Administracja

Funkcje opiekuńcze organizacji społecznych i pozarządowych

Wstęp………..3
   1. Pojęcie organizacji społecznej i pozarządowej.
2. Funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora………..5
3. Funkcje opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży………..7
4. Funkcje opiekuńcze wobec osób starszych………..8
5. Perspektywa rozwoju funkcji opiekuńczych organizacji trzeciego sektora………..11

Zakończenie………..12
Bibliografia………..13

więcej

WPZIB Cele,zasady i instrumenty

1. Wstęp……….3
2. Cele WPZIB……….4
3. Organy WPZIB……….6
4. Instrumenty działania WPZIB……….9

Podsumowanie……….14
Bibliografia……….15

więcej

Instytucja wyłączenia biegłego sądowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Wyłączenie strony piastujacej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Pracownik organu administracji publicznej i jego udzial w postepowaniu administracyjnym

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3...

więcej

Instytucja wylaczenia w postepowaniu administracyjnym.

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3. Pracownik organu administracji publicznej i jego udzial w postepowaniu administracyjnym. …....

więcej

Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.Wstęp………. 2

Rozdzial 1
Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych

1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4
1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9
1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15

Rozdzial 2
Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej

2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19
2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22
2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28

Rozdzial 3
Partnerska wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami Europy

3.1. Charakterystyka miasta Sosnowiec ……….32
3.2. Miasta partnerskie Sosnowca ……….37
3.3. Projekty zrealizowane w ramach partnerstwa z miastem Sosnowiec ……….42

Rozdzial 4
Opin...

więcej

Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników

1.Wynagrodzenia-istota
2.Systemy wynagrodzeń pracowników
3.Formy wynagrodzeń pracowników
4.Funkcje wynagrodzeń pracowników
5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy


Rozdzial II.
Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu do kodeksu pracy

2.1 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z kodeksu pracy
2.2 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z puzp
2.3 Wynagrodzenie pracowników wedlug kodeksu pracy a puzp


Rozdzial III.
Korzysci dla pracowników i pracodawcy

3.1 Korzysci dla pracodawców wynikajace z kodeksu pracy i z puzp
3...

więcej

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.


Wstęp……………5

Rozdzial I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7.

1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej.
2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej.
3. Nowela sierpniowa z 1926 roku.
4. Rzad w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku.
5. Rada Ministrów w świetle Malej konstytucji z 19 lutego 1947 roku.
6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku.
7. Mala konstytucja z 17 pazdziernika 1992 roku.
8. Wladza wykonawcza po wejściu w zycie Konstytucji RP z 1997 roku.
9. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
10. Reforma administracji.

Rozdzial II.
Struktura organizacyjna i tryb pracy…………….24

1. Organizacja wewnetrzna Rady Ministrów.
2...

więcej

Kompetencje prawne gminy.


Wstęp………….2

Rozdział 1
Samorząd wojewódzki – istota oraz zadania

1.1. Samorząd jako jednostka terytorialna – istota samorządu terytorialnego………….3
1.2. Zakres działalności samorządu wojewódzkiego – klasyfikacja zadań………….13
1.2.1 Zadania własne samorządu wojewódzkiego………….15
1.2.2 Zadania zlecone samorządu wojewódzkiego………….20


Rozdział 2
Wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Warszawie jako samorządowa jednostka organizacyjna

2.1. Podstawowe Informacje o WZMiUW w Warszawie………….22
2.2. Zadania i obowiązki wykonywane przez WZMiUW w Warszawie………….26
2.3. Kompetencje i obowiązki wykonywana przez poszczególne oddziały WZMiUW w Warszawie………….31


Rozdział ...

więcej

Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.


Wstęp

Rozdział 1
System finansowy jednostek budżetowych

1.1. Definicja jednostki budżetowej i jej rodzaje
1.2. Charakterystyka jednostki budżetowej
1.3. Metody rozliczania jednostek budżetowych
1.4. System planowania budżetowego w oparciu o normy budżetowe


Rozdział 2
Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie

2.1. Powołanie i podstawy prawne działania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.2. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie jako samorządowa jednostka budżetowa
2.3. Ogólne zasady finansowania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.4...

więcej

Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp ……….3

Rozdział I.
Prawodawstwo gminne

1.1. Źródła prawa w państwie ……….5
1.2. Hierarchia aktów prawnych w państwie ……….8
1.3. Formalno – prawna strona aktów prawnych w gminie ……….15


Rozdział II.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

2.1. Gmina jako wspólnota lokalna ……….20
2.2. Władze gminy………. 23
2.3. Organy stanowiące samorząd gminny i ich funkcje………. 25
2.3.1. Ustrój organów stanowiących………. 27
2.3.2. Funkcja uchwałodawcza ……….29
2.3.2. Funkcja kontrolna ……….31
2.4. Organy wykonawcze i ich funkcje ……….33
2.4.1. Ustrój organów wykonawczych ……….34
2.4.2. Funkcja projektodawcza zarządu ……….35
2.4.3. Funkcja wykonawczo – zarządzająca………. 36
2.5...

więcej

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Warunki ogólne i konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji

1.1 Uwagi ogólne
1.2 Wprowadzenie do zasad rządzących zaspokajaniem należności w postępowaniu podziałowym


Rozdział II
Rodzaje należności podlegające zaspokojeniu jako wynik zasady uprzywilejowania

2.1 Kategorie należności i kolejność ich zaspokojenia – uwagi ogólne
2.2 Koszty egzekucyjne
2.3 Należności alimentacyjne
2.4 Należności za pracę zaspokajane w kategorii trzeciej i szóstej
2.5 Należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską
2...

więcej

Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski


Wstęp

Rozdział 1
Polska w zmieniającej się Europie

1.1 Nowy wymiar Polskiej polityki zagranicznej
1.2 Pierwsze kontakty do partnerskiej współpracy
1.3 Polska w NATO – podstawowe akty prawne


Rozdział 2
Gwarancje bezpieczeństwa

2.1 Powstanie nowych gwarancji bezpieczeństwa
2.2 Nowy model bezpieczeństwa po rozszerzeniu NATO
2.3 Bezpieczeństwo narodowe Polski i jego potencjalne zagrożenia


Rozdział 3
Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony państwa

3.1 System obrony Państwa , podstawowe definicje , podsystem militarny i pozamilitarny
3.2 Kierownie obronnością kraju w czasię pokoju
3.3 Strategia bezpieczeństwa RP – 04 stycznia 2000r.


Zakończenie
Bibliogra...

więcej