Bajka i baśń czynnikami stymulującymi rozwój emocjonalny dziecka w wieku 5 lat Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 stycznia 2022 0 Przez administrator


Wstęp……….. 2

Rozdział I

Teoretyczne podstawy bajki i baśni oraz ich wpływ na rozwój dziecka w wieku 5 lat.
1. Pojęcie, typologia bajki i baśni ………..5
2. Funkcje wychowawcze bajek i baśni w wieku przedszkolnym ………..11
3. Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym ………..17
4. Wpływ bajek i baśni na rozwój emocjonalny dziecka……….. 23

Rozdział II
Metodologia badań własnych

1. Cele i przedmiot badań ………..25
2. Problemy i hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki……….. 27
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 31
4. Charakterystyka terenu badań ………..34

Rozdział III
Analiza materiału badawczego

1. Charakterystyka badanej grupy ………..35
2. Analiza i interpretacja materiału badawczego……….. 36
3. Podsumowanie i wnioski ………..52

Zakończenie……….. 55
Bibliografia……….. 58
Aneks ………..61
Kwestionariusz ankiety ………..62
Spis tabel ………..63
Spis wykresów ………..64

Oceń