Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Pojecie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej

1.1. Pojecie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4
1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11
1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18
1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23


Rozdzial II
Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A.

2.1. Historia przedsiębiorstwa Vistula S.A……….28
2.2. Misja oraz cele spółki Vistula S.A……….31
2.3.Zakres oraz marki działalności firmy Vistula S.A……….32
2.4. Struktura sprzedaży marki Vistula……….33


Rozdzial III
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Vistula S.A.

3.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa……….39
3.2. Analiza SWOT firmy Vistula S...

więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej

1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7
1.2. Metody analizy finansowej……….. 10
1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14
1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25

Rozdzial II
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota analizy wskaznikowej……….. 29
2.2. Wskazniki plynnosci finansowej……….. 31
2.3. Wskazniki sprawnosci ………..38
2.4. Wskazniki zadluzenia ………..42
2.5. Wskazniki rentownosci ………..45

Rozdzial III
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Rys historyczny i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 49
3.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych spólki ………....

więcej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty


Wstęp.

Rozdzial I.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5
1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7
1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10
1.3.1 Analiza bilansu …………12
1.3.2 Analiza rachunku zysków i strat …………17


Rozdzial II.
Charakterystyka grupy XYZ SP. Z O. O.

2.1 Rys historyczny oraz przedmiot działalnosci………… 22
2.2 Rynek kolejowy w Polsce…………27
2.3 Wpływ kryzysu gospodarczego na swiatowe rynki kolejowe………… 30


Rozdzial III.
Ocena kondycji finansowej XYZ SP. z o.o

3.1 Metoda wskaznikowa jako istotny element analizy finansowej………… 33
3...

więcej

Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial I.
Charakterystyka analizy finansowej

1.1. Pojecie, istota i zakres analizy finansowej
1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej
1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie
1.3.1. Uklad i tresc bilansu
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych


Rozdzial II.
Narzedzia wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Wstępna analiza bilansu
2.1.1 Analiza pionowa
2.1.2 Analiza pozioma
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
2.3. Analiza wskaznikowa
2.3.1. Analiza plynnosci
2.3.2. Analiza rentownosci
2.3.3. Analiza stopnia zadluzenia
2.3.4...

więcej

Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN


Wstęp……….1

Rozdzial 1
Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2

Rozdzial 2

Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6

Rozdzial 3

Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Capital) ………. 9

Rozdzial 4

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa wg. modelu DCF (discounted Cash flows)………. 12

Rozdzial 5

Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa EVA (Economic Value Addead) ……….15

Rozdzial 6

Tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży g i stopa wzrostu zrównowazonego SGR ………. 16

Rozdzial 7

Umiejscowienie spółki w macierzy finansowej zysku ekonomicznego………..20

Rozdzial 8

Ustalenie granic...

więcej

Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Rachunkowość i sprawozdawczosc banku

1.1.Istota, przedmiot i zakres rachunkowosci ………….6
1.2.Charakterystyka rachunkowosci bankowej …………. 10
1.3.Podstawowe normy regulujace dzialalnosc banków …………. 12
1.4.Sprawozdawczość bankowa …………. 14


Rozdzial II.
Analiza wstepna sprawozdania finansowego banku

2.1.Charakterystyka Bank XYZ S.A. w Warszawie …………. 19
2.2.Analiza wstepna bilansu …………. 20
2.3.Ocena wstepna rachunku zysków i strat …………. 30


Rozdzial III.
Wskaznikowa ocena rentownosci Banku XYZ w Warszawie S.A.

3.1.Pojecie i wskaznikowe miary rentownosci …………. 33
3.2.Rentownosc majatku …………. 37
3.3.Rentownosc kapitału wlasnego…………. 38
3.4...

więcej

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa


Wstęp.

Rozdzial 1
Zakres i cele analizy finansowej

1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5
1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10
1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15


Rozdzial 2
Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej

2.1. Bilans zródlem informacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa…………23
2.2. Rachunek zysków i strat …………30
2.3. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym…………34
2.4. Informacja dodatkowa…………36
2.5. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych (cash flow)…………38
2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki…………41


Rozdzial 3
Analiza wskaznikowa ...

więcej

Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6
1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14
1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20


Rozdzial 2.
Metody i techniki analizy w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.

2.1. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 32
2.2. Istota analizy wskaznikowej i jej struktura………. 41
2.3. Wskazniki rentownosci………. 45
2.4. Model Du Ponta………. 52
2.5. Dzwignia finansowa………. 55
2.6. Progi rentownosci………. 62


Rozdzial 3.
Analiza i ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

...

więcej

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Istota i przedmiot analizy finansowej

1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5
1.2. Metody analizy finansowej ………..11
1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17


Rozdzial II
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny firmy i ich analiza wstepna

2.1. Analiza bilansu przedsiębiorstwa ………..21
2.2. Analiza rachunku zysków i strat ………..31
2.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………..36
2.4. Analiza modelu Du Ponta………..41


Rozdzial III
Istota analizy wskaznikowej przedsiębiorstwa

3.1. Analiza rentownosci………..44
3.2. Analiza plynnosci………..46
3.3. Analiza obrotowosci………..48
3.4...

więcej

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.


Wstęp

Rozdzial I
Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania.

1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej .
2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym.
3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego


Rozdzial II
Istota analizy finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej metody.
2. Wstępne badanie bilansu i rachunku zysków i strat.
3. Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.


Rozdzial III
Bilans i rachunek zysków i strat jako źródłoinformacji dla potrzeb oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1. Istota i uklad bilansu.
2...

więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple


Wstęp………..3

Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3

Analiza PEST………..,………..4
Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7
Opis strategii segmentacyjnej………..8
Opis polityki cenowej……….. ………..11
Opis strategii dystrybucji………..14
Opis strategii promocji………..14
Ankieta ………..18
Analiza SWOT………..21
Tabela 1. Analizy SWOT………..21


Podsumowanie………..24

Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25


 
więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Rachunkowość jako system informacyjny.

1.1 Definicja rachunkowości…………4
1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4
1.3 Rachunkowość finansowa…………5
1.4 Zasady rachunkowości…………6
1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7
1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7
1.5.2 Bilans…………9
1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14
1.5.4 Informacja dodatkowa…………18
1.5.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym…………18
1.5.6 Rachunek przeplywu środków pienieznych…………20
1.5.7 Sprawozdanie z działalności jednostki…………21


Rozdzial II.
Narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

2...

więcej

Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011


Wstęp………..4

Rozdzial I
Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4

1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4
2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11
3. Metody analizy finansowej………..18
4. Etapy badan analitycznych………..26


Rozdzial II.
Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30

1. Wstępna analiza bilansu………..30
2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..32
3. Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..34
4. Wskazniki zadłużenia i obslugi dlugu………..38
5. Wskazniki efektywnosci………..40
6. Wskazniki rentownosci………..43
7. Wskazniki wartosci rynkowej………..47


Rozdzial III
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiors...

więcej

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej.

1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej.
1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej.


Rozdzial II
Źródło informacji wykorzystywane w analizie.

2.1 Bilans.
2.2 Rachunek zysków i strat.
2.3 Rachunek przeplywów pienieznych.
2.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym.
2.5 Dodatkowe informacje i objasnienia.


Rozdzial III
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

3.1. Istota analizy wskaznikowej.
3.2. Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa.
3.3. Pomiar sprawnosci działania przedsiębiorstwa.
3.4. Badanie rentownosci przedsiębiorstwa.


Rozdzial IV

więcej

Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011


Wstęp………..2

Rozdzial I
Przeglad pismiennictwa.

1.1. Charakterystyka przemyslu chemicznego w Polsce i naswiecie………..4
1.2. Podstawy sporzadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa………..14
1.2.1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..14
1.2.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..18
1.2.3. Etapy badan analitycznych………..26
1.2.3.1. Analiza wstepna bilansu i rachunku zysków i strat………..38


Rozdzial II
Metodyka badan………..63

Rozdzial III
Omówienie wyników badan.

3.1. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej XYZ S.A………..75
3.2. Analiza bilansu przedsiębiorstwa………..77
3.3. Analiza rachunku zysków i strat………..85
3.4. Analiza wskaznikowa………..89


...

więcej