Analiza sytuacji finansowo – majatkowej Przedsiębiorstwa handlowego.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wprowadzenie………3

Rozdzial I
Charakterystyka Przedsiębiorstwa………6

I.1 Geneza oraz przedmiot działalności XYZ………6
I.2 Organy wladzy Spólki………7
I.2.1 Zgromadzenie Wspólników………7
I.2.2 Rada Nadzorcza………8
I.2.3 Zarzad Spólki………9
I.3 Struktura organizacyjna………10
I.3.1 Piony funkcjonalne przedsiębiorstwa………10
I.3.2 System zarządzania przedsiębiorstwem………15
I.4 Zatrudnienie………16
I.4.1 Wielkosc zatrudnienia………16
I.4.2 Struktura zatrudnienia wedlug zajmowanego stanowiska………18
I.4.3 Struktura zatrudnienia wedlug wyksztalcenia………20
I.4.4 Struktura zatrudnienia wedlug wieku………21
I.4.5 Struktura zatrudnienia wedlug stazu pracy………22
I.4.6 Wynagrodzenia………22
I.4.7 Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich………24


Rozdzial II
Analiza marketingowa………26

II.1 Rynek handlu detalicznego w Polsce………26
II.2 Pozycja XYZ na tle branzy………30
II.3 Opis powiazan z kooperantami………32
II.3.1 Dostawcy………32
II.3.2 Odbiorcy………34
II.4 Teoria popytu oraz czynniki wpływajace na wielkosc popytu………35
II.5 Działalność marketingowa przedsiębiorstwa………37


Rozdzial III
Analiza struktury i dynamiki danych bilansu………39

III.1 Analiza pionowa aktywów………45
III.1.1 Majatek trwaly………50
III.1.2 Majatek obrotowy………52
III.1.3 Rozliczenia miedzyokresowe………55
III.2 Analiza pionowa pasywów………56
III.2.1 Kapital wlasny………56
III.2.2 Zobowiazania dlugoterminowe………57
III.2.3 Zobowiazania krótkoterminowe 57
III.2.4 Fundusze specjalne………58
III.2.5 Rozliczenia miedzyokresowe bierne i przychody przyszlych okresów………59
III.3 Analiza pozioma bilansu 59


Rozdzial IV
Analiza wskaznikowa Przedsiębiorstwa………69

IV.1 Istota analizy wskaznikowej………69
IV.2 Wskazniki plynnosci finansowej………71
IV.3 Wskazniki wspomagania finansowego………75
IV.4 Wskazniki obrotowosci………80
IV.5 Wskazniki rentownosci………83
IV.5.1 Wskazniki rentownosci sprzedazy………84
IV.5.2 Wskazniki rentownosci majątku………87
IV.6 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem uproszczonych metod analiz………92
IV.6.1 Analiza dyskryminacji………92
IV.6.2 Analiza Z-score………94


Rozdzial V
Analiza wyniku finansowego i analiza strategiczna wg metody SWOT………96

V.1 Analiza przychodów i kosztów wedlug obszarów działalnosci………101
V.1.1 Podstawowa dzialalnosc operacyjna………102
V.1.2 Pozostala dzialalnosc operacyjna………107
V.1.3 Działalność finansowa………108
V.1.4 Zyski i straty nadzwyczajne………109
V.2 Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym………110
V.3 Analiza sprawozdania z przeplywu środków pienieznych………112
V.4 Analiza efektywnosci gospodarowania oparta na wzorcowych ukladach nierówności wskazników (modelach nastepstwa szeregowego)………113
V.5 Analiza SWOT………115


Podsumowanie………118

1. Wnioski koncowe 118
2. Komentarz sprawozdan finansowych Przedsiębiorstwa za rok 2000………122


Spis tabel………123
Spis wykresów………125
Spis literatury………126Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.