Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ dla potrzeb turystyki rowerowej. 4.31/5 (16)


Wstęp ……… 3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy problematyki badan

1.1. Definicja i elementy skladowe atrakcyjnosci turystyczny……… 5
1.2. Rola i zadania samorzadów lokalnych w kontekscie rozwoju turystyki w regionie……… 10
1.3. Turystyka rowerowa jako forma turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13
1.3.1. Definicje i rodzaje turystyki alternatywnej i kwalifikowanej……… 13
1.3.2. Rower jako atrakcyjny srodek lokomocji……… 17
1.3.3. Specyficzne walory i cechy turystyki rowerowej……… 19
1.3.4. Rowerowe szlaki turystyczne ……… 24

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……… 31
2.2. Metody i techniki badan zastosowane w pracy……… 31
2.3. Organizacja i przebieg badan ……… 33

Rozdzial III.
Analiza wyników badan

3.1. Charakterystyka badanego obszaru ……… 34
3.1.1. Podstawowe dane o powiecie XYZ……… 34
3.1.2. Naturalne walory turystyczne ……… 34
3.1.3. Antropogeniczne walory turystyczne ……… 39
3.2. Zagospodarowanie turystyczne dla potrzeb turystyki rowerowej ……… 51
3.3. Analiza i ocena działalności wladz samorzadowych powiatu XYZego……… 55
3.3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej ……… 57
3.3.2. Promocja produktu turystyki kwalifikowanej w regionie ……… 61
3.4. Propozycja autorskich rowerowych szlaków turystycznych……… 64
3.4.1. ‚Rodzinna Trasa Rowerowa’……… 64
3.4.2. Trasa Rowerowa ‚Sladami obiektów sakralnych’ ……… 64
3.4.3. Trasa Rowerowa ‚Nasza-Klasa’ ……… 65

Podsumowanie i wnioski……… 67
Pismiennictwo……… 69
Spis tabel i fotografii……… 73

Oceń