Kategoria: Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Prace z dziedziny Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Środki trwałe i ich amortyzacja na przykładzie XYZ 4.5/5 (14)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Środki trwałe jako składnik majątku jednostki gospodarczej 1.1 Istota środków trwałych 1.2. Klasyfikacja środków trwałych 1.3. Wycena środków trwałych 1.4. Dokumentacja i ewidencja środków trwałych Rozdział 2 Charakterystyka amortyzacji 2.1. Pojęcie amortyzacji 2.2. Stawki amortyzacji 2.3. Metody amortyzacji Rozdział 3 Środki trwałe i ich amortyzacja w spółce…

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa ABC. 4.46/5 (13)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1.Charakterystyka płynności finansowej przedsiębiorstwa. 1.1 Pojęcie i znaczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa………..5 1.2 Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej………..7 1.3 Przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością………..11 Rozdział 2. Podstawowe narzędzia i metody oceny płynności finansowej w przedsiębiorstwie. 2.1 Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o płynności finansowej………..19 2.1.1 Bilans, jako podstawowe źródło…

Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa. 4.21/5 (19)

Przez administrator

Streszczenie …………2 Spis treści………… 3 Wstęp………… 4 Rozdział I Istota środków pieniężnych i ich rola w sprawozdawczości finansowej 1.1. Pojęcie i charakterystyka sprawozdawczości finansowej………… 7 1.2. Pojęcie i charakterystyka płynności finansowej …………10 1.3. Charakterystyka środków pieniężnych …………14 1.4. Istota przepływów pieniężnych………… 16 Rozdział II Rodzaje przepływów pieniężnych z działalności gospodarczej…

Ocena kondycji finansowej Spółdzielni Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w XYZ w latach 2010- 2012. 4.22/5 (23)

Przez administrator

Streszczenie……….2 Wstęp……….3 Rozdział 1. Przegląd piśmiennictwa. 1.1 Pojęcie i zakres analizy finansowej……….6 1.2 Podstawowe rodzaje sprawozdań……….7 1.3 Podstawowe elementy sprawozdania finansowe……….9 1.3.1 Bilans……….11 1.3.2 Rachunek zysków i strat……….15 1.3.3 Istota analizy wskaźnikowej……….18 1.3.4 Model Du Ponta……….20 Rozdział 2. Założenia metodyczne badań. 2.1 Cel badań i hipoteza……….23 2.2 Zakres badań i…

Płynność finansowa i zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie. 4.42/5 (19)

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1 Płynność finansowa w przedsiębiorstwie. 1.1. Pojęcie i charakterystyka środków pieniężnych i ich przepływów ……….. 6 1.2. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ……….. 9 1.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych ……….. 16 1.3.1. Wstępna analiza struktury i dynamiki rachunku przepływów pieniężnych……… 16 1.3.2. Analiza wskaźnikowa cash flow…

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa XYZ. 4.21/5 (29)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I. Charakterystyka płynności finansowej przedsiębiorstwa. 1.1 Pojęcie i znaczenie płynności finansowej przedsiębiorstwa………..5 1.2 Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej………..7 1.3 Przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością………..11 Rozdział II. Podstawowe narzędzia i metody oceny płynności finansowej w przedsiębiorstwie. 2.1 Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji o płynności finansowej………..19 2.1.1 Bilans, jako podstawowe…

Bilans jako element sprawozdania finansowego oraz źródło oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza na przykładzie bilansu firmy XYZ 4.29/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział 1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji analitycznych 1.1 Istota, cele i funkcje sprawozdania finansowego ………. 5 1.2 Podstawowe zasady i wymogi jakościowe sporządzania sprawozdania finansowego………. 8 1.3 Składniki sprawozdania finansowego………. 11 1.4 Użytkownicy sprawozdania finansowego ………. 24 Rozdział 2. Bilans przedsiębiorstwa 2.1 Cele i zasady sporządzania bilansu…

Analiza Finansowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 4.45/5 (22)

Przez administrator

1. Istota, znaczenie i metody analizy finansowej 1.1 Istota i znaczenie analizy finansowej 1.2 Przedmiot analizy finansowej 1.3 Metody analizy finansowej 1.4 Płynność finansowa 1.5 Rentowność majątku, kapitału i sprzedaży 1.6 Efekt dźwigni finansowej 2. Metoda analizy wskaźnikowej 2.1 Źródła analizy finansowej 2.2 Wskaźniki płynności finansowej 2.3 Wskaźniki aktywności i…

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. 4.15/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Rachunek przepływów pieniężnych i jego specyfika 1.1. Zasada memoriałowa a kasowa w rachunkowości………. 7 1.2. Geneza powstania rachunku przepływów pieniężnych ……….11 1.3. Istota rachunku przepływów pieniężnych ……….14 1.4. Cele sprawozdania z przepływów gotówki………. 21 Rozdział II Charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych 2.1. Przepływy pieniężne w zarządzaniu przedsiębiorstwem………. 27…

Analiza sprawozdań finansowych na podstawie XYZ Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. 4.16/5 (25)

Przez administrator

Wprowadzenie………..3 Rozdział 1. Zakres i cele analizy finansowej 1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej……….. 5 1.2. Rodzaje analizy finansowej……….. 9 1.3. Metody analizy finansowej……….. 13 1.4. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji analitycznej ………..18 Rozdział 2. Charakterystyka XYZ Przedsiębiorstwo Budowlane spółka z o.o. 2.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma…

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie hotelu Baranowski w Słubicach 4.07/5 (27)

Przez administrator

Rozdział I Analiza strategiczna jako podstawa procesu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Pojęcie analizy strategicznej przedsiębiorstwa ……..5 Zakres i użytkownicy analizy strategicznej ……..10 Znaczenie analizy strategicznej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem…….. 15 Rozdział II Metodyczne aspekty analizy strategicznej……..24 Podstawowe metody analizy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego……..29 Metody analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa……..32 Sposoby oceny pozycji…

Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej 'Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009. 4.29/5 (21)

Przez administrator

I. Wprowadzenie ………… 3 II. Analiza wstępna bilansu………… 3 Rozdział 1. Analiza pionowa bilansu. 1.1. Analiza wielkości, struktury, dynamiki aktywów bilansu ………… 4 1.2. Analiza wielkości, struktury, dynamiki pasywów bilansu ………… 10 Rozdział 2. Analiza pozioma bilansu ………… 17 2.1 Złota zasada finansowa ………… 17 2.2 Złota zasada bilansowa ……………

Analiza finansowa PKN Orlen S.A 4.3/5 (23)

Przez administrator

Wstęp ………. 6 Rozdział I Prezentacja spółki 1.1 Rys historyczny ………. 8 1.2 Obszar działalności ………. 8 1.3 Struktura grupy kapitałowej ………. 9 1.4 Spółka na rynku kapitałowym ………. 11 Rozdział II Analiza przychodów 2.1 Wprowadzenie teoretyczne ………. 13 2.2 Analiza przychodów badanego przedsiębiorstwa ………. 13 Rozdział III Analiza kosztów…

Wskaźniki ekonomiczne w ocenie sytuacji majątkowo – kapitałowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa 4.15/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Istota, cele i narzędzia oceny majątkowo-kapitałowej i kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 1.1. Pojęcie oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz kondycji finansowej i ich znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa……… 9 1.2. Sprawozdanie finansowe źródłem informacji niezbędnych do oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz kondycji finansowej podmiotu gospodarczego……… 14 1.2.1. Bilans……… 19 1.2.2. Rachunek zysków…

Analiza finansowania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Nagłowice 4.42/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Samorząd terytorialny w Polsce……….6 1.2 Zakres działania i zadania gminy……….10 1.3 Nadzór nad samorządem terytorialnym……….13 1.3.1 Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontrolny jednostek samorządu terytorialnego ……….16 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe……….18 Rozdział II Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 2.1…

Analiza finansowa przedsiębiorstwa spółdzielczego 4.23/5 (26)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Specyfika sektora spółdzielczego. 1. Zarys ewolucji polskiej spółdzielczości. 2. Pojęcie, cechy i klasyfikacja spółdzielni. 2.1. Definicje i rodzaje przedsiębiorstw spółdzielczych. 2.2. Zasady spółdzielcze. 3. Regulacje prawne funkcjonowania przedsiębiorstw spółdzielczych. 4. Przedsiębiorstwo spółdzielcze w gospodarce rynkowej. 4.1. Problemy dostosowania systemu spółdzielczego do gospodarki rynkowej. 4.2. Czynniki determinujące rozwój…

Formy prowadzenia spółek handlowych. 4.26/5 (31)

Przez administrator

Wprowadzenie. Rozdział I Charakterystyka spółki osobowej 1.1 Pojęcie i rodzaje spółek. 1.2 Przepisy prawa 1.3 Sposób zawiązania spółki Rozdział II Spółka jawna- charakterystyka 2.1 Forma i regulacje Spółki Jawnej 2.2 Majątek Spółki Jawnej 2.3 Zakres praw i obowiązków wspólników 2.4 Wygaszenie Spółki Jawnej Rozdział III Charakterystyka społek komandytowej i komandytowo…

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w ujęciu memoriałowym i kasowym 4.47/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Istota i znaczenie analizy finansowej 1.1. Pojęcie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostką gospodarczą……….. 5 1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej ………..7 1.3. Rodzaje analizy finansowej ………..9 1.4. Klasyfikacja metod analizy finansowej……….. 12 Rozdział II Treść i metody analizy rachunku zysków i strat 2.1. Znaczenie sprawozdawczości…

Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 4.42/5 (24)

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I Miejsce sprawozdawczości finansowej w systemie rachunkowości 1.1. Istota, znaczenie oraz funkcje rachunkowości ………5 1.2. Sprawozdawczość finansowa w strukturze rachunkowości……… 8 1.3. Istota, cel i zasady sporządzania sprawozdań finansowych ………12 1.4. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych ………18 Rozdział II Sprawozdanie finansowe i jego analiza 2.1. Struktura sprawozdania finansowego…

Analiza wskaźnikowa i analiza trendów jako narzędzia controllingu operacyjnego w American Airlines 4.26/5 (27)

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1 Amerykańska koncepcja controllershipu 1.1. Geneza i rozwój idei controllershipu ……….. 6 1.2. Obszary zastosowania controllershipu w przedsiębiorstwie ………..10 1.3. Przykłady metod i instrumentów wykorzystywanych w controllershipie ………..14 1.4 Controllership kontra controlling – podobieństwa i różnice ………..20 1.5 Pozycja controllera w przedsiębiorstwie ………..28 Rozdział 2 Znaczenie…

Analiza płynności finansowej wybranych spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2010-2013 4.44/5 (25)

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział 1 Istota analizy finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Geneza analizy w przedsiębiorstwie …………4 1.2. Rodzaje analiz w przedsiębiorstwie………… 6 1.3. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie………… 9 1.4. Zadania i cele analizy finansowej………… 11 1.5. Techniki mające zastosowanie w analizie finansowej 14 Rozdział 2 Analiza i zarządzanie płynnością finansową…

Analiza gospodarki finansowej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy xyz 4.24/5 (17)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Przedmiot i zakres działania samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego………..5 1.2. Samodzielność gmin jako efekt procesu decentralizacji finansów publicznych……….. 8 1.3.Zadania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji ………… 13 1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym………… 16 Rozdział 2 Zasady prowadzenia gospodarki…

Kapitał obrotowy netto miarą płynności finansowej 4.24/5 (25)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Istota płynności finansowej 1.1. Pojęcie płynności finansowej i czynniki ją kształtujące………6 1.2. Metody rozpatrywania płynności finansowej………15 1.2.1. Ujęcie statyczne………15 1.2.2. Ujęcie dynamiczne………20 1.3. Ryzyko płynności finansowej………25 Rozdział II Wpływ kapitału obrotowego netto na płynność finansową 2.1. Definicja kapitału obrotowego netto………31 2.2. Cykl kapitału obrotowego netto ………34 2.3.…

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie Milkpol S.A. w latach 2011-2013 5/5 (7)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka branży FMCG w Polsce w latach 2011-2013 1.1 Rozwój i struktura rynku spożywczego……….. 6 1.1.1 Rozwój rynku spożywczego………. 6 1.1.2 Struktura rynku spożywczego………. 8 1.1.3 Koniunktura rynku ……….10 1.1.4 Pozycja na rynku ……….14 Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa MILKPOL S.A. 2.1 Historia Spółki Milkpol S.A……….. 17 2.2…