Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu xyz w latach 2011-2013


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota bezrobocia

1.1 Pojecie i pomiary bezrobocia ……….4
1.2 Rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja………. 12
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19


Rozdzial II
Rynek pracy w powiecie xyz w latach 2011-2013

2.1 Ogólna charakterystyka powiatu xyz ……….25
2.2 Struktura bezrobocia w powiecie xyz………. 30
2.2 Bezrobocie powiatu xyz na tle województwa………. 37


Rozdzial III
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia

3.1 Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe ……….46
3.2 Staze i szkolenia………. 50
3.3 Prace interwencyjne i roboty publiczne ……….55
3.4 Projekty i programy rynku pracy………. 61


Zakończenie ……….65
Spis tabel, wykresów, rysunków i schematów ……….66
Bibliografia ……….68

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>