Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji 4.33/5 (21)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział I
Policja w Polsce

1.1 Rola państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli………..7
1.2 Historia Policji w Polsce………..11
1.3 Policja w III Rzeczpospolitej Polskiej………..15
1.4 Regulacje prawne dotyczące służby w Policji………..18


Rozdział II
Kobiety na rynku pracy w Polsce
2.2 Kobiety w tzw. 'męskich zawodach’………..27
2.3 Problem dyskryminacji kobiet………..31


Rozdział III
Analiza sytuacji kobiet w Policji po 1989 roku
3.2 Analiza wybranych przypadków………..41
3.3 Wnioski z badań własnych………..43


Zakończenie………..46
Bibliografia………..47
Spis tabel i rysunków………..51
Aneks………..52

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest dokonanie analizy sytuacji kobiet w polskiej Policji. Służą temu również cele szczegółowe, m. in. przybliżenie, kiedy dokładnie pojawiła się pierwsza kobieta – funkcjonariusz, jak była postrzegana przez ludzi, oraz ukazanie jak ówcześnie kobiety radzą sobie w Policji oraz nakreślenie problemu ich dyskryminacji. Zadaniem niniejszej pracy jest m.in. przeanalizowanie jak kobiety radzą sobie w tym teoretycznie męskim świecie, co skłoniło je do pracy w Policji oraz jak ta praca wpłynęła na ich życie prywatne. Analiza została przeprowadzona od 1989 roku do bieżącego roku.
Ze względu na charakter pracy oraz rodzaj problemów badawczych w ich rozwiązywaniu zastosowano głównie metodę badań jakościowych poprzez przeprowadzenie wywiadów eksperckich. W części empirycznej materiał źródłowy, do badań ilościowych, pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego. Zastosowano analizę opisową, by nakreślić rolę państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz scharakteryzować problemy zatrudnienia i bezrobocia wśród kobiet. W pracy wykorzystano również metodę badań jaką jest analiza historyczna, by poznać kontekst historyczny Policji po 1989 roku.
Najważniejszymi publikacjami, które posłużyły w badaniach prowadzonych w ramach realizacji pracy była Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej z 2015 roku, A. Misiuk, Policja w latach 1990-2005, [w:] Od straży obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach Polskich w XX w., Włocławek 2007, P. Majer, A. Letkiewicz, Polska Policja, Szczytno 2016, J. D. Malcowie, Historia administracji nowożytnej, Kraków 1996. W trakcie pisania pracy wykorzystano również zasoby znajdujące się w sieci internetowej.

Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, a jej struktura została podporządkowana celowi i hipotezom badawczym.

Pierwszy rozdział pod tytułem Policja w Polsce ma charakter wprowadzający do poniższej pracy dyplomowej, zawiera dzieje instytucji oraz zmiany strukturalne na przestrzeni ostatnich lat. Wyszczególniane zostały regulacje prawne określające działalność i organizację Policji, które zostały opracowane przy pomocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Znajdziemy tam również odpowiedź na pytanie jaką rolę pełni państwo w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli.

Rozdział drugi zatytułowany Kobiety na rynku pracy w Polsce jest przedstawieniem obrazu kobiety na współczesnym rynku pracy.
Ukazuje jak w świetle literatury kształtuje się społeczna koncepcja płci na szczeblu zawodowym.
Nakreśla problem jakim jest dyskryminacja oraz wysokie bezrobocie, które determinuje kobiety do aktywności w tzw. ,,męskich zawodach’’.
Kwestia, iż Policja jest formacją o zdecydowanie większej liczbie zatrudnionych w niej mężczyzn wpisuje ją nie tylko w schemat segregacji poziomej na rynku pracy ale i
ujawnia wstępny katalog problemów związanych z równouprawnieniem płci.

W rozdziale trzecim pod tytułem Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji po 1989 roku przedstawiłam metodologię badań własnych, które dotyczą funkcjonowania kobiet w strukturze Policji. Indagacji zostały poddane obecnie pracujące w Policji kobiety, które opowiadają o swojej pracy w której niezależnie od płci, wszyscy funkcjonariusze traktowani są równo. Aktualnie kobiety przyjmowane są do Policji nie tylko przez wzgląd na ich wykształcenie oraz umiejętności, ale również z powodu wymogów unijnych, które wprowadzają w krajach członkowskich procedury antydyskryminacyjne. Zwiększenie udziału kobiet zatrudnionych w Policji jest działaniem skierowanym na wyrównywanie ich szans na rynku pracy, a jednocześnie wykorzystanie potencjału intelektualnego i posiadanych przez nie predyspozycji oraz umiejętności.

Oceń