Biznes plan malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ


Wstęp………3

Rozdzial 1
Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce………5

1.1 Definicje małych i srednich przedsiebiorstw
1.1.1. Definicje oparte na kryteriach jakosciowych
1.1.2. Definicje oparte na kryteriach ilosciowych
1.2. Klasyfikacja MSP
1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce
1.3.1. Polityka wspierania sektora MSP
1.3.2. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP
1.4. Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP
1.4.1. Bariery rozwoju MSP w okresie przedakcesyjnym
1.4.2. Zagrozenia i szanse drobnej przedsiebiorczosci w warunkach integracji Polski z UE
1.5. Finansowanie MSP
1.5.1. Istota finansowania
1.5.2. Formy finansowania


Rozdzial 2
Planowanie w malym przedsiębiorstwie………29

2.1. Pojecie planowania i planu gospodarczego
2.2. Rodzaje planów
2.3. Definicja i rodzaje biznes planu
2.4. Ogólne zasady metodyczne przygotowanie biznes planu
2.5. Zastosowania biznes planu
2.6. Budowa biznes planu


Rozdzial 3
Biznes plan dla przedsiębiorstwa XYZ………71

3.1. Przeslanki planu działalności przedsiębiorstwa
3.1.1. Charakterystyka rynku i produktu
3.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
3.2.1. Status prawny i dzialalnosc przedsiębiorstwa
3.2.2. Stan majatkowy przedsiębiorstwa
3.2.3. Misja, cele strategiczne i biezace
3.2.4. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa
3.2.5. Stan zatrudnienia
3.2.6. Wynagrodzenie
3.3. Strategiczne zalozenia rozwoju przedsiębiorstwa XYZ
3.3.1. Analiza strategiczna
3.3.2. Lista problemów przedsiębiorstwa
3.4. Plan techniczny XYZ
3.5. Plan marketingowy
3.5.1. Ocena rynku
3.5.2. Organizacja systemu sprzedazy
3.5.3. Polityka cenowa
3.5.4. Plan promocji i reklamy
3.6. Plan finansowy
3.6.1. Naklady inwestycyjne
3.6.2. Sparametryzowane opisy zadan przedsiębiorstwa
3.6.3. Koszty produkcji
3.6.4. Kapital obrotowy
3.6.5. Bilans
3.6.6. Rachunek wyników
3.6.7. Przeplywy pieniezne
3.6.8. Ocena efektywnosci inwestycji
3.6.9. Ocena inwestycji
3.7. Podsumowanie

Zakończenie………105
Bibliografia
Spis tabel

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>