Bezrobocie

Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku.

Wstęp

Rozdzial I
Istota bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego
1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Walka z bezrobociem

Rozdzial II
Obszar oddzialywania PUP W Bialymstoku

2.1. Miasto i gmina Bialystok
2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy Bialystok
2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy
2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem
2.2. Powiat bialostocki
2.1. Charakterystyka ogólna powiatu
2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy
2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem


Rozdzial III
Charakterystyka rynku pracy powiatu bialostockiego

3.1. Zakres działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bialymstoku
3.2...

więcej

Bezrobocie i ubóstwo.


Wstęp………4

Rozdzial I
Problem bezrobocia w świetle literatury

1.1 Definicje i rodzaje bezrobocia ………6
1.2 Mierniki bezrobocia ………9
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ………10
1.4 Struktura statystyczna ………14
1.5 Funkcjonowanie rynku pracy……… 16


Rozdzial II
Społeczne skutki bezrobocia

2.1 Definicja i rodzaje ubóstwa……… 22
2.2 Granice i metody prawne ………25
2.3 Strefa ubóstwa w Polsce ………27
2.4 Nastepstwa integracji z Unia Europejska na ksztalt ubóstwa ………34
2.5 Strategie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu……… 39


Rozdzial III
Polityka makroekonomiczna wzgledem bezrobocia

3.1 Poszczególne instrumenty makroekonomiczne dla poprawy bezrobocia ………43
3...

więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu xyz w latach 2011-2013


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Istota bezrobocia

1.1 Pojecie i pomiary bezrobocia ……….4
1.2 Rodzaje bezrobocia i ich identyfikacja………. 12
1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia ……….19


Rozdzial II
Rynek pracy w powiecie xyz w latach 2011-2013

2.1 Ogólna charakterystyka powiatu xyz ……….25
2.2 Struktura bezrobocia w powiecie xyz………. 30
2.2 Bezrobocie powiatu xyz na tle województwa………. 37


Rozdzial III
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia

3.1 Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe ……….46
3.2 Staze i szkolenia………. 50
3.3 Prace interwencyjne i roboty publiczne ……….55
3.4 Projekty i programy rynku pracy………. 61


Zakończenie ……….65
Spis tabel, wykresów, rysunków i sc...

więcej

Zjawisko i przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie XYZ w latach 2008-2011


Wstęp………5

Rozdzial I
Zjawisko bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i sposoby pomiaru ………7
1.2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia ………12
1.3. Skutki bezrobocia ………16
1.4. Charakterystyka bezrobocia w Polsce ………21


Rozdzial II
Charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

2.1. Wybrane formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ………27
2.1.1 Uslugi w zakresię posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz EURES ………27
2.1.2. Szkolenia……… 31
2.1.3. Staze ………32
2.2. Efektywność programów rynku pracy w zakresię przeciwdziałania bezrobociu……… 33
2.3. Instrumenty finansowe aktywizacji osób bezrobotnych ………35
2.3.1. Fundusz Pracy ………35
2.3.2. Europejski Fundusz Spoleczny……… 36


Ro...

więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ.

Wstęp.

Rozdzial I
Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia.
1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia.
1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie.
1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce.
1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na rynku pracy.


Rozdzial II
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia w latach 2008-2013.

2.1. Posrednictwo pracy.
2.2. Poradnictwo zawodowe.
2.3. Staze.
2.4. Szkolenia.
2.5. Prace interwencyjne i roboty publiczne.
2.5.1. Prace spolecznie uzyteczne.
2.6. Programy i projekty rynku pracy.


Rozdzial III
Skala bezrobocia w powiecie X i mieście X.

3...

więcej

Rodzaje i strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce

Wstęp……….7

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy

1. Pojecie dyskryminacji i jej rodzaje……….10
2. Pojecie rynku pracy i jego czynniki……….14
3. Sytuacja kobiet i ich miejsce na rynku pracy……….20
4. Macierzynstwo w odniesieniu do pojecia dyskryminacji……….24
5. Praca zawodowa, a domowa kobiet – podstawowe wskazniki……….30


Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle prawa i feminizmu

1. W świetle kodeksu pracy……….41
2. W świetle zalozen współczesnego feminizmu……….46


Rozdzial III
Strategie zapobiegania dyskryminacji kobiet na rynku pracy

1. Projekty przeciwdzialajace dyskryminacji kobiet……….52
2. Równosc plci w kampaniach spolecznych……….60


Rozdzial IV
Metodo...

więcej

Problem bezrobocia i sposoby jego ograniczania na przykładzie powiatu xyz w latach 2008-2013.

Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Rozdzial Podstawowe zagadnienia dotyczace bezrobocia

1.1.Pojecie i mierniki bezrobocia………..5
1.2.Rodzaje i przyczyny bezrobocia……….. 11
1.3.Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia ………..20


Rozdzial II
Rozdzial Formy przeciwdziałania bezrobociu

2.1. Aktywne formy walki z bezrobociem ………..25
2.2. Pasywne formy ograniczania bezrobocia……….. 40
2.3. Rola powiatowego urzedu pracy oraz rynku pracy ………..44


Rozdzial III
Rozdzial Analiza problemu bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2008-2013

3.1. Ogólna charakterystyka powiatu XYZ……….. 49
3.2. Analiza wielkosci bezrobocia w latach 2008-2013……….. 54
3.3. Analiza struktury bezrobocia ………..58
3.4...

więcej

Sytuacja kobiet na rynku pracy w Koszalinie w latach.Streszczenie………..3
Wstęp………..4

Rozdzial I
Kobiety i mezczyzni na rynku pracy-prawny kontekst i podstawowe tendencje.

1.1. Pojecie rynku pracy………..6
1.2. Bezrobocie………..7
1.3. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy………..12
1.4. Dysproporcja na rynku pracy………..15
1.5. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet i mezczyzn………..18
1.6. Bariery aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet………..19


Rozdzial II
System aktywizacji zawodowej kobiet.

2.1. Instytucje rynku pracy-dzialanosc………..21
2.2. System wymiany informacji i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy………..23
2.3. Koszalin jako wizytówka gospodarcza regionu………..26
2.4. Projekty realizowane na rynku pracy w Koszalinie………..29


Rozdzial III
Sytuacja ko...

więcej

Bezrobocie w Polsce w latach 2004-2010 i jego społeczne konsekwencje.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy bezrobocia.

1.1. Definicja i pojecia zwiazane z bezrobociem.
1.2. Rodzaje bezrobocia
1.3. Przyczyny bezrobocia
1.4. Rynek pracy a bezrobocie

Rozdzial 2.
Charakterystyka bezrobocia w Polsce w latach 2004-2010

2.1. Problem bezrobocia w Polsce.
2.2 Bezrobocie Rejestrowane.
2.3. Struktura bezrobocia.
2.3.1. Bezrobocie wedlug wieku.
2.3.2. Struktura bezrobotnych wedlug plci.
2.3.3. Struktura bezrobotnych wedlug wyksztalcenia.
2.3.4. Bezrobocie na wsi.
2.3.5. Bezrobocie wśród niepelnosprawnych.
2.3.6. Przestrzenna struktura bezrobocia.
2.4. Metody walki z bezrobociem.

Rozdzial 3.
Bezrobocie jako problem spoleczny w Polsce

3.1...

więcej

Programy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim

Wstęp.

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka bezrobocia.

1.1. Pojecie bezrobocia i jego geneza.
1.2. Rodzaje bezrobocia.
1.3. Instrumenty rynku pracy.
1.4. Elementy elastycznosci rynku pracy.
1.5. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce.


Rozdzial II.
Bezrobocie w powiecie olawskim.

2.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia w gminie.
2.3. Stopa i struktura bezrobocia w powiecie olawskim.
2.4. Czynne formy promocji zatrudnienia w powiecie olawskim.
2.5.Formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim.
2.6. Rola Powiatowego Urzędu Pracy w przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie olawskim.


Rozdzial III.
Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia.

3.1...

więcej

Bezrobocie a samoocena osób bezrobotnych.1. Charakterystyka bezrobocia

2. Społeczne nastawienie wobec bezrobocia
3. Samoocena


więcej

Zjawisko bezrobocia na terenie miasta Sosnowiec


Wstęp.

Rozdzial I
Bezrobocie jako problem spoleczny.

1.1.Ogólne definicje bezrobocia i zwiazane z nim pojecia.
1.2.Zasobowe i strumieniowe ujecia bezrobocia.
1.3.Typy bezrobocia i ich identyfikacja.
1.4.Kategorie bezrobocia.
1.5.Przyczyny ,skutki i walka z bezrobociem.


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan.
2.2.Hipotezy badawcze.
2.3. Metody i techniki badan socjologicznych.
2.3.1. Technika ankiety.
2.4.Organizacja i przebieg badan.


Rozdzial III.
Bezrobocie w Sosnowcu ‚analiza wlasnych badan’

Zakończenie i wnioski.
Bibliografia.
Spis tabel i wykresów.
Aneks.


więcej

Osoba z niepelnosprawnoscia intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy.


Wstęp.

Rozdzial I.
Niepelnosprawnosc intelektualna w literaturze przedmiotu

1.1. Definicje: normy intelektualnej, uposledzenia umyslowego, niepełnosprawności intelektualnej
1.2. Etiologia uposledzenia umyslowego
1.3. Typologie i klasyfikacje uposledzenia umyslowego
1.4. Diagnozowanie uposledzenia umyslowego
1.5. Zaburzenia wspólwystepujace z uposledzeniem umyslowym

Rozdzial II.
Rozwój psychospoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim

2.1. Rozwój sensoryczny i ruchowy osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
2.2. Możliwościjezykowe i komunikacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
2.3...

więcej

Wzrost bezrobocia wśród młodzieży na przykładzie gminy XYZ

Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Bezrobocie, istota i cechy ogólne

1.1. Definicja bezrobocia – istota i cechy ogólne………… 7
1.2. Klasyfikacja bezrobocia w ujęciu ekonomicznym i ogólnym………… 9
1.3. Przyczyny powstawania bezrobocia – źródła i konsekwencje………… 12
1.4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia …………15


Rozdzial 2.
Podzial bezrobocia w ujęciu ekonomicznym

2.1 tradycyjny podzial bezrobocia w aspekcie współczesnego rynku pracy………… 23
2.1.1. Typologia bezrobocia ze wzgledu na sektor gospodarczy …………24
2.1.2. Geograficzny aspekt bezrobocia …………25
2.1.3. Podzial na zawodowe rynki pracy …………26
2.2. Teoria dualnego charakteru rynku pracy …………28
2.3...

więcej

Kształtowanie się poziomu bezrobocia kobiet na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka rynku pracy

1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy
1.2 Segmentacja rynku pracy
1.3 Bezrobocie – nierównowaga na rynku pracy


Rozdzial II
2.1 Bariery zatrudnienia

2.2 Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
2.3 Przeciwdzialanie dyskryminacji


Rozdzial III
Analiza rynku pracy kobiet w gminie XYZ

3.1 Charakterystyka gminy XYZ
3.2 Analiza bezrobocia kobiet w gminie XYZ
3.3 Formy aktywizacji


Rozdzial IV
Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy – badania wlasne

4.1 Metodologia badan
4.2 Narzedzia badawcze – ankieta
4.3 Analiza wyników


Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Zalacznik 1

więcej