Analiza zatrudnienia białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ. 4.84/5 (32)

7 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1.
Istota analizy ekonomicznej w terii………5

1.1. Pojęcie i zadania analizy
ekonomicznej………5
1.2. Rodzaje analizy
ekonomicznej………8
1.3. Schemat analizy ekonomiczno-
finansowej……….13
1.4. Analiza gospodarowania czynnikiem
ludzkim………18
1.5. Analiza funduszu wynagrodzeń……….25


Rozdział 2.
System wynagrodzeń w służbie zdrowia……….30

2.1. Istota i klasyfikacja wynagrodzeń………30
2.2. Składniki wynagrodzeń………33
2.3. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzeń
w SP ZOZ………37


Rozdział 3.
Charakterystyka badanego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej………41

3.1. Pojęcie i system funkcjonowania SP ZOZ……….41
3.2. Historia i aktualna pozycja Zakładu na rynku usług
medycznych………43
3.3. Struktura organizacyjna wybranego SP ZOZ……….46
3.4. Zadania i podstawowa działalność badanej placówki
służby zdrowia……….49


Rozdział 4.
Analiza zatrudnienia i ocena systemu wynagrodzeń białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ w latach 1999-2001………52

4.1. Analiza zatrudnienia pracowników wybranego SP
ZOZ………52
4.2. Analiza wynagrodzeń białego personelu
medycznego wybranego SP ZOZ………65
4.3. Ocena systemu i poziomu wynagrodzeń w badanej
placówce……….72


Zakończenie………
………75
Bibliografia……….
.76
Spis
tabel……….77
Spis rysunków……….78
Spis wykresów……….79
Spis załączników……….80
Załączniki……….81

Oceń