Bajkoterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Problemy niepełnosprawności intelektualnej w ujęciu teoretycznym

1.1. Pojęcie i kryteria niepełnosprawności
1.2. Trudności rozwojowe osób z niepełnosprawnością umysłową
1.3. Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka niepełnosprawnego
1.4. Edukacja integracyjna

Rozdział II
Wpływ bajkoterapii na rozwój dziecka

2.1. Analiza i istota pojęć
2.2. Bajki terapeutyczne i ich przeznaczenie
2.3. Cele i zadania biblioterapii
2.4. Znaczenie bajki/baśni w życiu dziecka
2.5. Zajęcia biblioterapeutyczne

Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział IV
Bajkoterapia w pracy edukacyjnej w świetle wyników badań własnych

4.1. Charakterystyka badanej populacji
4.2. Analiza wyników badań
4.3.Wnioski pobadawcze

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów
Aneks

Oceń