Analizy ekonomiczna finansowa wskaznikowa

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach

Wstęp

Rozdział 1
Wynik finansowy przedsiębiorstwa i jego analiza
      1.1 Istota i ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa
1.2 Metody i narzędzia analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa
1.3 Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstwa

Rozdział 2
Charakterystyka przedsiębiorstwa
      2.1 Rys historyczny i forma prawnoorganizacyjna przedsiębiorstwa
2.2 Przedmiot działalności spółki
2.3 Analiza pozycji w branży
2.4 Zatrudnienie
2.5 Sprawozdania finansowe spółki

Zakończenie
Bibliografia

więcej

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie zakładu cukierniczego XYZ

Wstęp……….3

Rozdział I
Teoria małych i średnich przedsiębiorstw
      1.1 Pojęcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw……….4
1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i gospodarce……….10
1.3 Udział małych i średnich przedsiębiorstw w PKB……….12
1.4 Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce……….14

Rozdział II
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
      2.1 Istota finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….18
2.2 Dostępność oraz wady i zalety źródeł finansowania……….20
2.3 Problemy z pozyskiwaniem kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa……….22
2...

więcej

Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX

Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie do systemu ocen okresowych organizacji
      1.1 Cele, funkcje i miejsce systemu ocen okresowych pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
1.2 Kryteria ocen i ich opracowywanie
1.3 Metody oceny pracowników
1.4 System oceny pracowników – fazy tworzenia
1.5 Autorytet oceniających
1.6 Uczestnicy procesu oceniania
1.7 Częstotliwość oceny pracowników
1.8 Błędy systemu ocen okresowych
1.9 Współdziałanie systemu ocen pracowników z innymi zagadnieniami polityki personalnej organizacji

Rozdział II
Charakterystyka organizacji XXX
      2.1 Historia firmy
2.2 Struktura organizacyjna firmy
2.3 Strategia personalna XXX
Polityka Zarządzania z...

więcej

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ

Wstęp………..3

Rozdział I
Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania
      1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości……….. 5
1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ………..10
1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ………..15
1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ………..21

Rozdział II
Charakterystyka badanego podmiotu
      2.1 Informacje ogólne dotyczące jednostki……….. 25
2.2 Zakres wykonywanych działań ………..30
2.3 Budżet gminy ………..33
2.4 Specyfika kondycji finansowej w gminie ………..37

Rozdział III
Analiza kondycji finansowej gminy xyz w latach 2013-2015
      3.1 Dochody i wydatki gminy……….. 41
3...

więcej

Doskonalenie procesu komunikacji w wybranej organizacji

Wstęp……….4

Rozdział 1
Proces komunikacji w organizacji
      1.1.Istota procesu komunikacji w organizacji……….5
1.1.1. Pojęcie komunikacji……….5
1.1.2. Modele procesów komunikacji……….7
1.2. Komunikacja w organizacji……….10
1.2.1. Formy komunikowania się w organizacji……….12
1.3.Bariery komunikowania się w organizacji i ich przezwyciężanie……….15

Rozdział 2
Metody komunikacji zorientowane na twórcze rozwiązywanie problemów
      2.1.Grupy, zespoły zadaniowe i komitety……….20
2.2.Koła jakości ……….26
2.3.Metoda QAM ……….29
2.4.Metoda „Gorącej grupy”………. ……….31

Rozdział 3
Wyniki badań empirycznych
      3.1. Charakterystyka próby respondentów……….34
3.2...

więcej

Wpływ przejęcia na kondycję finansową podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp

Rozdział I
Istota Fuzji i przejęć
      1.1.Pojęcie i istota fuzji i przejęć
1.2.Geneza procesów fuzji i przejęć
1.3.Motywy procesów fuzji i przejęć
1.4.Rodzaje procesów fuzji i przejęć

Rozdział II
Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć
      2.1.Prawo handlowe w procesach fuzji i przejęć
2.2.Przepisy antymonopolowe w procesach fuzji i przejęć
2.3.Aspekty rachunkowe w procesach fuzji i przejęć
2.4.Aspekty podatkowe w procesach fuzji i przejęć

Rozdział III
Etapy, modele, dokumentacja w procesach fuzji i przejęć
      3.1.Etapy procesu akwizycyjnego
3.2.Modele transakcji fuzji i przejęć oraz sposoby ich finansowania
3.3...

więcej

Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie

Wstęp

Rozdział 1
Koncepcje motywacji
1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii
1.2. Teorie treści
1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslova
1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga
1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera
1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda
1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora
1.2.6. Teorie treści – porównanie
1.3. Teorie procesu
1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma
1.3.2. Teoria oczekiwań – tzw. rozszerzony model Vrooma – L. Portera i E. Lawlera
1.3.3. Teorie oczekiwać jako metoda motywacji pracowników
1.4. Teorie wzmocnienia
1.4.1. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera
1.4.2. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F...

więcej

Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP

Wstęp………6

Rozdział 1
Motywacja i jej znaczenie dla organizacji
1.1. Pojęcie i istota motywacji ………7
1.2. Definicja i elementy procesu motywacji ………11
1.3. Modele motywacji w literaturze……… 14
1.4. Czynniki oddziałujące na motywację w pracy ………19

Rozdział 2
Rodzaje motywacji
2.1. Klasyfikacja motywacji w przedsiębiorstwach
      2.2. Charakterystyka motywacji wewnętrznej ………25
2.3. Specyfika motywacji zewnętrznej ………27
2.4. Zarządzanie systemem motywacyjnym……… 29

Rozdział 3
Motywowanie pracowników w praktyce
3.1. Cel badań……… 39
3.2. Problematyka badawcza ………39
3.3. Metody, przebieg i organizacja badań……… 40
3.4. Analiza wyników badań ………41
3.4.1. Materiał badań……… 41

więcej

Jakość świadczonych usług hotelarskich w opinii klientów (na przykładzie hotelu ‚Hermitage’ w Brześciu)

Wstęp……….9

Rozdział I
Rrynek usług hotelarskich
1.1 Tendencje rozwoju współczesnego hotelarstwa………. 12
1.2 Obiekty hotelarskie – rodzaje, klasyfikacja, kategoryzacja………. 13
1.3 Usługi hotelarskie – definicja, klasyfikacja………. 16

Rozdział II
Jakość usług hotelarskich w ujęciu teoretycznym
2.1. Definicja i istota jakości ……….19
2.2. Ekonomiczne uwarunkowania tworzenia systemu zarządzania jakością w hotelach ……….21
2.3. Metody badania jakości usług hotelarskich………. 24

Rozdział III
Założenia metodologii badan własnych
2.1 Cel i przedmiot badań ……….27
2.2 Problemy badawcze ……….27
2.3 Metody, techniki i narzędzia ……….28
2.4 Materiał i organizacja badań ……….29

Rozdział IV
...

więcej

Ocena rentowności spółek branży logistycznej notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie

Wstęp………4

Rozdział 1
Istota i znaczenie analizy rentowności spółki 

1.1. Pojęcie analizy rentowności ………6
1.2. Rola analizy rentowności w analizie finansowej……… 9
1.3. Sprawozdawczość finansowa – źródło informacji do oceny rentowności spółki ………11

Rozdział 2
Branża logistyczna w Polsce
2.1. Pojęcie, rola i znaczenie branży logistycznej ………15
2.2. Stan obecny rynku branży logistycznej ………17
2.3. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju branży……… 24

Rozdział 3
Ocena rentowności spółek branży logistycznej
3.1. Charakterystyka badanych podmiotów ………33
3.2. Rentowność badanych spółek w świetle literatury ………36
3.3. Obecny stan badanych spółek i prognozy……… 40

Zakońc...

więcej

Badanie procesów magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie

Wstęp……….4

Rozdział 1
Charakterystyka ogólna obiektu i procesu magazynowego
1.1. Definicje podstawowych pojęć
1.2. Rola, funkcje, zadania magazynu
1.3. Podział magazynów
1.4. Pojęcie centrum dystrybucyjnego
1.5. Strefy i układy technologiczne magazynów.
1.5.1. Podział magazynu na strefy
1.5.2. Układy technologiczne magazynów

Rozdział 2
Charakterystyka procesów magazynowych
2.1. Charakterystyka faz procesu magazynowania
2.1.1. Faza 1 – Przyjęcie
2.1.2. Faza 2 – Składowanie
2.1.3. Faza 3 – Kompletacja
2.1.4. Faza 4 – Wydawanie

Rozdział 3
Charakterystyka przyjętej metody badawczej ……….43
3.1. Cele, hipotezy, zakres pracy:
3.2. Model badawczy
3.3...

więcej

System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX

Wstęp

Rozdział I
Ogólne zagadnienia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
1.1. Pojęcie i ewolucja ZZL
1.2. Modele ZZL
1.3. Struktura organizacyjna komórek personalnych
1.4. Płaszczyzny polityki personalnej

Rozdział II
Podstawowe zagadnienia z zakresu wynagrodzeń
2.1. Pojęcie wynagrodzeń i jego funkcje
2.2. Formy wynagrodzeń
2.3. Struktura wynagrodzeń
2.4. Determinanty oddziałujące na kształtowanie systemu wynagrodzeń

Rozdział III
Proces tworzenia systemu wynagrodzeń
3.1. Metody wartościowania stanowisk pracy
3.2. Tworzenie taryfikatorów kwalifikacyjnych
3.3. Tabele
3.4. Zasady premiowania pracowników
3.5. Pozostałe składniki systemu wynagrodzeń
3.5.1...

więcej

Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska

Wstęp ………6

Rodział 1
Motywowanie w procesie zarządzania
1.1 Interpretacja pojęć: motywacja, motyw, motywowanie……… 8
1.2 Rodzaje motywacji. Przegląd teorii motywowania ………10
1.3 Proces motywowania i modele motywacji ………17

Rodział 2
Finansowe narzędzia oddziaływania motywacyjnego
2.1 Płaca jako czynnik motywacji ………21
2.2 Kształtowanie płacy zasadniczej……… 24
2.3 Motywowanie przez premię ………27

Rodział 3
Motywowanie pozapłacowe
3.1 Elementy motywowania pozapłacowego……… 32
3.2 Awans jako czynnik motywacji……… 34
3.3 Antymotywacja i mobbing ………36

Rodział 4
Analiza funkcjonowania systemu motywacyjnego w Credit Agricole Bank Polska
4.1 Założenia metodyczne badania...

więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XXX

Wstęp………..3

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych
      1.1. Pojęcie i funkcje środków trwałych ………..5
1.2. Klasyfikacja środków trwałych ………..8
1.3. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych……….. 12
1.4. Zmiany w wartości początkowej środków trwałych ………..18
1.5. Ewidencja środków trwałych ………..21

Rozdział II
Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym
      2.1. Istota i funkcje amortyzacji……….. 28
2.2. Metody amortyzacji……….. 32
2.2.1. Metoda liniowa ………..32
2.2.2. Metoda degresywna ………..34
2.2.3. Metoda progresywna ………..37
2.2.4. Metoda naturalna ………..37
2.3...

więcej

Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

Wstęp………4

Rozdzial I
Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym

1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7
1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12
1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15

Rozdzial II
Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 

2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19
2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy ………23
2.3. Gospodarstwa domowe w systemie finansowym jako dawcy i biorcy kapitalu……… 25

Rozdzial III
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego.

3.1...

więcej