3.4 Koszty według sposobu ujęcia w sprawozdaniu finansowym ………..38
2.4 Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych……….. 39
2.4.1 Koszty według istotności podejmowanych decyzji ………..43
2.4.2 Koszty według innych celów decyzyjnych ………..43
2.4.3 Koszty według stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej ………..43
2.5 Klasyfikacja kosztów dla celów kontrolnych ………..44


Rozdział III
Formalno-prawne aspekty rozliczania kosztów oraz ich instrumenty

3.1. Założenia pełnej i uproszczonej ewidencji kosztów ………..45
3.2. Ewidencja księgowa kosztów wg układu rodzajowego ………..47
3.3. Ewidencja księgowa kosztów wg układu kalkulacyjnego ………..52
3.4. Ewidencja księgowa kosztów wg układu rodzajowo-kalkulacyjnego ………..55


Rozdział IV
Analiza kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego w latach 2016-2018

4.1 Charakterystyka działalności firmy……….. 59
4.2 Dynamika i struktura kosztów w układzie rodzajowym………… 61
4.3. Wpływ przychodów i kosztów na zmianę zysku (straty) brutto……….. 69
4.4 Analiza progu rentowności ………..72


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto