Analiza usprawnień logistycznych w transporcie drogowym na przykładzie przewozu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce na trasie Cichoradz – Gdynia Port Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
1.1. Sformułowanie przedmiotu badawczego

1.2. Przedmiot pracy
1.3. Geneza pracy
1.4. Główny cel pracy

1.5. Cele szczegółowe pracy


Rozdział 2
Charakterystyka przepisów prawnych

2.1. Charakterystyka przepisów prawnych Wspólnoty Europejskiej
2.1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 roku
2.1.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/ 2009 z dnia 21 października 2009 roku
2.1.3. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
2.1.4. Dyrektywa 2003/ 59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003r.
2.1.5. Dyrektywa 2006/ 38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
2.1.6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/ 2014 z dnia 4 lutego 2014 roku
2.1.7. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
2.1.8. Konwencja genewska o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów z dnia 19 maja 1956 r.
2.2. Charakterystyka przepisów prawnych krajowych
2.2.1. Ustawa z dnia 5 września 2001 roku o transporcie
2.2.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowcy
2.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykorzystujących przewóz drogowy
2.2.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w spawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
2.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawia sposobu przewozu ładunku
2.2.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
2.2.7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
2.2.8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
2.2.9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
2.2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego
2.3. Wnioski


Rozdział 3
Charakterystyka systemów zarządzania jakością żywności

3.1. HACCP
3.2. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP+
3.3. Norma ISO 22000:2018
3.4. Norma ISO 14001 – Rozporządzenie ochrona środowiska
3.5. ISO 28000 – System zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
3.6. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia regulująca warunki produkcji i obrotu żywności
3.7. Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące pasz
3.8. Rozporządzenie BHP- pełna nazwa
3.9. Wnioski


Rozdział 4
Opis produktu biorącego udział w procesie transportowym

4.1. Ogólna identyfikacja towaru
4.1.1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2015
4.1.2. Karta informacyjna produktu
4.2. Parametry jakościowe pszenicy konsumpcyjnej
4.3. Podatność na przechowanie
4.4. Podatność transportowa
4.4.1. Podatność przewozowa
4.4.2. Podatność ładunkowa
4.5. Wnioski


Rozdział 5
Ogólna charakterystyka transportu samochodowego

5.1. Pojęcie i rola transportu samochodowego w logistyce
5.1.1. Infrastruktura transportu samochodowego
5.1.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie transportem
5.1.3. Systemy awizacji dostaw i okna czasowe
5.1.4. Korzyści wynikające z wdrażania systemów awizacji
5.2. Czas pracy kierowców
5.2.1. Istota czasu pracy kierowców
5.2.2. Analiza czasu pracy kierowców
5.2.3. Kontrola czasu pracy kierowców
5.2.4. Przerwy kierowców
5.2.5. Wakacyjne zakazy ruchu pojazdów ciężarowych
5.3. Wnioski


Rozdział 6
Wstępna analiza badanej planowanej trasy

6.1. Założenia dotyczące planowanej trasy
6.2. Dobór i analiza środka transportu oraz naczepy
6.3. Analiza zrealizowanej trasy przewozu
6.4. Wstępne planowanie czasu załadunku oraz rozładunku – armin
6.5. Wskaźniki KPI
6.6 Propozycje usprawnień problemu opóźnień
6.7. Kroki optymalizujące


Rozdział 7
Zarządzanie środkami finansowymi w transporcie drogowym

7.1. Kalkulacja kosztów – cena za 1 [km]
7.2. Kalkulacja kosztów – cena za 1 [t]
7.3. Wpływ kosztów postojowych na całkowity koszt transportu
7.4. Działania optymalizacyjne cen i perspektywy rozwoju w zarządzaniu kosztami -armin
7.5. Wnioski


Wnioski końcowe
Zakończenie
Spis wykorzystanych źródeł i opracowań

Oceń