Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze projektowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 0 Przez administrator

Wykaz symboli ……….. 4

1. Wstęp
1.1 Cel i zakres pracy ……….. 5
1.2 Metodyka ……….. 5

2. Podstawy prawne

2.1 Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp ……….. 6
2.2 Ochrona pracy kobiet ……….. 8
2.3 Ochrona pracy młodocianych ……….. 9
2.4 Wymagania dla budynków pomieszczeń pracy biurowej ……….. 9
2.4.1 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ………..10
2.4.2 Ochrona przeciwpożarowa ………..12
2.5 Czynniki w miejscu pracy ………..13

3. Wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy

3.1 Przestrzeń robocza ………..14
3.2 Oświetlenie ………..15
3.3 Ogrzewanie i wentylacja ………..15
3.4 Praca z monitorom ekranowym ………..16
3.5 Szkolenia pracowników ………..17
3.6 Pierwsza pomoc ………..18
3.7 Instrukcja BHP na stanowisku pracy ………..18
3.8 Wypadki przy pracy ………..19
3.9 Choroby zawodowe ………..20
3.10 Metody analizy oraz ocena ryzyka zawodowego ………..20
3.11 Środki ochrony indywidualnej ………..22

4. Cel pracy ………..24

5. Charakterystyka przedsiębiorstwa ………..25

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze projektowym
6.1 Lista kontrolna ………..25
6.2 Identyfikacja zagrożeń ………..28
6.3 Ocena ryzyka ………..30

7. Wyniki przeprowadzonej oceny stanu bhp w biurze projektowym

7.1 Wymagania ogólne ………..34
7.2 System szkolenia bhp w przedsiębiorstwie ………..34
7.3 Pierwsza pomoc ………..35
7.4 Ocena ryzyka zawodowego ………..35
7.5 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ………..35
7.6 Środki ochrony indywidualnej, odzież oraz obuwie robocze ………..35

8. Propozycje usprawnień ………..35

Podsumowanie ………..36
Bibliografia ………..37
Spis rysunków………..39
Spis tabel ………..39

Oceń