Biznes plan – Restauracja

1. Streszczenie……..5
2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 6
      2.1. Nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, status, bank ……..6
2.2. Lokal……..6
2.3. Przedmiot działalności……..6
2.4. Misja ……..6
2.5. Wizja ……..6
2.6. Cele działalności……..6
3. Analiza SWOT…….. 7
      3.1. Mocne strony ……..7
3.2. Słabe strony ……..7
3.3. Szanse ……..7
3.4. Zagrożenia…….. 7
4. Cele przedsiębiorstwa…….. 7
      4.1. Cele krótkoterminowe ……..7
4.2. Cele długoterminowe…….. 7
5. Plan marketingowy ……..7
      5.1. Asortyment usług ……..7
5.2. Klienci……..8
5.3. Konkurencja ……..8
5.4. Ceny ……..8
5.5. Dystrybucja…….. 10
5.6. Promocja ……..10
6. Plan działalności operacyjnej……..10
      6.1. Nakłady inwestycyjne ……..10
6.2. Źródła finansowania inwestycji……..10
6.3. Zaopatrzenie ……..10
7. Plan organizacji i zarządzania ……..10
8. Plan zatrudnienia ……..12
8.1. Zatrudnienie ……..12
8.2. Płace ……..12
9. Plan finansowy ……..13
      9.1. Analiza kosztów początkowych ……..13
9.2. Koszty początkowe działalności……..14
9.3. Wydatki miesięczne ……..14
9.4. Rachunek zysków i strat ……..15
9.5. Bilans ……..15
9.6. Rachunek przepływów pieniężnych…….. 16
9.7. Analiza wskaźnikowa…….. 18

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,