Analiza spawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Funkcjonowanie, klasyfikacja i dzialalnosc operacyjna banków

1.1 Historia bankowosci polskiej
1.2 Charakterystyka działalności bankowej
1.3 Podstawy prawne rachunkowosci bankowej w Polsce

Rozdzial 2.
Elementy sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdawczość finansowa banków
2.2 Uklad, istota i znaczenie bilansu
2.3 Rachunek zysków i strat w sektorze bankowym
2.4 Informacja dodatkowa

Rozdzial 3.
Analiza sprawozdania finansowego banku PKO Banku Polskiego S.A.

3.1 Ogólna charakterystyka Banku PKO BP S.A.
3.2 Wstępna analiza sprawozdania finansowego Banku PKO BP S.A.
3.3 Analiza i ocena bilansu
3.4 Analiza i ocena rachunku zysków i strat
3.5 Podsumowanie i wnioski z analizy finansowej PKO Banku Polskiego S.A

Zakończenie
Bibliografia/Literatura
Spis rysunków
Spis Tabel
Spis Wykresów